• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2000. gada 6. aprīļa Lauku atbalsta dienesta likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 27.04.2000., Nr. 148/150 https://www.vestnesis.lv/ta/id/5152-lauku-atbalsta-dienesta-likums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par 1991.gada un 1993.gada grozījumiem Konvencijā par Starptautisko jūrniecības organizāciju

Vēl šajā numurā

27.04.2000., Nr. 148/150

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 06.04.2000.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi

un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Lauku atbalsta dienesta likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1)  valsts atbalsts — valsts finansiāla palīdzība, kuras mērķis ir paaugstināt lauksaimniecībā un laukos nodarbināto fizisko un juridisko personu konkurētspēju;

2)  Eiropas Savienības atbalsts — Eiropas Savienības finansiāla palīdzība, kuras mērķis ir paaugstināt lauksaimniecībā un laukos nodarbināto fizisko un juridisko personu konkurētspēju;

3)  akreditācija — lēmuma pieņemšana par Lauku atbalsta dienesta atbilstību struktūras, darbības un finansu kontroles akreditācijas kritērijiem;

4)  sertificējošā institūcija — neatkarīga un kompetenta trešā persona, kura ar atzinumu apliecina Lauku atbalsta dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem un veic ikgadēju ārējo auditu;

5)  iekšējais audits — iestādes iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana nolūkā sniegt ieteikumus šīs sistēmas uzlabošanai, lai nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldes darbību;

6)  ārējais audits — sertificējošās institūcijas veikts iestādes darbības efektivitātes un finansu izlietojuma novērtējums.

 

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt vienotu lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas sistēmu valstī.

II nodaļa

Lauku atbalsta dienesta struktūra un funkcijas

 

3.pants. Lauku atbalsta dienests

(1) Lauku atbalsta dienests (turpmāk — Dienests) ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par vienotu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta politikas realizāciju valstī, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

(2) Dienests sastāv no centrālā aparāta, teritoriālajām struktūrvienībām — reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm un Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes, kas pilda Dienesta funkcijas noteiktā teritorijā.

(3) Pārvaldei ir juridiskās personas statuss.

(4) Dienesta nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

 

4.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

1) ievieš administratīvo, finansu un tehniskās vadības sistēmu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta realizēšanai;

2) administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai [pieņem un izvērtē pieteikumus (projektus) atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli];

3) veido, uztur un aktualizē integrētās informācijas sistēmas lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas, valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai un nodrošina Zemkopības ministriju ar nepieciešamajām pārraudzības un kontroles datorsistēmām;

4) pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistru un datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju;

5) izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecinājumus, speciālās atļaujas (licences), to skaitā meliorācijas sistēmu būvatļaujas, un citus dokumentus;

6) nodrošina meliorācijas sistēmu ekspluatācijas, saglabāšanas un hidromelioratīvās būvniecības kontroli un valsts uzraudzību, organizē valsts meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju, polderu sūkņu staciju un ierīču ekspluatāciju, kontrolē meliorācijas sistēmu projektēšanas un būvniecības noteikumu un normatīvu ievērošanu atbilstoši hidromelioratīvās būvniecības speciālajiem būvnoteikumiem;

7) kārto meliorācijas kadastru un izpilda melioratīvās hidrometrijas darbu;

8) nodod vietējas nozīmes meliorācijas sistēmu būves un ierīces zemes īpašnieku īpašumā;

9) sniedz atzinumus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos;

10) koordinē normatīvajos aktos noteiktajā apjomā privatizācijas procesa gaitu lauksaimniecības un agroservisa uzņēmumos;

11) nodrošina Dienesta bilancē esošā valsts īpašuma saglabāšanu;

12) pārstāv nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju intereses tiesā;

13) iesniedz tiesā prasības, kas izriet no fizisko un juridisko personu saistībām attiecībā uz valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu, ja tas tiek darīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem;

14) iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atskaites, pārskatus un informāciju zemkopības ministram, Finansu ministrijai un citām institūcijām;

15) sniedz maksas pakalpojumus.

