• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Oficiālie paziņojumi

Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriem

Akciju sabiedrība (AS) paziņo par akcionāru sapulces sasaukšanu (AS, kurās ir uzrādītāja akcijas), par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, par akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas akcijām, atzinumu par mantiskā ieguldījuma novērtēšanu, par pamatkapitāla palielināšanu.
Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likums

37.pants. Pārvaldnieka slēgtā fonda ieguldītāju pilnsapulce

(1) Ieguldītāju pilnsapulci (turpmāk — pilnsapulce) sasauc pārvaldnieks pēc savas iniciatīvas vai ieguldītāju pieprasījuma.

(2) Pārvaldnieks sasauc pilnsapulci fonda darbības noteikumu, izņemot pirmo ieguldījumu daļu emisijas noteikumus, apstiprināšanai, kā arī tad, ja to rakstveidā pieprasījuši ieguldītāji, kuri pārstāv vismaz 10 procentus no fonda vērtības. Ja pilnsapulces sasaukšanu pieprasa fonda ieguldītāji, pārvaldniekam tā jāsasauc mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

(3) Pieprasījumā norāda pilnsapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Pieprasījumu iesniedz pārvaldniekam.

(4) Ja pārvaldnieks nesasauc pilnsapulci noteiktajā termiņā, fonda ieguldītāji iesniedz rakstveida pieprasījumu Latvijas Bankai, kura sasauc pilnsapulci mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Šādā gadījumā pilnsapulci sasauc neatkarīgi no ieguldītāju — rakstveida pieprasījuma iesniedzēju — pārstāvētās fonda vērtības.

(5) Paziņojumu par pilnsapulces sasaukšanu licencēts pārvaldnieks publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī informē par to Latvijas Banku. Reģistrēts pārvaldnieks paziņojumu par pilnsapulces sasaukšanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Ja pilnsapulci sasauc Latvijas Banka, paziņojumu par pilnsapulces sasaukšanu publicē Latvijas Banka. Pilnsapulces sasaukšanas izdevumi tiek segti no fonda mantas.

(6) Pilnsapulcei ir tiesības pieņemt pārvaldniekam saistošus lēmumus par:

1) fonda darbības noteikumu apstiprināšanu un grozījumu izdarīšanu tajos;

2) pārvaldnieka maiņu;

3) fonda reorganizāciju;

4) fonda likvidāciju;

5) dividenžu izmaksu;

6) citiem jautājumiem, kurus ir noteikusi Latvijas Banka vai kuri ir paredzēti fonda darbības noteikumos.

(7) Pilnsapulce ir tiesīga, ja tajā piedalās ieguldītāji, kas pārstāv vismaz pusi no fonda vērtības.

(8) Pilnsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalsojuši ieguldītāji, kas pārstāv ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no pilnsapulcē pārstāvētās fonda vērtības.

(9) Pārvaldnieka pārstāvjiem, Latvijas Bankas pilnvarotajām personām un zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai (turpmāk — zvērināts revidents) ir tiesības piedalīties pilnsapulcē bez balsstiesībām, bet ar padomdevēja tiesībām.

38.pants. Fonda pārvaldes tiesību nodošana citam pārvaldniekam

(1) Fonda pārvaldes tiesības var nodot citam pārvaldniekam šādos gadījumos:

1) pārvaldnieks atsakās no fonda pārvaldes;

2) fonds izvēlas sev citu pārvaldnieku;

3) Latvijas Banka aizliedz ārējam pārvaldniekam pārvaldīt fondu.

(2) Pārvaldnieks drīkst nodot fonda pārvaldes tiesības citam pārvaldniekam tikai ar Latvijas Bankas atļauju.

(3) Lai saņemtu Latvijas Bankas atļauju fonda pārvaldes tiesību nodošanai, pārvaldnieks iesniedz Latvijas Bankai motivētu iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

1) fonda pārvaldes tiesību nodošanas līgumu;

2) fonda darbības noteikumu un fonda dibināšanas dokumenta, kā arī turētājbankas līguma grozījumus, kurus nepieciešams izdarīt saistībā ar pārvaldnieka maiņu.

(4) Latvijas Banka mēneša laikā pēc visu šajā pantā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju fonda pārvaldes tiesību nodošanai citam pārvaldniekam, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

1) fonda pārvaldes tiesību nodošana neaizskar fonda ieguldītāju intereses;

2) fonda pārvaldes tiesību nodošanai iesniegtie dokumenti ir sagatavoti atbilstoši šā likuma prasībām;

3) pārvaldnieks, kuram tiek nodotas fonda pārvaldes tiesības, atbilst šajā likumā pārvaldniekam izvirzītajām prasībām.

