• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ventspils pilsētas domes 2009. gada 10. novembra saistošie noteikumi Nr. 11 "Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.01.2010., Nr. 7 https://www.vestnesis.lv/ta/id/203608

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.25

Grozījums Rīgas domes 2009.gada 12.maija saistošajos noteikumos Nr.171 "Par Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību"

Vēl šajā numurā

14.01.2010., Nr. 7

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ventspils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 11

Pieņemts: 10.11.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.11

Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas

Apstiprināti ar Ventspils pilsētas domes 2009.gada 10.novembra
lēmumu Nr.202 (prot. Nr.17; 1.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 9.punktu un 43.panta trešo daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
6.panta otro daļu, 7.panta sesto daļu un 15.pantu

Noteikumos lietotie termini

Dzīvoklis bez ērtībām – dzīvoklis, kas nodrošināts ar krāsns apkuri, auksto ūdeni un kanalizāciju dzīvoklī vai ārpus tā un sadzīves atkritumu izvešanu.

Kapitālsabiedrība – sabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder pašvaldībai, vai sabiedrība, kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 procentus.

Palīdzības reģistrs – hronoloģisks Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļas reģistrēts datu kopums par personām, kuras saskaņā ar Ventspils pilsētas domes lēmumu ir atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību un kuras reģistrētas, lai saņemtu pašvaldībai piederošo vai tās nomā esošo telpu izīrēšanas palīdzību.

Reģistra lieta – dokumentu kopums, kas apliecina personas tiesības saņemt Palīdzību.

SD – Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests.

VDEĀK – Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija.

Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļa (turpmāk tekstā – Dzīvokļu nodaļa) – Ventspils pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūrvienība, kas nodrošina Ventspils pilsētas pašvaldībai nodoto autonomo un Latvijas Republikas likumdošanā paredzētā kārtībā deleģēto atsevišķo funkciju un uzdevumu izpildi dzīvokļu jautājumu risināšanai, kā arī citu Ventspils pilsētas domes deleģēto jautājumu risināšanai.

I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie saistošie noteikumi "Par kārtību, kādā Ventspils pilsētā tiek sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas" (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka:

1.1. personu kategorijas, kuras, deklarējot savu dzīvesvietu Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas reģistrēties Palīdzības reģistrā, lai saņemtu pašvaldībai piederošo vai tās nomātu dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzību (turpmāk tekstā – Palīdzība);

1.2. kārtību, kādā reģistrējamas un izslēdzamas personas no Palīdzības reģistra;

1.3. kārtību, kādā Palīdzība sniedzama.

2. Persona, kura īrē vai īrēja dzīvojamo telpu un ir savu dzīvesvietu deklarējusi vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, iesniedz Dzīvokļu nodaļā iesniegumu un Noteikumu III sadaļā minētos dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga saņemt šajos Noteikumos noteikto Palīdzību. Ja šādu iesniegumu iesniedz ģimene, to paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi.

3. Sociālo jautājumu komiteja izskata personas iesniegumu un šo Noteikumu 19.punktā minētos dokumentus, kuri iesniegti Ventspils pilsētas domes Dzīvokļu nodaļā, un pieņem lēmumu.

Ventspils pilsētas dome (turpmāk – Dome) pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību un tās iekļaušanu Palīdzības reģistrā, dzīvojamās telpas izīrēšanu un izslēgšanu no palīdzības reģistra, ņemot vērā Ventspils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas atzinumu, ja ar Domes lēmumu nav noteikts citādi.

4. Personai nav tiesību tikt reģistrētai Palīdzības reģistrā Palīdzības saņemšanai piecus gadus no brīža, kad:

4.1. persona devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgusi ar to vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu;

4.2. ar personas piekrišanu tai piederošs dzīvokļa īpašums ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi attiecīgā dzīvokļa lietošanas tiesības;

4.3. persona apmainījusi tās īrēto dzīvojamo telpu pret mazāku, iemitinājusi tajā personas, kuru iemitināšanai nepieciešama izīrētāja piekrišana, un šo darbību rezultātā ir radusies iespēja prasīt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

5. Personai netiek piešķirta Palīdzība, ja personas īpašumā ir dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa.

6. Šo Noteikumu 4.un 5.punktā minētie nosacījumi neattiecas uz šo Noteikumu 11.punktā minētām personām.

