• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2021. gada 20. oktobra saistošie noteikumi Nr. 15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.10.2021., Nr. 208 https://www.vestnesis.lv/op/2021/208.9

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Jelgavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Par Jelgavas novada profesionālo stipendiju

Vēl šajā numurā

27.10.2021., Nr. 208

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 15/2021

Pieņemts: 20.10.2021.

OP numurs: 2021/208.9

2021/208.9
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 15/2021

Ādažos 2021. gada 20. oktobrī

Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 20. oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr. 12 § 1)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2. panta 8.1 daļu,
3. panta pirmo, 1.4, 1.5 un 1.6 daļu, un 9. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada (turpmāk – novads) administratīvajā teritorijā:

1.1. piemēro nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) likmes;

1.2. par NĪN maksāšanu par daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (to daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras atrodas šādas mājas;

1.3. nosaka NĪN maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu;

1.4. apliek ar NĪN:

1.4.1. dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m² (izņemot garāžas):

1.4.2. inženierbūves – laukumus, ko izmanto kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumus;

1.4.3. vidi degradējošas, sagruvušas, vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

1.4.4. būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu ilgums.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemēro:

2.1. zemei 1 % (viens procents) no zemes vienības kadastrālās vērtības – juridiskām personām, kuru juridiskā adrese taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kā arī juridiskām un fiziskam personām, kuru zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme vai dabas pamatnes un rekreācijas zona saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem;

2.2. 1,3 % (viens komats trīs procenti) no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskai personai – nekustamā īpašuma īpašniekiem, par zemi zem mājokļa, kurā tā deklarēta taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00;

2.3. 0,2 % (nulle komats divi procenti) no tādas ēkas kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56915,- EUR, 0,4 % (nulle komats četri procenti) no tādas ēkas kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 56915,- EUR, bet nepārsniedz 106715,- EUR, un 0,6 % (nulle komats seši procenti) no tādas ēkas kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106715,- EUR:

2.3.1. fiziskām personām dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, un viena, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, ja šie objekti (turpmāk – mājokļi) netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos mājokļus, ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 mājoklī deklarēta dzīvesvieta nekustamā īpašuma īpašniekam;

2.3.2. juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja mājoklis izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību nostiprināšanas zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 tajā deklarēta dzīvesvieta vismaz vienai personai. Ja minētajā termiņā dzīvesvieta nav deklarēta nevienai personai un īres tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, piemēro nodokļa likmi 1,5 % (viens komats pieci procenti) apmērā no mājokļa kadastrālās vērtības;

2.4. NĪN likmi 0,4 % (nulle komats četri procenti) no kadastrālās vērtības fiziskām personām par mājokli, ja tas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos mājokļus, un, ja tajā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta vismaz vienai personai, bet mājokļa īpašnieka dzīvesvieta nav deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

3. Ja Ādažu novadā deklarētai fiziskai personai pieder viens vai vairāki mājokļi novada administratīvajā teritorijā, tad NĪN jāmaksā likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā, izņemot šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā noteiktajā gadījumā.

4. Šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā noteikto likmi piemēro arī nodokļu maksātājiem saskaņā ar šo noteikumu 23. punktu.

5. Pārējos gadījumos zemei un mājoklim (turpmāk – īpašums) piemēro NĪN likmi 1,5 % (viens komats pieci procenti) apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības.

6. Pārējiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem objektiem piemēro likumā noteiktās likmes.

7. Ja taksācijas gadā laikā nekustamā īpašuma īpašnieks deklarē dzīvesvietu savā mājoklī, pārdeklarējas uz citu savu mājokli, vai mājoklī, kurā uz taksācijas gada sākumu nebija deklarētas personas deklarējas vismaz viena persona, īpašumiem ar nākamo mēnesi piemēro citas šajos noteikumos noteiktās NĪN likmes.

8. Ja taksācijas gadā laikā īpašnieks izdeklarējas no novada, īpašumiem ar nākamo mēnesi piemēro citas šajos noteikumos noteiktās NĪN likmes.

9. Šo noteikumu 2.3.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā NĪN likmi 1,5 % (viens komats pieci procenti) apmērā no mājokļa kadastrālās vērtības piemēro ar nākamo mēnesi pēc tam kad:

9.1. dzēsts zemesgrāmatas nostiprinājums par īres tiesībām objektā;

9.2. izbeidzies zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītais mājokļa īres tiesību termiņš, ja zemesgrāmatā nav iesniegta informācija par īres tiesību termiņa pagarinājumu vai dzēšanu;

9.3. izbeidzies par mājokli noslēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies pirms zemesgrāmatas nostiprinājumā norādītā īres tiesību termiņa. Nodokļa maksātājam ir pienākums viena mēneša laikā pēc līguma izbeigšanās informēt pašvaldību par īres līguma izbeigšanos pirms termiņa;

9.4. mājoklī nav deklarētu personu.

