Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saeimas dokumenti. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.02.1998., Nr. 40/41 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31535

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saeimas dokumenti

Vēl šajā numurā

17.02.1998., Nr. 40/41

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Kopsavilkums

12.februâra sçdç

Noklausîjâs Èehijas Republikas parlamenta Senâta priekðsçdçtâja V.E.Petra Pitharta svinîgo uzrunu.

3.lasîjumâ pieòçma likumu:

— "Grozîjums Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ". (Reì. nr.823) (dok. nr.3717) Balsojums: 58 par, 0 pret, 1 atturas.

2.lasîjumâ kâ steidzamu pieòçma likumu:

 

— "Grozîjums likumâ "Par uzòçmumu gada pârskatiem"". (Reì. nr.1016) (dok. nr.3660) Balsojums: 50 par, 0 pret, 2 atturas.

1.lasîjumâ kâ steidzamus pieòçma likumprojektus:

— "Grozîjumi likumâ "Par uzòçmumu un uzòçmçjsabiedrîbu maksâtnespçju"". (Reì. nr.1017) (dok. nr.3664; nr.3475) Balsojums par steidzamîbu: 50 par, 0 pret, 7 atturas; balsojums par 1.lasîjumu: 55 par, 1 pret, 2 atturas.

— "Grozîjumi Ârstniecîbas likumâ". (Reì. nr.1039) (dok. nr.3753; nr.3753a) Balsojums par steidzamîbu: 54 par, 4 pret, 2 atturas; balsojums par 1.lasîjumu: 52 par, 1 pret, 7 atturas.

Nodeva otrreizçjai caurlûkoðanai likumu:

— "Grozîjumi Darba likumu kodeksâ". (Reì. nr.902) (dok. nr.3700; nr.3700a) Nodeva Sociâlo un darba lietu komisijai (atbildîgâ), Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai un Juridiskajai komisijai. Balsojums: 52 par, 21 pret, 5 atturas.

Nodeva komisijâm likumprojektus:

— "Grozîjumi Latvijas Administratîvo pârkâpumu kodeksâ". (Reì. nr.1032) (dok. nr.3731; nr.3731a) Nodeva Juridiskajai komisijai (atbildîgâ) un Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijai.

— "Grozîjums likumâ "Par valsts un paðvaldîbu kapitâla daïu pârvaldi uzòçmçjsabiedrîbâs"". (Reì. nr.1033) (dok. nr.3732; nr.3732a) Nodeva Tautsaimniecîbas, agrârâs, vides un reìionâlas politikas komisijai (atbildîgâ) un Sociâlo un darba lietu komisijai.

— "Apþçloðanas likums". (Reì. nr.1034) (dok. nr.3733; nr.3733a) Nodeva Juridiskajai komisijai (atbildîgâ), Aizsardzîbas un iekðlietu komisijai un Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai.

— "Grozîjums likumâ "Par svçtku un atceres dienâm"". (Reì. nr.1036) (dok. nr.3743; nr.3743a) Nodeva Cilvçktiesîbu un sabiedrisko lietu komisijai (atbildîgâ).

— "Par Kioto 1973.gada 18.maija starptautisko konvenciju par muitas procedûru vienkârðoðanu un harmonizçðanu". (reì. nr.1037) (dok. nr.3747; nr.3747a) Nodeva Ârlietu komisijai (atbildîgâ) un Budþeta un finansu (nodokïu) komisijai.

— "Enerìçtikas likums". (Reì. nr.1038) (dok. nr.3750; nr. 3750a) Nodeva Tautsaimniecîbas, agrârâs, vides un reìionâlas politikas komisijai (atbildîgâ), Valsts pârvaldes un paðvaldîbas komisijai un Eiropas lietu komisijai.

Pieòçma lçmumus:

— "Par I.Rimðçvièa apstiprinâðanu par Latvijas Bankas prezidenta vietnieku". (dok. nr.3746) Balsojums: 51 par, 14 pret, 6 atturas.

— "Par H.Buða apstiprinâðanu par Latvijas Bankas padomes locekli". (dok.nr.3746) Balsojums: 58 par, 7 pret, 4 atturas.

— "Par V.Kolotovas apstiprinâðanu par Latvijas Bankas padomes locekli". (dok. nr.3746) Balsojums: 47 par, 8 pret, 6 atturas.

— "Par V.Zariòa apstiprinâðanu par Latvijas Bankas padomes locekli". (dok.nr.3746) Balsojums: 51 par, 2 pret, 6 atturas.

Nenodeva komisijâm likumprojektus:

— "Grozîjums likumâ "Par uzòçmumu ienâkuma nodokli"". (Reì. nr.1027) (dok. nr.3718; nr.3718a) Balsojums: 22 par, 39 pret, 13 atturas.

— "Grozîjums likumâ "Par valsts pensijâm"". (Reì. nr.1028) (dok. nr.3721; nr.3721a) Balsojums: 30 par, 16 pret, 24 atturas.

— "Grozîjumi likumâ "Par tiesu varu"". (Reì. nr.1029) (dok.nr.3722; nr.3722a) Balsojums: 12 par, 17 pret, 22 atturas.

— "Grozîjums likumâ "Par namîpaðumu atdoðanu likumîgajiem îpaðniekiem"". (Reì. nr.1030) (dok. nr.3723; nr.3723a) Balsojums: 13 par, 20 pret, 27 atturas.

— "Grozîjums likumâ "Par privatizâcijas sertifikâtiem"". (Reì. nr.1031) 9dok. nr.3724; 3724a) Balsojums: 10 par, 14 pret, 34 atturas.

— "Grozîjumi Pilsonîbas likumâ". (Reì. nr.1035) (dok. nr.3734; nr.3734a) Balsojums: 20 par, 31 pret, 10 atturas.

— "Grozîjumi likumâ "Par uzòçmçjdarbîbas regulçðanu enerìçtikâ"". (Reì. nr.1040) (dok. nr.3754; nr.3754a) Balsojums: 27 par, 6 pret, 17 atturas.

Noraidîja deputâtu pieprasîjumus:

— Ministru prezidentam G.Krastam ekonomikas ministram A.Sausnîtim un finansu ministram R.Zîlem par likuma "Par zemes reformu LR lauku apvidos" izpildîðanu un îpaðuma kompensâcijas sertifikâtu dzçðanu naudâ likumâ paredzçtajam personu lokam nodroðinâðanu. (dok. nr.3701) Balsojums: 13 par, 31 pret, 10 atturas.

— Ministru prezidentam G.Krastam un Zemkopîbas ministram A.Râviòam par lauksaimniecîbai paredzçto subsîdiju 3% apmçrâ no valsts budþeta sadalîjumu (dok. nr.3702; nr. 3702a; nr.3702b) Balsojums: 16 par, 37 pret, 12 atturas.

— Ministru prezidentam G.Krastam un ekonomikas ministram A.Sausnîtim par valsts intereðu tiesiskâs aizsardzîbas nodroðinâðanu attiecîbâ uz valsts mantu — çku Rîgâ, Elijas ielâ 17. (dok. nr.3703) Balsojums: 20 par, 36 pret, 12 atturas.

Saeimas preses dienests

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!