• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Varakļānu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošie noteikumi Nr. 2 "Varakļānu novada pašvaldības nolikums". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 12.07.2021., Nr. 131 https://www.vestnesis.lv/op/2021/131.40

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

12.07.2021., Nr. 131

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Varakļānu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 2

Pieņemts: 01.07.2021.

OP numurs: 2021/131.40

2021/131.40
RĪKI

Varakļānu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Varakļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2

Varakļānos 2021. gada 1. jūlijā

Varakļānu novada pašvaldības nolikums

APSTIPRINĀTI
ar Varakļānu novada pašvaldības
pagaidu administrācijas 01.07.2021. lēmumu Nr. 1.1

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu, "Varakļānu novada domes
un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likums" 6. panta 2. punktu

1. PAŠVALDĪBAS TERITORIĀLAIS IEDALĪJUMS, PAŠVALDĪBAS DOMES UN ADMINISTRĀCIJAS STRUKTŪRA

1. Varakļānu novada pašvaldības teritorijai ir šāds iedalījums:

1.1. Varakļānu pilsēta kā novada centrs;

1.2. Varakļānu pagasts;

1.3. Murmastienes pagasts.

2. Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina ar "Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likums" likumu iecelta pagaidu administrācija (turpmāk – Dome). Pašvaldības pagaidu administrācija sastāv no pagaidu administrācijas vadītāja un 8 pagaidu administrācijas locekļiem. Dome pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

3. Lai nodrošinātu operatīvu jautājumu izskatīšanu pašvaldības lēmumu sagatavošanas un pieņemšanas procesā, efektīvi un lietderīgi izmantojot cilvēkresursu un ekonomējot laika patēriņu, ievērojot likuma "Par pašvaldībām" normās noteikto Domes prerogatīvu izveidot pastāvīgās komitejas un noteikt to kompetenci un darba organizāciju, pagaidu administrācija pilda šo funkciju, pieņemot lēmumus Domes sēdēs bez iepriekšējas izskatīšanas pastāvīgās komitejās.

4. Pašvaldības funkciju īstenošanu un uzraudzību veic šādas iestādes, kas ir Domes padotībā:

4.1. Varakļānu novada pašvaldība (pašvaldības administrācija);

4.2. Varakļānu vidusskola;

4.3. Varakļānu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis";

4.4. Varakļānu mūzikas un mākslas skola;

4.5. Varakļānu kultūras nams;

4.6. Stirnienes tautas nams;

4.7. Varakļānu tautas bibliotēka;

4.8. Stirnienes bibliotēka;

4.9. Murmastienes bibliotēka;

4.10. Varakļānu novada pansionāts "Varavīksne";

4.11. Varakļānu novada muzejs;

4.12. Stirnienes feldšerpunkts;

4.13. Murmastienes feldšerpunkts;

4.14. Varakļānu novada pašvaldības Sociālais dienests;

4.15. Varakļānu novada Bāriņtiesa;

4.16. Murmastienes kultūras centrs;

4.17. Jauniešu centrs "Aplis";

4.18. Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa;

4.19. Varakļānu novada vēlēšanu komisija.

5. Varakļānu novada pašvaldība (pašvaldības administrācija) ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, un tās sastāvā ietilpst:

5.1. Varakļānu pagasta pārvalde;

5.2. Murmastienes pagasta pārvalde;

5.3 Centralizētā grāmatvedība;

5.4. Saimnieciskā daļa;

5.5. citi darbinieki pēc Domes apstiprināta amatu saraksta.

Varakļānu novada pašvaldība (pašvaldības administrācija) darbojas uz Domes apstiprināta nolikuma pamata. Administrācijas struktūrvienības darbojas, pamatojoties uz administrācijas nolikumu un administrācijas struktūrvienību nolikumiem, ja Dome tādus ir apstiprinājusi.

6. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

6.1. SIA "Varakļānu veselības aprūpes centrs";

6.2. Varakļānu "Dzīvokļu komunālais uzņēmums" SIA.

7. Pašvaldība ir dalībnieks šādās iestādēs, biedrībās (nodibinājumos) un komisijās:

7.1. biedrībā "Latvijas Pašvaldību savienība";

7.2. iestādē "Vidzemes plānošanas reģions";

7.3. SIA "Vidusdaugavas SPAAO";

7.4. iestādē "Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde";

7.5. Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija.

8. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai Dome ir izveidojusi šādas komisijas:

8.1. administratīvā komisija;

8.2. iepirkumu komisija;

8.3. komisija koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža zemes;

8.4. komisija izglītojamo atbrīvošanai no valsts pārbaudes darbu kārtošanas;

8.5. darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisija;

8.6. medību koordinācijas komisija;

8.7. starpinstitucionālā komisija bērnu tiesību aizsardzības jomā;

8.8. mantas atsavināšanas un izsoles komisija;

8.9. datu drošības pārkāpumu izskatīšanas komisija.

9. Varakļānu novada pašvaldības (pašvaldības administrācijas), iestāžu tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar nolikumiem, bet pašvaldības kapitālsabiedrību tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar statūtiem. Administrācijas darbinieku pienākumus un tiesības nosaka amatu apraksti, kurus sagatavo nodaļu vadītāji, bet apstiprina pagaidu administrācijas vadītājs vai izpilddirektors. Pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu sagatavo Domes izpilddirektors un apstiprina Dome.

10. Dome var lemt par komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu. Izveidotās darba grupas un komisijas darbojas uz pašvaldības Domes apstiprināta nolikuma pamata atbilstoši 9. punktam vai to kompetence var tikt noteikta domes lēmumā, ar kuru tā tiek izveidota.

2. PAGAIDU ADMINISTRĀCIJAS VADĪTĀJA, VADĪTĀJA VIETNIEKA UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS

11. Domes darbu vada pagaidu administrācijas vadītājs. Pagaidu administrācijas vadītājs:

11.1. ir politiski un likumā "Par pašvaldībām" noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par pašvaldības Domes darbu;

11.2. ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības Domē un komisijās;

11.3. koordinē pagaidu administrācijas locekļu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;

11.4. Domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;

11.5. atver un slēdz kontus banku iestādēs;

11.6. saskaņo Domes izpilddirektora lēmumus par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba;

11.7. dod saistošus rīkojumus pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

11.8. sagatavo izskatīšanai Domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

11.9. amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu;

11.10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.

12. Pagaidu administrācijas vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus veic pagaidu administrācijas loceklis, kas tiek ievēlēts ar balsu vairākumu.

13. Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Pašvaldības izpilddirektors:

13.1. īsteno pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci;

13.2. īstenojot pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, to saskaņojot ar pagaidu administrācijas vadītāju;

13.3. saskaņojot ar pagaidu administrācijas vadītāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;

13.4. organizē Domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus izskatīšanai Domē;

13.5. iesniedz Domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu;

13.6. dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem prettiesiskas bezdarbības gadījumā pieņemt lēmumus;

13.7. ierosina Domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus;

13.8. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai Domei;

13.9. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ziņo Domei par administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc Domes vai pagaidu administrācijas pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;

13.10. ir tiesīgs piedalīties Domes sēdēs un jautājumu apspriešanā;

13.11. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām vai pagaidu administrācijas vadītāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu;

13.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu un slēdz līgumus;

13.13. saskaņā ar Domes lēmumiem veic citus pienākumus.

14. Pagaidu administrācijas vadītājs un pagaidu administrācijas locekļi saņem atlīdzību atbilstoši "Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likumam". Pašvaldības amatpersonas, izpilddirektors un citi pašvaldības administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu saskaņā ar pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumu.

3. PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA UN LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

15. Domes sēdes darba kārtību nosaka pagaidu administrācijas vadītājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts pagaidu administrācijas vadītājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms kārtējās Domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu Domes darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj Dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē Domi par lēmumu projektu izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.

16. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam:

16.1. kas un kad šos lēmuma projektus ir gatavojis;

16.2. kādās institūcijās projekts izskatīts;

16.3. kas ir projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja paraksts un datums;

16.4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;

16.5. kad projektu vēlams izskatīt Domes sēdē.

17. Domes lēmumu projektus pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā nodod izskatīšanai un atzinuma sniegšanai domes institūcijām vai tās darbiniekiem atbilstoši kompetencei. 