10. Šo noteikumu 7., 8. un 9. punktā minētajos gadījumos pašvaldība veic NĪN pārrēķinu.

11. Šo noteikumu 5. punktā minēto likmi 1,5 % (viens komats pieci procenti) nepiemēro līdz taksācijas gada beigām:

11.1. ja NĪN maksāšanas pienākums iestājas taksācijas gada laikā (objekts iegūts īpašumā izsoles rezultātā, privatizēts vai atsavināts valsts vai pašvaldības īpašums, noslēgts īres līgums, beigušās tiesības uz atbrīvojumu no NĪN maksāšanas pienākuma, reģistrēts jauns objekts) un līdz īpašuma tiesību maiņai īpašumam piemērota zemāka NĪN likme;

11.2. īpašumam, kura īpašnieks vai tiesiskais valdītājs miris iepriekšējā taksācijas gadā, un iepriekšējā taksācijas gadā īpašumam piemērota zemāka NĪN likme.

12. Ar NĪN neapliek dzīvojamo māju palīgēkas un to daļas (izņemot garāžas), ja platība pārsniedz 25 m2.

13. Ar NĪN apliek inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

14. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi, vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar NĪN likmi 3 % (trīs procenti) apmērā no lielākās būvei piekritīgās zemes vai būves kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju reģistrā. Pamats šādas likmes piemērošanai ir pašvaldības būvvaldes lēmums par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu.

15. NĪN pārrēķinu par šo noteikumu 14. punktā minēto būvi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajā kārtībā veic sākot ar nākamo mēnesi pēc tam, kad iestājies kāds no nosacījumiem:

15.1. spēkā stājies lēmums, ar kuru būve atzīta par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;

15.2. spēkā stājies lēmums, ar kuru attiecīgais statuss atcelts;

15.3. pieņemts šo noteikumu 14. punktā noteiktais lēmums.

16. Pamatojoties uz šo noteikumu 14. punktā minētās būves īpašnieka, valdītāja vai lietotāja vai tā pilnvarotās personas iesniegumu, būvvalde var lemt par paaugstinātas NĪN likmes samazināšanu par 0,5 % (nulle komats viens procents) uz 1 (vienu) gadu, ja, būves apsekošanas rezultātā konstatēts, ka ir uzsākts būves fasādes (tajā skaitā logu, durvju, balkonu), jumta, žogu, vai vārtu bojājumu remonts, vai uz būves izvietots dekoratīvais pārsegs, vai uzsākta būves pārbūve vai nojaukšana atbilstoši būvvaldē saskaņotajai dokumentācijai (ja nepieciešama), un darbu rezultātā būves fasādes vai citu ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa vai ārējā izskata izmaiņas vizuāli ir pamanāmas.

17. Ja 1 (viena) gada laikā no šo noteikumu 16. punktā noteiktā lēmuma nav pieņemts lēmums par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa atcelšanu, ar nākamo mēnesi pēc šī termiņa beigām veic NĪN pārrēķinu atbilstoši šo noteikumu 14. punktā noteiktajai likmei.

18. Šo noteikumu 16. punktā noteikto paaugstinātās NĪN likmes samazinājumu piemēro vienu reizi.

19. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar NĪN likmi 3 % (trīs procenti) apmērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

20. Būvvalde kontrolē būves, kurām būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, un sniedz informāciju pašvaldības nodokļu administratoram NĪN aprēķināšanai atbilstoši šo noteikumu 19. punktam.

21. Būvei, kuras būvniecība uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kas nav pieņemta ekspluatācijā, kā rezultātā būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais būvdarbu veikšanas termiņš, šo noteikumu 19. punktā noteikto paaugstināto NĪN likmi nepiemēro, ja starp nodokļa maksātāju un būvvaldi noslēgta rakstiska vienošanās par citu būves ekspluatācijā nodošanas termiņu, bet ne ilgāk, kā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no vienošanās noslēgšanas dienas. Lai noslēgtu vienošanos, nodokļa maksātājam jāiesniedz pašvaldībai adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām. Vienošanos pašvaldības vārdā slēdz būvvaldes vadītājs.

22. Ne retāk, kā reizi ceturksnī būvvalde ziņo pašvaldības domes Finanšu komitejai par vienošanām, kas noslēgtas šo noteikumu 21. punktā noteiktajā kārtībā.

23. NĪN maksā par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras māja atrodas:

23.1. īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai tās pilnvarotu personu;

23.2. personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;

23.3. dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā);

23.4. personas, kurām ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), NĪN maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

24. NĪN maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildi uzsāk ne vēlāk kā 7 gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

25. Šie noteikumi stājās spēkā 2022. gada 1. janvārī.