(2) Privāto tiesību jomā Dienestam ir juridiskās personas statuss.

(3) Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas, sadarbojas ar valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un citām ieinteresētajām institūcijām, kā arī ar iedzīvotājiem. Eiropas Savienības atbalsta jomā Dienests sadarbojas ar attiecīgajām Eiropas Komisijas institūcijām.

(4) Dienests, pildot tam noteiktās funkcijas, var izveidot padomes, komisijas un citas konsultatīvas un metodiskas institūcijas.

(5) Dienests ir atbrīvots no tiesas izdevumiem prasībās, kas izriet no fizisko un juridisko personu saistībām attiecībā uz valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu, ja tas tiek darīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem. Piedziņa šajos gadījumos tiek veikta par labu valstij.

 

5.pants. Dienesta finansēšana

Dienesta finansu līdzekļus veido:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi par Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu cenrādi;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

 

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

Zemkopības ministrs lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas, valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta jomā nosaka kārtību, kādā:

1) tiek administrēti valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta pasākumi attiecīgajā gadā;

2) Dienests iesniedz Zemkopības ministrijai lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas veidošanai nepieciešamo informāciju.

III nodaļa

Dienesta amatpersonas un darbinieki,

viņu pienākumi un tiesības

 

7.pants. Dienesta amatpersonas un darbinieki

(1) Dienestu vada direktors, kuru pēc zemkopības ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets.

(2) Dienesta amatpersonas, kas atbild par Dienesta funkciju izpildi, ir Dienesta direktors un viņa vietnieks, Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību vadītāji, pārvalžu vadītāji un viņu vietnieki, kā arī struktūrvienību vadītāji.

(3) Dienesta centrālā aparāta amatpersonas, darbiniekus un pārvalžu vadītājus ieceļ amatā un atbrīvo no amata direktors.

(4) Pārvaldes amatpersonas un darbiniekus ieceļ amatā un atbrīvo no amata attiecīgās pārvaldes vadītājs.

 

8.pants. Dienesta amatpersonu pienākumi

Dienesta amatpersonu pienākums ir nodrošināt Dienestam noteikto funkciju izpildi un normatīvo aktu ievērošanu, pārtraukt un novērst nelikumīgas darbības Dienesta kompetencē esošajos jautājumos.

 

9.pants. Dienesta direktors

Dienesta direktors:

1) ir atbildīgs par Dienestam noteikto uzdevumu izpildi;

2) vada un pārrauga Dienesta centrālā aparāta un pārvalžu darbu;

3) izstrādā iekšējās kontroles sistēmu un ir atbildīgs par iekšējā audita sistēmas darbu;

4) nosaka Dienesta amatpersonu un darbinieku tiesības, pienākumus un atbildību;

5) apstiprina Dienesta struktūru un centrālā aparāta amatu sarakstu;

6) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Dienestu citās institūcijās;

7) izstrādā un noteiktā kārtībā iesniedz Zemkopības ministrijai valsts budžeta pieprasījuma projektu un administrē Dienesta budžetu;

8) izskata sūdzības par Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un pārvalžu vadītāju pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus;

9) nosaka pārvalžu darbības teritoriju un apstiprina to nolikumus;

10) pieņem lēmumu par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;

11) ir atbildīgs par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta maksājumu pieprasījumu savlaicīgu izskatīšanu, likumīgu izmaksu un uzskaiti;

12) iesniedz tiesā prasības, kas izriet no fizisko un juridisko personu saistībām attiecībā uz valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu, ja tas tiek darīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

10.pants. Pārvaldes vadītājs

Pārvaldes vadītājs:

1) vada pārvaldes darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi;

2) apstiprina pārvaldes struktūru un amatu sarakstu;

3) izskata sūdzības par pakļauto struktūrvienību vadītāju pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem rīkojumiem un atceļ minēto amatpersonu nepamatoti pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus;

4) iesniedz tiesā prasības nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju interesēs;

5) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv pārvaldi citās institūcijās;

6) pieņem lēmumu par pieteikumu (projektu) atbilstību valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas prasībām;

7) ir atbildīgs par valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta maksājumu pieprasījumu savlaicīgu izskatīšanu un valsts atbalsta likumīgu izmaksu un uzskaiti.