18. Lēmumu projekti un materiāli, kas izskatāmi Domes sēdē, jāiesniedz pašvaldības administrācijas sekretārei, kura tos iereģistrē un nodod pagaidu administrācijas vadītājam. Pagaidu administrācijas vadītājs izskata iesniegtos materiālus un nosaka pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums un lēmuma projekts.

19. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu lemj pašvaldības Dome. Pasākumi, kas nav saistīti ar gada budžeta pieņemšanu, nevar tikt uzsākti, kamēr pašvaldības Dome nav piešķīrusi nepieciešamos finanšu līdzekļus un izdarījusi attiecīgus grozījumus budžetā. Ja šādi pasākumi ir paredzēti ar likumu vai citu ārēju normatīvu aktu, tad tie var tikt uzsākti bez pašvaldības domes iepriekšēja pilnvarojuma, bet pēc tam steidzami šāda atļauja jāsaņem.

Līdzekļus no pašvaldības budžetā plānotajiem "neparedzētiem gadījumiem" var lietot tikai ar pagaidu administrācijas vadītāja rīkojumu. Par izlietotajiem līdzekļiem Dome jāinformē kārtējā sēdē.

20. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas materiālus, pagaidu administrācijas locekļu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus pagaidu administrācijas locekļi var saņemt ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās Domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes.

21. Ja Dome izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad pagaidu administrācijas vadītājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.

22. Jebkuru līgumu, ko slēdz pašvaldība, var parakstīt pagaidu administrācijas vadītājs.

23. Pagaidu administrācijas vadītājs informē Domi par šādiem noslēgtiem līgumiem:

23.1. starptautiskiem sadarbības līgumiem;

23.2. ziedojumu, sponsorēšanas vai dāvinājuma līgumiem.

24. Pagaidu administrācijas vadītājs var pilnvarot jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku slēgt atsevišķus līgumus, par to sastādot attiecīgu pilnvaru.

25. Izpilddirektors bez saskaņošanas ar Domi paraksta:

25.1 darba līgumus ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem;

25.2. saimnieciskos līgumus par summu līdz 1500 euro.

26. Dome ar lēmumu vai līgumu var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus citiem pašvaldības orgāniem, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir Domes ekskluzīvā kompetencē.

4. DOMES DARBA REGLAMENTS

27. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.

28. Domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst. 15:00 novada domes telpās. Nepieciešamības gadījumā izbraukuma domes sēdes var notikt novada pagastu pārvaldēs.

Ja pagaidu administrācijas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, pagaidu administrācijas vadītājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Ja pagaidu administrācijas loceklis sēdē piedalījies attālināti, pēc sēdes protokola noformēšanas, viņš to apliecina ar parakstu.

28.1. Ja Domes kārtējā sēde iekrīt svētku dienā, sēdes norises laiks tiek mainīts. Šādā gadījumā Domes sēdes norises laiku un vietu nosaka pagaidu administrācijas vadītājs.

28.2. Pamatojoties uz "Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības" likuma 2. pantu un likuma "Par pašvaldībām" 34. pantu, Domes sēdes var notikt attālinātā formā.

29. Domes kārtējās sēdes sasauc pagaidu administrācijas vadītājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.

30. Domes sēdes tiek protokolētas. Sēdes protokolā jāieraksta:

30.1. kur, kādā gadā, mēnesī, dienā un stundā sēde sasaukta;

30.2. kad sēde atklāta un slēgta;

30.3. sēdes darba kārtība;

30.4. sēdes vadītāja un protokolista vārds un uzvārds;

30.5. sēdē piedalījušos un klāt neesošo pagaidu administrācijas locekļu vārdi un uzvārdi;

30.6. sēdē klāt neesošo pagaidu administrācijas locekļu neierašanās iemesli;

30.7. iesniegtie priekšlikumi, pieprasījumi, kā arī sēdes vadītāja rīkojumi;

30.8. debatēs piedalījušos vārdi un uzvārdi;

30.9. kādā veidā un ar cik balsīm pieņemti lēmumi, minot pagaidu administrācijas locekļu vārdus, uzvārdus, kas balsojuši "par", "pret", "atturas";