7. Personas, kuras saskaņā ar Domes lēmumu ir atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību un iekļaujamas Palīdzības reģistrā, Dzīvokļu nodaļa reģistrē tādā secībā, kādā tās iesniegušas iesniegumu pašvaldībai palīdzības saņemšanai 2.punktā noteiktajā kārtībā.

8. Ja spēku zaudējis kāds no šo Noteikumu 19.punktā uzskaitītajiem dokumentiem, kas apliecināja personas tiesības saņemt Palīdzību, tad Palīdzības reģistrā iekļautajai personai ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā iesniegt Dzīvokļu nodaļā spēkā esošu dokumenta oriģinālu.

9. Nepieciešamības gadījumā Dzīvokļu nodaļa var iesniedzējam, valsts vai pašvaldības institūcijai pieprasīt papildu dokumentus informācijas precizēšanai.

10. Dzīvokļu nodaļa apkopo informāciju par Palīdzības reģistru datiem iepriekšējā kalendārajā gadā un uz katra gada 1.jūniju aktualizē palīdzības reģistros iekļauto personu kārtas numurus, par to informējot personas, kuras iekļautas Palīdzības reģistrā.

II. Personas, kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu

11. Personām sniedzama neatliekama Palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu vai nodrošinot to ar pagaidu dzīvojamo telpu, ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, kurā tā deklarējusi savu dzīvesvietu, ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un nav atjaunojama.

Neatliekamā Palīdzība sniedzama šādā kārtībā:

11.1. Iesniegumu un dokumentu, kas apliecina stihiskas nelaimes vai avārijas esamību, Palīdzības saņemšanai persona iesniedz Ventspils pilsētas domē ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas.

11.2. Lēmumu par Palīdzības sniegšanu attiecīgai personai Domes izpilddirektors pieņem 48 stundu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas.

12. Personas Palīdzības saņemšanai reģistrējamas divās grupās:

12.1. personas, kuras ar Palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām;

12.2. personas, kuras ar Palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā.

13. Pirmām kārtām reģistrē:

13.1. personas, kurām saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri" sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:

13.1.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,

13.1.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds,

13.1.3. Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošas šo Noteikumu 15.punktā minētās personas, kuras pieder pie Domes noteiktās personu kategorijas, kurām Dome sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;

13.2. politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.3panta pirmajā daļā vai 28.4panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;

13.3. personas, kuras tiek izliktas no tām piederošā dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tās ir:

13.3.1. maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir invalīdi,

13.3.2. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir invalīds,

13.3.3. politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas;

13.4. bērnus bāreņus un bērnus, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, – pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audžuģimenes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

13.5. repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas laikā līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijuši nepilngadīgi;

13.6. maznodrošinātas politiski represētās personas;

13.7. maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā.

Šis punkts neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt viņu īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli.

14. Šo Noteikumu 13.punktā minētās personas (izņemot Noteikumu 13.4., 13.5. un 13.6.punktu) Palīdzības saņemšanai reģistrējamas un ar dzīvojamo telpu nodrošināmas tikai tad, ja Noteikumu iesniegums par dzīvojamās telpas izīrēšanu iesniegts Dzīvokļu nodaļā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad persona ieguvusi tiesības uz Palīdzību.

15. Vispārējā kārtībā reģistrē:

15.1. personas (ģimenes), kuras Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušas ne mazāk kā pēdējos 40 gadus dzīvokļos bez ērtībām.

