Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.06.2001., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/ta/id/25098

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Notāru, tiesu ziņas

Vēl šajā numurā

06.06.2001., Nr. 87

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

Akciju sabiedrība "Preiļu siers",

Preiļi, Daugavpils iela 75, LV-5301, reģ.Nr.UR000302643

Bilance (latos)

uz 2000.gada uz 2000.gada
beigām sākumu
Aktīvs
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
Pamatlīdzekļi 2 560 516 2 075 075
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 70 648 123 250
2. Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi 774 766 508 370
Debitori 133 423 185 666
Naudas līdzekļi (kopā) 33 379 31 753
Bilance 3 577 496 2 924 720
Pasīvs
1.Pašu kapitāls
Akciju vai daļu kapitāls 1 346 544 1 346 544
Rezerves 68 563 13 715
Pārskata gada nesadalītā peļņa 383 031 281 070
2. Uzkrājumi
3. Kreditori
Ilgtermiņa parādi 285 855 131 622
Īstermiņa parādi 1 412 539 1 151 769
Bilance 3 577 496 2 924 720
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)
Rādītāja nosaukums 2000.gadā 1999.gadā
Neto apgrozījums 4 604 496 3 488 392
Pārdotās prod .raž. izmaksas (4 082 002) (3 325 868)
Bruto peļņa vai zaudējumi 522 494 162 524
Pārdošanas izmaksas (119 567) 90 919
Administrācijas izmaksas (115 599) 100 407
Pārējie uzņ. saimn. darb. ieņēm. 214 200 363 471
Pārējās uzņēmuma saimn. darb. izm. (4519) (190)
Ieņēmumi no līdzdal. meitas un saist. uzņēm. kap. 143 (6122)
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdev.,
kas veidojuši ilgtermiņa aizdevumus (17 669)
Pārējie procentu ieņēmumi un taml. ieņēm. 44 003 69 306
Procentu maksājumi un taml. izmaksas (128 392) 100 029
Peļņa vai zaud. pirms nodokļiem 395 094 297 634
Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārs. per. (692) (750)
Pārējie nodokļi (11 371) (15 814)
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 383 031 28 1070
Valdes priekšsēdētāja Elita Šņepste
 
Revidenta atzinums
par publiskās akciju sabiedrības "Preiļu siers",
reģ.Nr.LR UR000302643,
gada pārskatu
Es, zvērināta revidente Marija Poriete, esmu veikusi revīziju pievienotajam publiskās akciju sabiedrības "Preiļu siers" gada pārskatam uz 2000.gada 31.decembri. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga uzņēmuma vadība. Es esmu atbildīga par neatkarīga atzinuma izteikšanu par šiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju.
Es veicu revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas ietver prasību plānot un veikt revīziju, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, vai finansu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzijas gaitā pārbaužu veidā ir notikusi iepazīšanās ar pierādījumiem, lai apstiprinātu finansu pārskatos ietverto informāciju. Bez tam revīzijas gaitā novērtēti finansu pārskatu sagatavošanā izmantotie grāmatvedības principi un nozīmīgākās vadības aplēses, kā arī novērtēti finansu pārskati kopumā. Es uzskatu, ka veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu sniegtajam atzinumam.
Revīzijas veikšanai esmu saņēmusi visu nepieciešamo informāciju, kas apstiprina pārskatos ietvertos rādītājus.
Grāmatvedības uzskaite visumā atbilst likuma "Par grāmatvedību" prasībām.
Pēc maniem uzskatiem, gada pārskats visos būtiskajos aspektos patiesi un skaidri atspoguļo uzņēmuma finansiālo stāvokli uz pārskata gada beigām, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmu par pārskata gadu, un ir sagatavots atbilstoši likuma "Par uzņēmuma gada pārskatiem" prasībām.
Pārskats sagatavots saskaņā ar darbības turpināšanas principu.
Preiļi 2001.gada 1.martā Zvērināta revidente Marija Poriete
 
