Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 3.11.2004., Nr. 174 https://www.vestnesis.lv/ta/id/95862-vietejas-pasvaldibas-teritorijas-planosanas-noteikumi

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.74

Par Duntes ielai piegulošās teritorijas zemesgabalu (kadastra numuri 01000172033; 01000170055; 01000170057; 01000142046) detālplānojuma saistošās daļas apstiprināšanu un Rīgas domes 30.05.2000. saistošo noteikumu Nr.78 "Par zonējuma izmaiņu projekta Duntes ielai piegulošajā teritorijā...VAIRĀK

Vēl šajā numurā

03.11.2004., Nr. 174

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 883

Pieņemts: 19.10.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.883

Rīgā 2004.gada 19.oktobrī (prot. Nr.60 69.§)

Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka teritorijas plānojuma sastāvdaļas, tā izstrādes un sabiedriskās apspriešanas, spēkā stāšanās, grozīšanas, apturēšanas, likumības izvērtēšanas un ievērošanas pārraudzības kārtību vietējās pašvaldības līmenī.

2. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas plānojums, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana, noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.

3. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka:

3.1. teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu;

3.2. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, kas ietver prasības zemes vienībām un to apbūvei, kā arī katras teritorijas daļas (ar noteiktu atšķirīgu plānoto (atļauto) izmantošanu) labiekārtojumam;

3.3. plānotās administratīvās teritorijas, pilsētu un ciemu robežas;

3.4. teritorijas apdzīvojuma struktūras attīstību.

4. Nosakot šo noteikumu 3.punktā minēto, ņem vērā:

4.1. teritorijas pašreizējo izmantošanu;

4.2. rekreācijas, tūrisma, izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un sociālās infrastruktūras teritorijas un objektus;

4.3. zemes dzīļu nogabalu, derīgo izrakteņu un atradņu teritorijas;

4.4. īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas un kultūras pieminekļus;

4.5. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumus un saudzējamās ainaviskās teritorijas;

4.6. valsts aizsardzības teritorijas un objektus, civilās aizsardzības objektus;

4.7. riska teritorijas un objektus;

4.8. nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas, meliorētās zemes, polderus, hidrotehniskās būves un apmežošanas teritorijas (ietverot apmežošanas teritorijas dabas aizsardzības un vides aizsardzības mērķiem);

4.9. būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas, kā arī teritorijas, kurām nepieciešama īpaša inženiertehniskā sagatavošana;

4.10. inženierkomunikāciju un transporta teritorijas (trases), objektus, maģistrālos tīklus, ostu teritorijas, trokšņu zonas, prasības satiksmes organizācijas pilnveidošanai un ceļu satiksmes drošības uzlabošanai, 330 kV un 110 kV elektroenerģijas pārvades tīklus un 20 kV elektroenerģijas sadales tīklus;

4.11. objektu teritorijas, kuru izvietojumam atbilstoši normatīvajiem aktiem ir noteiktas īpašas prasības vai kuriem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, un rūpnieciskās ražošanas teritorijas, kas rada paaugstinātu piesārņojumu vidē, troksni vai cita veida traucējumus, kas kaitīgi videi un cilvēkiem;

4.12. virszemes ūdeņu pirmās pakāpes pieteku sateces baseinus, ūdenstilpju izvietojumu, ūdens ņemšanas un notekūdeņu novadīšanas vietu, ūdens attīrīšanas būvju un organizēto peldvietu izvietojumu, pazemes ūdeņu aizsardzības teritorijas un plūdu riska teritorijas;

4.13. citas teritorijas, objektus un prasības saskaņā ar nacionālo plānojumu, plānošanas reģiona vai rajona pašvaldības plānojumu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma darba uzdevumu;

4.14. tauvas joslas;

4.15. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai.

5. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumi ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas.

6. Ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums nepietiekami nosaka konkrētu zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, tos nosaka detālplānojumā.

7. Detālplānojums ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums, un to izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, atbilstoši mēroga noteiktībai detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto (atļauto) izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus.

8. Detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai parāda pašreizējo izmantošanu un nosaka:

8.1. plānoto (atļauto) izmantošanu;

8.2. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (ietverot apgrūtinājumus);

8.3. zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, paredzot ielas piebraukšanai pie katras jaunizveidotas zemes vienības;

8.4. ūdens notekas, meliorācijas būves un ierīces, un citu tehnisko infrastruktūru;

8.5. esošo, piegulošo un jaunizveidojamo ielu, velosipēdistu celiņu un inženierkomunikāciju koridoru profilus;

8.6. labiekārtojuma nosacījumus;

8.7. adresāciju;

8.8. citus risinājumus, kas detalizē un precizē vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumus un nosacījumus.

