Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 16.05.2000., Nr. 173/175 https://www.vestnesis.lv/ta/id/6342

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Likvidācijas, atsaukumi

Vēl šajā numurā

16.05.2000., Nr. 173/175

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

BALTA.GIF (704985 BYTES)

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga""

(reģ.Nr.000302805)

1999.gada pārskats

Bilance uz 1999.gada 31.decembri, LVL

Aktīvs 21/12/99 31/12/98
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi 40 724 91 252
Pamatlīdzekļi 10 740 603 10 806 454
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 18 513 26 394
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 10 799 840 10 924 100
2. Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 172 013 138 369
Debitori 1 797 999 1 851 065
Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos 2348 2175
Nauda 1 159 798 431 197
Apgrozāmie līdzekļi kopā 3 132 158 2 422 806
Aktīvs kopā 13 931 998 13 346 906
Pasīvs
1. Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 3 154 170 3 154 170
Rezerves 1 312 761 497 707
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 2 829 475 2 829 475
Pārskata gada nesadalītā peļņa 795 491 1 108 804
Pašu kapitāls kopā 8 091 897 7 590 156
2. Uzkrājumi kopā 224 000 124 953
3. Kreditori (īstermiņa un ilgtermiņa)
Aizņēmumi no kredītiestādēm 4 031 813 4 133 024
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 471 968 290 335
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 683 830 804 679
Pārējie kreditori 275 396 227 892
Nākamo periodu ieņēmumi 153 094 175 867
Kreditori (īstermiņa un ilgtermiņa) kopā 5 616 101 5 631 797
Pasīvs kopā 13 931 998 13 346 906

Prezidents, valdes priekšsēdētājs Dz.Pomers

 

Ernst & Young

Revidentu ziņojums

VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"'' akcionāriem

Mēs esan revidējuši pievienoto VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"'' ("Uzņēmums") 1999.gada pārskatu. Par to ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mūsu pienākums ir izteikt par šo gada pārskatu viedokli, kuru pamato veiktā revīzija.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu noteiktu pārliecību par to, vai finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver ar testiem pamatotu pārbaudi, pārliecināšanos par summām un to pietiekamu izklāstu finansu pārskatos. Revīzija ietver arī uzņēmumā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības veikto novērtējumu vērtējumu, kā arī vispārēju finansu ziņojumu satura izvērtējumu. Mēs ticam, ka mūsu veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu viedoklim.

Mūsuprāt, iepriekšminētais gada pārskats sniedz patiesu priekšstatu visos būtiskajos aspektos par Uzņēmuma finansu stāvokli 1999.gada 31.decembrī un tā darbības rezultātiem un naudas plūsmu un izmaiņām pašu kapitālā 1999.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

Uzņēmuma vadība ir sniegusi revidentiem visas pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

Rīgā 2000.gada 30.martā Ernst & Young SIA

Egons Liepiņš , zvērināts revidents

VBS "Latvijas Radio",

reģ.Nr.LV000308061,

saīsinātā bilance par 1999.gadu (latos)

Aktīvi

1. Ilgtermiņa ieguldījumi 689 164
2. Krājumi 19 478
3. Debitori 41 244
4. Nauda 5790
5. Kopā aktīvi 755 676
Pasīvi
1. Pašu kapitāls 475 906
2. Īstermiņa parādi 279 770
3. Kopā pasīvi 755 676
 
Saīsinātais peļņas vai zaudējumu aprēķins
par 1999.gadu (latos)
1. Neto apgrozījums 2 996 306
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 3 135 203
3. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1262
4. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 3735
5. Ārkārtas ieņēmumi 21 727
6. Ārkārtas izmaksas 20 984
7. Pārējie nodokļi 2423
8. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -143 050

Ģenerāldirektors Dz.Kolāts

 

BDO Invest-Rīga auditorfirma

Zvērināta revidenta atzinums par valsts bezpeļņas

SIA "Latvijas Radio" 1999.gada pārskatu

Mēs esam veikuši valsts bezpeļņas SIA "Latvijas Radio" 1999.gada pārskata un ar to saistīto finansu informācijas revīziju. Sabiedrības vadība ir pilnībā atbildīga par gada pārskatu. Mūsu pienākums ir sniegt atzinumu par sabiedrības gada pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju.