26. Šo noteikumu 19. punkta noteikumu piemēro no 2022. gada 1. oktobra.

27. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

27.1. Ādažu novada domes 2013. gada 3. septembra saistošie noteikumi Nr. 25 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā";

27.2. Carnikavas novada domes 2015. gada 14. oktobra saistošie noteikumi Nr. SN/2015/12 "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 20.10.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2021 "Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka abos pagastos bija atšķirīgs regulējums nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) aprēķināšanā un piemērošanā, lai noteiktu vienotus principus un kārtību, nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus (turpmāk – Noteikumi) no 2022. gada 1. janvāra.

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" (turpmāk – Nodokļa likums) 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1 daļu, 2. panta 8.1 daļu, 3. panta pirmo, 1.4, 1.7 un 1.6 daļu, pašvaldība ar saistošajiem noteikumiem ir tiesīga atsevišķiem NĪN objektiem noteikt NĪN likmes, ja Noteikumus publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim. Saskaņā ar Nodokļa likuma 9. panta otro daļu, pašvaldība, pieņemot Noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

2. Īss projekta satura izklāsts

Lai īstenotu pašvaldībām piešķirtās tiesības NĪN noteikšanā, šie Noteikumi tika izstrādāti pēc šādiem principiem:

a) apvienot labākos elementus no Carnikavas un Ādažu novados līdz šim īstenotās NĪN politikas un stiprināt NĪN maksātāja saikni ar novadu (atvieglojumi īpašuma un deklarētās dzīves un/vai saimnieciskās darbības vietas sasaistes gadījumā);

b) vienkāršot NĪN administrēšanu, balstoties uz reģistru datiem, bez papildu informācijas pieprasīšanas no nodokļu maksātājiem;

c) stiprināt zemes un mājokļa vienotību NĪN kontekstā, nosakot līdzīgus atvieglojumus par abiem šādi saistītajiem NĪN objektu veidiem;

d) veicināt dabas pamatnes un atvērtās lauku ainavas saglabāšanu, nosakot diferencētas NĪN likmes par zemi, atkarībā no lietošanas mērķa.

Lai samazinātu NĪN slogu tiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri deklarēti Ādažu novadā, sniegtu atbalstu uzņēmējiem un vienlaikus veicinātu visu īpašnieku ieguldījumu novada teritorijas attīstīšanā un infrastruktūras uzturēšanā, iepriekšminētajām nodokļu maksātāju kategorijām nosakāmas atšķirīgas NĪN likmes:

a) 1,3 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem par zemi zem mājokļa, kurā viņš deklarēts, vienlaicīgi paredzot atvieglojumu 50 % apmērā no aprēķinātā NĪN mājoklim. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks nav deklarēts savā nekustamā īpašumā, bet ir deklarēts Ādažu novadā, NĪN maksā saskaņā ar Nodokļa likumu.

b) 1 % apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības juridiskām personām, kuru reģistrācijas vieta ir Ādažu novads, kā arī par zemēm, kurām saskaņā ar Nekustamā īpašuma kadastra reģistra datiem zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme vai dabas pamatnes un rekreācijas zona.

Ievērojot, ka novada infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai nepieciešamos finanšu resursus pašvaldība gūst arī no novadā deklarēto iedzīvotāju ienākumiem, un ka novadā 12 % mājokļu nav deklarēti īpašnieki, bet vēl 21 % mājokļu to īpašnieki deklarēti ārpus novada, lai saglabātu īpašnieku solidaritāti novada attīstības finansēšanā, kurā viņam pieder īpašums:

a) paaugstināta NĪN likme mājoklim 0,4 % apmērā no mājokļa kadastrālās vērtības tiek piemērota nodokļu maksātājam, kura īpašumā ir deklarēta vismaz viena persona, bet nekustamā īpašuma īpašnieks nav deklarēts Ādažu novadā;

b) paaugstinātu likmi 1,5 % no mājokļa kadastrālās vērtības piemēro mājoklim, kurā nav deklarēta neviena persona un nekustamā īpašuma īpašnieks nav deklarēts Ādažu novadā.

Šādas likmes nosaka, piemērojot Nodokļa likumā noteiktos obligātos principus:

a) objektīvā grupējuma princips – nodokļu maksātāji ir grupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem – samazināta likme zemei tiks piemērota juridiskām personām, kuru reģistrācijas vieta ir Ādažu novads, fiziskām personām, nekustama īpašuma īpašniekiem par zemi zem mājokļa, ja viņi tajā ir deklarēti, kā arī nodokļu maksātājiem, kuru īpašumā ir lauksaimniecības zeme, dabas pamatnes un rekreācijas teritorija;

