Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 5.08.2009., Nr. 123 https://www.vestnesis.lv/ta/id/195745

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

05.08.2009., Nr. 123

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 


AS “CEĻU PĀRVALDE” (reģ.nr.40003034263, no 01.11.1991.,

adrese: Rīga, K.Ulmaņa gatve 1, LV-1004, tālr. 67408087)

A/S “Ceļu pārvalde” gada pārskats publicēts saīsinātā variantā. Ar gada pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Uzņēmumu reģistrā.

Bilance uz 2008.gada 31.decembri

Mēra vienība: tūkstoši Ls

Aktīvs

Pasīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

4067,4

Pamatkapitāls

1669,8

Apgrozāmie līdzekļi

944,5

Rezerves un fondi

4361,3

Debitori

3300

Nesadalītā peļņa

1838,6

Nauda

3217,4

Uzkrājumi

695,1

Bilance

11529,3

Kreditori – ilgtermiņa

425,7

Kreditori – īstermiņa

2538,8

Bilance

11529,3


Peļņas un zaudējuma aprēķins par 2008.gadu:

Neto apgrozījums

24500,9

Izdevumi

22666,3

Citi ieņēmumi

323,6

Nodokļi no peļņas

319,6

Peļņa

1838,6

AS “Ceļu pārvalde” valdes priekšsēdētājs J.Zauers-Zauls


Neatkarīga zvērināta revidenta ziņojums

AS “Ceļu pārvalde”, vienotais reģ.nr.40003034263, dalībniekiem

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši AS “Ceļu pārvalde” 2008.gada pārskatā ietvertā finanšu pārskata revīziju, kas apspoguļoti no 6. līdz 25.lappusei. Revidētais finanšu pārskats ietver 2008.gada 31.decembra bilanci, 2008.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņas pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

Vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskatu, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā lai, iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtas informācijas patiesu atspoguļošanu ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS “Ceļu pārvalde” finansiālo stāvokli 2008.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2008.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskata likumu.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2008.gadu, kas atspoguļots no 4. līdz 5.lappusei, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2008.gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.

SIA „Revidents un grāmatvedis”

Zvērināts revidentu komercsabiedrība (licence nr.30)

Sandra Vilcāne

Zvērināta revidente (sertifikāts nr.30), valdes locekle

Rīga, Latvija

2009.gada 21.maijā


SIA “SA Serviss”, reģ. nr. LV41503021626, Slāvu iela 6, Daugavpils

Saīsinātais konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2008.gadu (Ls)

Rādītāja nosaukums

2008

LVL

1. Neto apgrozījums

3459316

2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(2661636)

3. Bruto peļņa vai zaudējumi

797680

4. Pārdošanas izmaksas

(12564)

5. Administrācijas izmaksas

(318134)

6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

16549

7. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(28854)

8.Ieņēmumi no līdzdalības asociēto uzņēmumu kapitālā

118151

9. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

5316

10.Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(25671)

11. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

552473

12. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(69526)

13.Atliktā nodokļa saistības

8951

14. Pārējie nodokļi

(3343)

15. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

488555


Saīsinātā konsolidētā bilance 2008.gada 31.decembrī (Ls)

Aktīvs

2008

LVL

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

I. Nemateriālie ieguldījumi

743

Citi nemateriālie ieguldījumi

743

II. Pamatlīdzekļi

1. Zemes gabali, ēkas un būves

45068

2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos

312644

3. Tehnoloģijas iekārtas un mašīnas

804356

4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs

148909

Pamatlīdzekļi kopā

1310977

III. Ieguldījuma īpašumi

91787

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

1403507

2. Apgrozāmie līdzekļi

I. Krājumi

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

55610

2. Preces pārdošanai

4084

3. Avansa maksājumi par precēm

980

Krājumi kopā

60674

II. Debitori

1. Pircēju un pasūtītāju parādi

308536

2. Citi debitori

75046

3. Nākamo periodu izmaksas

11162

Debitori kopā

394744

III. Nauda

145969

Apgrozāmie līdzekļi kopā

601387

Aktīvu kopsumma

2004894


Pasīvs

2008

LVL

1. Pašu kapitāls

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

2000

2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve:

31408

3. Nesadalītā peļņa:

a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

219004

b) pārskata gada nesadalītā peļņa

388967

Mazākumakcionāru līdzdalības daļa

440631

Negatīva konsolidācijas starpība

67624

Pašu kapitāls kopā

1149634

2. Kreditori

I. Ilgtermiņa kreditori

1. Citi aizņēmumi

197938

2.Atliktā nodokļa saistības

66153

Ilgtermiņa kreditori kopā

264091

Īstermiņa kreditori

1. Citi aizņēmumi

83877

2. No pircējiem saņemtie avansi

23361

3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

107204

4. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

49226

5. Pārējie kreditori

47511

6. Nākamo periodu ieņēmumi

2031

7. Uzkrātās saistības

37881

8.Neizmaksātās iepriekšējo gadu dividendes

240078

Īstermiņa kreditori kopā

591169

Kreditori kopā

855260

Pasīvu kopsumma

2004894

Tiek publicēti saīsinātie finanšu pārskati. Konsolidētais gada pārskats apstiprināts dalībnieku sapulcē 2009.gada 9.jūlijā. Ar revidenta ziņojumu un pilnu konsolidēto gada pārskatu var iepazīties SIA “SA Serviss” biroja telpās Slāvu ielā 6, Daugavpilī, vai LR Uzņēmumu reģistrā.

Valdes priekšsēdētājs Sergejs Karnauhovs

Valdes loceklis Valērijs Golubevs


Neatkarīgu Revidentu ziņojums SIA”SA SERVISS” dalībniekiem

Ziņojums par saīsināto finanšu pārskatu

Klāt pievienotais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, balstoties uz SIA”SA SERVISS” konsolidēto finanšu pārskatu par 2008.gadu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šis saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma konsolidētajam finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.

Mēs veicām SIA”SA SERVISS” konsolidētā finanšu pārskata par 2008.gadu revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2009.gada 29.jūnija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par to, ka 2008. gada konsolidētais finanšu pārskats, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2008.gada 31.decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2008.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likumu.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma konsolidētajam finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats un par kuru mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm un apstākļu akcentējumu.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātie konsolidētie finanšu pārskati ir jālasa kontekstā ar pilna apjoma konsolidētajiem finanšu pārskatiem, uz kuriem balstoties ir sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma konsolidētajiem finanšu pārskatiem.

Zvērināta revidente (sertifikāts nr.86)

SIA “DZILVE” valdes priekšsēdētāja Velta Dziļuma

(komercsabiedrības licence nr.117) (2602XX-XXXXX)

Rīgā

02.07.2009.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!