• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Jelgavas novada domes 2021. gada 22. septembra saistošie noteikumi Nr. 6 "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.01.2022., Nr. 10 https://www.vestnesis.lv/op/2022/10.26

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/12

Par sociālajiem pakalpojumiem Kuldīgas novadā. Precizējot iepriekš publicēto

Vēl šajā numurā

14.01.2022., Nr. 10

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Jelgavas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6

Pieņemts: 22.09.2021.

OP numurs: 2022/10.26

2022/10.26
RĪKI

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Jelgavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6

Jelgavā 2021. gada 22. septembrī (prot. Nr. 20, 48. §)

Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija
noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža" 22. punktu

Precizējumi: Jelgavas novada domes
2022. gada 5. janvāra lēmums (prot. Nr. 2, 49. §)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību:

1.1 koku ciršanai ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;

1.2 koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu;

1.3 zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu;

1.4 administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.

II. Koku ciršanas noteikumi

3. Attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, vai to pilnvarotās personas (turpmāk –Persona), kura vēlas veikt koka ciršanu saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 4. punktu, iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumu pieņem Jelgavas novada pašvaldības Vides komisija.

4. Gadījumā, kad tiek rīkota publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, lēmumu pieņem Jelgavas novada dome.

5. Persona iesniedz Jelgavas novada pašvaldībai rakstveidā vai elektroniski pieteikumu (Pielikums), kuram pievieno zemesgabala robežu plāna kopiju un shēmu ar tajā norādītu koku atrašanās vietu.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 5. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 49. §))

6. Gadījumos, ja koku ciršana paredzēta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā, pieteikumam nepieciešams pievienot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu vai tā kopiju.

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 5. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 49. §))

7. Vides komisija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas veic koku apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

8. Koku ciršanas atļauja derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža.

9. Vides komisijas lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus meža vai motivēts atteikums apstrīdams Jelgavas novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. Jelgavas novada Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums un Jelgavas novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Publiskā apspriešana

10. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Jelgavas novada teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana:

10.1. publiski pieejamos objektos – sabiedriskajos apstādījumos;

10.2. parkos.

11. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība.

12. Pašvaldība paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Jelgavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Jelgavas novada ziņas" un tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv.

13. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda publikācijas paziņojumā. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 20 kalendārajām dienām.

14. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Jelgavas novada dome.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

15. Persona atlīdzina zaudējumus par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ciemu teritorijās (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas:

Z = KD x Ks x KI x KA x PK, kur

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Euro).

KD – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm), dalīts ar 0,702804.

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas.

KI – koka ciršanas iemesla koeficients.

KA – apdzīvotas vietas koeficients.

PK – Jelgavas novada pašvaldības koeficients – 1.

16. Noteikumos norādītie koeficienti ir noteikti saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumu.

17. Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu sakarā ar koka ciršanu iemaksā Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.

V. Kompetence un atbildība par noteikumu neievērošanu

18. Amatpersonu kompetence veikt administratīvā pārkāpumu procesu noteikta un sods par šo noteikumu pārkāpumiem tiek piemērots saskaņā ar Meža likuma prasībām.

19. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma sekas un segt materiālos zaudējumus.

VI. Nobeiguma noteikumi

20. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(Precizējumi: Jelgavas novada domes 2022. gada 5. janvāra lēmums (protokols Nr. 2, 49. §))

21. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jelgavas novada pašvaldības 2012. gada 28. novembra saistošie noteikumi Nr. 14 "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā".

23. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ozolnieku novada domes 2015. gada 21. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 3/2015 "Par koku ciršanu ārpus meža Ozolnieku novadā".

Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Z. Caune

 

Pielikums

PIETEIKUMS

Koku ciršanai ārpus meža zemes Jelgavas novada pašvaldības teritorijā

Īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

Vārds, uzvārds /Juridiskas personas nosaukums:

Dzimšanas datums/Reģistrācijas Nr.

Dzīves vieta /Adrese Telefons:

Īpašums, kurā paredzēta koku ciršana, adrese:

Pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds:

Dzīves vieta:

Pilnvaras Nr.

Izdevēja iestāde:

Koku ciršanas pamatojums:

Zemes vienības kadastra apzīmējums Zemes vienības platība pēc zemes robežu plāna eksplikācijas ha Koku suga Izcērtamo koku skaits gab.
 

Pievienoti dokumenti:

1. Zemes grāmatas kopija.

2. Zemes robežu plāna kopija.

3. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

4. ___________________________________________

2022. gada . ……

Iesniedzēja paraksts _____________________

Iesniedzot šo iesniegumu, esmu informēts/ta par personas datu apstrādi atbilstoši Datu Regulai Nr. 2016/679 un Jelgavas novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politikai (http://www.jelgavasnovads.lv/lv/privatuma-politika/).

 

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar 2021. gada 1. jūliju, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" 18. punktu, ir izveidots Jelgavas novads, apvienojot Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu. Jaunajā administratīvajā teritorijā ir izveidota jauna pašvaldība – Jelgavas novada pašvaldība.

Ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktu noteikts, ka novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, tajā skaitā:

1) institūciju, kura izsniedz atļaujas koku ciršanai,

2) publiskās apspriešanas kārtību,

3) zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības samazināšanu,

4) administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Tiešas ietekmes nav. Zaudējumu atlīdzība, ja tāda tiks aprēķināta, tiks iemaksāta Jelgavas novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Tiešas ietekmes nav.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Tiešas ietekmes nav.
6. Informācija par sabiedrisko apspriešanu, saskaņošanu un konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts 2021. gada 23. augustā ievietots Jelgavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgavasnovads.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Jelgavas novada domes priekšsēdētāja p.i. A. Ozoliņš

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!