• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2021. gada 24. augusta saistošie noteikumi Nr. 6/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada pašvaldībā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 27.09.2021., Nr. 186 https://www.vestnesis.lv/op/2021/186.14

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Kuldīgas novada domes saistošie noteikumi Nr. KNP/2021/10

Par Alsungas novada pašvaldības 2017. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2017 "Par ēdināšanas maksas noteikumiem pašvaldības izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

27.09.2021., Nr. 186

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 6/2021

Pieņemts: 24.08.2021.

OP numurs: 2021/186.14

2021/186.14
RĪKI

Ādažu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ādažu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 6/2021

Ādažos 2021. gada 24. augustā

Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada pašvaldībā

Apstiprināti ar
Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 24. augusta
sēdes lēmumu (prot. Nr. 6 § 10)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu,
33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14. panta sesto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, kā arī sociālās palīdzības pabalstu veidus (turpmāk – pabalsti), to apmēru, kā arī piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina personas ienākumus, īpašumus, vērtspapīru esamību, uzkrājumus un noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus;

2.2. maksājumus apliecinoši dokumenti – kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, faktūrrēķinu oriģināli, kā arī kredītiestāžu izdrukas no internetbankas, kurā norādīts pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums.

3. Pabalstus, izņemot 20. punktā minēto, piešķir trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuras atbilst šo noteikumu nosacījumiem un savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Ādažu novadā.

4. Pabalstu krīzes situācija piešķir personām, kuras savu pamatu dzīvesvietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Ādažu novadā, neizvērtējot personas materiālo stāvokli.

5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – Dienests), izņemot 21.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā.

6. Pabalstus izmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

II. Ienākumu un materiālo resursu novērtēšana

7. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam pašvaldība nosaka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk – likums) 33. panta otro un trešo daļu un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" (turpmāk – MK noteikumi).

8. Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā nepārsniedz 436 euro un pārējām personām 305 euro.

9. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības atbilstības statusa noteikšanai un šo noteikumu 12.1., 12.2. un 12.5. apakšpunktā noteikto pabalstu saņemšanai, viena no mājsaimniecības personām klātienē vēršas Dienestā ar iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz MK noteikumu 2. punktā noteiktos dokumentus. Iesniegumā klients sniedz arī apliecinājumu ar atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem, ko parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas.

10. Šo noteikumu 12.3., 12.4. un 12.6. apakšpunktā noteikto pabalstu saņemšanai persona klātienē vēršas Dienestā ar iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī iesniedz šo noteikumu 22. punktā norādītos dokumentus. Personas mutvārdu iesniegumu Dienesta darbinieks noformē rakstveidā, un persona to paraksta.

11. Dienesta darbinieks elektroniski aizpilda ārējos normatīvajos aktos noteikto iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija) pamatojoties uz personas sniegto un Dienestam pieejamo informāciju par personu no valsts un pašvaldības datu reģistriem sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammā (SOPA).

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

12. Pašvaldība piešķir šādus pabalstus:

12.1. garantētā minimālā ienākuma pabalstu (turpmāk – GMI pabalsts);

12.2. mājokļa pabalstu:

12.2.1. īres un komunālo maksājumu apmaksai;

12.2.2. cietā kurināmā iegādei;

12.3. pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai:

12.3.1. veselības aprūpei;

12.3.2. skolas piederumu un apģērba iegādei;

12.3.3. ēdināšanai;

12.4. materiālu atbalstu personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai;

12.5. vienreizēju materiālu atbalstu personai, kurai objektīvu apstākļu dēļ nav deklarētās dzīvesvietas (turpmāk – persona bez deklarētās dzīvesvietas);

12.6. pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

IV. Sociālās palīdzības pabalstu apmēri

13. GMI un mājokļa pabalstu piešķir un izmaksā ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

14. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina saskaņā ar MK noteikumiem.

15. Mājokļa pabalsta apmēru cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā un to aprēķina, ņemot vērā 14. punkta nosacījumus, kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādīto faktisko izdevumu summu.

16. Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no mājokļa, izņemot, ja mājsaimniecība iesniedz ēkas īpašnieka, apsaimniekotāja vai zvērināta tiesu izpildītāja apliecinājumu par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku.

17. Ja trīs mēnešu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas par mājokļa pabalsta aprēķināšanu personai mainās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, personai ir tiesības iesniegt Dienestam ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu apliecinošos dokumentus. Dienests veic mājokļa pabalsta pārrēķinu par iepriekšējiem trīs mēnešiem, atbilstoši faktiskajai situācijai.

