• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija publicē:
  • informāciju par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu;
  • starptautiskos līgumus un to tulkojumus, ja tie iepriekš nav publicēti;
  • pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas par sankciju noteikšanu, grozīšanu vai atcelšanu pieņemšanas informāciju par rezolūcijas pieņemšanu, grozīšanu vai atcelšanu un minēto rezolūciju.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2013. gada 19. februāra informācija "Par līguma spēkā stāšanos". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 21.02.2013., Nr. 37 https://www.vestnesis.lv/op/2013/37.20

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

21.02.2013., Nr. 37

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Pieņemts: 19.02.2013.

OP numurs: 2013/37.20

2013/37.20
RĪKI

Ārlietu ministrijas informācija: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 1 Visi

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2013.gada 19.februārī

Par līguma spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2013.gada 15.martā stāsies spēkā Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības nolīgums par abpusēju vīzu pārstāvību (parakstīts Rīgā 2013.gada 13.februārī, apstiprināts ar 2013.gada 5.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.79).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule 

Latvijas Republikas valdības un Polijas Republikas valdības
NOLĪGUMS
par abpusēju vīzu pārstāvību

Latvijas Republikas valdība un Polijas Republikas valdība, turpmāk sauktas – "Puses",

atsaucot atmiņā abpusējas uzticības pilno sadarbību starp Latvijas un Polijas konsulārajiem dienestiem,

atzīstot, ka vīzu izsniegšanas vienkāršošana ir pušu kopējās interesēs,

ievērojot Eiropas Savienības tiesību aktus un tās turpmāko rīcību Kopējās vīzu politikas jomā,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

Puses pārstāv viena otru, vīzu pieteikumu izskatīšanas un izsniegšanas procesā, kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 810/2009 (2009gada 13jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss), turpmāk saukts – "Vīzu kodekss", saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, šo nolīgumu un tā tehniskiem līgumiem, ko kompetentās iestādes noslēgušas atbilstoši šā nolīguma 9. pantam, turpmāk saukti – "tehniskie līgumi".

2. pants

1. Rīkojoties saskaņā ar šī nolīguma 1. pantu, Puses ievēro attiecīgos pārstāvošās Puses valsts tiesību aktus.

2. Veicot šā nolīguma 1. pantā noteiktās darbības, Pušu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības sniedz palīdzību viena otrai.

3. pants

Puse, kas saskaņā ar šā nolīguma 1. pantu pārstāv otru Pusi, rīkojas ar tādu pašu rūpību, kā izsniedzot vīzas vai saņemot datus savās interesēs. Izņemot Vīzu kodeksā minētos gadījumus, Puses neatbild par darbībām, kas veiktas, pārstāvot otru Pusi.

4. pants

Šis nolīgums neattiecas uz vīzām, ko izsniedz algota darba, izglītības vai citā nolūkā, kam nepieciešama tās Puses iepriekšēja atļauja, kuras teritorijā šo darbību veiks.

5. pants

Ievērojot Vīzu kodeksa 25. panta 3. punktu, pārstāvības ietvaros var izdot vīzas ar ierobežotu teritoriālu derīgumu tikai tad, ja vīzas ierobežotais teritoriālais derīgums izriet no tā, ka Pušu atzītu ceļošanas dokumentu neatzīst citas dalībvalstis Konvencijai, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu (1985. gada 14. jūnijs) starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām.

6. pants

Pārstāvētā Puse, ievērojot Vīzu kodeksa 22. pantu, veic konsultācijas par pārstāvošās Puses saņemtajiem vīzu pieteikumiem, par kuriem nepieciešams pārstāvētās Puses centrālo iestāžu vai citu dalībvalstu centrālo iestāžu viedoklis.

7. pants

Ja Pušu diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība lemj, ka vīza nav izsniedzama, tai ir tiesības pēc pieteikuma izskatīšanas atteikt vīzas izsniegšanu saskaņā ar Vīzu kodeksa 8. panta 4. punkta d) apakšpunktu. Noraidot vīzas pieteikumu, piemēro Vīzu kodeksa 32. panta 3. punktu.

8. pants

Pārstāvošā Puse patur visas iekasētās vīzu nodevas. Izņemot minēto, pārstāvētā Puse nesniedz pārstāvošajai Pusei nekādu citu finansiālu atlīdzību par vīzu pieteikumu izskatīšanu.

9. pants

1. Pušu kompetentās iestādes noslēdz tehniskos līgumus, kuros norāda diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, kuras ir kompetentas īstenot šī nolīguma noteikumus un būtiskos tehniskos sadarbības jautājumus.

2. 1. punktā norādītās Pušu kompetentās iestādes ir:

1) Latvijas Republikai: Ārlietu ministrija,

2) Polijas Republikai: Ārlietu ministrs.

10. pants

Jebkurus strīdus par šī nolīguma noteikumu interpretāciju Puses risina pa diplomātiskiem kanāliem.

