• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
Šajā datumā iznākuši divi oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" laidieni.
Lai skatītu otru laidienu, spiediet šeit: Nr. 237A.

Tiesību akti
Izvērst

Ministru kabinets

Noteikumi  Rīkojumi

OP 2023/237.5

Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2024. gadā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 701

OP 2023/237.6

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 474 "Tieslietu ministrijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 702

OP 2023/237.7

Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 197 "Valsts kompensācijas reģistra noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 703

OP 2023/237.8

Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 7. februāra noteikumos Nr. 107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 704

OP 2023/237.9

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 218 "Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 705

OP 2023/237.10

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 814 "Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 706

OP 2023/237.11

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 585 "Tiesu administrācijas nolikums"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 707

OP 2023/237.12

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 708

OP 2023/237.13

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 811 "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 709

OP 2023/237.14

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 710

OP 2023/237.15

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 165 "Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 711

OP 2023/237.16

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumos Nr. 641 "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 712

OP 2023/237.17

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 713

OP 2023/237.18

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 714

OP 2023/237.19

Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 460 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 715

OP 2023/237.20

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 716

OP 2023/237.21

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 717

OP 2023/237.22

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 498 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 718

OP 2023/237.23

Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 641 "Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas noteikumi lauksaimniekiem augļu un ogu, piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 719

OP 2023/237.24

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 720

OP 2023/237.25

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 721

OP 2023/237.26

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti" 4.2.3.4. pasākuma "Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 722

OP 2023/237.27

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.6. pasākuma "Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 723

OP 2023/237.28

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 724

OP 2023/237.29

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 725

OP 2023/237.30

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.7. pasākuma "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību" īstenošanas noteikumi
Ministru kabineta noteikumi Nr. 726

OP 2023/237.31

Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 727

OP 2023/237.32

Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 834

OP 2023/237.33

Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 27. oktobra rīkojumā Nr. 699 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skudras Buividi" pārņemšanu valsts īpašumā"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 841

OP 2023/237.34

Par palīdzības sniegšanu Ukrainai
Ministru kabineta rīkojums Nr. 843

OP 2023/237.35

Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 24. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 13.0. versija)"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 845

OP 2023/237.36

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" un Kultūras ministrijas budžeta programmu 20.00.00 "Kultūrizglītība"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 846

OP 2023/237.37

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 847

OP 2023/237.38

Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu
Ministru kabineta rīkojums Nr. 848

OP 2023/237.39

Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 336 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
Ministru kabineta rīkojums Nr. 849

OP 2023/237.40

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 851

OP 2023/237.41

Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 852

OP 2023/237.42

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 854

OP 2023/237.43

Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa rīkojumā Nr. 226 "Par pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim"
Ministru kabineta rīkojums Nr. 856

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Vispārīgie administratīvie akti

OP 2023/237.44

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamā ēka, vēlāk administratīvā ēka" (valsts aizsardzības Nr. 7462) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/9966

OP 2023/237.45

Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa "Siguldas pilsdrupas" (valsts aizsardzības Nr. 6709) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/9969

OP 2023/237.46

Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dārzu un parku arhitektūras ansamblis "Lielie kapi" ar memoriālajām celtnēm" (valsts aizsardzības Nr. 6636) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/9993

OP 2023/237.47

Reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa "Dzīvojamā ēka" (valsts aizsardzības Nr. 7473) izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. 14.1-07/9994

OP 2023/237.48

Valsts nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/9983

OP 2023/237.49

Reģiona nozīmes mākslas pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/9986
ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!