Revīzija tika veikta saskaņā ar vispārpieņemtajām audita prasībām Latvijas Republikā. Saskaņā ar šīm prasībām mēs esam plānojuši un veikuši revīziju, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzija ietvēra finansu pārskatos uzrādīto summu un attiecīgo apstiprinošo dokumentu izlases veida pārbaudi. Revīzija ietvēra arī lietoto grāmatvedības principu un vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī finansu pārskatu kopējas pasniegšanas formas novērtējumu. Mēs uzskatām, ka revīzija dod pietiekamu pamatu atzinuma sniegšanai.

Pēc mūsu domām, gada pārskats sagatavots atbilstoši LR likumdošanas prasībām un sniedz patiesu priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par saimnieciskās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 1999.gadā.

2000.gada 27.aprīlī Direktors A.Deniņš

Zvērinārs revidents A.Putniņš

Akciju sabiedrība

"Daugavpils pievadķēžu rūpnīca",

reģ. Nr.000303018, Daugavpilī, Višķu ielā 17, LV-5410,

bilance uz 1999.gada 31.decembri (LVL)

Aktīvs

1. Ilgtermiņa ieguldījumi 3 685 424
t.sk.:
nemater.ieguldījumi 10 653
pamatlīdzekļi 3 668 321
ilgtermiņa fin.ieguldījumi 6450
2. Apgrozāmie līdzekļi 4 637 090
t.sk. krājumi 2 617 876
debitori 1 118 601
naudas līdzekļi 900 613
Bilance 8 322 514
Pasīvi
Pamatkapitāls 7 400 000
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 193 691
Pārskata perioda peļņa 265 667
Uzkrājumi 214 312
Īstermiņa parādi 248 844
Bilance 8 322 514
 
Peļņas un zaudējumu aprēķins
uz 1999.gada 31.decembri
Neto apgrozījums 6 735 734
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 5 244 141
Bruto peļņa 1 491 593
Pārdošanas izmaksas 135 705
Administrācijas izmaksas 923 069
Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 150 614
Procentu maksājumi un t.ml. izmaksas 133 065
Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 450 368
Ārkārtas ieņēmumi -
Ārkārtas izmaksas -
Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 450 368
Peļņas nodoklis par pārskata periodu 99 567
Pārējie nodokļi 85 134
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem 265 667

A/s "DPR" valdes priekšsēdētājs G.Sorokins

 

Revidentu atzinums

A/s "Daugavpils pievadķēžu rūpnīca" akcionāriem

Esam veikuši akciju sabiedrības "Daugavpils pievadķēžu rūpnīca" gada pārskata no 3.lappuses līdz 19.lappusei revīziju uz 1999.gada 31.decembri. Gada pārskats ietver bilanci uz 1999.gada 31.decembri, atbilstošo peļņas un zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī pielikumu un vadības ziņojumu. Uzņēmuma vadība ir pilnībā atbildīga par iesniegto gada pārskatu. Mēs esam atbildīgi par revidentu atzinuma sniegšanu par šo pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju. Uzņēmuma gada pārskata uz 1998.gada 31.decembri revīziju veica citi revidenti un 1999.gada 10.martā par šo pārskatu izsniedza atzinumu bez piezīmēm.

Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzijas laikā izlases veidā tiek veikta gada pārskatā uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzija ietver arī pārskata sagatavošanas procesā pieņemto svarīgāko vadības pieņēmumu, grāmatvedības principu un vispārēju gada pārskata satura novērtējumu. Uzņēmuma vadība ir sniegusi revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinuma izteiköanai.

