Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Pateicība mūzikas pedagogiem. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 11.02.1998., Nr. 36 https://www.vestnesis.lv/ta/id/31471

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Šveice - tuvāk, ērtāk, saprotamāk

Vēl šajā numurā

11.02.1998., Nr. 36

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Pateicîba mûzikas pedagogiem

BIKIS.JPG (9609 BYTES)

Par ieguldîjumu Latvijas mûzikas kultûrâ un latvieðu pianisma skolas attîstîbâ Mûzikas akadçmijas profesors Teofils Biíis apbalvots ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinîbas rakstu un profesore Valda Kalniòa — ar Kultûras ministrijas Atzinîbas rakstu. Apbalvojumu pasniegðanas ceremonijâ, kas 5. februârî notika Kultûras ministrijâ, piedalîjâs akadçmijas vadîba un topoðie mûziíi, abu apbalvoto audzçkòi.

Profesors Teofils Biíis ir Jâzepa Vîtola Latvijas Mûzikas akadçmijas klavieru nodaïas vadîtâjs, Latvijas Pianistu asociâcijas prezidents, daudzu starptautisko konkursu laureâts. Krâðòâko ziedu puðíi savam skolotâjam pasniedza Sanita Ðablovska, III Jâzepa Vîtola starptautiskâ pianistu konkursa uzvarçtâja. Arî iepriekðçjâ konkursâ, kas notika pirms èetriem gadiem, galvenâs balvas saòçma profesora audzçkòi Juris Þvikovs un Jevgeòija Samoilova.

Pçc Teofila Biía iniciatîvas Latvijâ notikuðas bûtiskas pârmaiòas pianistu apmâcîbâ, izstrâdâti jauni studiju plâni. Veicinot jaunieðu radoðo spçju atraisîðanos, profesors rosîgi piedalâs konkursu sagatavoðanâ un popularizçðanâ ârzemçs. Vairâki ârvalstu studenti mâcâs pie Teofila Biía Rîgâ. Viòð vadîjis pianistu meistarklases arî Somijâ, Nîderlandç, Luksemburgâ, Krievijâ, Itâlijâ un Francijâ.

Profesore Valda Kalniòa augsto apbalvojumu saòçma savâ 70. dzimðanas dienâ. Èetrdesmit raþeni darba gadi aizritçjuði Mûzikas akadçmijâ, kur viòa strâdâ joprojâm. No 1990. lîdz 1994. gadam profesore arî vadîja Vispârçjâs klavierspçles katedru, kuras veidoðanâ viòa likusi lietâ savu aso prâtu, erudîciju un pedagoìes talantu. Svçtku reizç par to atzinîgus vârdus teica arî viòas kâdreizçjais students Juris Karlsons, tagadçjais akadçmijas rektors.

Valda Kalniòa devusi ïoti lielu ieguldîjumu latvieðu pianisma skolas veidoðanâ, îpaði bçrnu mûzikas skolu un vidçjâs speciâlâs izglîtîbas attîstîbâ. Viòa ir daþâdu seminâru, kursu, metodisko apsprieþu iniciatore un dvçsele, noðu izdevumu sastâdîtâja un izdevçja.

Ilgus gadus profesore organizçja mûzikas augstskolas lektoriju "Muzikâlâs svçtdienas", studentu koncertpraksi. Pçdçjos gados ðî tradîcija atdzimusi Sv. Pçtera baznîcâ, izraisot lielu publikas pieplûdumu un pozitîvu rezonansi.

"LV" informâcija

Foto: Maija Nikolajeva

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!