9. Detālplānojuma grozījumi ir detālplānojumā noteiktas teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas un/vai izmantošanas aprobežojumu izmaiņas.

10. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un detālplānojuma, kā arī to grozījumu sabiedrisko apspriešanu organizē ne mazāk kā divos posmos:

10.1. pirmo posmu organizē, uzsākot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai to grozījumu izstrādi;

10.2. otro posmu organizē pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai to grozījumu pirmās redakcijas izstrādes.

11. Vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai lēmumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādes uzsākšanu, izstrādes vadītāja, darba uzdevuma un galīgās redakcijas apstiprināšanu. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija minētos lēmumus publicē ministrijas mājas lapā internetā (www.raplm.gov.lv).

12. Institūcijas ar vietējo pašvaldību sadarbojas teritorijas plānošanas jomā šādā kārtībā:

12.1. ja nepieciešams, nosaka atbildīgo personu teritorijas plānošanas jautājumos;

12.2. četru nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības pieprasījuma bez maksas atbilstoši kompetencei sniedz to rīcībā esošo informāciju un/vai nosacījumus, kas nepieciešami vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādei;

12.3. četru nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības pieprasījuma atbilstoši izsniegtajiem nosacījumiem sniedz atzinumu par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu redakciju.

13. Vietējā pašvaldība pieprasa nosacījumus vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādei un atzinumus par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu redakciju šādām darba uzdevumā ietvertajām institūcijām:

13.1. reģionālajai vides pārvaldei;

13.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai;

13.3. valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts ceļi";

13.4. valsts aģentūrai "Sabiedrības veselības aģentūra";

13.5. Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai;

13.6. valsts akciju sabiedrībai "Latvenergo";

13.7. akciju sabiedrībai "Latvijas gāze";

13.8. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;

13.9. attiecīgajai rajona padomei;

13.10. attiecīgajai plānošanas reģiona attīstības padomei;

13.11. Lauku atbalsta dienesta reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei;

13.12. Valsts meža dienesta reģionālajai struktūrvienībai;

13.13. valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" mežsaimniecībai;

13.14. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijai (ja tāda ir);

13.15. attiecīgajai upju baseinu pārvaldei (ja tāda ir);

13.16. telekomunikāciju objektu turētājiem un, ja nepieciešams, citām institūcijām.

14. Ministrijas un īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, ja nepieciešams, atbilstoši kompetencei sniedz nosacījumus, kas nepieciešami vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādei, un sniedz atzinumu par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu redakciju.

15. Izstrādājot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumus, kas ietekmē citas pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robežojas ar attiecīgā plānojuma teritoriju, vietējā pašvaldība informē par to attiecīgās pašvaldības un noskaidro to viedokli:

15.1. nosūtot lēmumu kopijas par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādes uzsākšanu;

15.2. paziņojot par sabiedriskās apspriešanas pasākumiem;

15.3. lūdzot sniegt atzinumu par izstrādātā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu redakciju;

15.4. paziņojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu sabiedriskās apspriešanas laiku un vietu.

16. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai to grozījumus izstrādā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformē ne mazāk kā divos eksemplāros, no tiem viens eksemplārs glabājas attiecīgās vietējās pašvaldības domē (padomē), bet otrs – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā. Spēku zaudējušo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumus glabā likumā "Par arhīviem" noteiktajā kārtībā.

17. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādei nepieciešamo nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informāciju bez maksas nodrošina Valsts zemes dienests.

18. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu kartēs (plānos) norāda tās koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, nosaukumu, mērogu, lietotos apzīmējumus un izstrādātāju. Ja kartes (plāna) izdruka ir veikta citā mērogā nekā kartogrāfiskā pamatne, papildus mērogam norāda arī pamatnes noteiktību.

19. Vietējā pašvaldība nodrošina ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un to grozījumiem, kā arī iegādāties to kopijas.

20. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu ievērošanas pārraudzību nodrošina attiecīgā vietējā pašvaldība.