Pēc mūsu domām, minētais gada pārskats visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības "Daugavpils pievadķēžu rūpnīca" līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli uz 1999.gada 31.decembri, kā arī par tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

Rīgā 2000.gada 8.martā KPMG Latvia SIA

Daina Eiche , autorizēta revidente

Valda Užāne , zvērināta revidente\

A/s "BTA" 1999.gada pārskats (saīsināts),

reģ.Nr.000315984, mērvienība LVL

Bilance

Aktīvs 1999 1998
Nemateriālie ieguldījumi un dibināšanas izdevumi 7186 6198
Investīcijas 3 700 878 3 045 822
Debitori 1 636 006 1 020 983
Citi aktīvi 1 261 663 1 240 833
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 89 213 179 674
Kopā aktīvi 6 694 946 5 493 510
Pasīvs 1999 1998
Kapitāls un rezerves 1 366 775 1 304 942
Tehniskās rezerves 3 816 506 2 971 978
Kreditori 1 498 775 1 206 424
Uzkrātie izdevumi un saņemtā priekšapmaksa 12 890 10 166
Kopā pasīvi 6 694 946 5 493 510
 
Peļņas un zaudējumu aprēķins
Tehniskais rezultāts 1999 1998
Nopelnītās prēmijas 4 220 406 4 032 856
Pārnestais investīciju ienākums uz netehnisko rezultātu 138 408 68 566
Citi tehniskie ienākumi 7015 10 343
Piekritušās atlīdzību prasības, neto 1 769 980 749 473
Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto,
kas neatspoguļo citos punktos 127 000 825 755
Gratifikācijas un atlaides, neto 2759 200 000
Neto darbības izdevumi 2 007 584 1 268 719
Citi tehniskie izdevumi, neto 261 417 703 991
Kopsumma 197 089 363 827
Netehniskais rezultāts 1999 1998
Tehniskā bilance 197 089 363 827
Investīciju ienākumi 187 975 117 154
Investīciju izdevumi 12 069 32 001
Pārnestais investīciju ienākums no tehniskā rezultāta 138 408 68 566
Citi ieņēmumi 147 170 70 908
Citi izdevumi 116 965 142 264
Peļņa/zaudējumi no apdrošināšanas 264 792 309 058
Ārkārtas ieņēmumi 25 781 11 209
Ārkārtas izdevumi 18 895 78 953
Pārskata gada peļņa/zaudējumi pirms nodokļiem 271 678 241 314
Ienākuma nodoklis 32 405 41 877
Pārējie nodokļi 12 947
Pārskata gada nesadalītā peļņa/zaudējumi 226 326 199 437

 

Revidenta atzinums

Saskaņā ar vienošanos, mēs esam veikuši AAS "Baltijas Transporta apdrošināšana" finansu pārskatu pārbaudi un grāmatvedības uzskaites dokumentāro revīziju par laika posmu no 01.01.1999. līdz 31.12.1999.

Pārskatā par minēto laika posmu ir ietverta šim atzinumam pievienotā 1999.gada 31.decembra bilance un peļņas/zaudējumu aprēķins. Par minētajiem finansu pārskatiem ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko esam izteikuši, pamatojoties uz veikto revīziju.

Mēs veicam revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un revīzijas standartiem. Revīziju plānojām un veicām tā, lai iegūtu pietiekami pārliecību, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Uzņēmuma pārstāvji revidentam sniedz visas pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Revīzija ietvēra minētajos finansu pārskatos uzrādīto summu un to apliecinošo grāmatvedības dokumentu pārbaudi ar izlases metodi. Revīzija ietvēra arī finansu pārskatu sagatavošanai lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī finansu pārskatu kopējās pasniegšanas formas novērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, finansu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo sabiedrības līdzekļus, to avotus un finansiālo stāvokli 1999.gada 31.decembrī, 1999.gada saimnieciskās darbības rezultātus un naudas plūsmu laikā no 01.01.1999. līdz 31.12.1999. Finansu pārskati sagatavoti saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu, vispāratzītiem grāmatvedības principiem un sabiedrības statūtiem. Vadības ziņojums atbilst finansu pārskatiem.

Rīgā 2000.gada 19.aprīlī Sandra Armane , SIA "Rödl & Partner"

Carl-Fredrik Morander , licencēts auditors

BO valsts akciju sabiedrība "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra''

(reģ.Nr.40003373935)

1999.gada pārskats

PricewaterhouseCoopers

Revidentu ziņojums

Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra'' akcionāriem

Mēs esam veikuši bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra'' 1999.gada pārskata no 3. līdz 21.lappusei revīziju. Gada pārskatā ietilpst bilance 1999.gada 31.decembrī, peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats, naudas plūsmas pārskats par 1999.gadu, pielikums un vadības ziņojums.

