• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Salaspils novada domes 2022. gada 9. jūnija saistošie noteikumi Nr. 15/2022 "Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma Granīta iela 35 teritorijā, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 4.07.2022., Nr. 126 https://www.vestnesis.lv/op/2022/126.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 16/2022

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma Granīta iela 35 k-1 teritorijā, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

Vēl šajā numurā

04.07.2022., Nr. 126

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Salaspils novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 15/2022

Pieņemts: 09.06.2022.

OP numurs: 2022/126.14

2022/126.14
RĪKI

Salaspils novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 3 Visi

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/2022

2022. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 12, 6. §)

Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma Granīta iela 35 teritorijā, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmo daļu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628
"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem" 91. punktu

1. Saistošie noteikumi "Lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa nekustamā īpašuma Granīta iela 35 teritorijā, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā" ir Salaspils novada Saistošo noteikumu Nr. 18/2013 "Salaspils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" grozījumi nekustamā īpašuma Granīta iela 35 teritorijā, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, grafiskajā daļā nosakot funkcionālā zonējuma maiņu un aizsargjoslas (1. pielikums) pieejams Ģeoportālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23931 un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (2. pielikums).

2. Ar šo noteikumu īstenošanas uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijā, nekustamā īpašuma Granīta iela 35, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, robežās, spēku zaudē Salaspils novada Saistošie noteikumi Nr. 18/2013 "Salaspils novada teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa".

Salaspils novada domes priekšsēdētājs R. Čudars

 

Apstiprināti
Salaspils novada domes sēdē
2022. gada 9. jūnijā
(protokols Nr. 12, 6. §)

Salaspils novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000024008
Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
dome@salaspils.lv http://www.salaspils.lv

Lokālplānojums kā teritorijas plānojuma grozījumi nekustamā īpašuma Granīta iela 35 teritorijā, Aconē, Salaspils novadā

Redakcija 1.1.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Šo Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (turpmāk - Apbūves noteikumi) darbības robeža ir Salaspils novada, Salaspils pagasta, Acones ciema nekustamais īpašumus Granīta ielā 35, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0396 (turpmāk - lokālplānojuma teritorija).

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Salaspils novada pašvaldības 2013.gada 19.jūlija saistošo noteikumu Nr.18/2013 "Salaspils novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" prasības tiktāl, ciktāl Apbūves noteikumi nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

3. Ceļš - satiksmei paredzēta transporta inženierbūve, kas savieno plānoto komersantu ceļu lokālplānojuma teritorijā ar valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu un, kura izbūvei nepieciešamo teritoriju norobežo sarkanās līnijas.

4. Plānotais komersantu ceļš - satiksmei paredzēta transporta inženierbūve, kas savieno ceļus ar apbūves teritorijām.

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

5. Piekļuvi lokālplānojuma teritorijai organizē no valsts autoceļa V35 "Šķirotava-Saurieši" un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8031 001 0291.

6. Ēkām un būvēm lokālplānojuma teritorijā, atbilstoši būvnormatīviem, paredz piekļuvi ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai.

7. Apbūvei nepieciešamo autostāvvietu skaitu precizē būvprojektos. Autostāvvietas paredz ar cieto segumu.

8. Pirms ēku un būvju nodošanas ekspluatācijā jānodrošina ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde, teritorijas ekspluatācijai nepieciešamās inženierkomunikācijas un pievedceļš ar cieto segumu. Lokālplānojuma teritorijas austrumu daļā plānotā komersanta ceļa izmantošana īpašnieka ikdienas saimnieciskajā darbībā (kravas autotransporta remontam) pieļaujama tikai pēc cietā seguma izbūves.

9. Plānotā komersanta ceļa klātnes izbūve ar cieto segumu veicama pēc visu nepieciešamo inženierkomunikāciju ierīkošanas.

10. Plānotā komersantu ceļa šķērsprofilu precizē būvprojektā.

11. Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemes vienību, kurai ir tieša piekļuve no valsts autoceļa, pašvaldības vai komersantu ceļa.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

12. Līdz centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei Granīta ielā atļauta lokālā ūdensapgādes un kanalizācijas izmantošana.

13. Teritorijā izbūvējama lokālā lietus ūdens savākšanas sistēma.

3.3. Prasības apbūvei

Nenosaka

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

14. Teritorijā paredzēt koku un krūmu grupas, kuru platība nav mazākas par 5% no zemes vienības platības. Daļa no tām plānojama teritorijas ziemeļaustrumu daļā gar zemes vienības robežu un sarkano līniju.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja pie teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumu Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 3.pielikumam "Teritorijas izmantošanas veidu klasifikators"

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R10)

4.6.1.1. Pamatinformācija

15. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R10) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

16. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Vieglās rūpniecības uzņēmumu darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

17. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002): Metālapstrāde un mašīnbūve.

18. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženiertīkli un to objekti.

19. Transporta lineārā infrastruk­tūra (14002): Autoceļi, ielas un citas kompleksas transporta
inženierbūves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru.

20. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Būves satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā, garāžas, autostāvvietas, stāvparki, autotransporta apkopes objekti – autoservisi, speciālās mazgātavas u. tml.

21. Noliktavu apbūve (14004): Apbūve, ko veido noliktavu ēkas, kas paredzētas materiālu, vielu un citu preču komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā (izņemot jebkādu preču ražošanu vai pārstrādāšanu un rūpniecības uzņēmumu teritorijā esošās noliktavas), iepakojumu un videi nekaitīgu atkritumu (kas nerada ietekmi uz vidi vai draudus cilvēku veselībai) uzglabāšanai, kā arī loģistikas centri, termināļi un līdzīga rakstura būves.

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

22. Biroju ēku apbūve (12001): Biroji, kas saistīti ar teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem.

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

23.

   

65

 

līdz 12

 

15

4.6.1.5. Citi noteikumi

24. Teritoriju atļauts nožogot pa zemes vienības robežām un sarkano līniju, nepieciešamības gadījumā zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē pēc funkcionālās nepieciešamības.


4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR7)

4.7.1.1. Pamatinformācija

25. Transporta infrastruktūras teritorija (TR7) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru, kā arī inženiertehnisko apgādi.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

26. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženiertīkli un to objekti.

27. Transporta lineārā infrastruk­tūra (14002): Autoceļi, ielas un citas kompleksas transporta
inženierbūves, kas veido lineāru transporta infrastruktūru.

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

Nenosaka

7. Citi nosacījumi/prasības

Nenosaka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!