Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2009. gada 16. janvāra informācija Nr. 41/34-327 "Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 21.01.2009., Nr. 11 https://www.vestnesis.lv/ta/id/186700

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta rīkojums Nr.27

Par dienesta termiņa pagarināšanu

Vēl šajā numurā

21.01.2009., Nr. 11

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Numurs: 41/34-327

Pieņemts: 16.01.2009.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/34-327

Rīgā 2009.gada16.janvārī

Par starptautisko līgumu spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka:

1) 2009.gada 7.janvārī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības līgums (parakstīts Ašhabadā 2008.gada 8.oktobrī, apstiprināts ar 2008.gada 7.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.830);

2) 2009.gada 4.februārī stāsies spēkā Latvijas Republikas valdības un Luksemburgas Lielhercogistes valdības līgums par klasificētās informācijas apmaiņu un savstarpēju aizsardzību (parakstīts Luksemburgā 2007.gada 13.septembrī, apstiprināts ar 2007.gada 29.maijā Ministru kabineta noteikumiem Nr.352).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN TURKMENISTĀNAS VALDĪBAS EKONOMISKĀS, RŪPNIECISKĀS, ZINĀTNISKĀS UN TEHNISKĀS SADARBĪBAS LĪGUMS

Latvijas Republikas valdība un Turkmenistānas valdība, turpmāk tekstā sauktas par “Pusēm”,

cenšoties attīstīt draudzīgas attiecības starp Latvijas Republiku un Turkmenistānu,

vēloties padziļināt, uzturēt un attīstīt ekonomisko, rūpniecisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību starp Pusēm, kā arī paplašināt un dažādot to savstarpējo tirdzniecību,

vadoties pēc vienlīdzības, abpusēju interešu un starptautisko tiesību principiem,

ņemot vērā to, ka Latvijas Republika ir Eiropas Savienības dalībvalsts,

Ar šo vienojas par sekojošo:

1.pants
Mērķi

1. Puses savas valsts normatīvo aktu ietvaros, saskaņā ar nacionālo likumdošanu un ievērojot starptautiskās saistības, attīsta, stiprina un dažādo ekonomisko, rūpniecisko, zinātnisko un tehnisko sadarbību uz abpusēji izdevīgiem pamatiem un visās savstarpējo interešu jomās.

Latvijas Republika, piemērojot šo Līgumu, ievēro visas saistības, kas izriet no tās līdzdalības Eiropas Savienībā.

2. Šīs sadarbības mērķi ir:

(i) ekonomisko saišu stiprināšana un daudzveidošana starp Pusēm;

(ii) sadarbības veicināšana starp uzņēmumiem, ieskaitot mazos un vidējos uzņēmumus, ar mērķi radīt labvēlīgus nosacījumus investīcijām, kopuzņēmumiem un cita veida sadarbībai starp tām.

2.pants
Darbības joma

1. Šī Līguma 1.pantā paredzētā sadarbība tiek attiecināta uz sekojošām jomām:

(i) rūpniecība;

(ii) zinātne, tehnoloģijas un inovācijas;

(iii) investīciju pasākumi;

(iv) transports un tranzīts;

(v) tūrisms;

(vi) enerģētika;

(vii) meža nozare;

(viii) citas abpusēju interešu jomas, kas labvēlīgas tālākai ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības pastiprināšanai.

2. Puses savstarpēji konsultējas, lai noteiktu sadarbības prioritārās jomas.

3.pants
Sadarbības pasākumi

Šī Līguma mērķu sasniegšanai Puses rada labvēlīgus nosacījumus sekojošu pasākumu veidā:

(i) sadarbības īstenošana starp valdību institūcijām;

(ii) sadarbības īstenošana starp tirdznieciski-rūpnieciskajām palātām un uzņēmēju asociācijām;

(iii) vizītes, kontaktu un aktivitāšu īstenošana, kas paredzēta sadarbības sekmēšanai starp personām, oficiālajām un ekonomiskajām organizācijām;

(iv) gadatirgu un izstāžu organizēšana;

(v) semināru un simpoziju organizēšana;

(vi) kopuzņēmumu un citu kopīgu ekonomisko aktivitāšu formu veidošana;

(vii) mazo un vidējo uzņēmumu līdzdalība divpusējās ekonomiskajās attiecībās;

(viii) tirdzniecības aktivitātes veicināšana.

4.pants
Informācijas apmaiņa

1. Puses regulāri apmainās ar informāciju par tirdzniecību, komercdarbību, investīcijām, finanšu pakalpojumiem un citu informāciju, kas nepieciešama ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības padziļināšanai.

2. Puses par nozīmīgu atzīst efektīvu intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Puses regulāri apmainās ar informāciju par tiesību aktiem un procedūrām, kas regulē intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Pušu valsts teritorijā.

5.pants
Starpvaldību komisijas izveidošana

1. Puses izveido Starpvaldību komisiju ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – Starpvaldību komisija) ar mērķi izpildīt šī Līguma 1.pantā noteiktos mērķus.

2. Starpvaldību komisija tiek veidota no attiecīgajām valsts amatpersonām.

3. Starpvaldību komisijas sēdes tiek rīkotas nepieciešamības gadījumā, bet ne retāk kā reizi divos gados, pēc kārtas Pušu valsts teritorijās.