A/s "Krāsainie lējumi"
konsolidētā bilance uz 31.12.2000.
Aktīvs uz 31.12.2000. Ls uz 01.01.2000. Ls
1. Ilgtermiņa ieguldījumi 1 600 136 953 625
1.1. Nemateriālie ieguldījumi 7392 287
1.2. Pamatlīdzekļi 1 592 744 953 338
2. Apgrozāmie līdzekļi 6 329 271 3 818 924
2.1. Krājumi 4 145 858 2 416 603
2.2. Debitori 2 170 598 1 382 859
2.3. Naudas līdzekļi 12 815 19 462
Aktīvu kopsumma 7 929 407 4 772 549
Pasīvs uz 31.12.2000. Ls uz 01.01.2000. Ls
1. Pašu kapitāls 2 351 138 1 178 780
1.1. Akciju kapitāls 1 176 610 179 410
1.2. Ilgtermiņa ieguldījumu
pārvērtēšanas rezerve 377 785 400 198
1.3. Rezerves 329 910 356 554
1.4. Nesadalītā peļņa 466 833 242 618
2. Kreditori 5 578 269 3 593 769
2.1. Ilgtermiņa kreditori 198 570 388 102
2.2. Īstermiņa kreditori 5 379 699 3 205 667
Pasīvu kopsumma 7 929 407 4 772 549
Prezidents J.Drobotovs
A/s "Krāsainie lējumi" pilns koncerna gada pārskats ir pieejams Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
 
Korporācija "Magnāts" SIA
Saīsināts gada pārskats (Ls)
Bilance
Konsolidētais Mātes uzņēmums
2000.g. 1999.g. 2000.g 1999.g.
AKTĪVS
Pamatlīdzekļi 2 524 540 1 290 826 2 267 208 1 266 159
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 4108 6400 13 508 1622
Apgrozāmie līdzekļi 714 510 912 796 717 131 914 988
KOPĀ 3 243 158 2 210 022 2 997 847 2 182 769
PASĪVS
Pašu kapitāls 1 273 471 933 427 1 279 332 949 400
Mazākuma intereses 4405 2000
Uzkrājumi 12 778
Ilgtermiņa kreditori 1 266 732 416 688 1 061 265 416 688
Istermiņa kreditori 698 550 845 129 657 250 816 681
KOPĀ 3 243 158 2 210 022 2 997 847 2 182 769
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
1. Neto apgrozījums 6 716 881 5 086 143 6 294 464 5 036 168
2. Izmaksas 5 766 821 4 842 412 5 386 566 4 776 208
3. Bruto peļņa 950 060 243 731 907 898 259 960
4. Pārējie izdevumi 525 337 62 899 513 199 75 933
5. Ārkārtas izdevumi 43 363 37 27 489 37
6. Starpība pirms nodokļiem 12 778 12 778
7. Nodokļi 54 094 23 530 37 278 23 530
8 Tīrā peļņa 340 044 144 487 329 932 160 460
Zvērināts revidents Imants Freibergs parbaudīja un deva atzinumu bez piezīmēm.
Ar bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un revidenta ziņojumu var iepazīties Uzņēmumu reģistrā.
Korporācijas "Magnāts" SIA prezidents A.Osipkovs
 
Apdrošināšanas akciju sabiedrība "BALVA"
Rīgā, K.Valdemāra ielā 36, reģ.Nr.000306494,
Bilance uz 2000.gada 31.decembri (Ls)
Aktīvs
1. Nemateriālie ieguldījumi 2636
2. Investīcijas 1 566 200
3. Debitori 1 816 925
4. Citi aktīvi: materiālie aktīvi 260 513
nauda bankā un kasē 358 498
5. Nākamo periodu izdevumi 112 000
Kopā: 4 116 772
Pasīvs
1. Kapitāls un rezerves 1 982 374
t.sk. nesadalītā peļņa 375 549
2. Tehniskās rezerves 1 575 229
3. Citi uzkrājumi 8367
4. Kreditori 435 157
5. Uzkrātie ieņēmumi 115 645
Kopā: 4 116 772
 
