• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 26. augusta saistošie noteikumi Nr. 5 "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 14.09.2021., Nr. 177 https://www.vestnesis.lv/op/2021/177.4

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Par Līvānu novada domes 2010. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 22 "Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Vēl šajā numurā

14.09.2021., Nr. 177

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Dienvidkurzemes novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5

Pieņemts: 26.08.2021.

OP numurs: 2021/177.4

2021/177.4
RĪKI

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 5

Grobiņā 2021. gada 26. augustā

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

APSTIPRINĀTI
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
26.08.2021. sēdē (prot. Nr. 8, 106. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējumu un tā piešķiršanas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk – aukle), un atbilst Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" prasībām, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Vaiņodes, Durbes, Pāvilostas, Aizputes vai Priekules pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums).

2. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts, ja bērna un vismaz viena bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā un pašvaldība izglītojamajam nevar piedāvāt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vairāk kā 20 km robežās (pa tuvāko autoceļu infrastruktūru, kas piemērota nokļūšanai no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei).

3. Pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts bērna ēdināšanas izdevumu segšanai.

4. Pašvaldības līdzfinansējumu var saņemt arī bērns, kam ir piešķirta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet kurš, pamatojoties uz ārsta atzinumu (psihologs, ģimenes ārsts, pediatrs), nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ. Šajā gadījumā, pašvaldība nodrošina pašvaldības līdzfinansējumu aukles pakalpojumiem līdz obligātās izglītības uzsākšanai.

II. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs

5. Pašvaldības līdzfinansējums 170 EUR (viens simts septiņdesmit euro) mēnesī ir paredzēts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā, darba dienās laika periodā no pulksten 7.00 līdz pulksten 19.00) aukles pakalpojumu sniegšanu.

6. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem aukles pakalpojumu. Šādā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāms neapmierinošs bērna veselības stāvoklis, ko apliecina ārsta izziņa.

7. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs), vai citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vairāk kā 20 km robežās saskaņā ar saistošo noteikumu 2. punktā noteikto. Ja bērns tiek uzņemts pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ.

8. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet pamatojoties uz ārsta atzinumu bērns nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ.

9. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma summas pārmaksu, ja tā izveidojusies aukles vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz pašvaldības līdzfinansējumu.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

10. Lai aukle pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, aukle ar iesniegumu vēršas Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādē "Dienvidkurzemes novada pašvaldības administrācija" (turpmāk – Centrālā administrācija). Iesniegumam jāpievieno līguma, kas noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija.

11. Centrālā administrācija pārbauda Valsts izglītības informācijas sistēmā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā datus par bērnu katru mēnesi un pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles kontā līdz kārtējā mēneša 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.

12. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Centrālā administrācija.

13. Par pieņemto lēmumu Centrālā administrācija informē aukli, bērna likumisko pārstāvi.

14. Pašvaldības līdzfinansējums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu starp pašvaldību, aukli un bērna likumisko pārstāvi. Pašvaldības vārdā līgumu slēdz Centrālā administrācija.

15. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

15.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā;

15.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumu sniegšanu;

15.3. Centrālā administrācija ir konstatējusi, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbība ir apturēta vai pārtraukta;

15.4. saistošo noteikumu 7. punktā noteiktajā gadījumā.

16. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma pārtraukšanu pieņem Centrālā administrācija.

17. Centrālās administrācijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē.

IV. Noslēguma jautājums

18. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā, piemērojami no 2021. gada 1. septembra un ir spēkā līdz 2022. gada 31. augustam.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols

 

Pielikums
apstiprināts ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes
2021. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 5
(prot. Nr. 8, 106. §)

LĪGUMS PAR DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU BĒRNU UZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM Nr. ______