6.pants
Starpvaldību komisijas pilnvaras

1. Starpvaldību komisijas galvenie uzdevumi ir sekojoši:

(i) šī Līguma darbības uzraudzīšana un novērtēšana un jautājumu risināšana, kas var rasties šī Līguma īstenošanas gaitā;

(ii) ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības programmas apspriešana abpusējo interešu jomās;

(iii) problēmu izpēte, kas var apgrūtināt ekonomiskās sadarbības un tirdzniecības attīstību starp Pusēm;

(iv) Pušu statistikas datu salīdzināšana.

2. Starpvaldību komisija izstrādā ieteikumus par šī Līguma grozījumu un papildinājumu veikšanu.

7.pants
Citas saistības

Šis Līgums tiek piemērots, neskarot saistības, kas izriet no Latvijas Republikas dalības Eiropas Savienībā. Līguma nosacījumi nevar tikt piemēroti vai interpretēti tā, ka tie radītu kaitējumu vai citādi ietekmētu saistības, kas izriet no Partnerības un sadarbības līguma vai citiem līgumiem starp Eiropas Savienību un Turkmenistānu.

8.pants
Grozījumi

Pēc abpusējas vienošanās šis Līgums var tik grozīts un papildināts, kas tiek noformēts atsevišķu protokolu veidā un ir tā neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā šī Līguma 9.pantā noteiktajā kārtībā.

9.pants
Nobeiguma noteikumi

1. Šis Līgums stājas spēkā dienā, kad pa diplomātiskajiem kanāliem ir saņemts pēdējais rakstveida paziņojums, ar kuru Puses informē viena otru, ka ir izpildītas attiecīgās iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai šis Līgums stātos spēkā.

2. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. Katra Puse var izbeigt šī Līguma darbību, par to rakstiski paziņojot otrai Pusei. Tādā gadījumā šī Līguma darbība tiek izbeigta sestā mēneša pirmajā dienā, no dienas, kad viena no Pusēm ir saņēmusi šādu paziņojumu.

Jebkādas domstarpības attiecībā uz šī Līguma interpretēšanu vai piemērošanu tiek atrisinātas konsultāciju ceļā starp Pusēm.

Parakstīts Ašhabadā 2008.gada 8.oktobrī, divos eksemplāros, katrs latviešu, turkmēņu un krievu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Atšķirīgas šī Līguma interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas
valdības vārdā

Turkmenistānas
valdības vārdā

 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ТУРКМЕНИСТАНА ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ, ПРОМЫШЛЕННОМ, НАУЧНОМ И ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Правительство Латвийской Республики и Правительство Туркменистана, далее именуемые Сторонами,

стремясь развивать дружественные отношения между Латвийской Респуб­ликой и Туркменистаном,

желая углубить, поддерживать и развивать экономическое, промышленное, научное и техническое сотрудничество между Сторонами, а также расширить и разнообразить их торговлю,

руководствуясь принципами равенства, взаимных интересов и международного права,

принимая во внимание членство Латвийской Республики в Европейском Союзе,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Цели

1. Стороны в рамках своей компетенции, в соответствии с национальным законодательством и соблюдая международные обязательства, развивают, усиливают и диверсифицируют экономическое, промышленное, научное и техническое сотрудничество на взаимовыгодной основе и во всех сферах взаимных интересов.

При применении настоящего Соглашения Латвийская Республика будет соблюдать все обязательства, возникающие связи с членством в Европейском Союзе.

2. Целями такого сотрудничества будут, в частности:

(i) усиление и диверсификация экономических связей между Сторонами;

(ii) содействие сотрудничеству между предприятиями, включая малые и средние предприятия, с целью создания благоприятных условий для инвестиций, совместных предприятий и прочего сотрудничества между ними.

Статья 2
Сфера применения

1. Сотрудничество, упомянутое в Статье 1, будет распространяться на следующие сферы:

(i) промышленность;

(ii) наука, технологии и инновации;

(iii) инвестиционная деятельность;

(iv) транспорт и транзит;

(v) туризм;

(vi) энергетика;

(vii) лестная отрасль;

(viii) другие сферы, представляющие взаимный интерес и благоприятствующие дальнейшему расширению экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества.

2. Стороны будут консультироваться друг с другом для того, чтобы определить приоритетные сферы для сотрудничества.

Статья 3
Мероприятия по сотрудничеству

Для достижения целей настоящего Соглашения, Стороны будут способствовать и создавать благоприятные условия через следующие мероприятия:

(i) осуществление сотрудничества между правительственными институтами;

(ii) осуществление сотрудничества между торгово– промышленными палатами и ассоциациями предпринимателей;

(iii) осуществление визитов, контактов и мероприятий, предназначенных для содействия сотрудничеству между гражданами, официальными и экономическими организациями;

(iv) организация ярмарок и выставок;

(v) организация семинаров и симпозиумов;

(vi) создание совместных предприятий и других форм совместной экономической деятельности;

(vii) участие малых и средних предприятий в двусторонних экономических отношениях;

(viii) содействие торговой деятельности.