(5) Licencēts pārvaldnieks, kurš nodod fonda pārvaldes tiesības, pēc Latvijas Bankas lēmuma saņemšanas fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentā paredzētajā kārtībā nekavējoties informē visus fonda ieguldītājus par pārvaldnieka maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par fonda nodošanu citam pārvaldniekam. Reģistrēts pārvaldnieks, kurš nodod fonda pārvaldes tiesības, fonda darbības noteikumos vai dibināšanas dokumentā paredzētajā kārtībā nekavējoties informē visus fonda ieguldītājus par pārvaldnieka maiņu, kā arī publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par fonda nodošanu citam pārvaldniekam. Paziņojumā norāda jaunā pārvaldnieka firmu, reģistrācijas numuru un valdes atrašanās vietu.

(6) Līgums par fonda pārvaldes tiesību nodošanu citam pārvaldniekam stājas spēkā ne agrāk kā mēnesi pēc šā panta piektajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas. Grozījumi fonda darbības noteikumos, fonda pārvaldes nolikumā un turētājbankas līgumā stājas spēkā vienlaikus ar līgumu par fonda pārvaldes tiesību nodošanu.

(7) Līdzko līgums par fonda pārvaldes tiesību nodošanu stājas spēkā, visas ar fonda pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi pāriet jaunajam pārvaldniekam.

(8) Ja ārējais pārvaldnieks nenodrošina fonda pārvaldi atbilstoši šā likuma prasībām, tas nekavējoties informē Latvijas Banku un fonda uzraudzības institūciju. Latvijas Banka pieprasa, lai pārvaldnieks veic visus nepieciešamos pasākumus šā likuma prasībām atbilstošas fonda pārvaldes nodrošināšanai.

(9) Ja, neraugoties uz veiktajiem pasākumiem, ārējais pārvaldnieks tomēr nenodrošina fonda pārvaldi atbilstoši šā likuma prasībām, Latvijas Banka pieprasa, lai pārvaldnieks izbeidz fonda pārvaldi un ieguldījumu daļu izplatīšanu Latvijā un dalībvalstīs. Latvijas Banka nekavējoties informē ārējā pārvaldnieka uzņēmējas dalībvalsts uzraudzības institūciju par aizliegumu ārējam pārvaldniekam veikt fonda pārvaldi un ieguldījumu daļu izplatīšanu.

(10) Ja Latvijas Banka aizliedz ārējam pārvaldniekam veikt fonda pārvaldi, pārvaldnieks mēneša laikā nodrošina fonda pārvaldes tiesību nodošanu citam pārvaldniekam.

Finanšu instrumentu tirgus likumsKlimata pārmaiņu finanšu instrumenta un emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta konsultatīvās padomes nolikums