 
Peļņas un zaudējumu aprēķins par 2000.gadu
1. Nopelnītās prēmijas 2 613 543
2. Citi tehniskie ienākumi 47 847
3. Izmaksātās un atliktās atlīdzības (1 087 470)
4. Neto darbības izdevumi (1 178 851)
5. Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs 40 000
6. Investīciju ienākumi neto 50 871
7. Citi ieņēmumi un izdevumi 10 726
Peļņa pirms nodokļiem 496 666
Nodokļi 121 117
Pārskata gada nesadalītā peļņa 375 549
 
 
Revidenta atzinums
AAS "BALVA" īpašniekiem un vadībai
Finansu pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo sabiedrības līdzekļus, to avotus un finansiālo stāvokli 2000.gada 31.decembrī, 2000.gada saimnieciskās darbības rezultātus un naudas plūsmu laikā no 01.01.2000. līdz 31.12.2000.
Finansu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, vispāratzītajiem grāmatvedības principiem un sabiedrības statūtiem.
Vadības ziņojums atbilst finansu pārskatiem.
Rīgā 2001.gada 21.martā Sandra Armane , SIA "Rödl & Partner"
Carl-Federik Morander , licencēts revidents
Bilances un peļņas aprēķins publicēts saīsinātā veidā. Ar pilnu gada pārskatu iespējams iepazīties AAS "BALVA" valdē Rīgā, K.Valdemāra ielā 36.
Nacionālās radio un televīzijas padomes
2000.gada darbības pamatrādītāji
Padomes sēdes 52
Padomes lēmumi 156
Licencēto raidorganizāciju skaits (31.12.2000.):
radio 31
televīzijas 27
kabeļ TV, kabeļradio 33
Anulētas kabeļ TV reģistrācijas apliecības 4
Anulētas apraides atļaujas (licences) 2
Sastādīti raidorganizāciju pārbaužu akti 53
Pārbaudītas raidorganizācijas 40
Sastādīti administratīvie protokoli 2
Izteikti brīdinājumi 24
Apturēta raidorganizācijas darbība 3 lēmumi
Sūdzības, iesniegumi:
saņemti 67
sniegtas atbildes 60
Izsludināti konkursi apraides atļaujas (licences) saņemšanai 2
radio 1
televīzija 1
Citi konkursi:
Gadskārtējās prēmijas radio un televīzijā
 
 
Nacionālā radio un televīzijas padomes
valsts budžeta līdzekļu izlietojums 2000.gadā
Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance latos)
AKTĪVI 74 417
I. Ilgtermiņa ieguldījumi 54 453
1. Nemateriālie ieguldījumi 2163
2. Pamatlīdzekļi 52 290
II. Apgrozāmie līdzekļi 19 964
1. Krājumi 2623
3. Norēķini ar prasībām (debitoriem) 16 041
4. Nākamo periodu izdevumi 700
6. Naudas līdzekļi 600
PASĪVI 74 417
I. Pašu kapitāls 68 993
1. Pamatkapitāls vai līdzdalības kapitāls 54 453
3. Iepriekšējā budžeta gada izpildes rezultāts 14 540
II. Kreditori 5424
3. Norēķini ar piegādātājiem un darbuzņēmējiem 1649
5. Norēķini ar uzņēmumiem, dalībniekiem un personālu 619
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
6. (izņemot nodokļus) 286
7. Norēķini par nodokļiem 2870
 
 
Valsts budžeta līdzekļu izlietojums
(latos) 2000.gadā
N. apstiprināts izpilde
p. k. tāmē
1. Ieņēmumi (kopā) 311 175 310 795
1.1. dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 309 335 309 335
1.2. maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi 1840 1460
2. Izdevumi (kopā) 311 175 309 760
2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 303 175 301 760
2.1.1. atalgojums 86 324 86 124
2.1.2. valsts soc. apdrošināšanas obligātās iemaksas 23 386 22 253
2.1.3. komandējumi 5350 5183
2.1.4. pakalpojumi 116 265 117 100
2.1.5. materiāli, energoresursi, inventārs 13 050 13 300
2.1.6. subsīdijas un dotācijas 58 800 57 800
2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem (kopā) 8000 8000
2.2.1. kapitālie izdevumi 8000 8000
2.2.2. kapitālais remonts
2.2.3. investīcijas
3.Nodarbināto skaits 21

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!