Grobiņā

20____. gada ____._____________

Dienvidkurzemes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), tās priekšsēdētāja Aivara Priedola personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" un Dienvidkurzemes novada pašvaldības nolikumu un ………………………, personas kods ………………, deklarētā dzīvesvieta ……………………… (turpmāk – aukle), un ………………………, personas kods ………………, deklarētā dzīvesvieta ………………………. (turpmāk – vecāks), līdzēji (saukti atsevišķi arī – puse, kopā – puses), pamatojoties uz 20…gada lēmumu Nr……, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – līgums)

1. Līguma priekšmets

Pašvaldība apņemas ……… gadā sniegt līdzfinansējumu bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanā, kurā aukle sniedz bērna uzraudzības un izglītošanas pakalpojumu ………………………, bērnam ………………………, personas kods ………………, deklarētā dzīvesvieta ………………………, (turpmāk – pašvaldības līdzfinansējums).

2. Līdzfinansēšanas nosacījumi

2.1. Pašvaldības līdzfinansējums ir 170 EUR (viens simts septiņdesmit euro) mēnesī, kurā nav iekļauta bērna ēdināšana.

2.2. Pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības attiecīgā gada budžeta plānu, pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā, pašvaldības atbalsts tiek samazināts proporcionāli pašvaldības ieņēmumu samazinājumam, par to informējot pārējās puses līdz katra mēneša 15. datumam.

2.3. Vecāks nekavējoties informē Pašvaldību, ja tiek mainīta vecāka un/vai bērna dzīvesvieta.

2.4. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa tiek pārtraukta pēc 30 dienām no brīža, kad bērna likumiskajam pārstāvim rakstiski tiek piedāvāta vieta Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kuras rindā bērns ir reģistrēts (neatkarīgi no tā, vai bērns ir reģistrēts uzņemšanai vienā vai vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs), vai citā Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē Pašvaldības administratīvajā teritorijā ne vairāk kā 20 km robežās (pa tuvāko autoceļu infrastruktūru, kas piemērota nokļūšanai no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei).

2.5. Ja bērns tiek uzņemts Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, pašvaldības līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu skaitam, kad bērns ir saņēmis aukles pakalpojumus vai nav tos saņēmis attaisnojoša iemesla dēļ. Līdzfinansējumu nepārtrauc, ja bērnam piedāvāta vieta Pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, bet, pamatojoties uz ārsta atzinumu, bērns nevar apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi psiholoģiskās sagatavotības vai veselības stāvokļa dēļ.

2.6. Pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja:

2.6.1. bērna un vismaz viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta nav deklarēta Dienvidkurzemes novada administratīvajā teritorijā;

2.6.2. tiek pārtraukts līgums starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumu sniegšanu;

2.6.3. Centrālā administrācija ir konstatējusi, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā ir informācija, ka bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja darbība ir apturēta vai pārtraukta.

3. Norēķinu kārtība

3.1. Pašvaldības līdzfinansējums tiek ieskaitīts aukles norēķinu kontā kredītiestādē līdz mēneša 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.

3.2. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par dienām, kad bērns bez attaisnojoša iemesla nesaņem bērnu uzraudzības pakalpojumu. Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts proporcionāli dienu skaitam, kad bērns saņēmis bērnu uzraudzības pakalpojumu. Par attaisnojošu iemeslu ir uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta izziņa.

3.3. Aukle katru mēnesi līdz mēneša pēdējam datumam iesniedz Pašvaldībai bērna vecāka parakstītu bērnu uzraudzības un izglītošanas pakalpojuma sniegšanas tabulu – atskaiti, kurā norādītas visas pakalpojuma sniegšanas mēneša dienas un stundas.

3.4. Aukles pienākums ir atmaksāt pašvaldības līdzfinansējuma pārmaksu, ja tā izveidojusies, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju. Aukle mēneša laikā pēc Pašvaldības paziņojuma saņemšanas, atmaksā pārmaksātos līdzekļus paziņojumā norādītajā norēķinu kontā.

4. Nepārvarama vara

4.1. Neviena puse nav atbildīga par savu saistību daļēju vai pilnīgu neizpildi, ja tas ir saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem (dabas katastrofas, karadarbība, valsts pārvaldes iestāžu lēmumi un citi notikumi), kas tieši ietekmē šā līguma izpildi un kas notikuši pēc līguma noslēgšanas, un to iestāšanās nav atkarīga no pušu gribas.

