Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.06.2000., Nr. 240/241 https://www.vestnesis.lv/ta/id/8494

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likvidācijas, atsaukumi

Vēl šajā numurā

27.06.2000., Nr. 240/241

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Akciju sabiedrības "BALTIC COLOR",

reģ.Nr.000315996,

saīsinātā bilance uz 1999.gada 31.decembri , LVL

1999 1998
Aktīvs
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi 26 110 23 746
Pamatlīdzekļi 924 939 947 081
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi: 41 889 79 901
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 992 938 1 050 728
2. Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 505 250 436 118
Debitori 1 037 799 977 433
Naudas līdzekļi 64 747 58 359
Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 607 796 1 471 910
Aktīvu kopsumma 2 600 734 2 522 638
Pasīvs
1. Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls, pamatkapitāls 727 600 727 600
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 561 789 472 774
Pārskata gada nesadalītā peļņa 110 205 89 015
Pašu kapitāls kopā 1 399 594 1 289 389
2. Uzkrājumi 49 052 -
3. Kreditori
Ilgtermiņa kreditori 290 266 468 935
Īstermiņa kreditori 861 822 764 314
Kreditori kopā 1 152 088 1 233 249
Pasīvu kopsumma 2 600 734 2 522 638
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 1999. gadu
1999 1998
Neto apgrozījums. 4 428 791 4 616 856
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (3 413 805) (3 600 942)
Bruto peļņa vai zaudējumi 1 014 986 1 015 914
Pārdošanas izmaksas (694 325) (726 593)
Administrācijas izmaksas (200 756) (224 680)
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 130 838 96 812
Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas (63 260) (47 463)
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem,
kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 12 784 36 527
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 8235 30 914
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (59 839) (66 121)
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 148 663 115 310
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (28 799) (15 760)
Pārējie nodokļi (9659) (10 535)
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 110 205 89 015
 
Revidentu atzinums akciju sabiedrības
"Baltic Color'' akcionāriem
Esam veikuši akciju sabiedrības "BALTIC COLOR'' gada pārskata no 3.lappuses līdz 20.lappusei revīziju par gadu, kas beidzās 1999. gada 31. decembrī. Gada pārskats ietver bilanci 1999.gada 31.decembrī, atbilstošo peļņas un zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī pielikumu un vadības ziņojumu. Uzņēmuma vadība ir pilnībā atbildīga par iesniegto gada pārskatu. Mēs esam atbildīgi par revidentu atzinuma sniegšanu par šo pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju.
Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzijas laikā izlases veidā tiek veikta gada pārskatā uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzija ietver arī pārskata sagatavošanas procesā pieņemto svarīgāko vadības pieņēmumu, grāmatvedības principu un vispārēju gada pārskata satura novērtējumu. Uzņēmuma vadība ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.
Uzņēmums nav atzinis atliktā nodokļa saistības, kas, pēc mūsu domām, neatbilst uzkrāšanas un piesardzības principiem. Ja šīs saistības tiktu atzītas, tad 1999.gada 31.decembrī uzkrājumi atliktam nodoklim būtu 80 tūkst. LVL un nesadalītā peļņa samazinātos par 80 tūkst. LVL.
Pēc mūsu domām, izņemot iespaidu, ko atstāj iepriekšminētā atliktā nodokļa neatzīšana, minētais gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības "BALTIC COLOR'' līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 1999.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem".
Rīgā 2000. gada 1. martā Daina Eiche , autorizēta revidente
KPMG Latvia SIA Inga Lipšāne , zvērināta revidente
A/s "Latvijas balzams",
reģistrācijas Nr.000303178, Rīgā, A. Čaka ielā 160, LV-1012,
koncerna 1999.gada pārskats
Bilance 1999.gada 31.decembrī
31.12.1999.,LVL 31.12.1998.,LVL
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 8 245 788 8 498 407
Krājumi 6 172 588 6 666 216
Debitori 7 531 998 8 909 662
Vērtspapīri 57 102 0
Naudas līdzekļi 1 891 865 2 692 574
Aktīvu kopsumma 23 889 341 26 766 859
PASĪVS
Akciju kapitāls 7 496 900 7 496 900
Akciju emisijas uzcenojums 61 767 61 767
Rezerves (8 906 559) 2 657 808
Nesadalītā peļņa
-iepriekšējo gadu 6 384 086 3 915 442
-pārskata gada 1 108 772 2 468 644
Pašu kapitāls kopā 6 144 966 16 600 561
Mazākuma daļa 458 877 821 850
Uzkrājumi kopā 1 179 880 1 057 735
Ilgtermiņa parādi 7 104 171 2 279 899
Īstermiņa parādi 9 003 171 6 006 814
Pasīvu kopsumma 23 899 341 26 766 859
Aleksandrs Ivanovs , valdes priekšsēdētājs ģenerāldirektors
Jānis Leimanis , padomes loceklis
A/s "Latvijas balzams", reorganizētās a/s "Rīgas vīni"1999.gada un koncerna pārskati apstiprināti atkārtotā kārtējā akcionāru pilnsapulcē 2000.gada 23.maijā (protokols Nr.1).
Ar pilnu 1999.gada pārskatu un 1999.gada koncerna gada pārskatu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 1999.gadu
1999,LVL 1998,LVL,
Nerevidēts
Neto apgrozījums 33 188 086 44 297 799
Pārdotās produkcijas ražošanas izm. (22 787 610) (33 396 247)
Bruto peļņa 10 400 476 10 901 552
Pārdošanas izmaksas (3 662 765) (3 402 872)
Pārējie uzņ.saimn.darb.ieņēmumi 361 075 398 512
Pārējie uzņ.saimn.darb.izdevumi (728 065) (168 158)
Ieņēmumi no līdzdalības koncerna asociēto
uzņ.kapitālos 0 306 906
Pārējie procentu ieņēmumi 162 825 417 262
Peļņa pirms nodokļiem 1 917 252 4 061 825
Uzņēmuma ienākuma nodoklis (641 877) (1 417 311)
Pārējie nodokļi (114 679) (148 076)
Pārskata perioda peļņa 1 160 696 2 496 438
Mazākuma daļa (51 924) (27 794)
Konsolidētā peļņa 1 108 772 2 468 644
 
