• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Nīcas novada domes 2020. gada 14. decembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 13.01.2021., Nr. 8 https://www.vestnesis.lv/op/2021/8.34

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

13.01.2021., Nr. 8

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Nīcas novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 14.12.2020.

OP numurs: 2021/8.34

2021/8.34
RĪKI

Nīcas novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Nīcas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11

2020. gada 14. decembrī

Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību

Apstiprināti ar Nīcas novada domes
2020. gada 14. decembra sēdes lēmumu, prot. Nr. 4

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta
otro un ceturto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību (turpmāk tekstā – pabalsts), tā saņemšanas kārtību, apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt pabalstu.

2. Pabalstu piešķir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Nīcas novada administratīvajā teritorijā.

3. Nīcas novada Sociālais dienests izskata personas atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu.

II. Pabalsts krīzes situācijā

4. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, ja tā nesaņem valsts dīkstāves pabalstu un tā atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

4.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (tajā skaitā persona atrodas bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tā vēl nav saņēmusi bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbināta persona – pakalpojumu sniedzējs zaudējusi ienākumu avotu, personai atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ persona nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;

4.2. personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (tajā skaitā personas ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem;

4.3. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, ko persona apliecina ar attiecīgiem dokumentiem.

5. Vienai personai pabalsta apmērs ir 80 euro (astoņdesmit euro 00 centi) mēnesī nepārsniedzot triju mēnešu periodu.

6. Ja ģimenes (personas), tai skaitā audžuģimenes un aizbildņa aprūpē ir bērns līdz 18 gadu vecumam, pabalsta krīzes situācijā apmērs tiek palielināts par 50 euro (piecdesmit euro 00 centi) mēnesī katram bērnam.

7. Ģimenes (personas) atbilstību pabalsta krīzes situācijā piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskata un krīzes pabalstu piešķir Nīcas novada domes Sociālais dienests, saņemot personas iesniegumu (1. pielikums) un pierādošos dokumentus par pabalsta krīzes situācijā izmaksu.

III. Noslēguma jautājums

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldīšanas likums" 24. panta otrajā daļā noteiktajā kartībā.

Nīcas novada domes priekšsēdētājs A. Petermanis

 

1. pielikums

Nīcas novada domes Sociālajam dienestam

Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473

   
 

(vārds, uzvārds)

   
 

(personas kods)

   
 

(deklarētā dzīves vietas adrese, pasta indekss)

   
 

(e-pasts, kontakttālrunis)

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt pabalstu krīzes situācijā, kura izveidojusies valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

 

(detalizēti jāapraksta izveidojušās krīzes situācijas saistība ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju)

 
 
 
 
 

Iesniegumam pievienoju sekojošus dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas izveidošanos:

1)______________________________________________________________

2)______________________________________________________________

3)______________________________________________________________

Apliecinu, ka visa iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Apliecinu, ka nav saņemts atbalsts par dīkstāvi vai bezdarbnieka pabalsts.

Atļauju sociālā darba speciālistiem izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju.

Piešķirto pabalstu vēlos saņemt:

ar pārskaitījumu uz bankas kontu:

Konta numurs L V                                      

izmaksājot skaidrā naudā novada kasē.

20__.gada ___.__________      
   

/iesniedzēja paraksts/*

 

* fizisks paraksts nav nepieciešams ja iesniegums tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu vai arī tiek iesniegts izmantojot portālu www.latvija.lv.

 

2. pielikums

Sociālās situācijas izvērtējums

__________.gada _____.____________

Personas vārds, uzvārds   Kontakttālrunis:  
       

Deklarētā dzīvesvietas adrese:

 

Faktiskā dzīvesvietas adrese:

 

Pilngadīgas personas ģimenē:__________________ Bērni līdz 18.g.v.:___________________

Sociālā situācija

Personas

Piezīmes

Ienākumi (neto) no algota darba, euro    
Citi regulārie ienākumi, euro    
Nav ienākumu    
• bezalgas atvaļinājums    
• bezdarbnieka statuss, pabalsts nepienākas    
• bezdarbnieka pabalsts beidzies ārkārtējās situācijas laikā vai mēnesi pirms    
• bezdarbnieka statuss, pabalstu vēl nesaņem    
• pašnodarbināta persona vai patentmaksātājs atbalstu par dīkstāvi nesaņem    
• strādāja uz uzņēmuma līguma    
• pakalpojumu sniedzējs (nozare)    
• strādāja ārpus Latvijas    
• pašizolācija atgriežoties no citas valsts    
• karantīna    
• citi gadījumi    
Atbalsts par dīkstāvi saņemts    
Atbalsts par dīkstāvi atteikts    
Kredītu atmaksa mēnesī, euro    
Citi ikmēneša obligātie maksājumi, euro    

Cita informācija:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pabalsts krīzes situācijā pilngadīgām personām _________________________ euro

Pabalsts krīzes situācijā aprūpē esošiem bērniem ________________________ euro

Piemaksa pie pabalsta krīzes situācijā bērnam (-iem) līdz 18 gadu vecumam _______________ euro

Sociālais darbinieks  
 

/paraksts un paraksta atšifrējums/

 

Paskaidrojuma raksts
Nīcas novada domes 2020. gada 14. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts, kas stājās spēkā (22.03.2020.) nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Tas nozīmē, ka kopumā valsts līdzfinansēs līdz 120,00 euro vienai personai mājsaimniecībā triju mēnešu periodā, t.i., ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai. Papildus pabalstu 50 euro par katru aprūpē esošu bērnu līdz 18 gadu vecumam likumprojekta ieviešanu nodrošinās 100 % valsts atbalstu pašvaldībām palīdzības sniegšanai ārkārtējā situācijā ģimenēm (personām), tai skaitā audžuģimenēm un aizbildņiem, kuras nonākušas krīzes situācijā, palielinot izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro katram bērnam. Izvērtējot minēto ir nepieciešams pieņemt atsevišķus saistošajos noteikumus, nosakot jaunu papildus palīdzības veidu novada ģimenēm (personām), nosakot krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi ir nepieciešami, lai uzlabotu sociālo situāciju krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī. Pabalsts krīzes situācijā ārkārtējās situācijas laikā ir viens no atbalsta veidiem Nīcas novada administratīvās teritorijas pašvaldības iedzīvotājiem, kas ļaus nodrošināt pamatvajadzības minētājā periodā.

Saistošo noteikumu projekts "Par Nīcas novada pašvaldības pabalstu ārkārtējā situāciju saistībā ar Covid-19 izplatību" (turpmāk – Saistošie noteikumi) paredz noteikt krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim tiktu piešķirts 80,00 euro apmērā mēnesī ņemot vērā šādus kritērijus:

1. ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus), kas dokumentāli tiek apliecināts;

2. ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.), kas dokumentāli tiek apliecināts;

3. ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu, kas dokumentāli tiek apliecināts.

Saistošie noteikumi ir spēkā laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošana ietekmēs pašvaldības budžetu, taču ietekmes apmēru pašlaik nav iespējams noteikt. Jāņem vērā, ka valsts sniedz atbalstu un daļēji kompensē pabalstu krīzes situācijā nodrošinot mērķdotāciju pašvaldībām.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Nīcas novada domes Sociālais dienests. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs tās institūcijas funkcijas un uzdevumus, kura nodrošinās saistošo noteikumu izpildi. Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Informācija par saistošajiem noteikumiem tiks publicēta Nīcas novada informatīvajā izdevumā "Nīcas novada vēstis" un Nīcas novada pašvaldības mājaslapā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!