Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Par "Latvenergo" privatizāciju Par turpmāko sadarbību ar Valsts ieņēmumu dienestu. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.1998., Nr. 36 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31476

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas Domes lēmums Nr.5537

Par Rīgas Domes 09.07.1996. lēmuma Nr.3550 un Rīgas Domes 09.07.1996. nolikuma Nr.65 "Par transporta līdzekļu piespiedu pārvietošanu Rīgā" izpildes apturēšanu

Vēl šajā numurā

11.02.1998., Nr. 36

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ministrijâs

Ekonomikas ministrija

Par "Latvenergo" privatizâciju

Vakar, 10.februârî, Ekonomikas ministrijâ notika kârtçjâ apspriede par izmaiòâm PVAS "Latvenergo" privatizâcijas pamatnostâdnçs. Apspriedi vadîja ekonomikas ministrs Atis Sausnîtis, tajâ piedalîjâs Privatizâcijas aìentûras ìenerâldirektors Jânis Naglis, PVAS "Latvenergo" prezidenta v.i. Valdis Ginters, konsultatîvâs darba grupas vadîba, kâ arî Latvijas uzòçmçji — lielâkie elektroenerìijas patçrçtâji.

Tika apspriesti un izvçrtçti PVAS "Latvenergo" pârstrukturçðanas un privatizâcijas priekðlikumi un izmaiòas privatizâcijas pamatnostâdnçs, kâ arî diskutçts par vienâdâm iespçjâm piedalîties PVAS "Latvenergo" privatizâcijas procesâ. Pçc Latvijas uzòçmçju domâm, stratçìiskie investori privatizâcijâ piedalâs tikai peïòas nolûkos. A.Sausnîtis îpaði uzsvçra, ka tieði ðî uzòçmuma privatizâcija galarezultâtâ ietekmçs visu Latvijas tautsaimniecîbu un arî katra iedzîvotâja maciòa biezumu. Tâpçc saistîbâ ar elektroenerìijas tarifiem jâveic seviðíi rûpîga analîze.

Irçna Bçrziòa,

EM preses sekretâre

Iekðlietu ministrijâ

Par turpmâko sadarbîbu ar Valsts ieòçmumu dienestu

Vakar, 10.februârî, Iekðlietu ministrijâ notika sanâksme, kurâ apspriesta Iekðlietu ministrijas un Valsts ieòçmumu dienesta turpmâkâ sadarbîba un koordinâcija cîòâ ar kontrabandu, korupciju un citiem noziegumiem ekonomikas nozarç.

Sanâksmç piedalîjâs iekðlietu ministrs Ziedonis Èevers, valsts ieòçmumu valsts ministre Aija Poèa, Saeimas deputâts, Spirta monopola uzraudzîbas padomes priekðsçdçtâjs Leonards Tenis, VID ìenerâldirektors Andrejs Sonèiks, IeM un VID dienestu vadîtâji.

Z.Èevers uzsvçra, ka tikðanâs uzdevums ir likt pamatus jaunas koordinâcijas struktûrvienîbas izveidç, kurâ darbosies IeM un VID pilnvarotas personas. Ðî koordinâcijas padome izstrâdâs kopîgu IeM un VID stratçìiju kontrabandas apkaroðanâ, kâ arî veiks analîtisko darbu — jauna struktûrvienîba tiks veidota ðî gada budþeta ietvaros, un tâs tehniskajam nodroðinâjumam izmantos IeM un VID rîcîbâ esoðos resursus.

Îpaða uzmanîba sanâksmç tika veltîta IeM un VID sadarbîbai reìionâlajos lîmeòos. Vairâki runâtâji uzsvçra, ka ir jâpârvar savstarpçjâ neuzticîba un jâapvieno spçki ekonomikas noziegumu atklâðanai, kas mûsu valstij rada miljoniem latu lielus zaudçjumus.

Jau pçc nedçïas notiks IeM Valsts policijas, Droðîbas policijas, Robeþsardzes un VID pilnvaroto amatpersonu sanâksme, kuras laikâ apstiprinâs jaunâs koordinâcijas padomes struktûru un nepiecieðamo tehnisko un finansu nodroðinâjumu.

IeM preses centrs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!

"latvijas vēstneša" lietotāju aptauja

Cienījamais Vestnesis.lv lietotāj!


Aicinām Jūs izteikt viedokli par vietnes - oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" - saturu, ērtumu un pilnveides iespējām.


Aptauja ilgs līdz 25. oktobrim