18. Pabalstu atsevišķu izdevumu apmaksai personai piešķir šādu izdevumu apmaksai:

18.1. par medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem, briļļu un higienas preču iegādei 50 % apmērā, ne vairāk kā 100 euro gadā personai;

18.2. par ārstēšanos stacionārā 50 % apmērā, ne vairāk kā 150 euro gadā personai;

18.3. zobārstniecībai un zobu protezēšanai 50 % apmērā, ne vairāk kā 100 euro gadā personai;

18.4. par endoprotezēšanu 300 euro gadā

18.5. skolas piederumu un apģērba iegādei izglītojamajam vienu reizi gadā, kurš iegūst obligāto pamatizglītību no 5 līdz 18 gadu vecumam, 60 euro apmērā;

18.6. pabalstu ēdināšanai izglītojamajam, kurš apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību – 100 % apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam saskaņā ar izrakstīto rēķinu, atbilstoši izglītības iestādes faktiskajam apmeklējumam.

19. Pabalstu sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai piešķir līdz 500 euro gadā, nosakot pabalsta faktisko apmēru pēc personas sociālās situācijas izvērtēšanas un pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu.

20. Vienreizēju materiālo pabalstu personai bez deklarētās dzīvesvietas piešķir līdz ārējos normatīvajos aktos noteiktajam GMI pabalsta apmēram, izvērtējot ienākumus.

21. Pabalstu krīzes situācijā piešķir personai un katram tās ģimenes loceklim šādā apmērā:

21.1. katastrofas, stihiskas nelaimes gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, vētras postījumi, u.c.) – līdz 700 euro apmērā, ņemot vērā radīto zaudējumu sekas, piešķir pašvaldības dome;

21.2. iepriekš neparedzamos krīzes gadījumos – līdz 100 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

22. Pabalsti jāpieprasa 3 mēnešu laikā no brīža, kad uz tiem radušās tiesības. Pieprasot šo noteikumu 18.1.–18.4. apakšpunktā noteiktos pabalstus, uzrāda maksājumu apliecinoša dokumenta oriģinālu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pieprasot šo noteikumu 19. un 21. punktā norādītos pabalstus, norāda nepieciešamā pabalsta apmēru un iesniedz dokumentus, kas apliecina izdevumus vai krīzes situācijas faktu. Pabalstu pārskaita uz pakalpojumu sniedzēja vai personas kontu kredītiestādē.

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

23. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā.

24. Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi

25. Šie noteikumi stājās spēkā 2021. gada 1. oktobrī.

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 /2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās", un Carnikavas novada domes 2014. gada 19. marta saistošie noteikumi Nr. SN/2014/6 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā".

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada pašvaldības 24.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021 "Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Likuma "Par pašvaldībām" (turpmāk likums) 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

1.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums (turpmāk – Likums) nosaka, ka ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novadu veido Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts, kas nozīmē, ka tiek izveidota jauna publiska persona – Ādažu novada pašvaldība. Likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus, līdz ar to nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus par "Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada pašvaldībā".

1.3. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā un trešā daļa nosaka, ka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets un pašvaldību domes, kā arī pašvaldību saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi. Saskaņā ar minētā likuma 36. panta sesto daļu, pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka materiālā atbalsta apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību personām sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai un pabalstam krīzes situācijā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldībā tiek piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības statuss, sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, kā arī to piešķiršanas un izmaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Šo noteikumu izpildei netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, jo atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam Ādažu un Carnikavas pašvaldības līdz šim noteica pēc vienotiem kritērijiem un mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp GMI sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un arī pārējie pabalsti tika piešķirti pēc līdzīgiem kritērijiem.

3.2. Šo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupas, ko ietekmē šie noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētās personas, kuras atbilst noteikumos noteiktajām kategorijām, kā arī personas, kurām objektīvu apstākļu dēļ nav deklarētās dzīvesvietas, bet kuru faktiskā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā un materiālās situācijas dēļ tai būs nepieciešama vienreizējā materiāla palīdzība.

4.2. Šo noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties šo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada pašvaldības Sociālais dienests.

5.2. Šo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

Saistošo noteikumu publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paātrinās saistošo noteikumu spēkā stāšanos.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Šo noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā un Finanšu komitejā.

6.2. Pēc šo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, nodrošinot iespēju sabiedrības pārstāvjiem izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!