"PricewaterhouseCoopers" revidentu ziņojums
A/s "Latvijas balzams" akcionāriem
Mēs esam veikuši a/s "Latvijas balzams'' 1999.gada konsolidētā pārskata no 3. līdz 28.lappusei revīziju. Konsolidētā gada pārskatā ietilpst konsolidētā bilance 1999.gada 31.decembrī, konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins, konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats, konsolidētais naudas plūsmas pārskats par 1999.gadu un konsolidētā pārskata pielikums. Par šo gada pārskatu ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo gada pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka konsolidētais gada pārskats nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver gada pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo gada pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas laikā tika pārbaudīta konsolidētā vadības ziņojuma atbilstība konsolidētajam gada pārskatam. Uzņēmuma pārstāvji ir snieguši mūsu pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Mūsuprāt, a/s "Latvijas balzams'' 1999.gada konsolidētais pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī peļņu un zaudējumiem, un naudas plūsmu pārskata gadā. Konsolidētais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" prasībām.
PricewaterhouseCoopers SIA Kristīne Potapoviča ,
2000.gada 14.aprīlī zvērināta revidente, sertifikāts Nr.99
 
A/s "Valmieras stikla šķiedra",
reģ.Nr.000303167,
bilance 1999.gada 31.decembrī
31.12.99. 31.12.98.
Ls Ls
Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi 515 137 746 288
II. Pamatlīdzekļi 5 220 235 3 974 154
III. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 15 271 4000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā: 5 750 643 4 724 422
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi 8 186 850 7 951 643
II. Debitori 2 122 953 2 161 015
IV. Nauda 870 287 1 221 024
Apgrozāmie līdzekļi kopā: 11 180 090 11 333 682
Aktīvu kopsumma 16 930 733 16 058 124
Pasīvs
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 13 519 573 12 485 092
Rezerves 143 817 37 000
Nesadalītā peļņa
- iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 300 000 (22 742)
- pārskata gada nesadalītā peļņa 536 021 642 537
Pašu kapitāls 14 499 411 13 141 887
Uzkrājumi 363 359 213 711
Ilgtermiņa parādi kreditoriem 1 014 872 1 392 836
Īstermiņa parādi kreditoriem 1 053 091 1 309 690
Pasīvu kopsumma 16 930 733 16 058 124
Prezidents I.Poļaks
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 1999.gadu
1999. 1998.
Ls Ls
1. Neto apgrozījums 13 333 532 12 531 711
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (9 974 275) (8 584 620)
3. Bruto peļņa 3 359 257 3 947 091
4. Pārdošanas izmaksas (835 333) (797 978)
5. Administrācijas izmaksas (1 598 141) (1 860 750)
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 126 602 151 044
9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 7230 9922
12. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (318 669) (108 055)
13. Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 740 946 1 341 274
14. Ārkārtas ieņēmumi - 225 978
15. Ārkārtas izmaksas - (288 101)
16. Peļņa pirms nodokļiem 740 946 1 279 151
17. Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata gadu (158 398) (570 737)
18. Pārējie nodokļi (46 526) (65 877)
19. Pārskata gada peļņa 536 022 642 537
Prezidents I.Poļaks
 