15.2. maznodrošinātas personas (ģimenes), kurām saskaņā ar Domes lēmumu sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu, ja uz tām ir attiecināms vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

15.2.1. persona (ģimene) audzina 3 vai vairāk nepilngadīgus bērnus;

15.2.2. persona (ģimene) audzina bērnu invalīdu;

15.2.3. visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi, kuriem nav apgādnieku;

15.2.4. persona ir atsevišķi dzīvojošs nestrādājošs pensionārs, kuram nav apgādnieku;

15.2.5. persona ir atsevišķi dzīvojošs invalīds, kuram nav apgādnieku;

15.2.6. persona, kura nav nodrošināta ar atsevišķu istabu, ja tā pienākas saskaņā ar VDEĀK slēdzienu.

16. Šo Noteikumu 15.2.punktā minētās personas (ģimenes) reģistrē Palīdzības reģistrā, ja papildus šajos Noteikumos minētajiem kritērijiem tās:

16.1. īrē nepietiekami lielu dzīvojamo telpu, kur vienā istabā dzīvo dažāda dzimuma personas (izņemot laulātos), vecākas par 9 gadiem;

16.2. īrē dzīvojamo telpu, kas ir pastāvīgai dzīvošanai nederīga.

17. Saskaņā ar Domes lēmumiem ar dzīvojamo telpu var tikt nodrošināti:

17.1. uzaicinātie speciālisti (turpmāk tekstā – Speciālisti) ar dienesta dzīvojamām telpām saskaņā ar likumu "Par dzīvojamo telpu īri";

17.2. personas (ģimenes), kurām ierāda citu dzīvojamo telpu sakarā ar dzīvojamās mājas nojaukšanu un mājas (dzīvojamās telpas) kapitālo remontu vai rekonstrukciju;

17.3. personas (ģimenes), kuru īrētā dzīvojamā telpa tiek apmainīta pret līdzvērtīgu dzīvojamo telpu 1.stāvā saskaņā ar ārstu komisijas slēdzienu.

18. Šo Noteikumu 17.1.punktā minētās personas, kas nostrādājušas Ventspils pilsētas pašvaldības iestādē vai kapitālsabiedrībā, pašvaldības iestādē un kapitālsabiedrībā vai valsts izglītības iestādē Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā, pašvaldības iestādē un valsts izglītības iestādē Ventspils administratīvajā teritorijā, pēc viņu vai šo Noteikumu 18.4.punktā minētā ģimenes locekļa iesnieguma un darba devēja piekrišanas, Dome var lemt jautājumu par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu izīrētajam dienesta dzīvoklim un pastāvīga dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu uz šo īrēto dzīvokli, ja minētās personas:

18.1. pensionējušās vai ir izmantojušas Latvijas Republikas likumdošanā nostiprinātās tiesības uz priekšlaicīgu pensionēšanos un nostrādājušas ne mazāk kā 10 gadus;

18.2. nostrādājušas ne mazāk kā 15 gadus;

18.3. pārtraukušas darba attiecības sakarā ar invaliditātes iestāšanos, kas saistīta ar pilnīgu darbspējas zaudēšanu;

18.4. speciālista nāves gadījumā (ja dienesta dzīvojamās telpas īres līgumā saskaņā ar likumu ierakstīti ģimenes locekļi).

Sagatavojot jautājumu izskatīšanai Domes sēdē par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu un pastāvīga dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu šī punkta 1.daļā noteiktajā kārtībā, Domes lēmuma projektam pievienojams dienesta dzīvokļa īrnieka rakstisks apliecinājums par to, ka īrētais dienesta dzīvoklis ir īrnieka vienīgais mājoklis (šo Noteikumu 18.4.punktā minētajā gadījumā – īrnieka ģimenes locekļa apliecinājms, ka īrētais dzīvoklis ir īrnieka ģimenes vienīgais mājoklis).

Ja persona jautājumā par šī punkta pirmajā daļā minētā pastāvīgā dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ir sniegusi nepatiesas ziņas, tad šai personai pēc pašvaldības pieprasījuma ir pienākums izbeigt ar šādu līgumu nodibinātās īres tiesiskās attiecības un atbrīvot īrēto pašvaldības dzīvokli. Ja minētie apstākļi tiek konstatēti pēc tam, kad dzīvojamā telpa, attiecībā uz kuru šajā punktā noteiktajā kārtībā noslēgts pastāvīgais īres līgums, likumā noteiktajā kārtībā tikusi privatizēta, pārdota vai citādi atsavināta, tad jautājums par dzīvojamās telpas atbrīvošanu risināms tiesas ceļā.