30.10. to pagaidu administrācijas locekļu vārdi un uzvārdi, kuri atturējušies no lēmuma pieņemšanas vai jautājuma izskatīšanas un atturēšanās motīvi;

30.11. izskatāmie jautājumi, kuru saturs ir konfidenciāls;

30.12. nākošās Domes sēdes sasaukšanas laiks un vieta;

30.13. personas, kura neievēro kārtību domes sēdē, vārds un uzvārds;

30.14. Domes lēmums.

31. Pagaidu administrācijas vadītājs:

31.1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;

31.2. pārliecinās par kvoruma esamību;

31.3. nosaka sēdes darba kārtību;

31.4. dod vārdu ziņotājam;

31.5. nodrošina iespēju pagaidu administrācijas locekļiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;

31.6. vada debates;

31.7. ierosina jautājumu nobalsošanu un paziņo balsošanas rezultātus;

31.8. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;

31.9. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu pagaidu administrācijas locekļiem.

32. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:

32.1. ziņojums;

32.2. pagaidu administrācijas locekļu jautājumi;

32.3. debates;

32.4. ziņotāja galavārds;

32.5. pagaidu administrācijas vadītāja viedoklis,

32.6. balsošana;

32.7. balsošanas rezultātu paziņošana.

33. Par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē var ziņot pagaidu administrācijas locekļi vai atbildīgie pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo pagaidu administrācijas vadītājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo pagaidu administrācijas locekļu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus var izskatīt vairākos lasījumos, ja tiek izskatīti sarežģīti un diskutabli jautājumi.

34. Pagaidu administrācijas vadītājam ir pienākums nodrošināt Domes sēdēs kārtību. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro pagaidu administrācijas loceklis, tas tiek fiksēts protokolā. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, pagaidu administrācijas vadītājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no Domes sēdes norises telpas.

35. Ja pagaidu administrācijas loceklis neievēro Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad pagaidu administrācijas vadītājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.

36. Personām, kuras uzaicinātas piedalīties Domes sēdēs, kā arī citiem pašvaldības iedzīvotājiem, masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem, kuri vēlas klausīties Domes sēdi, pirms Domes sēdes jāreģistrējas pie darbinieka, kurš protokolē Domes sēdi.

37. Pašvaldības iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt Domes sēdē, nav tiesības piedalīties debatēs un nekādā veidā traucēt sēdes gaitu. Pēc paziņojuma par konfidenciālu jautājumu izskatīšanu, interesentiem sēdes telpas ir jāatstāj.

38. Sēdēs izskatāmajiem lēmumu projektiem un citiem dokumentiem jābūt iesniegtiem valsts valodā. Ja sēdē tiek iesniegti jautājumi citā valodā, tad Domes sēdēs tos izskata, ja ir pievienots dokumenta tulkojums valsts valodā. Uzstājoties debatēs, var lietot citas valodas, ja Dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts valodā.

39. Domes izpilddirektors Domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu un par pieņemto lēmumu izpildes gaitu attiecīgajā periodā. Pēc pārskata pagaidu administrācijas locekļiem ir tiesības uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

40. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, pagaidu administrācijas vadītājs sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas Domes sēdes darba kārtībā.

41. Ja Dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas pagaidu administrācijas locekļi. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt pagaidu administrācijas locekļu kvoruma trūkuma dēļ, tad pagaidu administrācijas vadītājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā Domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.

42. Par katru Domes sēdē izskatāmo jautājumu pēc ziņojuma pagaidu administrācijas locekļiem ir tiesības uzdot ziņotājam jautājumus. Ja par kādu konkrētu jautājumu uz Domes sēdi ir uzaicinātas ieinteresētās personas, tad pēc pagaidu administrācijas vadītāja vai ziņotāja priekšlikuma tām tiek dots vārds, un tikai pēc tam notiek debates.

43. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo pagaidu administrācijas locekļu vairākums.

44. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.

45. Visi labojumi Domes lēmumu projektiem ir jāiesniedz rakstveidā līdz balsošanas sākumam un, ja iespējams, tiem ir jābūt pavairotiem līdz debašu par konkrēto jautājumu beigām. Iesniegtie Domes lēmuma projekta labojumi iesniedzējam ir jāparaksta.