 

11.pants. Dienesta amatpersonu un darbinieku tiesības

Uzraugot valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu regulējošo normatīvo aktu izpildi, kā arī pildot citas šajā likumā noteiktās Dienesta funkcijas, tā amatpersonas savas kompetences ietvaros:

1) pārbauda, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības;

2) aptur vai aizliedz tās darbības, ar kurām tiek pārkāpti normatīvie akti;

3) pieņem lēmumus, sniedz atzinumus un izdod rīkojumus, izskata materiālus par Dienesta kompetencē esošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

4) pieprasa un saņem bez maksas no fiziskajām un juridiskajām personām rakstveida informāciju, kas nepieciešama valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, kā arī iepazīstas ar attiecīgajiem dokumentiem.

IV nodaļa

Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde

un to pārsūdzēšanas kārtība

 

12.pants. Dienesta amatpersonu prasību izpilde

Dienesta amatpersonu pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi likumā noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti Dienesta kontrolei un uzraudzībai pakļautajām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pretendē uz valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu un kurām tas ir piešķirts.

 

13.pants. Dienesta amatpersonu lēmumu un rīkojumu pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu pieņemtos lēmumus un izdotos rīkojumus var pārsūdzēt rakstveidā 30 kalendāra dienu laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas šādā kārtībā:

1) pārvaldes amatpersonu pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami attiecīgās pārvaldes vadītājam;

2) pārvalžu vadītāju pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami Dienesta direktoram;

3) Dienesta direktora pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi pārsūdzami tiesā.

V nodaļa

Dienesta akreditācija un atbilstības izvērtēšana

 

14.pants. Dienesta akreditācija

(1) Dienestu akreditē to funkciju pildīšanai, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai.

(2) Dienesta atbilstību akreditācijai izvērtē saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem struktūras, darbības un finansu kontroles akreditācijas kritērijiem (turpmāk — akreditācijas kritēriji).

(3) Lēmumu par Dienesta akreditāciju pieņem Finansu ministrija.

(4) Par Dienesta akreditācijas lēmuma pieņemšanu Finansu ministrija paziņo zemkopības ministram un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

 

15.pants. Dienesta atbilstības izvērtēšana

(1) Dienesta atbilstību izvērtē sertificējoša institūcija, ko konkursa kārtībā izraugās Finansu ministrija. Šī institūcija sniedz atzinumu par Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem.

(2) Sagatavoto atzinumu sertificējošā institūcija iesniedz Finansu ministrijai, zemkopības ministram un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

(3) Pamatojoties uz sertificējošās institūcijas atzinumu, Finansu ministrija pieņem lēmumu par akreditācijas piešķiršanu Dienestam.

(4) Sertificējošā institūcija veic Dienesta sastādītā gada pārskata ikgadēju ārējo auditu un iesniedz ziņojumu Finansu ministrijai, zemkopības ministram un attiecīgajām Eiropas Savienības institūcijām.

 

16.pants. Pagaidu akreditācija

(1) Ja Dienests pilnībā vai daļēji neizpilda kādu no akreditācijas kritērijiem, Finansu ministrija var tam piešķirt pagaidu akreditāciju, nosakot termiņu atklāto trūkumu novēršanai.

(2) Ja Dienests noteiktajā termiņā šos trūkumus nenovērš, Finansu ministrija anulē Dienestam piešķirto pagaidu akreditāciju un par to informē zemkopības ministru un Eiropas Savienības institūcijas.

Pārejas noteikumi

 

1. Dienests ir Zemkopības ministrijas pakļautībā esošā Lauku atbalsta dienesta tiesību un saistību pārņēmējs.

2. Ministru kabinets līdz 2000.gada 1.jūlijam izdod šajā likumā minētos noteikumus.

3. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 6.aprīlī.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 27.aprīlī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!