Статья 4
Обмен информацией

1. Стороны будут регулярно обмениваться информацией о торговле, предпринимательстве, инвестициях, финансовых услугах и другой информацией, необходимой для углубления экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества.

2. Стороны признают важность эффективной защиты прав на интеллектуальную собственность. Стороны будут на регулярной основе обмениваться информацией о законах и процедурах, регулирующих защиту прав на интеллектуальную собственность на территориях государств Сторон.

Статья 5
Создание Межправительственной комиссии

1. С целью исполнения задач, оговоренных в Статье 1 настоящего Соглашения, Стороны создадут Межправительственную комиссию по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству (далее Межправительственная комиссия).

2. Межправительственная комиссия будет сформирована из соответствующих государственных должностных лиц.

3. Межправительственная комиссия будет проводить заседания по необходимости, но не реже одного раза в два года в порядке очередности, на территориях государств Сторон.

Статья 6
Полномочия Межправительственной комиссии

1. Основными задачами Межправительственной комиссии являются:

(i) наблюдение и оценка исполнения настоящего Соглашения и решение вопросов, которые могут возникнуть в ходе реализации настоящего Соглашения;

(ii) обсуждение программы экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества в сфере взаимных интересов;

(iii) исследование проблем, которые могут затруднять развитие экономического сотрудничества и торговли между Сторонами;

(iv) сравнение статистических данных Сторон.

2. Межправительственная комиссия будет вырабатывать рекомендации по внесению изменений и поправок к настоящему Соглашению.

Статья 7
Другие обязательства

Настоящее Соглашение будет применяться без ущерба для обязательств, вытекающих из членства Латвийской Республики в Европейском Союзе. Положения Соглашения не должны применяться или интерпретироваться таким образом, чтобы причинить ущерб или иным образом затрагивать обязательства, установленные Соглашением о партнерстве и сотрудничестве или другими соглашениями между Европейским Союзом и Туркменистаном.

Статья 8
Поправки

По взаимному соглашению Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами, являющимися его неотъемлемой частью и вступающими в силу в порядке, предусмотренном статьей 9 настоящего Соглашения.

Статья 9
Заключительные положения

1. Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления через дипломатические каналы, по которым Стороны информируют друг друга о завершении соответствующих внутренних процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения.

2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.

3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения посредством письменного уведомления другой Стороны. Действие настоящего Соглашения прекращается с первого дня после шести месяцев с даты получения одной из Сторон такого уведомления.

Любые разногласия относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешены посредством консультаций между Сторонами.

Совершено в г. Ашхабадe 8 октября 2008 года в двух экземплярах, каждый на латышском, туркменском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

В случае каких-либо различий в толковании настоящего Соглашения, текст на русском языке будет иметь преимущественную силу.

 

За Правительство
Латвийской Республики

За Правительство
Туркменистана

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTES VALDĪBAS LĪGUMS PAR KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS APMAIŅU UN SAVSTARPĒJU AIZSARDZĪBU

Latvijas Republikas valdība un Luksemburgas Lielhercogistes valdība, turpmāk sauktas par Pusēm,

lai nodrošinātu klasificētās informācijas aizsardzību, ar ko Puses apmainās vai kas tiek nodota starp Pušu publiskiem vai privātiem uzņēmumiem vai organizācijām, kuras strādā ar Pušu klasificēto informāciju,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants
DEFINĪCIJAS

Šī Līguma mērķiem:

1) “Klasificētā informācija” nozīmē jebkādu informāciju, neatkarīgi no tās formas, rakstura vai nodošanas veida, kurai ir nepieciešama aizsardzība pret nesankcionētu izpaušanu un kurai ir piešķirta klasifikācijas pakāpe saskaņā ar spēkā esošajiem izcelsmes Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

2) “Kompetentā drošības iestāde” nozīmē katras Puses iestādi, kas ir pilnvarota un atbildīga par nodotās, saņemtās vai šī Līguma ietvaros kopīgu pasākumu rezultātā izstrādātās klasificētās informācijas aizsardzību savā teritorijā saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma īstenošanas koordināciju;

3) “Izcelsmes Puse” nozīmē Pusi, kura nodod klasificēto informāciju un kuru pārstāv Kompetentā drošības iestāde;

4) “Saņēmēja Puse” nozīmē Pusi, kurai klasificētā informācija tiek nodota un kuru pārstāv Kompetentā drošības iestāde;

5) “Trešā puse” nozīmē jebkuru valsti, organizāciju vai juridisku personu, kas nav šī Līguma puse;

6) “Personāla speciālā atļauja” nozīmē Kompetentās drošības iestādes vai citas atbildīgās valsts iestādes lēmumu, ka personai var tikt piešķirta pieeja un tā drīkst strādāt ar klasificēto informāciju līdz pakāpei, kāda ir noteikta atļaujā;

7) “Industriālās drošības sertifikāts” nozīmē Kompetentās drošības iestādes vai citas atbildīgās valsts iestādes lēmumu, ka no drošības viedokļa komersantam ir atbilstošas fiziskās un organizatoriskās spējas saņemt, glabāt un apstrādāt klasificēto informāciju saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem;

