Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 23.05.2001., Nr. 79 https://www.vestnesis.lv/ta/id/22180

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Notāru, tiesu ziņas

Vēl šajā numurā

23.05.2001., Nr. 79

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

Revidentu ziņojums

AAS "Baltikums Dzīvība" akcionāriem

Mēs esam veikuši AAS "Baltikums Dzīvība" 2000.gada pārskata, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2001.gada 23.aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par pilna apjoma 2000.gada pārskatu, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats.

Bez tam, neizsakot turpmākas iebildes mūsu atzinumam, mūsu ziņojums par pilna apjoma gada pārskatu vērsa uzmanību apstāklim, ka sabiedrība ir saņēmusi galvojumu no mātes uzņēmuma a/s "Baltikums Finance", kas nodrošina pašreizējo vērtību sabiedrības ieguldījumiem citu uzņēmumu akcijās un izsniegtajiem aizdevumiem, minimālo investīciju ienākumu nākotnē, kā arī klientu piesaistīšanas izdevumu atlikšanu uz nākamajiem periodiem.

Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma gada pārskatam, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats un par kuru mēs sniedzām atzinumu ar apstākļu akcentējumu.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma gada pārskatu, uz kuru balstoties ticis sagatavots saīsinātais gada pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma gada pārskatu.

2001.gada 2.maijā PricewaterhouseCoopers SIA

 

 

AAS "Baltikums Dzīvība"

saīsinātais 2000.gada pārskats

SAĪSINĀTAIS PEĻŅAS

UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, būtu jāiepazīstas arī ar pilnu gada pārskatu.

Sergejs Peškovs , valdes priekšsēdētājs

Regīna Gailāne , galvenā grāmatvede

Akciju sabiedrība "RĪGAS RAUGS"

Rīga, Pulkveža Brieža iela 27, LV-1045. Reģ.Nr.000304051

Bilance uz 31.12.2000. Ls

2000 1999
Neto nopelnītās prēmijas 1 011 119 1 740 733
Neto investīciju ienākumi 277 002 451 196
Citi tehniskie ienākumi 67 754 225
Piekritušās atlīdzību prasības (1 471 523) (1 804 292)
Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas rezervēs 248 117 248 416
Neto darbības izdevumi (480 505) (434 920)
Investīciju pārvaldīšanas izdevumi (30 243) (9765)
Citi tehniskie izdevumi (246 870)
Neto citi ienākumi / (izdevumi) 118 479 (10 589)
Pārskata gada nesadalītā peļņa pirms nodokļiem (259 800) (65 866)
Uzņēmumu ienākumu nodoklis - -
Pārējie nodokļi (4833) (7760)
Pārskata gada nesadalītā peļņa (264 633) (73 626)
 
SAĪSINĀTĀ BILANCE
AKTĪVI
Investīcijas 2 545 378 1 861 223
Debitori 112 313 407 228
Naudas līdzekļi un materiālie aktīvi 87 964 1 085 966
Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi 170 862 234 973
Kopā aktīvi 2 916 517 3 589 390
PASĪVI
Kopā kapitāls un rezerves 1 104 494 1 019 314
Tehniskās rezerves 1 596 917 1 827 963
Uzkrājumi citām saistībām un zaudējumiem - 31 602
Kreditori 210 681 697 537
Uzkrātie izdevumi un saņemtās priekšapmaksas 4425 12 974
Kopā pasīvi 2 916 517 3 589 390
Aktīvs 2000.g. 1999.g.
Nemateriālie ieguldījumi 551 19 023
Pamatlīdzekļi 687 385 354 720
Krājumi 151 326 133 877
Debitori 156 369 156 320
Vērtspapīri - 26 828
Naudas līdzekļi 325 937 439 594
Aktīvi kopā: 1 321 568 1 130 362
Pasīvs
Pamatkapitāls 773 000 773 000
Sabiedrības statūtos noteiktās rezerves 3000 3000
Nesadalītā peļņa 397 237 212 911
Citi uzkrājumi 46 493 48 975
Kreditori 101 838 92 476
Pasīvi kopā: 1 321 568 1 130 362
 
Peļņas un zaudējumu aprēķins uz 31.12.2000. Ls
Neto apgrozījums 884 884 1 054 382
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas -638 416 -746 672
Pārdošanas izmaksas -101 317 -120 678
Administrācijas izmaksas -121 637 -136 999
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 8658 11 495
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -16 239 -9638
Pārējie procentu ieņēmumi 40 104 24 728
Procentu maksājumi -32 145 -18 509
Ārkārtas ieņēmumi 222 961 -
Ārkārtas izmaksas - -
Ienākuma nodoklis no uzņēmumiem -10 252 -24 118
Pārējie nodokļi -5895 -5843

Izpilddirektors V.Peisenieks

 

KPMG revidentu atzinums

a/s "Rīgas raugs" akcionāriem

Esam veikuši akciju sabiedrības "Rīgas raugs" bilances 2000.gada 31.decembrī, atbilstošā peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, kā arī pašu kapitāla izmaiņu pārskata no 5. līdz 17.lapai revīziju. Uzņēmuma vadība ir atbildīga par šiem finansu pārskatiem. Mēs esam atbildīgi par revidenta atzinuma sniegšanu par šiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju. Bez tam mūsu atbildība ir pārbaudīt vadības ziņojumā ietvertās grāmatvedības informācijas atbilstību finansu pārskatiem.

Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka revīzija jāplāno un jāveic tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finansu pārskati nesatur būtiskas kļūdas. Revīzijas laikā izlases veidā tiek veikta finansu pārskatos uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzija ietver arī pārskata sagatavošanas procesā pieņemto svarīgāko vadības pieņēmumu, grāmatvedības principu un vispārēju finansu pārskata satura novērtējumu. Mūsu darbs attiecībā uz vadības ziņojumu tika ierobežots iepriekš minētajā apjomā, un mēs neesam pārbaudījuši nekādu citu informāciju kā tikai to, ko ieguvām no uzņēmuma grāmatvedības datiem. Uzņēmuma vadība sniedza mums visu nepieciešamo informāciju un skaidrojumus. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Kā norādīts finansu pārskatu pielikuma 7.piezīmē, uzņēmums pārskata gadā ir atzinis ieņēmumus 223 000 LVL apmērā no zemesgabala, kas iegādāts par privatizācijas sertifikātiem, novērtējuma. Pēc mūsu domām, šī summa būtu jāatzīst kā ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve pašu kapitāla sastāvā saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem".

Pēc mūsu domām, izņemot ietekmi, kas minēta iepriekšējā rindkopā, iepriekš minētie finansu pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības "Rīgas raugs" finansiālo stāvokli 2000.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzās 2000.gada 31.decembrī, saskaņā ar Latvijas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem". Vadības ziņojumā ietvertā informācija atbilst finansu pārskatos uzrādītajai informācijai.

Rīgā 2001.gada 17.aprīlī KPMG Latvia SIA

Valda Užāne , personas kods 0302XX-XXXXX, zvērināta revidente

Pārskata perioda peļņa (tīrie ieņēmumi) 230 706 28 148

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!