21. Ja, apstiprinot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumu, ir pieņemti nelikumīgi pašvaldības saistošie noteikumi, to darbība tiek apturēta likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

II. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sastāvdaļas

22. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam ir šādas sastāvdaļas:

22.1. paskaidrojuma raksts;

22.2. grafiskā daļa;

22.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

22.4. pārskats par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

23. Paskaidrojuma rakstā ietilpst vismaz šāda informācija:

23.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi;

23.2. teritorijas attīstības mērķi un virzieni;

23.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums.

24. Grafiskajā daļā ietilpst:

24.1. topogrāfiskā karte (plāns), kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma sagatavošanai;

24.2. karte (plāns), kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana;

24.3. karte (plāns), kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, nosakot:

24.3.1. plānoto maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju un satiksmes infrastruktūras izvietojumu;

24.3.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas), kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā;

24.3.3. teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi;

24.4. citas kartes (plāni), kas nepieciešamas atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai, norādot administratīvo teritoriju robežas.

25. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļauj:

25.1. informāciju par atļauto un aizliegto teritorijas izmantošanu;

25.2. piekļūšanas noteikumus;

25.3. zemes vienību sadalīšanas, apvienošanas un robežu pārkārtošanas noteikumus;

25.4. prasības apbūves intensitātei un blīvuma rādītājiem;

25.5. prasības augstuma ierobežojumiem;

25.6. pagalma noteikumus;

25.7. prasības redzamības nodrošinājumam;

25.8. prasības attālumiem starp būvēm, inženierkomunikācijām;

25.9. prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām;

25.10. prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām;

25.11. prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem;

25.12. prasības ārtelpas elementiem;

25.13. prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai;

25.14. prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai;

25.15. prasības degvielas un gāzes uzpildes stacijām un citiem riska objektiem;

25.16. prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai;

25.17. prasības saimniecības ēkām un būvēm, kas paredzētas mājlopiem;

25.18. prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam;

25.19. prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai;

25.20. prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai;

25.21. prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai;

25.22. prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam;

25.23. prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai;

25.24. prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai;

25.25. prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs, kurām nepieciešama transformācija;

25.26. derīgo izrakteņu atradnes;

25.27. tauvas joslas;

25.28. aizsargjoslas;

25.29. prasības, ko nosaka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plāns (ja tāds ir), tai skaitā pasākumu programmu;

25.30. ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus (ja tādi ir);

25.31. prasības zemes vienībām, uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav atbilstoša teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai;

25.32. prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai;

25.33. būvtiesību īstenošanas kārtību;

25.34. prasības detālplānojumiem;

25.35. spēkā esošo detālplānojumu sarakstu, kura papildinājumi nav grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos;

25.36. citas prasības un aprobežojumus.

26. Pārskatā par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst:

26.1. vietējās pašvaldības lēmumi par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu (pievienojot darba uzdevumu), sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanu;

26.2. sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi, kā arī izstrādes otrā posma sabiedriskās apspriešanas rezultātus);

26.3. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem;

26.4. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

26.5. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;

26.6. ziņojums par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma atbilstību augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojuma prasībām;

26.7. cita informācija, kas izmantota vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei.

III. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde un sabiedriskā apspriešana

27. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu izstrādā, ņemot vērā:

27.1. spēkā esošo teritorijas plānojumu (ja tāds ir);

27.2. pašvaldības teritorijas attīstības programmu;

27.3. zemes īpašumu struktūru;

27.4. darba uzdevumu plānojuma izstrādei;

27.5. augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojumu, nacionālās programmas un nozaru attīstības plānus;

27.6. to vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus un attīstības programmas, kuras robežojas ar plānojamo teritoriju;

27.7. valsts institūciju un pašvaldību plānošanas dokumentus, kuri attiecas uz plānojamo teritoriju;

27.8. īpaši aizsargājamo dabas un kultūrvēsturisko teritoriju, kultūras pieminekļu aizsardzības un izmantošanas noteikumus un dabas aizsardzības plānus;

27.9. vides pārskatu un kompetentās institūcijas atzinumu par vides pārskatu saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu";

27.10. upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plānus (ja tādi ir).

28. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādei izmanto Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS 92 TM izstrādātu topogrāfisko karti (ne vecāku par pieciem gadiem) ar mēroga noteiktību 1:10000, bet atsevišķām pašvaldības teritorijas daļām, ja nepieciešams, – topogrāfisko plānu ar mēroga noteiktību 1:5000 vai 1:2000.

29. Vietējās pašvaldības dome (padome), pieņemot lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina tā izstrādes vadītāju (turpmāk – izstrādes vadītājs). Izstrādes vadītājs ir amatpersona, kas organizē vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, informē par to vietējo pašvaldību, kā arī iesniedz tai izskatīšanai vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma materiālus.

30. Vietējā pašvaldība var izveidot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes darba grupu (turpmāk – darba grupa) un pieaicināt ekspertus. Darba grupu vada izstrādes vadītājs.

31. Izstrādes vadītājs sagatavo un vietējās pašvaldības dome (padome) apstiprina darba uzdevumu, kurā ietver:

31.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes pamatojumu, uzdevumus, izejas materiālus un prasības;

31.2. šo noteikumu 13.punktā minēto institūciju sarakstu;

31.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiku, norādot plānotos sabiedriskās apspriešanas pasākumus.

32. Pēc lēmuma pieņemšanas par darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu vietējā pašvaldība:

32.1. organizē sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu;

32.2. pieprasa un saņem no darba uzdevumā minētajām institūcijām vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes nosacījumus, pieprasījumam pievienojot vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un apstiprināto darba uzdevumu.

33. Par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, kas ilgst ne mazāk par četrām nedēļām, vietējā pašvaldība publicē paziņojumu vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda:

33.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu;

33.2. izstrādes vadītāju;

33.3. sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņu;

33.4. šo noteikumu 34.punktā minēto materiālu izstādīšanas vietu un laiku;

33.5. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

33.6. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

34. Sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā izvērtēšanai nodod un pieejamā vietā un laikā vietējā pašvaldībā vai tās institūcijā izstāda:

34.1. spēkā esošo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

34.2. vietējās pašvaldības attīstības programmu;

34.3. augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojumu un atbilstošo attīstības programmu;

34.4. citus materiālus.

35. Pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma beigām un institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas izstrādes vadītājs apkopo saņemtos priekšlikumus un nosacījumus un, ja nepieciešams, precizē darba uzdevumu.

36. Izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē (padomē). Vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

37. Pēc šo noteikumu 36.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vietējā pašvaldība:

37.1. organizē sabiedriskās apspriešanas otro posmu;

37.2. pieprasa un saņem no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju, pieprasījumam pievienojot izstrādātā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju.

38. Par sabiedriskās apspriešanas otro posmu, kas ilgst ne mazāk par sešām nedēļām, vietējā pašvaldība publicē paziņojumu vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda:

38.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

38.2. sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņu;

38.3. vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstādīšanas vietu un laiku;

38.4. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

38.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

39. Sabiedriskās apspriešanas otrajā posmā izvērtēšanai nodod un pieejamā vietā un laikā vietējā pašvaldībā vai tās institūcijā izstāda vismaz šādus materiālus un dokumentus:

39.1. izstrādātā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmo redakciju;

39.2. spēkā esošo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu;

39.3. vietējās pašvaldības attīstības programmu;

39.4. augstāka plānošanas līmeņa teritorijas plānojumu un atbilstošo attīstības programmu;

39.5. pārskatu par iedzīvotāju viedokli, priekšlikumiem, kas saņemti vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā.

40. Pēc sabiedriskās apspriešanas otrā posma beigām izstrādes vadītājs vai darba grupa sagatavo sabiedriskās apspriešanas materiālus, kuros ietverti:

40.1. paziņojumi un publikācijas presē;

40.2. sabiedriskajā apspriešanā izstādītie vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma dokumenti un materiāli;

40.3. sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts;

40.4. rakstiskās atsauksmes un atbildes uz tām;

40.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli, kas noformēti normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktā kārtībā.

IV. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā

41. Izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju, institūciju atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē (padomē). Vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

41.1. noteikt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju par galīgo redakciju un nosūtīt to Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai;

41.2. pilnveidot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju;

41.3. noraidīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju un izstrādāt to no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam.

42. Ja vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minēto lēmumu, vietējā pašvaldība nedēļas laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma sniegšanai. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu sniedz astoņu nedēļu laikā.