8) “Nepieciešamība zināt” nozīmē, ka pieeja klasificētai informācijai var tik piešķirta tikai fiziskai vai juridiskai personai, kam ir pārbaudīta nepieciešamība zināt vai glabāt šādu informāciju, lai veiktu oficiālus un profesionālus pienākumus;

9) “Līgumslēdzējs” nozīmē fizisku vai juridisku personu, kas ir tiesīga uzņemties klasificētu līgumu izpildi;

10) “Klasificēts līgums” nozīmē līgumu starp diviem vai vairākiem līgumslēdzējiem, kas rada un nosaka izpildāmas tiesības un pienākumus starp tiem un satur vai ietver klasificēto informāciju;

11) “Projekta drošības instrukcijas” nozīmē to drošības prasību apkopojumu, kas attiecas uz klasificēto līgumu, lai standartizētu drošības procedūras;

12) “Projekta klasifikācijas pakāpju rādītājs” nozīmē projekta drošības instrukciju sadaļu, kura nosaka tos līguma elementus, kas ir klasificēti un to atbilstošās klasifikācijas pakāpes.

2.pants
PIEMĒROŠANA

Saskaņā ar saviem nacionālajiem normatīvajiem aktiem Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šī Līguma ietvaros nodotās, saņemtās, ražotās vai radītās klasificētās informācijas aizsardzību.

3.pants
KLASIFIKĀCIJAS PAKĀPES

Puses vienojas, ka sekojošas klasifikācijas pakāpes ir ekvivalentas un atbilst klasifikācijas pakāpēm, kas ir noteiktas attiecīgajos nacionālajos normatīvajos aktos:

Latvijas Republika

Luksemburgas Lielhercogiste

Angļu valodas ekvivalents

SEVIŠĶI SLEPENI

TRES SECRET LUX

TOP SECRET

SLEPENI

SECRET LUX

SECRET

KONFIDENCIĀLI

CONFIDENTIEL LUX

CONFIDENTIAL

DIENESTA VAJADZĪBĀM

RESTREINT LUX

RESTRICTED

 

4.pants
KOMPETENTĀS DROŠĪBAS IESTĀDES

1. Pušu valstu Kompetentās drošības iestādes ir sekojošas:

Latvijas Republikā:

Satversmes aizsardzības birojs

Miera iela 85a

Rīga, LV–1001

Latvija

Luksemburgas Lielhercogistē:

Izlūkošanas dienests

Nacionālā drošības iestāde

A.k. 2379

L- 1023

Luksemburga

2. Kompetentās drošības iestādes informē viena otru par to teritorijās spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka klasificētās informācijas aizsardzību.

3. Lai nodrošinātu ciešu sadarbību šī Līguma īstenošanā, Kompetentās drošības iestādes pēc pieprasījuma sniedz viena otrai informāciju par drošības standartiem, procedūrām un praksi, ko katra Puse izmanto klasificētās informācijas aizsardzībai.

5.pants
DROŠĪBAS PRINCIPI

Klasificētās informācijas, ar kuru Puses apmainās, aizsardzību un apstrādi nosaka sekojoši principi:

1) Saņēmēja Puse nodrošina visai nodotajai, saņemtajai, ražotajai vai radītajai klasificētai informācijai tādu pašu aizsardzības pakāpi un apzīmējumu, kāds tiek piešķirts savai klasificētājai informācijai ar līdzvērtīgu klasifikācijas pakāpi, kā noteikts šī Līguma 3.pantā. Izcelsmes Puse informē saņēmēju Pusi par visām nosūtītās klasificētās informācijas klasifikācijas pakāpes izmaiņām;

2) Pieeja klasificētajai informācijai un vietām un objektiem, kur tiek veiktas klasificētas darbības vai tiek glabāta klasificēta informācija, ir atļauta tikai personām, kurām ir veikta drošības pārbaude, kuras ir pilnvarojusi nacionālā Kompetentā drošības iestāde saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem un kurām ir “nepieciešamība zināt”;

3) Saņēmēja Puse nenodod vai neizpauž saņemto klasificēto informāciju trešajai pusei bez iepriekšējas rakstiskas izcelsmes Puses Kompetentās drošības iestādes atļaujas;

4) Saņēmēja Puse izmanto no izcelsmes Puses saņemto klasificēto informāciju tikai tam mērķim, kādu ir noteikusi izcelsmes Puse;

5) Saņēmēja Puse nedrīkst samazināt klasifikācijas pakāpi vai deklasificēt saņemto klasificēto informāciju bez iepriek­šējas rakstiskas izcelsmes Puses Kompetentās drošības iestādes atļaujas;

6) Ar Kompetento drošības iestāžu starpniecību Puses informē viena otru par turpmākiem nodotās klasificētās informācijas apstrādes noteikumiem.

6.pants
SPECIĀLĀS ATĻAUJAS

1. Puses nodrošina, ka viņu valstu pilsoņiem, kuriem oficiālo pienākumu ietvaros ir nepieciešama pieeja vai kuriem pienākumu vai funkciju ietvaros var rasties nepieciešamība pieeja informācijai, kas klasificēta KONFIDENCIĀLI/CONFIDENTIEL LUX/CONFIDENTIAL vai augstāk, kas ir nodota vai ar kuru ir notikusi apmaiņa šī Līguma ietvaros, tiek veiktas atbilstošas drošības pārbaudes saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem, pirms šīm personām šāda pieeja tiek dota.

