Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.04.2011., Nr. 58 https://www.vestnesis.lv/ta/id/228625

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

13.04.2011., Nr. 58

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 Darbības pārskati

Likvidējamās A/S "Ogres Komercbanka" saīsināts 2010.gada pārskats un zvērinātu revidentu ziņojums

Likvidējamās A/S "Ogres Komercbanka" saīsināts 2010.gada pārskats

AKTĪVI

2010.gada 31.decembrī

2009. gada 31.decembrī

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

8

55

Prasības pret kredītiestādēm un centrālajām bankām

236

1,692

     Prasības uz pieprasījumu

236

224

     Pārējās prasības

-

1,468

Kredīti, tīrā vērtība

10,856

11,138

Akcijas

17

16

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

118

114

Pārējie aktīvi

162

50

Kopā aktīvi

11,397

13,065

PASĪVI

2010.gada 31.decembrī

2009. gada 31. decembrī

SAISTĪBAS    
Noguldījumi

5,993

6,555

     Pieprasījuma noguldījumi

5,993

6,555

     Termiņnoguldījumi

-

-

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

13

182

Pārējās saistības

109

125

Kopā saistības

6,115

6,862

KAPITĀLS UN REZERVES    
Apmaksātais pamatkapitāls

6,024

6,024

Akciju emisijas uzcenojums

58

58

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

48

48

Iepriekšējo gada nesadalītā peļņa

73

296

Pārskata gada peļņa

(921)

(223)

Kopā kapitāls un rezerves

5,282

6,203

Kopā pasīvi

11,397

13,065

 

PEĻŅA UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

2010. gadā

2009. gadā

Procentu ienākumi

193

364

Procentu izdevumi

-

-

Neto procentu ienākumi

193

364

Komisijas naudas ienākumi

-

-

Komisijas naudas izdevumi

(1)

(1)

Neto komisijas naudas (izdevumi)/ ienākumi  

(1)

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa

(546)

381

Citi parastie ienākumi

152

58

Parastas darbības ienākumi

(394)

439

Administratīvie izdevumi

(1,055)

(1,025)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām

(16)

-

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi

352

-

PEĻŅA PIRMS UZŅĒMUMU IENĀKUMA  NODOKĻA APRĒĶINĀŠANAS

(921)

(223)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

-

-

PĀRSKATA GADA PEĻŅA

(921)

(223)

PIEZĪME: Pilns Likvidējamās AS "Ogres Komercbanka" 2010.gada pārskats brīvi pieejams likvidējamā AS "Ogres Komercbanka", E.Birznieka – Upīša ielā 12, Rīgā.

DACE VALDS, likvidatore

 

Zvērinātu revidentu ziņojums par likvidējamās AS "Ogres Komercbanka" 2010. gada pārskatu

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši papīrformātā pievienotā likvidējamās A/S "Ogres komercbanka" 2010.gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju, kas atspoguļots no 6. līdz 18. lappusei. Revidētais finanšu pārskats ietver 2010.gada 31.decembra bilanci, 2010.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu un kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2006.gada 24.februāra noteikumiem nr.46 "Banku, ieguldījumu brokeru sabiedrību un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi". Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju.<0} Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par likvidējamās A/S "Ogres komercbanka" finansiālo stāvokli 2010.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2010. gadā saskaņā ar LR Kredītiestāžu likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām.

Apstākļu akcentējums

Neizsakot atzinumu ar iebildēm, mēs vēršam uzmanību uz vadības ziņojumā minēto paredzamo tiesas procesu un apgrūtināto debitoru parādsaistību pārdošanu, kas nākotnē varētu ietekmēt kredītsaistību dzēšanu, jo Bankas izdevumi pārsniedz ienākumus par 921 tūkstoti latu.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2010. gadu, kas atspoguļots 3. lappusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2010.gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

Valdes locekle - zvērināta revidente E.Bernāne (sertifikāts nr.33)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!