• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
2010. gada 16. jūnija Paziņošanas likums. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 30.06.2010., Nr. 102 https://www.vestnesis.lv/ta/id/212499-pazinosanas-likums

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ekonomikas ministrijas dienesta informācija

Par darījumiem privatizācijas sertifikātu tirgū (14.06.-19.06.)

Vēl šajā numurā

30.06.2010., Nr. 102

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Saeima

Veids: likums

Pieņemts: 16.06.2010.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Paziņošanas likums

1.pants. Likuma mērķis

(1) Likuma mērķis ir nodrošināt iestādes un privātpersonas publiski tiesiskajās attiecībās savlaicīgu, kvalitatīvu un privātpersonas tiesībām un likumiskajām interesēm atbilstošu dokumentu un informācijas paziņošanu (turpmāk arī — dokumenta paziņošana) adresātam.

(2) Par iestādi šā likumā izpratnē uzskata arī tiesu administratīvajā procesā un Satversmes tiesu. Par adresātu šā likuma izpratnē uzskata privātpersonu, kurai paziņo dokumentu, citu administratīvā procesa dalībnieku, kas nav privātpersona, kā arī Satversmes tiesas procesā iesaistītu privātpersonu vai institūciju.

2.pants. Likuma darbības joma

Likums reglamentē dokumenta paziņošanu, ciktāl tieši piemērojamos Eiropas Savienības tiesību aktos, Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos vai citos likumos nav noteikts citādi. Šo likumu nepiemēro gadījumos, kad iestāde darbojas privāto tiesību jomā, kā arī kriminālprocesa un civilprocesa ietvaros.

3.pants. Dokumenta paziņošanas vispārīgie noteikumi

(1) Dokumenta paziņošanu iestāde veic:

1) uz vietas iestādē vai piegādājot ar tās norīkota darbinieka vai ziņneša starpniecību;

2) izmantojot pasta pakalpojumus;

3) izmantojot elektroniskos sakarus;

4) publiski.

(2) Ja ārējā normatīvajā aktā nav noteikts konkrēts dokumenta paziņošanas veids, iestāde pati izvēlas tādu veidu, kas nodrošinātu atbilstošu dokumenta paziņošanu adresātam. Iestāde pēc iespējas ņem vērā adresāta norādīto dokumenta paziņošanas veidu.

(3) Adresātam ir pienākums pieņemt iestādes paziņoto dokumentu.

(4) Iestāde, paziņojot dokumentu, nodrošina fizisko personu datu, komercnoslēpuma vai citas ar likumu aizsargātas informācijas aizsardzību.

(5) Ja rodas domstarpības par dokumenta paziņošanu, iestādei ir pienākums pierādīt dokumenta paziņošanas faktu. Ja adresāts apgalvo, ka dokumentu nav saņēmis, viņš šo apgalvojumu pamato, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no adresāta gribas bijuši par šķērsli dokumenta saņemšanai.

4.pants. Dokumenta paziņošanas adrese

(1) Fiziskajai personai dokumentu paziņo uz deklarētās dzīvesvietas adresi vai deklarācijā norādīto papildu adresi, ja persona nav norādījusi citu adresi. Adresātam ir pienākums būt sasniedzamam norādītajā adresē.

(2) Juridiskajai personai dokumentu paziņo uz tās juridisko adresi.

(3) Iestādei dokumentu paziņo uz tās adresi.

5.pants. Dokumenta paziņošana pārstāvim

(1) Ja dokumenta saņemšanai ir pilnvarots pārstāvis un no pilnvarojuma izriet tiesības attiecīgajā jautājumā saņemt attiecīgu dokumentu, to paziņo tikai pārstāvim, izņemot gadījumu, kad pilnvarotājs norādījis, ka dokumentu vēlas saņemt pats.

(2) Uzskatāms, ka ar brīdi, kad dokuments paziņots pārstāvim, tas vienlaikus paziņots arī pašam pilnvarotājam.

(3) Ja ir pilnvaroti vairāki pārstāvji, pietiek ar to, ka dokumentu paziņo vienam no viņiem. Ja viena procesa ietvaros pilnvarotais pārstāvis vienlaikus pārstāv vairākus dalībniekus, pārstāvim paziņo dokumentu vienā eksemplārā.

(4) Ja adresāts ir pilngadīga rīcībnespējīga persona, dokumentu paziņo tās aizgādnim. Paziņošana nav spēkā, ja dokuments paziņots pašai pilngadīgajai rīcībnespējīgajai personai.