2. Pēc pieprasījuma un saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem Pušu Kompetentās drošības iestādes savstarpēji palīdz savas valsts pilsoņu vai komersantu, kas atrodas otras Puses teritorijā, drošības pārbaužu veikšanā, pirms personāla speciālās atļaujas vai industriālās drošības sertifikāta izsniegšanas.

3. Puses atzīst personāla speciālās atļaujas un industriālās drošības sertifikātus, kurus ir izsniegusi otra Puse saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

4. Kompetentās drošības iestādes informē viena otru par jebkurām izmaiņām izsniegtajās personāla speciālajās atļaujās un industriālās drošības sertifikātos.

7.pants
INDUSTRIĀLĀ DROŠĪBA

1. Ja kāda no Pusēm, valsts iestādēm vai līgumslēdzējiem izpilda klasificētu līgumu otras Puses valsts teritorijā, šīs otras Puses Kompetentā drošības iestāde uzņemas atbildību par klasificētās informācijas aizsardzību, kas tiek saņemta šī līguma ietvaros.

2. Pirms klasificētās informācijas, kas ir saņemta no otras Puses, nodošanas jebkuras Puses līgumslēdzējiem vai potenciālajiem līgumslēdzējiem, saņēmēja Puse:

a) nodrošina, ka šādiem līgumslēdzējiem vai potenciālajiem līgumslēdzējiem un to objektiem ir atbilstošas spējas aizsargāt klasificēto informāciju;

b) izsniedz līgumslēdzējam atbilstošu industriālās drošības sertifikātu;

c) izsniedz personām, kuras veic pienākumus, kuru veikšanai nepieciešama pieeja klasificētai informācijai, atbilstošas kategorijas personāla speciālo atļauju;

d) nodrošina, ka visas personas, kurām ir pieeja klasificētajai informācijai, ir informētas par saviem pienākumiem informācijas aizsardzībai saskaņā ar saņēmējas Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

3. Katrs klasificētais līgums, kas tiek noslēgts starp Pušu līgumslēdzējiem atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, satur atbilstošu projekta drošības instrukciju sadaļu, kas ietver projekta drošības klasifikāciju rādītāju.

4. Jebkura klasificēta līguma projekta drošības instrukciju kopija tiek nosūtīta tās Puses Kompetentajai drošības iestādei, kur klasificētais līgums tiek izpildīts, lai nodrošinātu atbilstošu drošības uzraudzību un kontroli.

5. Līgumslēdzējam ir tiesības pēc savas valsts Kompetentās drošības iestādes rakstiskas atļaujas saņemšanas iesaistīt klasificēta līguma izpildē apakšuzņēmējus. Potenciālajam apakšuzņēmējam ir jāievēro tādas pašas drošības prasības, kā līgumslēdzējam.

6. Kompetentās drošības iestādes informē viena otru par visiem līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem, kas ir iesaistīti klasificēta līguma izpildē.

8.pants
VIZĪTES

1. Vienas Puses atbilstoši pilnvarotas vizītes uz objektu, kur klasificētā informācija tiek glabāta otras Puses jurisdikcijā, tiek veiktas tikai pēc iepriekšējas uzņēmējas Puses Kompetentās drošības iestādes rakstiskas atļaujas saņemšanas.

2. Informācija par vizītēm tiek nosūtīta vismaz trīs nedēļas pirms vizītes datuma. Īpašu apstākļu gadījumā un iepriekš saskaņojot vizītes apstiprinājums tiek izsniegts pēc iespējas ātrāk.

3. Vizītes pieprasījumi tiek veikti saskaņā ar uzņēmējas Puses procedūrām, un tie satur sekojošu informāciju:

a) apmeklētāja vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta, pilsonība un pases vai identifikācijas kartes numurs;

b) apmeklētāja amats un funkcijas, kā arī iestāde, kurā viņš/viņa strādā;

c) apmeklētāja personāla speciālās atļaujas kategorija, ko apstiprina pieprasītājas Puses izsniegtais sertifikāts;

d) vizītes datums un ilgums;

e) vizītes mērķis;

f) pieprasīto apmeklējamo objektu nosaukumi;

g) ja iespējams, personu, kuras uzņems apmeklētājus, vārdi un uzvārdi;

h) datums, paraksts un Kompetentās drošības iestādes zīmogs.

4. Vizītes, kuru veikšanai nepieciešama pieeja informācijai DIENESTA VAJADZĪBĀM/RESTREINT LUX/RESTRICTED, var tikt saskaņotas nepastarpināti starp apmeklētāja drošības pārvaldnieku un objekta, kuru plānots apmeklēt, drošības pārvaldnieku.

5. Katra Puse nodrošina apmeklētāju personas datu aizsardzību saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

9.pants
KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS NODOŠANA

1. Parasti klasificētā informācija tiek nosūtīta starp Pusēm pa diplomātiskajiem kanāliem.

2. Citi klasificētās informācijas nodošanas vai apmaiņas veidi, tai skaitā elektromagnētiskā nosūtīšana, var tikt izmantota, ja par to vienojas abu Pušu Kompetentās drošības iestādes.

