Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi, reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 28.04.1998., Nr. 114/116 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31838

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Par apbalvošanu ar Triju Zvaigžņu ordeni un ordeņa goda zīmi

Vēl šajā numurā

28.04.1998., Nr. 114/116

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

Reģ 000308971

 

Neatkarīgo auditoru ziņojums A/S "Bankas LAND" akcionāriem:

Mēs esam veikuši A/S "Bankas LAND" ("Banka") klāt pievienoto 1997. un 1996. gada 31. decembra bilanču, kā arī 1997. un 1996. gada peļņas un zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un kapitāla un rezervju izmaiņu ziņojumu, auditu. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto auditu, izsakām par šiem finansu pārskatiem.

Mēs veicām auditu saskaņā ar Starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic audits tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Audits ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Audits ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aprēķinu novērtēšanu, kā arī vispārējo finansu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktais audits dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, pamatojoties uz iepriekš minēto, finansu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli uz 1997. un 1996. gada 31. decembri, darbības rezultātiem un naudas plūsmu par gadiem, kas noslēdzās 1997. un 1996. gada 31. decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Kā uzrādīts finansu pārskatu 1. piezīmē uz 1997. gada 31. decembrī Bankas pamatkapitāls ir LVL’000 1,440. Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu Bankas pamatkapitālam līdz 1997. gada 1. aprīlim ir jāsasniedz LVL’000 2,000. Bankas spēja sasniegt noteikto pašu kapitāla apmēru būtiski ietekmē Bankas spēju darboties nākotnē.

Šis dokuments ir tulkojums angļu valodā sastādītajam oficiālajam auditoru ziņojumam.

Rīga, Latvija 1998. gada 20. februārī Deloitte & Touche

 

A/S "BANKA LAND" BILANCES UZ 1997. UN 1996. GADA 31. DECEMBRI

1997.g. 1996.g.
LVL’000 LVL’000
AKTĪVI
Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālo banku 163 410
Centrālajās bankās refinansējamie vērtspapīri 46 217
Prasības pret citām kredītiestādēm 7,576 4,407
Kredīti un avansa maksājumi klientiem, tīrā vērtība 543 355
Obligācijas un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu 199 246
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 332 201
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 558 58
Pārējie aktīvi 105 214
Pamatlīdzekļi, tīrā vērtība 641 424
Kopā aktīvi 10,163 6,532
Aktīvi pārvaldīšanā 136 567
Kopā aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā 10,299 7,099
PASĪVI
Saistības pret citām kredītiestādēm 5,009 2,477
Pieprasījuma un termiņnoguldījumi 2,768 2,246
Uzkrātie izdevumi 165 38
Pārējās saistības 336 138
Kopā saistības 8,278 4,899
KAPITĀLS UN REZERVES
Pamatkapitāls 1,440 1,340
Rezerves kapitāls 193 193
Nesadalītā peļņa 252 100
Kopā kapitāls un rezerves 1,885 1,633
Kopā pasīvi 10,163 6,532
Pasīvi pārvaldīšanā 136 567
Kopā pasīvi un pasīvi pārvaldīšanā 10,299 7,099
Ārpusbilances posteņi
Garantijas - 161
Pārējās ārpusbilances saistības 808 136

Piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

 

A/S "BANKA LAND" PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINI PAR GADIEM, KAS NOSLĒDZĀS 1997. UN 1996. GADA 31. DECEMBRĪ

1997.g. 1996.g.
LVL’000 LVL’000
Procentu ieņēmumi 312 235
Procentu izdevumi 67 50
NETO PROCENTU IEŅĒMUMI 245 185
Dividenžu ieņēmumi 18 -
Komisijas naudas ieņēmumi 266 299
Komisijas naudas izdevumi 158 116
Neto peļņa no darījumiem ar vērtspapīriem un ārvalstu valūtu 975 584
KOPĀ IEŅĒMUMI 1,346 952
Uzkrājumi/uzkrājumu samazināšana iespējamiem zaudējumiem (217) 29
NETO IEŅĒMUMI PĒC UZKRĀJUMIEM
IESPĒJAMIEM ZAUDĒJUMIEM 1,129 981
Administratīvie izdevumi 660 627
Pamatlīdzekļu nolietojums 143 117
PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM 326 237
Nodokļi 74 8
PĀRSKATA GADA PEĻŅA 252 229

A/S banka LAND publicē saīsinātu Gada Pārskatu par 1997. gadu. Pilns Gada Pārskats piejams bankā - Vidus prospekts 54/ korp 15, LV 2010, Jūrmala.