(5) Ja nepilngadīgu personu pārstāv vairāki likumiskie pārstāvji, pietiek ar to, ka dokumentu paziņo vienam no viņiem. Nepilngadīgai personai dokumentu paziņo normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

6.pants. Dokumenta vai informācijas paziņošana uz vietas iestādē

(1) Saņemot dokumentu vai informāciju uz vietas iestādē, adresāts par to parakstās, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem parakstīšanās par saņemšanu nav nepieciešama. Iestādes izsniegto dokumentu vai sniegto informāciju uzskata par paziņotu ar brīdi, kad adresāts ir parakstījies par saņemšanu.

(2) Dokumenta vai informācijas paziņošanu apliecina adresāta paraksts. Parakstoties par dokumenta vai informācijas saņemšanu, adresāts norāda saņemšanas datumu un laiku.

(3) Ja dokumentu paziņo uz vietas iestādē, bet adresāts atsakās šo dokumentu pieņemt, tas uzskatāms par paziņotu ar brīdi, kad adresāts atteicies dokumentu pieņemt. Par adresāta atteikšanos pieņemt dokumentu izsniedzējs izdara atzīmi, norādot atteikšanās iemeslu. Adresāts ir tiesīgs attiecīgajai atzīmei rakstveidā pievienot savu viedokli.

7.pants. Dokumenta paziņošana ar iestādes darbinieka vai ziņneša starpniecību

(1) Iestāde var dokumentu paziņot ar tās norīkota darbinieka vai ziņneša starpniecību. Šādos gadījumos iestādes atbildīgā amatpersona nodod attiecīgajam darbiniekam vai ziņnesim paziņojamo dokumentu slēgtā aploksnē un sagatavo piegādes veidlapu, kurā ir šāda informācija:

1) saņēmēja vārds, uzvārds;

2) saņēmēja adrese;

3) tās iestādes atbildīgās amatpersonas vārds un uzvārds, kura nodevusi dokumentu piegādāšanai;

4) adresāta vārds un uzvārds;

5) dokumenta nosaukums.

(2) Ja dokumentu paziņo ar iestādes norīkota darbinieka vai ziņneša starpniecību, bet adresāts atsakās šo dokumentu pieņemt, tas uzskatāms par paziņotu ar brīdi, kad adresāts atteicies pieņemt šo dokumentu. Par adresāta atteikšanos pieņemt dokumentu piegādātājs izdara atzīmi, norādot atteikšanās iemeslu. Adresāts ir tiesīgs attiecīgajai atzīmei rakstveidā pievienot savu viedokli.

(3) Dokumenta saņemšanu adresāts apliecina, parakstoties piegādes veidlapā. Parakstoties par dokumenta saņemšanu, adresāts norāda saņemšanas datumu un laiku. Ar šo brīdi dokuments uzskatāms par paziņotu.

(4) Ja piegādes brīdī adresāts tā norādītajā adresē nav sastopams, dokumentu var nodot konkrētajā adresē sastaptai pilngadīgai personai, kas parakstās piegādes veidlapā, norādot savu vārdu un uzvārdu, dokumenta saņemšanas datumu un laiku. Ja iestādes darbinieks vai ziņnesis, izvērtējis apstākļus, dokumentu nenodod konkrētajā adresē sastaptajai personai, šī persona atsakās saņemt dokumentu vai nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, iestāde izvēlas citu paziņošanas veidu.

(5) Dokuments uzskatāms par paziņotu ar brīdi, kad tas nodots šā panta ceturtajā daļā minētajai personai. Šai personai ir pienākums dokumentu nodot adresātam.

(6) Ja dokumentu ar iestādes norīkota darbinieka vai ziņneša starpniecību piegādā uz adresāta juridisko adresi vai iestādes adresi, dokumentu nodod šajā adresē sastaptam juridiskās personas vai iestādes darbiniekam, kas parakstās par dokumenta saņemšanu, norādot savu vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu, dokumenta saņemšanas datumu un laiku. Ar šo brīdi dokuments uzskatāms par paziņotu.

8.pants. Dokumenta paziņošana, izmantojot pasta pakalpojumus

(1) Izmantojot pasta pakalpojumus, dokumentu paziņo slēgtā aploksnē, vēstuļu korespondences veidā:

1) kā vienkāršu pasta sūtījumu;

2) kā ierakstītu pasta sūtījumu;

3) kā pasta sūtījumu ar paziņojumu par sūtījuma izsniegšanu.

(2) Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments.

(3) Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

(4) Ja no pasta tiek saņemta izziņa par sūtījuma izsniegšanu vai atpakaļ nosūtīts dokuments, tas pats par sevi neietekmē dokumenta paziņošanas faktu. Prezumpciju, ka dokuments ir paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā vai astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments, adresāts var atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no adresāta gribas bijuši par šķērsli dokumenta saņemšanai norādītajā adresē.