43. Ja vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem šo noteikumu 41.2.apakšpunktā minēto lēmumu, vietējā pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma redakciju, iespēju iepazīties ar šī plānojuma galīgo redakciju šādā kārtībā:

43.1. rakstiski paziņo šo noteikumu 13.punktā minētajām institūcijām un publicē šo noteikumu 38.punktā minētajos laikrakstos informāciju par vietu un laiku, kurā vismaz trīs nedēļas var iepazīties ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes;

43.2. nedēļas laikā pēc šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas nodrošina iespēju šo noteikumu 13.punktā minēto institūciju pārstāvjiem (ja institūcijas to pieprasījušas rakstiski) izskatīt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas dokumentāciju;

43.3. nodrošina šo noteikumu 13.punktā minēto institūciju pārstāvjiem un citiem interesentiem iespēju saņemt nepieciešamos paskaidrojumus par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgo redakciju;

43.4. divas nedēļas pirms vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas izskatīšanas sēdes par to rakstiski paziņo šo noteikumu 13.punktā minētajām institūcijām un publicē šo noteikumu 38.punktā minētajos laikrakstos attiecīgās sēdes laiku un vietu.

44. Lēmumā par vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma apstiprināšanu vietējās pašvaldības dome (padome) atzīst iepriekšējo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu par spēku zaudējušu.

45. Vietējās pašvaldības dome (padome) apstiprina vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un kā pašvaldības saistošos noteikumus izdod tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Lēmumu, ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicē vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot vietu, kur var iepazīties ar apstiprināto vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums stājas spēkā ar dienu, kad minētais lēmums publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

46. Divu nedēļu laikā pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā vietējā pašvaldība iesniedz zināšanai:

46.1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā – vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma eksemplāru, pievienojot grafiskās daļas kartes (plānus) (digitālā veidā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

46.2. Valsts zemes dienestā – normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātu vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu kopiju, kā arī grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā);

46.3. Reģionālajā vides pārvaldē – grafiskās daļas karti (plānu), kurā attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā).

47. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktās teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas izstrādā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā kā vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumus, un tie stājas spēkā šo noteikumu 41., 42., 43., 44., 45. un 46.punktā noteiktajā kārtībā.

V. Detālplānojuma sastāvdaļas

48. Detālplānojumam ir šādas sastāvdaļas:

48.1. paskaidrojuma raksts;

48.2. grafiskā daļa;

48.3. teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

48.4. pārskats par detālplānojuma izstrādi.

49. Paskaidrojuma rakstā ietverta vismaz šāda informācija:

49.1. teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;

49.2. detālplānojuma risinājumu apraksts un pamatojums;

49.3. teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi.

50. Grafiskajā daļā ietverts:

50.1. topogrāfiskais plāns, kurā iekļauta nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācija un kurš izmantots detālplānojuma izstrādei;

50.2. plāns, kurā parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana;

50.3. plāns ar topogrāfijas elementiem, kurā parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un izmantošanas aprobežojumi, nosakot:

50.3.1. pašreizējās un plānotās zemes vienību robežas;

50.3.2. plānotās apbūves, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju izvietojumu;

50.3.3. pašreizējās un plānotās aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;

50.3.4. tauvas joslas;

50.3.5. teritorijas izvietojuma shēmu, ielu profilus, plānotās (atļautās) teritorijas izmantošanas un apgrūtinājumu eksplikāciju un pieņemtos apzīmējumus;

50.4. citi plāni (shēmas), kas nepieciešami atsevišķu plānoto (atļauto) izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai atbilstošā mērogā (ietverot ceļu un ielu shēmas, satiksmes shēmas, adresāciju, sarkanās līnijas, inženierapgādes tīklu shēmas, zemes vienību sadalīšanas plānu).

51. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos detalizē šo noteikumu 25.punktā minētās vietējās pašvaldības teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, nosakot tos katrai pašreizējai un plānotajai zemes vienībai.

52. Pārskatā par detālplānojuma izstrādi ietverti:

52.1. vietējās pašvaldības lēmumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu (ietverot darba uzdevumu, sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un apstiprināšanu);

52.2. zemes robežu plānu un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas;

52.3. sabiedriskās apspriešanas materiāli (ietverot priekšlikumus, kas saņemti, uzsākot detālplānojuma izstrādi, kā arī izstrādes otrā posma sabiedriskās apspriešanas rezultātus);

52.4. ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem;

52.5. institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;

52.6. ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu;

52.7. ziņojums par detālplānojuma atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma prasībām;

52.8. cita informācija, kas izmantota detālplānojuma izstrādei.