Revidentu ziņojums
a/s "Valmieras stikla šķiedra" akcionāriem
Mēs esam veikuši a/s "Valmieras stikla šķiedra" 1999.gada pārskata no 2. līdz 23.lappusei revīziju. Gada pārskatā ietilpst bilance 1999.gada 31.decembrī. Peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats par 1999.gadu, pielikums un vadības ziņojums. Par šo gada pārskatu ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo gada pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāizplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka gada pārskats nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver gada pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo gada pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā tika pārbaudīta vadības ziņojuma atbilstība citām gada pārskata sastāvdaļām. Uzņēmuma pārstāvji ir snieguši mūsu pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.
Kā norādīts gada pārskata 10.pielikumā uzņēmuma veiktais uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķins balstīts uz pieņēmumu, ka zināmi izdevumi uzskatāmi par apliekamo ienākumu samazinošām izmaksām nodokļa aprēķina mērķiem. Tā kā pastāv zināma nenoteiktība, vai minētos izdevumus var uzskatīt par apliekamo ienākumu samazinošām izmaksām, balstoties uz piesardzības principu, mūsuprāt, gada pārskats būtu jāsagatavo, balstoties uz pieņēmumu, ka minētie izdevumi nav uzskatāmi par apliekamo ienākumu samazinošām izmaksām. 1999.gada pārskatā uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaksu summa būtu jāpalielina par Ls 96,137, vienlaikus par to pašu summu palielinot nodokļa saistības un samazinot pašu kapitālu.
Mūsuprāt, izņemot iepriekšējā rindkopā aprakstītās iebildes ietekmi uz gada pārskatu, a/s "Valmieras stikla šķiedra" 1999.gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu vai zaudējumiem, un naudas plūsmu pārskata gadā. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām.
PricewaterhouseCoopers SIA Juris Lapše ,
2000.gada 27.aprīlī zvērināts revidents (sertifikāts Nr.116)
SIA "Bravo", reģ.Nr.280300143,
saīsinātā bilance (tūkstošos latu)
Aktīvi 31.12.1999.
Nemateriālie ieguldījumi 9
Pamatlīdzekļi 388
Krājumi 328
Debitori 4843
Naudas līdzekļi 319
Kopā aktīvi 5885
Pasīvi
Pamatkapitāls 331
Rezerves 17
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -83
Uzkrājumi 46
Kreditori 5574
Kopā pasīvi 5885
 
Saīsinātais peļņas vai zaudējumu aprēķins
(tūkstošos latu)
Bruto peļņa 2092
Pārdošanas izmaksas -1601
Administrācijas izmaksas -557
Pārējie saimn.darbības ieņēmumi 83
Pārējās saimn.darbības izmaksas -065
Uzņēmuma ienākuma nod. -33
Pārējie nod. -2

 

Revidentu ziņojums SIA "Bravo'' dalībniekiem

Mēs esam veikuši SIA "Bravo'' 1999.gada pārskata no 3.līdz 20.lappusei revīziju. Gada pārskatā ietilpst bilance 1999.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats par 1999.gadu, pielikums un vadības ziņojums. Par šo gada pārskatu ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo gada pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāizplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka gada pārskats nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver gada pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo gada pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā tika pārbaudīta vadības ziņojuma atbilstība citām gada pārskata sastāvdaļā. Uzņēmuma pārstāvji ir snieguši mūsu pieprasītās ziņas un paskaidrojumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, SIA "Bravo'' 1999.gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu pārskata gadā. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām.

PricewaterhouseCoopers SIA Lolita Čapkeviča ,

2000.gada 11.aprīlī zvērināta revidente, sertifikāts Nr.120

Peļņa vai zaudējumi -83

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!