b) efektivitātes princips – noteiktās likmes piemērošana neprasa papildu administratīvos resursus un datorizētas programmatūras pielāgošanai nepieciešami mazsvarīgi papildinājumi. Informācija par deklarētajām personām un tām piederošajiem īpašumiem pašvaldībā tiks iegūta no valsts reģistru datiem, bez papildu informācijas pieprasīšanas no īpašnieka vai iedzīvotāja;

c) atbildīgas budžeta plānošanas princips – nodokļa likmes par zemi samazinājumu un 50 % NĪN atvieglojumu mājoklim, kurā īpašnieks ir deklarēts, kompensēs šo īpašnieku citāda veida ieguldījums novada attīstības finansēšanā. Paaugstinātā nodokļu likme 0,4 % mājoklim, kurā ir deklarēta vismaz viena persona, bet īpašnieks nav deklarēts pašvaldībā un maksimālā likme 1,5 % zemei par īpašniekam piederošo otro un trešo īpašumu, kā arī maksimālā likme zemei 1,5 % un paaugstinātā likme 1,5 % mājoklim, kuros nav deklarēta neviena persona, un arī īpašnieks nav deklarēts novadā, un tāpēc citādi nepiedalās novada infrastruktūras attīstības finansēšanā, kā vien ar NĪN;

d) prognozējamības un stabilitātes princips – likmes nav paredzēts mainīt arī nākamajā taksācijas gadā.

Nosakot minētajām nodokļu maksātāju kategorijām pazeminātu nodokļa likmi zemei, tiek piemērots arī sociālās atbildības princips, kā arī Nodokļu likumā noteiktais izvēles princips – teritorijas attīstības un sakārtošanas princips (tiek veicināta NĪN maksātāju deklarēšanās Ādažu novadā, t.i., tiks veicināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielināšanās pašvaldības budžetā), kas ļaus ieguldīt papildu līdzekļus novada attīstībā, turklāt arī uzņēmējdarbības veicināšana, kā arī lauksaimnieciskās ražošanas un dabas pamatnes un rekreācijas zonas saglabāšana, kas ir viens no galvenajiem instrumentiem teritorijas attīstībai. Vienlaicīgi, Noteikumi paredz, ka NĪN likme atbilstoši noteikumos noteiktajiem kritērijiem tiek aprēķināta uz taksācijas gada 1. janvāri plkst. 0.00, bet, mainoties tiesiskajai situācijai, tā tiek pārrēķināta ar nākamo mēnesi pēc informācijas saņemšanas no valsts reģistriem.

Dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, ar NĪN netiks apliktas.

Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, tiks aplikti ar NĪN, piemērojot likmi 1,5 %.

Ar paaugstinātu nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās būvei vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves, lai veicinātu to sakārtošanu vai nojaukšanu.

Ar paaugstinātu nodokļa likmi 3 % apmērā no lielākās būvei vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, tiks apliktas ēkas, kurām pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, lai vecinātu būvju nodošanu ekspluatācijā.

Noteikta NĪN maksāšanas kārtība par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām (tās daļām), kas ierakstītas zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šīs mājas atrodas,

Noteikts, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumi veidoti ar mērķi, lai būtiski nepalielinātu NĪN slogu abos pagastos nekustamā īpašuma īpašniekiem, kas deklarēti novadā, sekojot finanšu atbildības principam, nesamazinātu, bet drīzāk nedaudz (par 3 % jeb EUR 100 000) palielinātos pašvaldības ienākumi no NĪN ieņēmumiem.

Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir NĪN maksātāji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietojumā) ir nekustamais īpašums Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai neradītu būtisku NĪN palielinājumu īpašniekiem, kuri dzīvo un deklarēti Ādažu novadā, ir paredzēts piešķirt atvieglojumus 50 % apmērā no NĪN par mājokli, kurā īpašnieks ir deklarēts, par ko pašvaldība pieņems saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ādažu novada pašvaldībā", kas tiks piemēroti vienlaicīgi ar Noteikumu spēkā stāšanos.

Noteikumi uzņēmējdarbības vidi ietekmēs pozitīvi, jo uzņēmējiem, kuru reģistrācijas vieta ir Ādažu novads, vai kuriem pieder lauksaimniecības zeme vai dabas pamatnes un rekreācijas teritorijas, tiks samazināts nodokļu slogs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Noteikumu piemērošanas jautājumos personas var vērsties pie Ādažu novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļu administratoriem.

Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību privātpersonu veicamām darbībām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Noteikumu izstrādē tika veiktas konsultācijas ar SIA "EDO Consulting partneris", kas veica abu pašvaldību NĪN modeļa salīdzināšanu un salāgošanu, lai būtiski nepasliktinātu novada iedzīvotāju un NĪN maksātāju dzīves līmeni, un vienlaicīgi nesamazinātu pašvaldības NĪN ieņēmumus.

Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdēs, Noteikumu projekts tiks publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv publiskai apspriešanai.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!