3. Par liela apjoma vai daudzuma klasificētās informācijas nosūtīšanu Kompetentās drošības iestādes vienojas katrā gadījumā atsevišķi.

4. Saņēmēja Puse rakstiski apstiprina klasificētās informācijas saņemšanu un izplata to lietotājiem.

10.pants
TULKOŠANA, PAVAIROŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

1. Klasificēto informāciju, kas apzīmēta kā SEVIŠĶI SLEPENI/TRES SECRET LUX/TOP SECRET, var tulkot vai pavairot tikai ar izcelsmes Puses Kompetentās drošības iestādes rakstisku atļauju.

2. Klasificētās informācijas līdz pakāpei SLEPENI/SECRET LUX/SECRET tulkošana un pavairošana tiek veikta saskaņā ar sekojošām procedūrām:

a) Personām ir jābūt atbilstošām personāla speciālajām atļaujām;

b) Tulkojumi un pavairotās kopijas tiek atbilstoši apzīmētas, un tām tiek nodrošināta tāda pati aizsardzība, kā oriģinālajai klasificētajai informācijai;

c) Tulkojumu un pavairoto kopiju skaits tiek ierobežots tikai tādā apjomā, kādā nepieciešams oficiāliem mērķiem;

d) Tulkojumi satur atbilstošu norādi valodā, uz kuru tulkojums tiek veikts, ka tie satur klasificēto informāciju, kas ir saņemta no izcelsmes Puses.

3. Klasificētā informācija tiek iznīcināta tā, lai novērstu tās pilnīgu vai daļēju atjaunošanu.

4. Klasificētā informācija, kas apzīmēta kā SEVIŠĶI SLEPENI/TRES SECRET LUX/TOP SECRET, netiek iznīcināta, un tā tiek nodota atpakaļ izcelsmes Puses Kompetentajai drošības iestādei.

11.pants
DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMS

1. Katra Puse saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem aktiem apmeklē savus objektus un organizācijas, kas glabā klasificēto informāciju, lai novērtētu, ka drošības prasības tiek pareizi ievērotas.

2. Pēc otras Puses lūguma katra Puse apstiprina otras Puses drošības personāla vizītes, lai kopā ar atbilstošajām uzņēmējas Puses iestādēm piedalītos nodotās klasificētās informācijas aizsardzības pasākumu novērtēšanā.

12.pants
DROŠĪBAS PRASĪBU PĀRKĀPUMS

1. Drošības prasību pārkāpuma gadījumā, kas saistīts ar klasificēto informāciju, ko radījusi vai kas saņemta no otras Puses, tās Puses Kompetentā drošības iestāde, kur drošības prasību pārkāpums noticis, pēc iespējas ātrāk informē otras Puses Kompetento drošības iestādi un nodrošina atbilstošu izmeklēšanu. Otra Puse, ja nepieciešams, sadarbojas izmeklēšanā.

2. Ja drošības prasību pārkāpums notiek trešajā pusē, informācijas nosūtītājas Puses Kompetentā drošības iestāde veic darbības, kas noteiktas šī panta 1.daļā.

3. Otra Puse tiek rakstiski informēta par izmeklēšanas rezultātiem, tai skaitā par drošības prasību pārkāpuma iemesliem, kaitējuma apmēru un izmeklēšanas secinājumiem.

13.pants
IZDEVUMI UN IZMAKSAS

Katra Puse sedz savus izdevumus, kas rodas saistībā ar visu šī Līguma aspektu piemērošanu un uzraudzību.

14.pants
STRĪDU IZŠĶIRŠANA

1. Strīdi, kas saistīti ar šī Līguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risināti tikai konsultāciju ceļā starp Pusēm.

2. Konsultāciju laikā abas Puses turpina ievērot visas citas saistības, kas izriet no šī Līguma.

15.pants
GROZĪJUMI

Šo Līgumu var grozīt pēc savstarpējas rakstiskas vienošanās. Grozījumi stājas spēkā saskaņā ar šī Līguma 16.panta 1.daļā minētajiem nosacījumiem.

16.pants
NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

1. Šis Līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc pēdējā rakstiskā paziņojuma saņemšanas pa diplomātiskajiem kanāliem, ar kuru Puses paziņo viena otrai, ka ir izpildītas iekšējās juridiskās prasības, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā.

2. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

3. Katra Puse jebkurā laikā var izbeigt šī Līguma darbību, par to rakstiski informējot vismaz sešus mēnešus iepriekš pa diplomātiskajiem kanāliem.

4. Neskatoties uz šī Līguma izbeigšanu, visa klasificētā informācija, kas ir nodota saskaņā ar šo Līgumu, turpina tikt aizsargāta saskaņā ar šeit noteiktajiem nosacījumiem, kamēr izcelsmes Puse neatbrīvo saņēmēju Pusi no šī pienākuma.

To apliecinot, šo Līgumu zemāk ir parakstījuši pilnvaroti šī Līguma parakstītāji.