9.pants. Dokumenta paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus

(1) Dokumentu paziņo, to nosūtot pa faksu, ja adresāts ir norādījis faksa numuru un rakstveidā izteicis vēlmi saņemt dokumentu pa faksu. Dokumenta pirmajā lappusē ir iestādes norāde uz apstiprinājumu par dokumenta saņemšanu, kurā sniegta informācija par adresāta vārdu, uzvārdu un adresi. Adresāts, saņemot dokumentu, tā pirmajā lappusē parakstās apstiprinājumā par dokumenta saņemšanu un darba dienas laikā nosūta to atpakaļ sūtītājam. Dokuments uzskatāms par paziņotu ar brīdi, kad sūtītājs pa faksu saņem no adresāta apstiprinājumu par dokumenta saņemšanu.

(2) Dokumentu paziņo ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Šādai dokumenta paziņošanai piemērojamas elektronisko dokumentu apriti regulējošās tiesību normas. Dokumentu var paziņot ar elektroniskā pasta starpniecību, neizmantojot drošu elektronisko parakstu, ja adresāts rakstveidā izteicis vēlmi saņemt dokumentu attiecīgajā veidā vai šāda iespēja paredzēta normatīvajā aktā. Dokumentu paziņo uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi. Dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

(3) Dokumentu paziņo, izmantojot iestādes pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, ja adresāts rakstveidā izteicis vēlmi saņemt dokumentu attiecīgajā veidā. Šādai dokumenta paziņošanai piemērojamas elektronisko dokumentu apriti regulējošās tiesību normas. Dokuments, kas paziņots, izmantojot iestādes pārziņā esošo speciālo tiešsaistes formu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

(4) Prezumpciju, ka dokuments paziņots otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu vai paziņots, izmantojot speciālo tiešsaistes formu, adresāts var atspēkot, norādot uz objektīviem apstākļiem, kas neatkarīgi no adresāta gribas bijuši par šķērsli dokumenta saņemšanai. Ja rodas domstarpības, iestādei ir pienākums pierādīt, ka elektroniskais dokuments ir nosūtīts.

(5) Iestāde var paziņot adresātam par dokumenta esamību vai tā saturu telefoniski, sarunu fiksējot rakstveidā, ja dokumenta paziņošanas steidzamība ir pamatota. Pēc tam, kad paziņots par dokumenta esamību vai tā saturu, dokumentu nogādā adresātam.

10.pants. Dokumenta paziņošana uz ārvalstīm

(1) Dokumentu paziņo uz ārvalstīm:

1) iestādei vēršoties kompetentā iestādē normatīvajos aktos par starptautisko sadarbību noteiktajā kārtībā. Latvijas Republikas Ārlietu ministrija nosūta dokumentu diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, kas uzaicina adresātu saņemt dokumentu pārstāvniecībā vai to nosūta tālāk uzņemošās valsts ārlietu ministrijai ar lūgumu paziņot dokumentu adresātam;

2) ierakstītā pasta sūtījumā ar paziņojumu par sūtījuma izsniegšanu, ja dokumentu nav iespējams paziņot šā panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajā kārtībā;

3) izmantojot elektroniskos sakarus atbilstoši šā likuma 9.pantam.

(2) Ja dokuments nosūtīts atbilstoši šā panta pirmās daļas 2.punktam, tā paziņošanu apliecina adresāta parakstīts paziņojums par sūtījuma saņemšanu. Ja šāds sūtījums nav saņemts un nav saņemta arī informācija par to, ka sūtījumu nodot adresātam nav iespējams, uzskatāms, ka dokuments ir paziņots sešus mēnešus pēc dokumenta nodošanas pastā.

11.pants. Dokumenta publiska paziņošana

(1) Dokumentu publiski paziņo:

1) ja tas ir lietderīgi resursu izlietojuma vai steidzamības dēļ un dokuments skar individuāli nenoteiktu adresātu loku;

2) ja adresāta dzīvesvieta nav deklarēta, atrašanās vieta nav zināma un nav iespējams dokumentu paziņot adresāta pilnvarotajam pārstāvim;

3) ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.

(2) Iestāde dokumentu paziņo ar publikāciju oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Pašvaldība dokumentu var paziņot ar publikāciju vietējā laikrakstā un izliekot paziņojumu pašvaldības telpās. Lietderības apsvērumu dēļ papildus publikācijai oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iestāde var izvēlēties publikāciju arī citos plašsaziņas līdzekļos.

(3) Iestāde dokumentu paziņo ar publikāciju savā mājaslapā internetā ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

(4) Ārkārtas gadījumos iestāde dokumentu var paziņot, nolasot to pa radio vai televīzijā. Šādā veidā paziņots dokuments nekavējoties publicējams oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot, kādā veidā un kad dokuments paziņots.

(5) Dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.jūnijā

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!