4.2. Puse, kuras saistību izpilde kļūst neiespējama 4.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 dienu laikā brīdina otru pusi par augstāk minēto apstākļu iestāšanos, un puses vienojas par tālāko sadarbību.

5. Pušu atbildība

5. Puses par līgumsaistību neizpildi vai daļēju izpildi ir atbildīgas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

6. Papildus noteikumi

6.1. Puses var rakstiski noslēgt papildu vienošanās, kas noformējamas kā līguma pielikumi un ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

6.2. Visas līguma izpildes gaitā radušās domstarpības ir izšķiramas kopējās pušu pārstāvju apspriedēs, kas tiek protokolētas. Jautājumi, kuros puses nevar vienoties, tiek izšķirti normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

6.3. Pušu savstarpējās saistības, kuras nav atrunātas šajā līgumā, regulē normatīvie akti.

7. Līguma izpilde un izbeigšana

7.1. Līgums stājas spēkā ar ………………………

7.2. Līguma termiņš līdz ………………………

7.3. Ja normatīvajos aktos tiek veikti grozījumi, pusēm vienojoties, līguma darbības laiks var tikt pagarināts.

7.4. Līgumu var izbeigt pirms termiņa, pusēm rakstiski vienojoties.

7.5. Puses var izbeigt līgumu vienpusēji, ja kāda no pusēm nepilda ar līgumu uzņemtās saistības. Par nodomu izbeigt līgumu puses jābrīdina vismaz vienu mēnesi iepriekš.

7.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām trijos eksemplāros, no kuriem viens glabājas Pašvaldībā, otrs – pie aukles, bet trešais – pie vecāka. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu paraksti

PAŠVALDĪBA:

 

AUKLE:

 

VECĀKS:

z.v.        

 

Paskaidrojuma raksts
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Grobiņas pirmsskolas izglītības iestāde "Pīpenīte" nevar nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus kopā 23 bērniem (2017. gadā dz. 4 bērniem, 2018. gadā dz. 2 bērniem, 2019. gadā dz. 7 bērniem, 2020. gadā dz. 10 bērniem). Šo bērnu vecākiem ir iespēja izvēlēties vest bērnus uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm Dienvidkurzemes novadā un Liepājas pilsētā, vai izvēlēties privāto bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju, vai pašu spēkiem nodrošināt bērnu uzraudzību.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu tendences, provizoriski secināms, ka apt. 7 bērnu vecāki izvēlēsies privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu.

1.2. Izdodot šos saistošos noteikumus tiek ņemts vērā likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punkts, kurš nosaka gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošinot arī pirmsskolas vecuma bērnus ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, kā arī šī likuma 12. pants, kurš nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

1.3. Savukārt, profesionālās kvalifikācijas un drošības prasības, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu, pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtību Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, reģistra pārzini un reģistrā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi 2013. gada 16. jūlija Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības līdzfinansējumu un tā piešķiršanas kārtību privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kurš reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē (turpmāk – aukle), un atbilst Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas" prasībām, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai Grobiņas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu reģistra rindā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Pieņemot, ka bērnu uzraudzības pakalpojumu varētu saņemt 7 ģimenes, aptuvenās izmaksas 2021. gadā varētu būt 4’760,00 EUR, bet 2022. gadā – 9’520,00 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Saistošie noteikumi tiks publicēti Dienvidkurzemes mājaslapā (www.grobinasnovads.lv). Informāciju var saņemt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domē un pārvaldēs.

5.2. Iesniegumus un tam pievienotos dokumentus varēs iesniegt Dienvidkurzemes novada Sociālajā dienestā (Lielā ielā 76, Grobiņā) darba laikā norādītajā laika posmā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Notikušas sarunas ar bērnu vecākiem.

Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Priedols

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!