46. Ja tas nepieciešams lietas virzībai, pagaidu administrācijas vadītājs var izlemt par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem.

47. Ja tiek iesniegti labojumi Domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu, nevis par pamatdokumentu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad vispirms jābalso par to labojumu, kurš visvairāk atšķiras no izskatāmā lēmuma projekta. Kārtību, kādā balso par iesniegtajiem Domes lēmumu projektu labojumiem, nosaka pagaidu administrācijas vadītājs Ja notiek balsošana par vairākiem lēmuma projekta variantiem, tad lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošiem pagaidu administrācijas locekļiem. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.

48. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, kad vārdu ir devis pagaidu administrācijas vadītājs. Priekšroka uzstāties debatēs ir tam pagaidu administrācijas loceklim, kurš rakstiski iesniedzis pagaidu administrācijas vadītājam priekšlikumu piedalīties debatēs.

49. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu pēc debatēm.

50. Ja, atklāti balsojot, pagaidu administrācijas loceklis ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo pagaidu administrācijas vadītājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.

51. Balsošanas rezultātus paziņo pagaidu administrācijas vadītājs.

52. Ja balsošana notiek ar balsošanas zīmēm, tad no pagaidu administrācijas locekļiem tiek ievēlēta balsu skaitīšanas komisija ne mazāk kā 2 cilvēku sastāvā. Šajā gadījumā balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz pagaidu administrācijas vadītājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus.

53. Pašvaldības pagaidu administrācijas loceklis, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir tiesīgs lūgt nofiksēt tā atšķirīgo viedokli sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam. Personas, kuras ir balsojušas pret priekšlikumu nav atbildīgas par pieņemto lēmumu.

54. Domes sēžu protokoli un audioieraksti trīs darba dienu laikā pēc protokola parakstīšanas publicējami interneta vietnē www.varaklani.lv.

55. Pagaidu administrācijas locekļiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes izteikt pretenzijas par to. Ja šo piecu dienu laikā pretenzijas netiek izteiktas, tad pagaidu administrācijas loceklis nevar prasīt izdarīt protokolā labojumus. Ja kāds nepiekrīt ierakstam, tad viņam ir tiesības prasīt protokola apstiprināšanu nākamajā domes kārtējā sēdē.

56. Pašvaldības administrācijas lietvede pēc Domes sēdes sagatavo un pagaidu administrācijas locekļiem dara brīvi pieejamas sēžu protokola un tam pievienoto lēmumu kopijas.

57. Deputātam ir tiesības iesniegt pieprasījumus un iesniegumus. Tos iesniedz pašvaldības administrācijas sekretārei. Deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kārtējā Domes sēdē un pieņemts lēmums par to izpildes organizēšanas kārtību. Atbilde uz pagaidu administrācijas locekļa iesniegumu jāsniedz trīs darba dienu laikā, bet, ja atbildes sagatavošanai nepieciešams ilgāks laiks, tad atbilde jāsniedz ne ilgāk kā septiņu dienu laikā, par to paziņojot iesniedzējam trīs dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

58. Pašvaldības saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Saistošos noteikumus publicē Varakļānu novada interneta mājaslapā www.varaklani.lv un tie stājās spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā. Pieņemtie saistošie noteikumi ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

59. Ja pašvaldības Dome ir pieņēmusi administratīvo aktu, kas var skart trešo personu likumīgās tiesības un intereses, tad šo personu informēšanai par pieņemto administratīvo aktu pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs vai administratīvā akta projekta izstrādātājs var ierosināt informāciju par tā pieņemšanu publicēt Varakļānu novada interneta mājaslapā www.varaklani.lv.

5. IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

60. Pagaidu administrācijas vadītājam divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki Pieņemšanas laikiem ir jābūt norādītiem domes informatīvajā stendā un Varakļānu novada interneta mājaslapā www.varaklani.lv. Pagaidu administrācijas vadītājam vai pagaidu administrācijas locekļiem un novada izpilddirektoram vismaz vienu reizi mēnesī ir iedzīvotāju pieņemšana novada pagastu pārvaldēs, par ko informācijai ir jābūt norādītai pagasta pārvaldes informatīvajā stendā.