VI. Detālplānojuma izstrāde un sabiedriskā apspriešana

53. Detālplānojums ir pamats jaunu zemes vienību noteikšanai un esošo zemes vienību izmaiņām, un to izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 27.punktu.

54. Teritorijā, kurā paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana vai būvniecība, detālplānojumu izstrādā:

54.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā paredzētajā teritorijā;

54.2. ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma mērogs nenodrošina pietiekamu detalizāciju un precizitāti;

54.3. neapbūvētā apdzīvotās vietas teritorijā, kurā vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nav pietiekami detalizēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;

54.4. kompleksai teritorijas apbūvei, paredzot satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju un citu infrastruktūru izbūvi;

54.5. ja objektam saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" ir izsniegts kompetentās institūcijas atzinums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu;

54.6. ugunsbīstamam un sprādzienbīstamam objektam, kā arī objektam, kurā lieto, ražo vai glabā bīstamās ķīmiskās vai radioaktīvās vielas vai bīstamos ķīmiskos produktus, vai apsaimnieko bīstamos atkritumus, kas var izraisīt rūpniecisko avāriju;

54.7. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu teritorijās;

54.8. teritorijā, kurā paredzēta meža zemes vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācija par apbūves teritoriju.

55. Vietējās pašvaldības dome (padome), pieņemot pamatotu lēmumu, var paredzēt detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijām, kuras nav minētas šo noteikumu 54.punktā.

56. Ja teritorijā ir pieļaujama un/vai paredzēta zemes vienību sadalīšana, apvienošana, zemes robežu pārkārtošana vai būvniecība un detālplānojuma izstrādi šie noteikumi neparedz, vietējās pašvaldības dome (padome) var pieņemt lēmumu neizstrādāt detālplānojumu un paredzēt nekustamā īpašuma veidošanas kārtību.

57. Detālplānojuma izstrādei izmanto aktualizētu (ne vecāku par gadu) topogrāfisko plānu LKS 92 koordinātu sistēmā ar mēroga noteiktību 1:500 līdz 1:2000.

58. Vietējās pašvaldības dome (padome), pieņemot lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprina un lēmumā norāda tā izstrādes vadītāju – amatpersonu, kas organizē detālplānojuma izstrādes gaitu, informē par to vietējo pašvaldību, kā arī iesniedz tai izskatīšanai detālplānojuma materiālus.

59. Detālplānojuma izstrādes vadītājs sagatavo un vietējās pašvaldības dome (padome) apstiprina darba uzdevumu, kurā ietver:

59.1. detālplānojuma izstrādes pamatojumu, uzdevumus, konkrētas izstrādājamā detālplānojuma robežas, izejas materiālus un prasības;

59.2. institūcijas, no kurām pieprasāmi nosacījumi detālplānojuma izstrādei un atzinumi par izstrādāto detālplānojuma redakciju;

59.3. detālplānojuma izstrādes laika grafiku, norādot plānotos sabiedriskās apspriešanas pasākumus.

60. Pēc lēmuma pieņemšanas par darba uzdevuma apstiprināšanu un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu vietējā pašvaldība:

60.1. organizē sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu;

60.2. pieprasa un saņem no darba uzdevumā minētajām institūcijām nosacījumus detālplānojuma izstrādei, pieprasījumam pievienojot vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, apstiprināto darba uzdevumu, zemes robežu plānu un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas un grafisko informāciju par konkrētu plānojamo teritoriju.

61. Par sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, kas ilgst ne mazāk par divām nedēļām, vietējā pašvaldība nosūta paziņojumu detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem, kā arī publicē paziņojumu vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda:

61.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu;

61.2. izstrādes vadītāju;

61.3. sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņu;

61.4. šo noteikumu 62.punktā minēto materiālu izstādīšanas vietu un laiku;

61.5. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

61.6. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

62. Sabiedriskās apspriešanas pirmajā posmā izvērtēšanai nodod un pieejamā vietā un laikā vietējā pašvaldībā vai tās institūcijā izstāda:

62.1. spēkā esošo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumu (ja tāds plānojamai teritorijai ir izstrādāts);

62.2. vietējās pašvaldības attīstības programmu;

62.3. citus materiālus.

63. Pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma beigām un institūciju izsniegto nosacījumu saņemšanas izstrādes vadītājs apkopo saņemtos priekšlikumus un nosacījumus un, ja nepieciešams, precizē darba uzdevumu.

64. Izstrādāto detālplānojuma pirmo redakciju izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē (padomē). Vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

65. Pēc šo noteikumu 64.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vietējā pašvaldība:

65.1. organizē sabiedriskās apspriešanas otro posmu;

65.2. pieprasa un saņem no darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinumus par detālplānojuma pirmo redakciju, pieprasījumam pievienojot detālplānojuma pirmo redakciju.

66. Par sabiedriskās apspriešanas otro posmu, kas ilgst ne mazāk par divām nedēļām, vietējā pašvaldība nosūta paziņojumu detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem, kā arī publicē paziņojumu vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā, kurš tiek izdots ne retāk kā reizi nedēļā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Paziņojumā norāda:

66.1. vietējās pašvaldības domes (padomes) lēmumu par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;

66.2. sabiedriskās apspriešanas otrā posma termiņu;

66.3. detālplānojuma pirmās redakcijas izstādīšanas vietu un laiku;

66.4. sabiedriskās apspriešanas pasākumu norises vietu un laiku;

66.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.

67. Sabiedriskās apspriešanas otrajā posmā izvērtēšanai nodod un pieejamā vietā un laikā vietējā pašvaldībā vai tās institūcijā izstāda vismaz šādus materiālus un dokumentus:

67.1. izstrādātā detālplānojuma pirmo redakciju;

67.2. spēkā esošo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumu (ja tāds plānojamai teritorijai ir izstrādāts);

67.3. vietējās pašvaldības attīstības programmu;

67.4. pārskatu par iedzīvotāju viedokli un priekšlikumiem, kas saņemti detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādes gaitā.

68. Pēc sabiedriskās apspriešanas otrā posma beigām izstrādes vadītājs sagatavo sabiedriskās apspriešanas materiālus, kuros ietverti:

68.1. paziņojumi un publikācijas presē;

68.2. sabiedriskajā apspriešanā izstādītie detālplānojuma dokumenti un materiāli;

68.3. sabiedriskās apspriešanas pasākumu saraksts;

68.4. rakstiskās atsauksmes un atbildes uz tām;

68.5. sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli, kas noformēti normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā.

VII. Detālplānojuma stāšanās spēkā

69. Izstrādāto detālplānojuma redakciju, institūciju atzinumus un sabiedriskās apspriešanas materiālus izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai vietējās pašvaldības domē (padomē). Vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

69.1. apstiprināt detālplānojuma redakciju par galīgo redakciju;

69.2. pilnveidot detālplānojuma redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot detālplānojuma galīgo redakciju;

69.3. noraidīt detālplānojuma redakciju un izstrādāt to no jauna atbilstoši jaunam darba uzdevumam.

70. Ja vietējās pašvaldības dome (padome) pieņem šo noteikumu 69.2.apakšpunktā minēto lēmumu, vietējā pašvaldība nodrošina iedzīvotājiem un institūcijām, kas sniegušas atzinumus par izstrādāto detālplānojuma redakciju, iespēju iepazīties ar šī plānojuma galīgo redakciju šādā kārtībā:

70.1. rakstiski paziņo darba uzdevumā minētajām institūcijām un detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem, kā arī publicē šo noteikumu 66.punktā minētajos laikrakstos informāciju par vietu un laiku, kurā vismaz trīs nedēļas var iepazīties ar detālplānojuma galīgo redakciju un atkārtoti iesniegt atzinumus un atsauksmes;

70.2. nedēļas laikā pēc šo noteikumu 70.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas nodrošina darba uzdevumā minēto institūciju pārstāvjiem un detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem (ja institūcijas un detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašnieki to ir pieprasījuši rakstiski) iespēju izskatīt detālplānojuma galīgās redakcijas dokumentāciju;

70.3. nodrošina darba uzdevumā minēto institūciju pārstāvjiem, detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem un citiem interesentiem iespēju saņemt nepieciešamos paskaidrojumus par detālplānojuma galīgo redakciju;

70.4. divas nedēļas pirms detālplānojuma izskatīšanas sēdes par to rakstiski paziņo darba uzdevumā minētajām institūcijām un detālplānojuma teritorijā esošo un ar plānojuma risinājumu saistīto nekustamo īpašumu īpašniekiem, kā arī publicē šo noteikumu 66.punktā minētajos laikrakstos attiecīgās sēdes laiku un vietu.

71. Lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu vietējās pašvaldības dome (padome) nepieņem, ja detālplānojuma izstrādes gaitā nav panākta tā teritorijā esošo zemes īpašnieku piekrišana jautājumos, kas skar viņu īpašuma tiesības (izņemot gadījumus, ja detālplānojumā ir paredzēta īpašuma atsavināšana valsts un sabiedrības vajadzībām).

72. Vietējās pašvaldības dome (padome) apstiprina detālplānojumu un kā pašvaldības saistošos noteikumus izdod tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Lēmumu, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas publicē vietējā laikrakstā (ja nepieciešams, arī rajona laikrakstā) un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", norādot vietu, kur var iepazīties ar detālplānojumu. Detālplānojums stājas spēkā ar dienu, kad minētais lēmums publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

73. Divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma stāšanās spēkā vietējā pašvaldība iesniedz zināšanai Valsts zemes dienestā normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu noteiktajā kārtībā apliecinātu apstiprināta detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu kopiju, kā arī grafiskās daļas plānus, kuros attēlota teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un aizsargjoslas (digitālā veidā, vektordatu formā, LKS 92 koordinātu sistēmā).

74. Detālplānojumā noteiktās teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu izmaiņas sagatavo šo noteikumu VI nodaļā noteiktajā kārtībā kā detālplānojuma grozījumus, un tie stājas spēkā šo noteikumu 69., 70., 71., 72. un 73.punktā minētajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

75. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 13.janvāra noteikumus Nr.34 "Vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma noteikumi"(Latvijas Vēstnesis, 2004, Nr.16).

76. Triju mēnešu laikā pēc plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vai rajona pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā vietējā pašvaldība izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

77. Triju mēnešu laikā pēc vietējo pašvaldību vēlēšanām jaunievēlētā vietējās pašvaldības dome (padome) izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un pieņem lēmumu par tā atstāšanu spēkā, par grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi.

78. Triju mēnešu laikā pēc novada izveidošanas jaunizveidotā novada dome izvērtē novada vietējo pašvaldību teritorijas plānojumus un pieņem lēmumu par to atstāšanu spēkā, par grozījumu izdarīšanu tajos vai par jaunu vietējo pašvaldību plānojumu izstrādi.

79. Izstrādes stadijā esošos detālplānojumus turpina izstrādāt atbilstoši to Ministru kabineta noteikumu prasībām, ar kuriem saskaņā uzsākta attiecīgo detālplānojumu izstrāde.

80. Izstrādes stadijā esošos vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus un to grozījumus turpina izstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām:

80.1. nosakot teritorijas plānojuma sastāvdaļas šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā;

80.2. pieprasot un saņemot atzinumus no šo noteikumu 13.punktā minētajām institūcijām;

80.3. nosūtot teritorijas plānojuma galīgo redakciju Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atzinuma saņemšanai atbilstoši šo noteikumu 41.1.apakšpunktam.

81. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumus, kuru izstrāde uzsākta līdz 2004.gada 13.janvārim, pirms to apstiprināšanas vietējā pašvaldība iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā atzinuma saņemšanai.

82. Ja vietējai pašvaldībai nav vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojumu izstrādā, pamatojoties uz rajona pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu. Papildus šajos noteikumos detālplānojuma izstrādei noteiktajām prasībām vietējā pašvaldība:

82.1. publicē rajona laikrakstos, kuri tiek izdoti ne retāk kā reizi nedēļā, un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" šo noteikumu 61., 66. un 76.punktā, kā arī 70.4.apakšpunktā minēto informāciju;

82.2. pēc detālplānojuma pirmās redakcijas sagatavošanas organizē detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otro posmu, kas ilgst četras nedēļas;

82.3. pievieno šo noteikumu 52.punktā minētajam pārskatam attiecīgās rajona padomes atzinumu par detālplānojuma atbilstību rajona pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai;

82.4. šo noteikumu 62. un 67.punktā minētajiem dokumentiem, kurus izstāda sabiedriskajai apspriešanai, pievieno spēkā esošo rajona pašvaldības teritorijas plānojumu.

Ministru prezidenta vietā – Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Radzevičs

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 4.novembri.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!