Par šo gada pārskatu ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šo gada pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāizplāno un jāveic revīzija ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību, ka gada pārskats nesatur būtiskas kļūdas. Revīzija ietver gada pārskatā norādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaudi uz izlases pamata. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu Uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējo gada pārskata izklāsta formas izvērtējumu. Revīzijas gaitā tika pārbaudīta vadības ziņojuma atbilstība citām gada pārskata sastāvdaļām. Uzņēmuma pārstāvji ir snieguši mūsu pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 1999.gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu pārskata gadā. Gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām.

PricewaterhouseCoopers SIA

2000.gada 20.aprīlī Juris Lapše , zvērināts revidents, sertifikāta Nr.116

 

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 1999.gadu

Pielikumi 1999 Ls 1998 Ls
1. Neto apgrozījums 1 9 906 668 8 950 112
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 2 (8 678 746) (7 446 480)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 1 227 922 1 503 632
4. Dotācija valsts pamatbudžetam sociālās
apdrošināšanas iemaksu administrēšanai
(dotācija VID) 3 (1 201 200) -
5. Administrācijas izmaksas 4 (552 319) (691 827)
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās
darbības ieņēmumi 5 14 753 13 148
7. Pārējie procentu ieņēmumi
un tamlīdzīgi ieņēmumi 6 57 186 13 138
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7 (151 535) (58 741)
9. Peļņa pirms nodokļiem (605 193) 779 350
10. Pārējie nodokļi 8 (1986) (1904)
11. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (607 179) 777 446
2000.gada 20.aprīlī R.Jurdžs , VSSA padomes priekšsēdētājs
I.Šmitiņa , VSAA ģenerāldirektore
Pielikumi no 11.lpp. līdz 21.lpp. ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa.
 
Bilance 1999.gada 31.decembrī
Pielikumi 31.12.99. Ls 01.01.99. Ls
Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
1. Citi nemateriālie ieguldījumi 10 586 797 88 379
2. Avansa maksājumi par nemateriālajiem
ieguldījumiem 11 396 676 389 069*
3. Nemateriālo ieguldījumu
izveidošanas izmaksas 10 1 386 213 403 466
I. Kopā 2 369 686 880 914
II. Pamatlīdzekļi:
1. Zeme, ēkas, būves, ilggadīgie stādījumi 9 1 651 945 1 750 508
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 9 1 236 970 868 047
3. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto
celtniecības objektu izmaksas 9 348 064 600 663
4. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 12 73 605 26 169*
II. Kopā 3 310 584 3 245 387
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 5 680 270 4 126 301
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi:
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 13 77 538 31 076
5. Avansa maksājumi par precēm 14 27 031 9 636*
Krājumi kopā: 104 569 40 712
Debitoru parādi:
4. Citi debitori 15 12 338 9145
7. Nākamo periodu izmaksas 16 15 390 17 819
Debitori kopā: 27 728 26 964
III. Naudas līdzekļi kasē un bankā 17 221 541 1 227 553
Apgrozāmie līdzekļi kopā 353 838 1 295 229
Aktīvu kopsumma 6 034 108 5 421 530

*Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļu iegādi 1998.gada pārskatā bija atspoguļoti bilances aktīva 2.iedaļā "Apgrozāmie līdzekļi". Ņemot vērā grozījumus likumā "Par uzņēmuma gada pārskatiem" šajā gada pārskatā minētie posteņi pārgrupēti uz 1.iedaļu "Ilgtermiņa ieguldījumi" - avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem un pamatlīdzekļiem.

Pielikumi no 11.lpp. līdz 21.lpp. ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa.