Bankas valdes priekšsēdētājs Edgars Zuza

Padomes priekšsēdētājs Viesturs Zauls

Galvenā grāmatvede Elita Ramute

A/s "Parekss apdrošināšanas kompānija" Rīgā, K.Barona ielā 20/22, LV–1050, reģ.Nr.50003210451 Bilance 1997.gada 31.decembrī (saīsināts variants)

Aktīvi (Ls) 1997 1996
1.1. Investīcijas 3 611 655 700 000
1.2. Materiālie aktīvi 13 986 9 466
2. Debitori 665 769 360 656
3. Naudas līdzekļi 735 706 1 170 586
4. Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izmaksas 256 722 14 910
Kopā aktīvi 5 283 838 2 255 618
Pasīvi (Ls) 1997 1996
1. Kapitāls un rezerves
1.1. Parakstītais pamatkapitāls 1 000 000 1 000 000
1.2. Nesadalītā peļņa 1 439 307 (31 685)
2. Tehniskās rezerves
2.1. Nenopelnīto prēmiju rezerve 1 400 784 182 943
2.2. Atlikto prasību un izlīdzināšanas rezerves 812 566 727 803
3. Kreditori 453 449 295 803
4. Uzkrātie izdevumi un saņemtā priekšapmaksa 177 732 80 754
Kopā pasīvi 5 283 838 2 255 618

 

Peļņas un zaudējumu aprēķins 1997.gada 31.decembrī (saīsināts variants)

1997 1998
Bruto parakstītās prēmijas 4 614 040 1 508 909
Pārapdrošinātāju daļa (895 426) (787 966)
Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs (1 372 651) (292 563)
Pārapdrošinātāju daļa 154 810 225 223
Neto nopelnītās apdrošināšanas prēmijas 2 500 773 653 603
Obligātie atskaitījumi (412 382)
Bruto izmaksātās atlīdzības (698 265) (171 244)
Pārapdrošinātāju daļa 275 734 101 890
Izmaiņas bruto tehniskajās rezervēs (141 681) (584 329)
Pārapdrošinātāju daļa 56 918 49 330
Administratīvās izmaksas (173 364) (170 620)
Investīciju ienākumi 165 521 150 093
Citi ienākumi 115 693 39 886
Citi izdevumi (217 955) (72 765)
Pārskata perioda peļņa 1 470 992 (4156)

Bilanci un peļņas un zaudējumu aprēķinu publicējam saīsinātā variantā. Pilnā apjomā ar gada pārskatu var iepazīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai a/s "Parekss apdrošināšanas kompānija".

Ģenerāldirektore Dace Brumziede

 

Auditoru ziņojums AAS "Parekss apdrošināšanas kompānija" akcionāriem

Mēs, SIA "Price Waterhouse" un zvērināts revidents Māris Bergmanis, esam veikuši AAS "Parekss apdrošināšanas kompānija" 1997.gada pārskata, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats, auditu atbilstoši Starptautiskajiem audita standartiem. Mūsu 1998.gada 30.marta ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilnu 1997.gada pārskatu, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats.

Mēs uzsatām, ka klātpievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilnam gada pārskatam, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktā audita saturu, saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilnu gada pārskatu, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilnu gada pārskatu.

1998.gada 30.martā SIA "Price Waterhouse"

Māris Bergmanis,

zvērināts revidents

SLUD~1.JPG (34754 BYTES)

Māras banka Reģ. Nr.000331681; Rīgā, Lāčplēša ielā 75 Bilance 1997.gada 31.martā

Aktīvi (tūkst. latu)
Kase un korkonts Latvijas Bankā 212
Latvijas valdības obligācijas 1483
Prasības pret kredītiestādēm 1353
Kredīti — tīrā vērtība 1191
Pārējie aktīvi 147
Kopā aktīvi 4386
Pasīvi
Noguldījumi 684
t.sk. privātpersonu 536
Pārējās saistības 22
Kapitās un rezerves 3680
Kopā pasīvi 4386
1998.gada 3 mēnešu nesadalītā peļņa 31

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā.