Līgums noslēgts Luksemburgā 2007.g. 13.septembrī divos oriģinālos eksemplāros latviešu, franču un angļu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski.

Atšķirīgas šī Līguma noteikumu interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS
VALDĪBAS VĀRDĀ

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTES
VALDĪBAS VĀRDĀ

 

 

AGREEMENT ON THE EXCHANGE AND THE MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the Grand-Duchy of Luxembourg, hereinafter referred to as “the Parties”,

in order to guarantee the protection of the classified information exchanged between the Parties or transferred through public or private companies or organisations that deal with classified information of the Parties,

have agreed as follows:

Article 1
DEFINITIONS

For the purposes of the present Agreement:

1) ‘Classified information’ means any information, regardless of its form, nature and means of transfer, determined to require protection against unauthorised disclosure, which has been so designated by security classification, in accordance with the national laws and regulations in force of the originating Party;

2) ‘Competent Security Authority’ means the institution of each Party authorised and responsible for ensuring the protection of classified information transferred, received or generated in the course of the joint activities realised within the framework of the present Agreement in their own territory in accordance with its national laws and regulations and for the coordination of the implementation of the present Agreement;

3) ‘Originating Party’ means the Party initiating the classified information as represented by the Competent Security Authority;

4) ‘Receiving Party’ means the Party to which the classified information is transferred as represented by the Competent Security Authority;

5) ‘Third party’ means any state, organisation or legal entity which is not a Party to the present Agreement;

6) ‘Personnel security clearance’ means a determination by the Competent Security Authority or other relevant state authority that an individual is eligible to have access to and to handle classified information up to the level defined in the clearance;

7) ‘Facility security clearance’ means a determination by the Competent Security Authority or other relevant state authority that, from a security point of view, a facility has the physical and organisational capability to receive, handle and process classified information in accordance with its national laws and regulations;

8) ‘Need-to-know’ means that access to classified information may only be granted to an individual or legal entity which has a verified requirement for knowledge of or possession of such information in order to perform official and professional duties;

9) ‘Contractor’ means an individual or a legal entity possessing the legal capability to undertake classified contracts;

10) ‘Classified contract’ means an agreement between two or more contractors creating and defining enforceable rights and obligations between them, which contains or involves classified information;

11) ‘Project security instructions’ means a compilation of security requirements, which are applied to a classified contract in order to standardize security procedures;

12) ‘Project security classification guide’ means the part of the project security instructions which identifies the elements of the contract that are classified and specifies their security classification levels.

Article 2
SCOPE OF APPLICATION

In accordance with their national laws and regulations, both Parties shall take all appropriate measures to ensure the protection of the classified information, which is transferred, received, produced or developed within the framework of the present Agreement.

Article 3
SECURITY CLASSIFICATIONS

The Parties agree that the following security classification levels are equivalent and correspond to the security classification levels specified in the respective national laws and regulations:

Republic of Latvia

Grand-Duchy of Luxembourg

Equivalence in English

SEVIŠĶI SLEPENI

TRES SECRET LUX

TOP SECRET

SLEPENI

SECRET LUX

SECRET

KONFIDENCIĀLI

CONFIDENTIEL LUX

CONFIDENTIAL

DIENESTA VAJADZĪBĀM

RESTREINT LUX

RESTRICTED

 

Article 4
COMPETENT SECURITY AUTHORITIES

1. The Competent Security Authorities of the States of the Parties are as follows:

For the Republic of Latvia:

Constitution Protection Bureau

Miera iela 85a

Riga, LV–1001

Latvia

For the Grand Duchy of Luxembourg:

Service de Renseignement

Autorité Nationale de Sécurité

Boîte Postale 2379

L- 1023 Luxembourg

2. The Competent Security Authorities shall inform each other of the national laws and regulations in force on their respective territories regulating the protection of classified information.

3. In order to ensure close cooperation in the implementation of the present Agreement, the Competent Security Authorities shall, on request, provide each other with information about the security standards, procedures and practices employed by the respective Party for the protection of classified information.

Article 5
SECURITY PRINCIPLES

The protection and handling of classified information exchanged between the Parties is ruled by the following principles:

1) The receiving Party shall afford to all of the transferred, received, produced or developed classified information the same degree of security protection and marking as is provided for its classified information of the equivalent level of classification as defined in Article 3 of the present Agreement. The originating Party shall inform the receiving Party about all subsequent security classification modifications of the classified information transferred;

2) Access to classified information and to locations and facilities where classified activities are performed or where classified information is stored shall be limited only to those individuals who have been security cleared and authorised by their national Competent Security Authorities in accordance with their national laws and regulations and who have a need to know;

3) The receiving Party shall not release or disclose received classified information to a third party without the prior written permission of the Competent Security Authority of the originating Party;

4) The receiving Party shall use classified information that is received from the originating Party for the purpose only that is specified by the originating Party;

5) The receiving Party shall neither downgrade nor declassify the received classified information without the prior written permission of the Competent Security Authority of the originating Party.

6) The Parties shall through their Competent Security Authorities inform each other of the further handling instructions of the transferred classified information.