 

Pielikumi 31.12.99. Ls 01.01.99. Ls
Pasīvs
Pašu kapitāls:
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 1 000 000 1 000 000
4. Rezerves 1 950 476 1 173 030
Kopā 2 950 476 2 173 030
5. Nesadalītā peļņa
b) pārskata gada nesadalītā peļņa (607 179) 777 446
Pašu kapitāls kopā 2 343 297 2 950 476
Uzkrājumi:
1. Citi uzkrājumi: 18 20 940 -
2. Iedaļas kopsumma 20 940 -
Kreditori:
Ilgtermiņa parādi kreditoriem:
1. Citi aizņēmumi 19 3 375 382 2 000 000
Ilgtermiņa parādi kreditoriem kopā 3 375 382 2 000 000
Īstermiņa parādi kreditoriem:
1. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 20 77 278 270 545
2. Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi 21 101 566 115 777
3. Pārējie parādi kreditoriem 22 115 645 84 732
Īstermiņa parādi kreditoriem kopā 294 489 471 054
3. Iedaļas kopsumma 3 639 741 2 471 054
Pasīvu kopsumma 6 034 108 5 421 530

2000.gada 20.aprīlī R.Jurdžs , VSAA padomes priekšsēdētājs

I.Šmitiņa , VSAA ģenerāldirektore

Pielikumi no 11.lpp. līdz 21.lpp. ir šī pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Atklātais sabiedriskais vides pārvaldes centrs "Bārtava" , reģ.Nr.40008029841,

finansiālās darbības deklarācija par 1999.gadu

Rādītāji Summa Ls
Līdzekļu atlikums uz 01.01.1999. 25 392,45
1. Ieņēmumi kopā 4621,91
Tai skaitā
1.1. biedru nauda un iestāšanās nauda 600
1.2. ziedojumi 1385,62
No tiem naudā 1385,62
1.3. mērķdotācija teritoriālai plānošanai 2500
1.4. atmaksāta konferences dalības maksa 136,29
2. Izdevumi kopā 3008,62
Tai skaitā
2.1. finansējumi, izmaksas atbilstoši statūtos
paredzētajiem uzdevumiem 23 788,39
2.2. administrācijas izdevumi 2910,23
2.3. izdevumi darba samaksai un cita veida materiālai palīdzībai 3310
Ieņēmumu un izdevumu starpība 5,74
3. Maksājumi budžetā kopā 632,38
Tai skaitā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis aprēķināts 1091,88
- pārskaitīts 632,38
Sabiedriskās organizācijas algoto darbinieku vidējais skaits 3

Līdzekļu atlikums uz 01.01.2000. 5,74

ASVPC "Bārtava" prezidente G.Strēle

Akciju sabiedrība "Preiļu siers",

Preiļi, Daugavpils iela 75, LV-5301, reģ.Nr.UR 000302643

Bilance (LVL)

Aktīvs uz 1999.gada uz 1999.gada
sākumu beigām
Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi 1 670 874 2 075 075
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 126 921 123 250
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 1 075 893 508 370
Debitori 231 165 185 666
Naudas līdzekļi (kopā) 3854 31 753
Bilance 3 108 707 2 924 720
Pasīvs
1.Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls 1 346 544 1 346 544
Rezerves 15 225 13 715
Pārskata gada nesadalītā peļņa 13 600 281 070
Uzkrājumi
Kreditori
Ilgtermiņa parādi 262 694 131 622
Īstermiņa parādi 1 470 644 1 151 769
Bilance 3 108 707 2 924 720
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Rādītāja nosaukums 1998.gadā 1999.gadā
Neto apgrozījums 3 045 536 3 488 392
Pārdotās prod.raž.izmaksas 2 912 775 3 325 868
Bruto peļņa vai zaudējumi 132 761 162 524
Pārdošanas izmaksas 69 002 90 919
Administrācijas izmaksas 81 873 100 407
Pārējie uzņ.saimn.darb.ieņēm. 118 911 363 471
Pārējās uzņēmuma saimn.darb.izm. 190
Ieņēmumi no līdzdal.meitas un saist.uzņēm.kap. -6122
Pārējie procentu un t.ml. ieņēm. 34 855 69 306
Procentu maksājumi un t.ml. izmaksas 84 450 100 029
Peļņa vai zaud.pirms ārkārtas post. un nodokļiem 51 202 297 634
Ārkārtas ieņēmumi 3855
Ārkārtas izmaksas 22 659
Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nod. -18 804 297 634
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārs.per. 750
Pārējie nodokļi 18 798 15 814
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 13 600 281 070

Valdes priekšsēdētāja Elita Šņepste

 

Revidenta atzinums

par publiskās akciju sabiedrības

"Preiļu siers",

reģ.Nr.LR UR 000302643,

gada pārskatu

Es, zvērināta revidente Marija Poriete, esmu veikusi PAS "Preiļu siers" gada pārskata revīziju par 1999.gadu. Par šo pārskatu ir atbildīga uzņēmuma vadība, es esmu atbildīga par atzinumu, ko sniedzu par šo pārskatu.

