• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Balvu novada domes 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 8/2021 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 18.10.2021., Nr. 201 https://www.vestnesis.lv/op/2021/201.8

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2021

Par atceres dienu un svētku pabalstiem Balvu novadā

Vēl šajā numurā

18.10.2021., Nr. 201

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Balvu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 8/2021

Pieņemts: 23.09.2021.

OP numurs: 2021/201.8

2021/201.8
RĪKI

Balvu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 4 Pēdējās nedēļas laikā 5 Visi

Balvu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2021

Balvos 2021. gada 23. septembrī

Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā

APSTIPRINĀTI
ar Balvu novada domes
2021. gada 23. septembra lēmumu (sēdes prot. Nr. 11, 77. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" 25.2 panta pirmo
un piekto daļu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857
"Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" 22., 27., 30., 31.
un 31.1 punktu, Ministru kabineta 26.06.2018.
noteikumu Nr. 354 "Audžuģimenes noteikumi" 78. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pabalstu veidus, to apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē (turpmāk – bērns) un pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam (turpmāk – pilngadību sasniegušais bērns) un audžuģimenei Balvu novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība), kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmušas apvienotā Balvu novada bāriņtiesas – Baltinavas novada bāriņtiesa, Balvu novada bāriņtiesa, Rugāju novada bāriņtiesa un Viļakas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa), audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei, kurā ar bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns un kura ir noslēgusi līgumu ar pašvaldību.

3. Noteikumos noteiktie pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot bērna, pilngadību sasniegušā bērna un audžuģimenes vai specializētās audžuģimenes materiālo situāciju.

4. Lēmumus par Noteikumos noteikto pabalstu piešķiršanu vai atteikumu pieņem Balvu novada Sociālā pārvalde (turpmāk – Pārvalde), savā darbībā ievērojot spēkā esošo likumdošanu, normatīvo aktu prasības un Noteikumus.

II. Pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm piešķiršanas un izmaksas kārtība

5. Lai saņemtu pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei, persona iesniedz rakstveida iesniegumu Pārvaldei. Iesniegumu var iesniegt:

5.1. klātienē (vēlams dzīvesvietai tuvākajā Pārvaldes teritoriālajā centrā/attālinātajā klientu apkalpošanas punktā);

5.2. sūtot pa pastu uz adresi Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV – 4501;

5.3. nosūtot uz e-adresi vai e-pasta adresi socparvalde@balvi.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;

5.4. izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

6. Iesniegumam pievieno izdevumus attaisnojošus dokumentus.

7. Par izdevumus attaisnojošiem dokumentiem uzskatāmi: maksājumu apliecinošie dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, kredītiestāžu maksājumu uzdevumi un grāmatvedības uzskaites dokumenti – rēķini, pavadzīmes u.tml., kuros norādīts pakalpojuma saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis vai pakalpojuma nosaukums un cena. Mājsaimniecībai jāiesniedz maksājumus attaisnojošos dokumentus vai to kopijas.

8. Iesniegumā norāda pabalsta izmaksas veidu:

8.1. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā;

8.2. pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā;

8.3. skaidras naudas maksājums (izņēmuma gadījumā) Pārvaldes, Viļakas pilsētas vai pagasta pārvaldes kasē atbilstoši pabalsta saņēmēja dzīvesvietai.

9. Persona, parakstot iesniegumu, Pārvaldei dod atļauju iegūt, uzkrāt, apstrādāt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

10. Pārvalde pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā, pieņem lēmumu par pabalsta bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei piešķiršanu, tā apmēru un izmaksas veidu, vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja Noteikumos nav noteikta cita lēmuma pieņemšanas kārtība.

11. Pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm izmaksā 10 darbdienu laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas dienas, ja Noteikumos nav noteikta cita izmaksas kārtība.

III. Pabalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm veidi

12. Pašvaldība piešķir šādus pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm:

12.1. pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem:

12.1.1. vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

12.1.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

12.1.3. pabalsts ikmēneša izdevumiem;

12.1.4. mājokļa pabalsts;

12.1.5. pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai;

12.1.6. pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei;

12.1.7. pabalsts mācību maksas izdevumu apmaksai;

12.1.8. pabalsts veselības aprūpei;

12.2. pabalsti audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei:

12.2.1. pabalsts bērna uzturam;

12.2.2. vienreizējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

IV. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

13. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

14. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 218,00 euro un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 327,00 euro.

V. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

15. Pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts).

16. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 820,05 euro.

17. Pabalsts var tikt izsniegts arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā.

VI. Pabalsts ikmēneša izdevumiem

18. Pabalstu ikmēneša izdevumiem (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt, ja pilngadību sasniegušais bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai:

18.1.1. mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu;

18.1.2. studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Pārvaldi.

19. Pabalsta apmērs pilngadību sasniegušajam bērnam ir 125,00 euro mēnesī un personām ar invaliditāti kopš bērnības ir 163,00 euro mēnesī.

20. Pirmreizējo pabalstu izmaksā 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu pilngadību sasniegušajam bērnam. Katru nākamo mēnesi pabalstu izmaksā līdz mēneša 15. datumam.

VII. Mājokļa pabalsts

21. Mājokļa pabalstu (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt pilngadību sasniegušajam bērnam no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

22. Iesniegumam jāpievieno dokumentus, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus par pēdējo pilno kalendāra mēnesi, kā arī jāuzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgums), ja šādu dokumentu nav Pārvaldes rīcībā. Īres līguma grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā Pārvaldei jāiesniedz attiecīgie grozījumi vai jauns īres līgums.

23. Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajām mājokļa pabalsta aprēķināšanai izmantojamajām izdevumu pozīciju minimālajām normām.

24. Pabalstu pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, izņemot cietā kurināmā iegādei, kuru piešķir vienu reizi kalendāra gadā.

25. Pabalstu izmaksā vienu reizi mēnesī, izņemot pabalstu cietā kurināmā iegādei, kuru izmaksā vienā vai vairākās reizēs kalendāra gada laikā.

VIII. Pabalsts ēdināšanas izdevumu apmaksai

26. Pabalstu ēdināšanas izdevumu apmaksai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt:

26.1. bērnam, kurš apmeklē Balvu novada pirmskolas izglītības iestādi, līdz obligātās pirmsskolas izglītības apmācības uzsākšanai un bērnam, kurš apmeklē cita novada pirmsskolas izglītības iestādi, 100% apmērā no faktiskajām izmaksām. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem;

26.2. bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās cita novada vispārizglītojošajā izglītības iestādē vai līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību Balvu novada vai cita novada izglītības iestādē, līdz 2,50 euro dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām. Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pēc rēķina saņemšanas. Ja izglītības iestādē netiek nodrošināts ēdināšanas pakalpojums, pabalsts 2,50 euro apmērā dienā par faktiskajām apmeklējuma dienām, pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto izziņu, tiek izmaksāts pabalsta pieprasītājam.

27. Pabalsti tiek piešķirti ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu līdz kārtējā mācību semestra beigām.

IX. Pabalsts individuālo mācību līdzekļu iegādei

28. Pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš:

28.1. mācās vispārizglītojošajā izglītības iestādē;

28.2. līdz 24 gadu vecumam apgūst arodizglītību vai profesionālo vidējo izglītību.

29. Pabalsta apmērs bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam:

29.1. kurš mācās Balvu novada izglītības iestādē, izsniedzot dāvanu karti 15,00 euro apmērā vienu reizi kalendāra gadā. Dāvanu karte tiek izsniegta izglītības iestādē Zinību dienā;

29.2. kurš mācās cita novada izglītības iestādē ir 15,00 euro vienu reizi kalendāra gadā, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegumu, kurš iesniedzams septembrī.

30. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš:

30.1. mācās Balvu novada izglītības iestādē pieņem Pārvaldes izveidotā Sociālo lietu komisija saskaņā ar Izglītības pārvaldes iesniegtajiem sarakstiem;

30.2. mācās cita novada izglītības iestādē pieņem Pārvalde.

X. Pabalsts mācību maksas izdevumu apmaksai

31. Pabalstu mācību maksas izdevumu apmaksai (turpmāk šajā nodaļā – pabalsts) ir tiesības saņemt bērnam, kurš mācās Balvu novada profesionālās ievirzes skolā (mūzikas, mākslas, sporta), 100 % apmērā no pašvaldības apstiprinātās mācību maksas. Pabalsts tiek pārskaitīts izglītības iestādei vai izmaksāts pabalsta pieprasītājam saskaņā ar iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem.

32. Pabalsts tiek piešķirts ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu līdz kārtējā mācību semestra beigām.

XI. Pabalsts veselības aprūpei

33. Pabalstu veselības aprūpei ir tiesības saņemt bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam ārstēšanās, rehabilitācijas, zobārstniecības pakalpojumu, speciālistu konsultāciju apmaksai, medikamentu, medicīnas preču un redzes korekcijas līdzekļu iegādei un citu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu apmaksai, kuri saņemti/apmaksāti pēdējo sešu mēnešu laikā.

34. Pabalsta apmērs bērnam vai pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 120,00 euro kalendāra gadā.

35. Iesniegumam jāpievieno izdevumus attaisnojoši dokumenti un, pēc sociālā darbinieka pieprasījuma, ģimenes ārsta vai speciālista atzinums.

XII. Pabalsti audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei

36. Pabalstu audžuģimenei vai specializētajai audžuģimenei ir tiesības saņemt:

36.1. pabalstu bērna uzturam 65 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas mēnesī;

36.2. vienreizēju pabalstu bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei 50 % apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas. Pabalsts var tikt izsniegts arī apģērbu, apavu un citu bērnam nepieciešamo lietu veidā.

XIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

37. Pārvaldes lēmumu var apstrīdēt Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

38. Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

XIV. Noslēguma jautājums

39. Ar Noteikumu spēka stāšanos, spēku zaudē:

39.1. Baltinavas novada Domes 2015. gada 26. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 "Dzīvokļa pabalsts bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības";

39.2. Balvu novada Domes 2015. gada 12. marta saistošie noteikumi Nr. 9/2015 "Par Balvu novada pašvaldības sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un finansiālo atbalstu audžuģimenēm";

39.3. Rugāju novada Domes 2016. gada 21. janvāra saistošie noteikumi Nr. 6/2015 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības";

39.4. Rugāju novada Domes 2020. gada 20. augusta saistošie noteikumi Nr. 6/2020 "Par palīdzību audžuģimenēm";

39.5. Viļakas novada Domes 2017. gada 27. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 5/2017 "Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības".

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

 

Paskaidrojuma raksts
Balvu novada domes 2021. gada 23. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2021 "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktu, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Pamatojoties uz iepriekš minēto, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā".

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz vienotus nosacījumus un materiāla atbalsta līmeni bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Balvu novadā.

Saistošajos noteikumos saglabāti visu novadu veidojošo bijušo pašvaldību pabalstu veidi, noteikti augstākie pabalstu apmēri. Apvienojot saistošos noteikumus, tiek pieņemti labvēlīgākie nosacījumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 2021. gadā pabalstus bāreņiem un bez vecāku gādība palikušajiem bērniem un audžuģimenēm plānots nodrošināt no 2021. gada budžeta. Šobrīd mājokļa pabalsta apmēru nav iespējams prognozēt, jo ar 2021. gada 1. jūliju tika noteikta jauna mājokļa pabalsta izvērtēšanas un piešķiršanas kārtība. Citi pabalstu veidi pašvaldības budžetu būtiski nepalielinās.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošinās Balvu novada Sociālā pārvalde. Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Balvu novada domes priekšsēdētājs S. Maksimovs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!