11. pants

Šo nolīgumu var grozīt pēc Pušu abpusējas rakstveida vienošanās. Nolīguma grozījumi ir šī nolīguma neatņemama sastāvdaļa.

12. pants

1. Nolīgums stājas spēkā trīsdesmitajā (30) dienā pēc tā parakstīšanas dienas.

2. Nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku. Katra no Pusēm var izbeigt šo nolīgumu jebkurā laikā, rakstveidā paziņojot pa diplomātiskiem kanāliem. Izbeigšana stājas spēkā trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad otra Puse ir saņēmusi paziņojumu par Nolīguma izbeigšanu.

3. Puses var jebkurā laikā daļēji vai pilnīgi apturēt Nolīguma piemērošanu. Puses pa diplomātiskiem kanāliem paziņo viena otrai par Nolīguma piemērošanas apturēšanas sākuma un beigu datumiem, un piemērošanas apturēšana stājas spēkā ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad saņemts otras Puses paziņojums.

Parakstīts Rīgā, 2013. gada 13. februārī divos oriģināleksemplāros latviešu, poļu un angļu valodā, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Edgars Rinkēvičs
ārlietu ministrs

Polijas Republikas valdības vārdā
Radoslavs Sikorskis
ārlietu ministrs

 AGREEMENT
between the Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Poland on Mutual Visa Representation

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as the "Parties",

recalling the trustful cooperation between the Latvian and the Polish consular services, characterized by mutual confidence,

acknowledging that simplification of visa issuance is in the common interest of the Parties,

taking into consideration the European Union acquis in the field of Common Visa Policy and its future activities in this area,

have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall represent each other in the process of examining applications and issuing visas, referred to in Regulation (EC) No. 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code), hereinafter referred to as "the Visa Code", in accordance with the European Union law, the provisions of this Agreement and technical agreements, concluded between the competent authorities pursuant to Article 9 of this Agreement, hereinafter referred to as "technical agreements".

Article 2

1. Acting pursuant to Article 1 of this Agreement, the Parties shall respect the relevant regulations of national law of the representing Party.

2. When performing the actions defined in Article 1 of this Agreement, the diplomatic missions and consular posts of the Parties shall assist each other.

Article 3

The Party representing the other Party pursuant to Article 1 of this Agreement shall act with the same diligence as when issuing visas and collecting data on its own behalf. With the exception of cases specified in the Visa Code, neither Party shall bear responsibility for actions performed when representing the other Party.

Article 4

This Agreement shall not apply to visas issued for the purpose of paid employment, education or an activity which requires prior permission from the Party in which such activity is to be carried out.

Article 5

Pursuant to Article 25 (3) of the Visa Code, visas with limited territorial validity may be issued under representation only when the limited territorial validity of the visa is caused by the fact that the travel document of the applicant, recognized by the Parties, is not recognized by other States – Parties to the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the States of the Benelux Economic Union, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at their common borders.

Article 6

Consultations pursuant to Article 22 of the Visa Code concerning visa applications received by the representing Party, requiring the opinion of the central authorities of the represented Party or the central authorities of other Member States, shall be conducted by the represented Party.

Article 7

In cases when a diplomatic mission or a consular post of the Parties decides that a visa should not be issued, it shall be authorized to refuse to issue a visa after examining the application, pursuant to Article 8 (4) (d) of the Visa Code. Article 32 (3) of the Visa Code shall apply to visa refusals.

Article 8

The representing Party shall be entitled to collect visa fees. With the exception of the above, the represented Party shall not offer any other financial compensation to the representing Party for handling visa applications.

Article 9

1. The competent authorities of the Parties shall conclude technical agreements, in which they will specify the diplomatic missions and consular posts competent to implement the provisions of this Agreement and the essential technical particulars of cooperation.

2. The competent authorities of the Parties referred to in para. 1 are:

1) for the Republic of Latvia: Ministry of Foreign Affairs,

2) for the Republic of Poland: Minister of Foreign Affairs.

Article 10

Any disputes concerning the interpretation of the provisions of this Agreement shall be resolved by the Parties through diplomatic channels.

Article 11

This Agreement may be amended by mutual written consent of both Parties. The amendments of the Agreement constitute an integral part of this Agreement.

Article 12

1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day following the day of its signature.

2. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Party may terminate this Agreement by written notification through diplomatic channels. Termination shall take effect thirty (30) days following the day of receipt of the notification by the other Party.

3. The Parties may at any time suspend the application of this Agreement in part or in whole. The Parties shall notify each other of the starting and closing dates of the suspension through diplomatic channels, and such suspension shall become effective no sooner than on the day following the date of receipt of the notification by the other Party.

Done at Riga, on 13 February 2013 in two original copies, each in the Latvian, Polish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English version shall prevail.

On behalf of the Government  of the Republic of Latvia
Edgars Rinkevics

Minister of Foreign Affairs

On behalf of the Government of the Republic of Poland
Radoslaw Sikorski

Minister of Foreign Affairs

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!