61. Pagaidu administrācijas locekļi iedzīvotāju pieņemšanas laikus nosaka paši, par ko informācija iegūstama domē pie pašvaldības administrācijas sekretāres. Pagaidu administrācijas locekļi par iedzīvotāju pieņemšanas laiku informē pagaidu administrācijas vadītāju.

62. Domes administrācijas darbiniekiem iedzīvotāju pieņemšanas laiku nosaka izpilddirektors.

63. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība var iekasēt nodevu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" un apstiprinātiem saistošajiem noteikumiem.

64. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē pašvaldības administrācijas sekretāre. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka Domes izdoti iekšējie normatīvie akti.

65. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, darbinieks, kas tos pieņem, noformē rakstveidā (norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vai uzturēšanās vietu) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.

66. Saņemot anonīmu iesniegumu, vai iesniegumu, kura noformējums neatbilst normatīvo aktu prasībām, attiecīgā pašvaldības darbinieka pienākums ir to noteiktajā kārtībā virzīt reģistrēšanai.

Pēc iesnieguma reģistrēšanas atbildīgā amatpersona izvērtē iesnieguma tālāku virzību. Ja pašvaldības darbinieks, kurš izskata attiecīgo iesniegumu, sastāda dienesta ziņojumu un par to informē tiešo vadītāju.

67. Izskatot iesniegumu, iegūt informāciju ir attiecīgās pašvaldību institūcijas vai amatpersonas pienākums, izņemot normatīvos aktos noteiktos gadījumus, kad informācijas iegūšana ir personas pienākums. Persona pēc iespējas piedalās informācijas iegūšanā un izvērtēšanā.

68. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.

6. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

69. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības Domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizēta publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko:

69.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;

69.2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;

69.3. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai nekustamā īpašuma vērtību;

69.4. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.

70. Pašvaldības Dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem jautājumiem, kas nav minēti šā nolikuma 93. punktā, izņemot jautājumus, kas:

70.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem;

70.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu, it sevišķi administratīvu aktu;

70.3. saistīti ar valsts pārvalde funkciju īstenošanu;

70.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem;

70.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.

71. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas Dome var lemt:

71.1. pēc ne mazāk kā 2/3 pagaidu administrācijas locekļu iniciatīvas;

71.2. pēc pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas;

71.3. pēc pašvaldības pagaidu administrācijas vadītāja iniciatīvas;

71.4. citos likumā noteiktos gadījumos.

Pēc iedzīvotāju iniciatīvas publiskā apspriešana var notikt, ja ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem šajā nolikumā noteiktā kārtībā vēršas pašvaldības Domē. Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz publisko apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.

72. Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

73. Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda:

73.1. tās datumu un termiņus;

73.2. paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu;

73.3. publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku;

73.4. publiskās apspriešanas lapas formu;

73.5. minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.

Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir pašvaldības izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto Domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.

7. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

74. Domes izpildinstitūcijas, tās struktūrvienības, iestādes un amatpersonas var izdot administratīvos aktus autonomās kompetences un Domes deleģētos jautājumos.

75. Šī nolikuma 76. punkta kārtībā izdotos aktus var apstrīdēt Domē, iesniedzot iesniegumu augstākai amatpersonai pie pašvaldības administrācijas sekretāres.

76. Augstākas amatpersonas izdotus administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

77. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, un ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs, kā arī publicēti pašvaldības interneta vietnē.

78. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 30. 04. 2020. Varakļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5 "Varakļānu novada pašvaldības nolikums".

Varakļānu novada pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs M. Justs

 

Paskaidrojuma raksts
Varakļānu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 2 "Varakļānu novada pašvaldības nolikums"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus, tajā skaitā, regulēt kārtību, kādā domes un tās iestāžu kompetenci īsteno pagaidu administrācija.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 92. panta ceturtā daļa nosaka, ka pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās domes funkcijas un darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā dome.

"Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanu likums" 6. panta 2. punkts nosaka, ka Pagaidu administrācija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi pieņem pagaidu administrācijas nolikumu (saistošie noteikumi), kurā nosaka pagaidu administrācijas darba organizāciju.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Varakļānu novada pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs M. Justs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!