Esmu veikusi revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem un likumdošanu attiecībā uz grāmatvedības kārtošanu Latvijas Republikā. Revīzija ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija ietver arī finansu pārskatos lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtēšanu. Uzskatu, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatu sniegtajam atzinumam.

Pēc manām domām, finansu pārskati, kas sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma, kā arī no uzņēmuma vadības ziņojuma par uzņēmuma attīstību pārskata gadā, visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata periodā.

Minētie pārskati sastādīti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" prasībām.

Grāmatvedības uzskaite atbilst likumam par grāmatvedību.

Saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa. Pārskats sagatavots, ievērojot darbības turpināšanas principu.

Pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu.

Preiļos 2000.gada 15.februārī Zvērināta revidente Marija Poriete

AAS "Rīgas Fenikss"

Reģ.Nr.000313125

Saīsinātais gada pārskats

uz 1999.gada 31.decembri

Bilance (tūkst.Ls)

Aktīvs

Investīcijas 4124 5087
Debitori 1559 1165
Citi aktīvi 489 1804
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 320 8
Kopā: 6492 8064
Pasīvs
Kapitāls un rezerves 2055 2113
Tehniskās rezerves 1928 1108
Uzkrājumi citām saistībām un zaudējumiem 220 215
Pārapdrošinātāja depozīti 1112 1443
Kreditori 1118 2844
Uzkrātie izdevumi un saņemtā priekšapmaksa 59 341
Kopā: 6492 8064
 
Peļņas un zaudējumu aprēķins (tūkst. Ls)
1999 1998
Tehniskais rezultāts
Nopelnītās prēmijas 1796 1201
Pārnestais investīciju ienākums 159
Piekritušās atlīdzību prasības -1293 -776
Neto darbības izdevumi -640 -475
Netehniskais rezultāts
Investīciju ienākumi 329 286
Investīciju izdevumi -234 -219
Pārnestais investīciju ienākums -159
Citi ieņēmumi/izdevumi 65 46
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Kopā 23 63

Valdes priekšsēdētājs I.Veide

Galvenā grāmatvede I.Pļaviņa

 

Rödl & Partner

Revidenta atzinums

AAS "Rīgas Fenikss" akcionāriem un valdei

Saskaņā ar vienošanos mēs esam veikuši AAS "Rīgas Fenikss" finansu pārskatu pārbaudi un grāmatvedības uzskaites dokumentāro revīziju par laika posmu no 01.01.1999. līdz 31.12.1999. Pārskatā par minēto laika posmu ir ietverta šim atzinumam pievienotā 1999.gada 31.decembra bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins. Par minētajiem finansu pārskatiem ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko esam izteikuši, pamatojoties uz veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un revīzijas standartiem. Revīziju plānojām un veicām tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Uzņēmuma pārstāvji revidentam sniedza visas pieprasītās ziņas un paskaidrojumus. Revīzija ietvēra minētajos finansu pārskatos uzrādīto summu un to apliecinošo grāmatvedības dokumentu pārbaudi ar izlases metodi. Revīzija ietvēra arī finansu pārskatu sagatavošanai lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī finansu pārskatu kopējās pasniegšanas formas novērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, finansu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo sabiedrības līdzekļus, to avotus un finansiālo stāvokli 1999.gada 31.decembrī, 1999.gada saimnieciskās darbības rezultātus un naudas plūsmu laikā no 01.01.1999. līdz 31.12.1999. Finansu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu, vispāratzītiem grāmatvedības principiem un sabiedrības statūtiem. Vadības ziņojums atbilst finansu pārskatiem.

Rīgā 2000.gada 17.aprīlī Sandra Armane , SIA "Rödl & Partner"

Carl-Fredrik Morander, licencēts auditors

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!