A/s "Māras banka" valdes priekšsēdētājs N.Bulmanis

Akcionāru pilnsapulce

Akciju sabiedrība "LMR" sasauc atkārtotu akcionāru pilnsapulci 1998.gada 8.maijā pulksten 15 a/s "LMR" konferenču zālē (4.stāvs) Rīgā, Daugavgrīvas ielā 23a.

Darba kārtībā:

1. Padomes ziņojums.

2. Valdes ziņojums.

3. Zvērināta revidenta ziņojums.

4. Valdes un padomes atbrīvošana no atbildības par iepriekšējo periodu.

5. 1998.gada darba plāna apstiprināšana.

6. Bilances par 1997.gadu apstiprināšana.

7. Zvērināta revidenta apstiprināšana 1998.gadam.

8. Par zemes privatizāciju.

9. Par pamatkapitāla palielināšanu.

10. Par slēgtās emisijas akciju publiskošanu.

11. Par jaunu akciju emisiju.

12. Par a/s "LMR" juridisko adresi.

Akcionāriem, kuri atvēruši vērtspapīru kontus, līdz 1998.gada 28.aprīlim jāveic akciju iesaldēšana.

Padome un valde

Izsole

Akciju sabiedrības "ĒCK" administrators paziņo, ka 1998.gada 28.maijā pulksten 11 Rīgā, Daugavgrīvas ielā 93, notiks a/s "ĒCK" nekustamā īpašuma šādu objektu izsole:

1) noliktavas ar palīgceltnēm Rīgā, Jūrkalnes ielā 61, izsoles sākumcena Ls 23 400;

2) administratīvā ēka Rīgā, Saulgožu ielā 27/4 — izsoles sākumcena Ls 10 000.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var, sākot ar šā gada 11.maiju līdz 22.maijam, darbdienās no pulksten 16 līdz 17 Rīgā, Daugavgrīvas ielā 93, 7.stāvā. Iepazīties ar izsolē piedāvātajiem objektiem var pēc iepriekšējas vienošanās ar uzņēmuma vadību. Informācija pa tālruni 469882.

Akcionāru pilnsapulce

1998.gada 8.maijā pulksten 9 a/s "ĀDAŽI" valdes ēkā notiks a/s atkārtota akcionāru pilnsapulce.

Lēmumu projektus un ielūgumus akcionāri ar balsstiesībām var saņemt a/s "Ādaži" sekretariātā, bet uzziņas pa tālr.7901823.

A/s "Ādaži" valde

Neapdzīvojamo telpu privatizācija

Tiek piedāvāta privatizēt atklātā izsolē:

neapdzīvojamā telpa — 117,1 kv.m. — 1971. gadā uzceltā mājā,

Spīdolas ielā 22, Aizkrauklē.

Objekta sākotnējā izsoles cena — Ls 6 101,

50% no pirkuma maksas ir jāmaksā latos un 50% sertifikātos.

Par privatizācijas objekta lietošanu ir noslēgts neapdzīvojamās telpas nomas līgums.

Privatizācijas objekts atrodas uz zemes gabala, kura īpašnieks ir valsts.

Objekts tiek piedāvāts privatizēt šādām personām:

privatizācijas sertifikātu īpašniekiem. Ja uz izsoli reģistrējas vairāki dalībnieki, priekšroka dodama īpašuma kompensācijas sertifikātu īpašniekiem.

Personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos izsolē 1 mēneša laikā no šī piedāvājuma publicēšanas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Privatizācijas pieteikums iesniedzams Aizkraukles dzīvojamo māju privatizācijas komisijā: Lāčplēša ielā 1a, Aizkrauklē, LV–5101 , kur saņemama informācija par objektu un privatizācijas pieteikuma veidlapa un izsoles noteikumi (tālr. izziņām 24649).

Privatizācijas objekta izsole notiks: 1998.gada 30.maijā, pl.11.00, Lāčplēša ielā 1a, Aizkrauklē.

 

 

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!