4.1 Likuma "Par Latvijas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 12. panta piektās daļas 2. punktā un likuma "Par piesārņojumu" 32.6 panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktās biedrības un nodibinājumi, kas darbojas zemkopības, transporta, enerģētikas, mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas, rūpniecības un citās tautsaimniecības nozarēs (turpmāk – biedrības (nodibinājumi)), pārstāvjus padomē deleģē šādā kārtībā:
4.11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija katru trešo gadu līdz 10.janvārim, ievietojot uzaicinājumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē un publicējot uzaicinājumu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, uzaicina biedrības (nodibinājumus) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajā termiņā (tas nav īsāks par vienu mēnesi no uzaicinājuma publicēšanas dienas) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē;
4.12. lai deleģētu pārstāvi dalībai padomē, biedrība (nodibinājums) iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, norādot pārstāvja kontaktinformāciju (pārstāvja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese). Iesniegumam pievieno:
4.12.1. tā biedrības (nodibinājuma) valdes (sapulces) sēdes protokola (protokollēmuma) apstiprinātu izrakstu, ar kuru deleģēts pārstāvis;
4.12.2. biedrības (nodibinājuma) statūtu apliecinātu kopiju;
4.1 3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvērtē attiecīgās biedrības (nodibinājuma) atbilstību likuma "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos" 8. panta pirmajā daļā un likuma "Par piesārņojumu" 32.2 panta 4.4 daļas 1. punktā minētajām darbības nozarēm. Ja biedrība (nodibinājums) atbilst minētajām darbības nozarēm, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņem šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto attiecīgās biedrības (nodibinājuma) iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, ja neatbilst, – ministrija nosūta attiecīgajai biedrībai (nodibinājumam) argumentētu atteikumu pieņemt šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu;
4.14. ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi vienu vai nav saņēmusi nevienu iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atkārtoti uzaicina biedrības (nodibinājumus) deleģēt pārstāvjus dalībai padomē, līdz ir saņemti vismaz divi iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc pirmā uzaicinājuma ir saņēmusi vienu iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu, to izskata kopā ar iesniegumiem par pārstāvja deleģēšanu, kas iesniegti pēc atkārtotā uzaicinājuma;
4.15. ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi divus iesniegumus par pārstāvja deleģēšanu no biedrībām (nodibinājumiem), kas atbilst šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām prasībām, šos pārstāvjus iekļauj padomes sastāvā. Ja viena vai abas biedrības (nodibinājumi), kas deleģējuši šos pārstāvjus, neatbilst šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām prasībām vai viens vai abi deleģētie pārstāvji atsakās no dalības padomē, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 4.14.apakšpunktu;
4.16. ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi trīs vai vairāk iesniegumus par pārstāvja deleģēšanu, tā izvērtē attiecīgo biedrību (nodibinājumu) atbilstību šo noteikumu 4.13.apakšpunktā minētajām prasībām. Ja šo noteikumu 4.13.apakš­punktā minētajām prasībām atbilst trīs vai vairāk nekā trīs iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4.11.apakšpunktā minētajā uzaicinājumā norādītā termiņa beigām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē balsošanu par biedrību (nodibinājumu) deleģētajiem pārstāvjiem (turpmāk – balsošana). Par balsošanas vietu un laiku rakstiski un elektroniski paziņo biedrībām (nodibinājumiem), no kurām pieņemti iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izveido balsošanas komisiju (turpmāk – komisija) triju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas amatpersonu sastāvā;
4.17. balsošana notiek šādā kārtībā:
4.17.1. komisija sagatavo balsošanas biļetenus. Biļetenos iekļauj deleģēto pārstāvju vārdus un uzvārdus, kā arī šos pārstāvjus deleģējušo biedrību (nodibinājumu) nosaukumus;
4.17.2. balsošana ir atklāta, un to vada komisijas priekšsēdētājs vai viņa norīkots pārstāvis. Balsošanā ar balsstiesībām piedalās pa vienam pilnvarotam pārstāvim no biedrībām (nodibinājumiem), no kurām pieņemti iesniegumi par pārstāvja deleģēšanu. Pilnvarotais pārstāvis balsošanas biļetenā atzīmē divus deleģētos pārstāvjus, kuru dalību padomē atbalsta (izņemot viņu pilnvarojošās biedrības (nodibinājuma) deleģēto pārstāvi). Ja pilnvarotais pārstāvis balsošanas biļetenā ir atzīmējis viņu pilnvarojošās biedrības (nodibinājuma) deleģēto pārstāvi vai tikai vienu vai vairāk par diviem deleģētajiem pārstāvjiem vai nav atzīmējis nevienu pārstāvi, balsošanas biļetenu uzskata par nederīgu;
4.17.3. komisija saskaita balsis un saskaņā ar balsojuma rezultātiem deleģētos pārstāvjus sarindo dilstošā secībā. Iekļaušanai padomē tiek izvirzīti divi deleģētie pārstāvji, kuri saņēmuši visvairāk balsu;
4.17.4. ja vairāk nekā divi deleģētie pārstāvji ieguvuši vienādu iekļaušanai padomē nepieciešamo balsu skaitu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija organizē atkārtotu balsošanu šo noteikumu 4.17.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Balsošanas biļetenā iekļauj informāciju tikai par šiem deleģētajiem pārstāvjiem. Balsošanu atkārto, līdz lielākais balsu skaits ir tikai diviem deleģētajiem pārstāvjiem;
4.17.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo balsojuma rezultātu protokolu un divu darbdienu laikā ievieto balsojuma rezultātus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļvietnē. Saskaņā ar šo noteikumu 4.17.3.apakšpunktu izvirzītos biedrību (nodibinājumu) deleģētos pārstāvjus iekļauj padomes sastāvā likuma “Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos” 12.panta astotajā daļā un likuma "Par piesārņojumu" 32.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā;
4.18. ja saskaņā ar šo noteikumu 4.17.3.apakšpunktu izvirzītais deleģētais pārstāvis atsakās no dalības padomē, viņa vietā apstiprina deleģēto pārstāvi, kas saņēmis nākamo lielāko balsu skaitu;
4.19. katrā nākamajā gadā rotācijas kārtībā padomes sastāvā iekļauj divus deleģētos pārstāvjus, kuri pēdējā notikušajā balsošanā ieguvuši nākamo lielāko balsu skaitu aiz iepriekšējā gadā padomes sastāvā iekļautajiem deleģētajiem pārstāvjiem. Ja nav iespējams iekļaut nākamos divus pārstāvjus vai tādu nav, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rīkojas šo noteikumu 4.11.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!