III. Reģistrācijas kārtība un izslēgšana no Palīdzības reģistra

19. Tiesības saņemt Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā persona apliecina, pievienojot iesniegumam šādus dokumentus:

19.1. Šo Noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.punktā minētajām personu kategorijām:

19.1.1. dzīvesvietas izziņu vai arhīva izziņu no pēdējās dzīvesvietas ar norādītu dzīvojamās telpas labiekārtojumu, istabu skaitu, platību;

19.1.2. tiesas spriedumu, kurš stājies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.1.3. izziņu no SD par maznodrošinātas personas statusu;

19.1.4. pasi;

19.1.5. invalīdiem – VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.1.6. gadījumā, ja reģistrēta laulība un ir nepilngadīgs bērns, laulātā dzīvesvietas izziņu, ja deklarēts citā dzīvesvietā;

19.1.7. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.1.8. politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.1.9. apsaimniekošanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu;

19.1.10. īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

19.1.11.bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus.

19.2. Šo Noteikumu 13.4.punktā minētai personu kategorijai:

19.2.1. lēmumu par aprūpes tiesību atņemšanu, tiesas spriedumu par aizgādību tiesību atņemšanu, lēmumu par bērna bāreņa ievietošanu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa;

19.2.2. izziņu par bērna bāreņa atrašanos aprūpes un audzināšanas iestādēs;

19.2.3. dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.2.4. arhīva izziņu par bērna bāreņa deklarēto dzīvesvietu pirms ievietošanas ārpusģimenes aprūpē.

19.3. Šo Noteikumu 13.5. un 13.6.punktā minētai personu kategorijai:

19.3.1. arhīva izziņu par repatriantu, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms izceļošanas no Latvijas;

19.3.2. repatrianta izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.3.3. izziņu no SD par maznodrošinātās personas statusu;

19.3.4. pasi;

19.3.5. pensionāru apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;

19.3.6. invalīdiem – VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.3.7. politiski represētās personas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu,

19.3.8. gadījumā, ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, ja tie deklarēti citā dzīvesvietā, laulātā un bērna dzīvesvietas izziņu;

19.3.9. bērnu dzimšanas apliecības kopijas, uzrādot oriģinālus.

19.4. Šo Noteikumu 13.7.punktā minētai personu kategorijai:

19.4.1. personai, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma vietas – atbrīvojuma izziņas (veidlapa A) kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.4.2. izziņu par pēdējo dzīvesvietu;

19.4.3. pasi;

19.4.4. invalīdiem – VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.4.5. pensionāra apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.4.6. izziņu no SD par maznodrošinātas personas statusu;

19.4.7. gadījumā, ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, ja tie deklarēti citā dzīvesvietā, laulātā un bērna dzīvesvietas izziņu.

19.5. Šo Noteikumu 15.2.punktā minētai personu kategorijai:

19.5.1. dzīvesvietas izziņu;

19.5.2. dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.5.3. izziņu no SD par maznodrošinātas personas statusu;

19.5.4. pasi;

19.5.5. pensionāru un invalīdu apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus;

19.5.6. invalīdiem – VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu;

19.5.7. gadījumā, ja reģistrēta laulība vai ir nepilngadīgs bērns, laulātā un bērna dzīvesvietas izziņu;

19.5.8. ārstu komisijas slēdzienu, ka pēc veselības stāvokļa pienākas atsevišķa istaba;

19.5.9. ja pēdējo piecu gadu laikā mainīta dzīvesvieta, tad izziņu no iepriekšējās dzīvesvietas ar norādītu dzīvojamās telpas labiekārtojumu, istabu skaitu, platību;

19.5.10.bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālus.

20. Persona tiek izslēgta no Palīdzības reģistra šo Noteikumu 3.punkta 2.daļā noteiktā kārtībā:

20.1. persona atsakās no palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā, iesniedzot par to attiecīgu iesniegumu;

20.2. persona sniegusi nepatiesas ziņas par apstākļiem, kas bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās Palīdzības saņemšanai;

20.3. zuduši apstākļi, kas bijuši par pamatu šīs personas reģistrēšanai attiecīgās Palīdzības saņemšanai;

20.4. persona pēc Dzīvokļu nodaļas pieprasījuma nav iesniegusi dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, izīrējot tai dzīvojamo telpu;

20.5. persona saņēmusi iesniegumā norādīto pašvaldības Palīdzību;

20.6. persona reģistrēta Palīdzības saņemšanai sakarā ar izlikšanu no dzīvojamās telpas, pamatojoties uz likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2panta noteikumiem, bet novilcina palīdzības sniegšanas procesu, nepamatoti atsakoties no vismaz trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem.

21. Divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no Palīdzības reģistra, tai nosūtāms rakstveida paziņojums uz personas norādīto adresi.

IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas un izīrēšanas kārtība

22. Neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti veic Dzīvokļu nodaļa.

23. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt šo Noteikumu 11.punktā minētajām personām, ja tādas ir.

24. Ja šo Noteikumu 11.punktā minēto personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt Noteikumu 13.punktā minētām personām, vispirms piedāvājot īrēt Noteikumu 13.1. un 13.3 punktā minētām personām.

25. Ja šo Noteikumu 11.punktā minētās personas, kurām izīrējamā dzīvojamā telpa piedāvāta atbilstoši likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 16.panta prasībām, rakstveidā atteikušās īrēt dzīvojamo telpu, dzīvojamo telpu reģistrācijas secībā piedāvā īrēt personām, kuras palīdzības sniegšanai reģistrētas Noteikumu 13. un 15.punktā, vispirms piedāvājot īrēt personām (ģimenēm):

25.1. kuras saskaņā ar tiesas spriedumiem zaudējušas lietošanas tiesības uz dzīvojamo telpu;

25.2. saskaņā ar SD un Domes Sociālo lietu komisijas atzinumu persona (ģimene) nonākusi krīzes situācijā un uz laiku ievietota krīzes centrā un nav nodrošināta ar dzīvojamo telpu;

25.3. ar ārstu komisijas slēdzienu personai ārpuskārtas dzīvojamā telpa izīrējama veselības stāvokļa dēļ.

26. Piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu personai, kura reģistrēta Palīdzības reģistrā vai kurai neatliekami sniedzama Palīdzība, tiek piedāvātas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu piedāvājuma izteikšanas dienā sarakstā iekļautās telpas, ievērojot likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 18.pantā noteikto kārtību.

27. Reģistrā reģistrētajām personām piedāvājot īrēt dzīvokli, pēc iespējas ievērojami šādi kritēriji:

27.1. vienistabas dzīvokli – ģimenei, kurā ir 1 līdz 4 cilvēki;

27.2. divistabu dzīvokli – ģimenei, kurā ir 2 līdz 5 cilvēki;

27.3. trīsistabu dzīvokli vai lielāku dzīvokli – ģimenei, kurā ir 4 vai vairāk cilvēki;

27.4. saskaņā ar personas iesniegumu var tikt izīrēts dzīvoklis ar mazāku istabu skaitu un dzīvojamo platību.

28. Ja persona nepamatoti atteikusies no trim dažādiem dzīvošanai derīgiem dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem vai arī nav sniegusi Dzīvokļu nodaļai atbildi uz saņemtajiem piedāvājumiem mēneša laikā, šī persona attiecīgā veida palīdzības reģistrā pārreģistrējama ar pēdējo kārtas numuru.

V. Pārsūdzēšanas kārtība

29. Ventspils pilsētas domes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VI. Spēkā stāšanās kārtība

30. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.panta noteiktajā kārtībā.

VII. Pārejas noteikumi

31. Personas, kuras iegūst tiesības saņemt Palīdzību pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, tiek reģistrētas vienotā Palīdzības reģistrā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!