Article 6
SECURITY CLEARANCES

1. The Parties shall ensure that their nationals who, in the conduct of their official duties require access, or whose duties or functions may afford access to information classified KONFIDENCIĀLI/CONFIDENTIEL LUX/ CONFIDENTIAL or above, provided or exchanged under the present Agreement, are appropriately security cleared in accordance with the national laws and regulations before they are granted access to such information.

2. On request, the Competent Security Authority of each Party, according to its national laws and regulations, shall assist each other during the vetting procedures of their nationals living or facilities located in the territory of the other Party, preceding the issue of the personnel security clearance and the facility security clearance.

3. The Parties shall recognise the personnel security clearances and facility security clearances issued in accordance with the national laws and regulations of the other Party.

4. The Competent Security Authorities shall inform each other about any modifications regarding the personnel security clearances and facility security clearances.

Article 7
INDUSTRIAL SECURITY

1. Should either of the Parties, state institutions or contractors perform a classified contract in the territory of the state of the other Party, the Competent Security Authority of this other Party shall assume responsibility for the protection of classified information received under the contract.

2. Prior to release to either Parties’ contractors or prospective contractors of any classified information received from the other Party, the receiving Party shall:

a) ensure that such contractor or prospective contractor and its facilities have the capability to protect the classified information adequately;

b) grant to the facility an appropriate security clearance;

c) grant an appropriate level of security clearance to individuals who perform functions which require access to the classified information;

d) ensure that all individuals having access to the classified information are informed of their responsibilities to protect the information in accordance with the national laws and regulations of the receiving Party.

3. Every classified contract concluded between contractors of the Parties, under the provisions of the present Agreement, shall include appropriate project security instructions, including a project security classification guide.

4. Copy of the project security instructions of any classified contract shall be forwarded to the Competent Security Authority of the Party where the classified contract is to be performed to allow adequate security supervision and control.

5. The contractor shall be entitled, with the prior permission of the Competent Security Authority of its State, to involve subcontractors in the classified contract. The prospective subcontractor shall meet the same security requirements as the contractor.

6. The Competent Security Authorities shall inform one another of all contractors and subcontractors involved in the classified contract.

Article 8
VISITS

1. Visits duly authorised by a Party to a location where classified information is stored under the jurisdiction of the other Party shall only be granted after prior written permission of the Competent Security Authority of the host Party has been obtained.

2. Visits shall be notified at least three weeks prior to the date of the visit. In case of special circumstances, authorisation for the visit will be granted as soon as possible, subject to prior co-ordination.

3. Requests for visit are established in accordance with the procedures of the host Party and shall contain the following information:

a) visitor’s first name and surname, date and place of birth, nationality and passport or identity card number;

b) position and function of the visitor as well as the name of the facility where he/she is employed;

c) visitor’s level of personnel security clearance, confirmed by a security certificate issued by the requiring Party;

d) date and duration of the visit;

e) purpose of the visit;

f) names of facilities requested to be visited;

g) first names and surnames of the persons who shall receive the visitors, if possible;

h) date, signature and the official seal of the Competent Security Authority.

4. Visits entailing access to classified information marked as DIENESTA VAJADZĪBĀM/RESTREINT LUX/RESTRICTED may be arranged directly between the security officer for the visitor and the security officer for the facility to be visited.

5. Each Party shall guarantee the protection of personal data of the visitors according to its respective national laws and regulations.

Article 9
TRANSFER OF CLASSIFIED INFORMATION

1. Classified information shall normally be transferred between Parties through diplomatic channels.

2. Other means of transfer or exchange of classified information, including electromagnetic transmission, may be used if agreed upon by the Competent Security Authorities of both Parties.

3. Delivery of large items or quantities of classified information shall be arranged on a case-by-case basis by the Competent Security Authorities.

4. The receiving Party shall confirm in writing the receipt of the classified information and shall disseminate it to the users.

Article 10
TRANSLATION, REPRODUCTION AND DESTRUCTION

1. Classified information marked as SEVIŠĶI SLEPENI/TRES SECRET LUX/TOP SECRET shall be translated or reproduced only upon the written permission of the Competent Security Authority of the originating Party.

2. Translations and reproductions of classified information marked up to SLEPENI/SECRET LUX/SECRET shall be made according to the following procedures:

a) The individuals shall hold the appropriate personnel security clearances;

b) Translations and reproductions shall be marked and placed under the same protection as the original classified information;

c) Translations and the number of reproductions shall be limited to that required for official purposes;

d) Translations shall bear an appropriate note in the language into which it is translated indicating that it contains classified information received from the originating Party.

3. Classified information shall be destroyed so as to prevent its reconstruction in whole or in part.

4. Classified information marked as SEVIŠĶI SLEPENI/TRES SECRET LUX/TOP SECRET shall not be destroyed and it shall be returned to the Competent Security Authority of the originating Party.

Article 11
SECURITY ASSESSMENT

1. Each Party shall visit its own facilities and organisations holding classified information, in accordance with its national laws and regulations, in order to assess that the security measures are correctly applied.

2. Each Party at the request of the other Party shall authorise visits of security personnel of the other Party to participate with the appropriate authorities of the host Party in the assessment of the protection of the classified information transferred.

Article 12
BREACH OF SECURITY

1. In case of breach of security related to classified information originated by or received from the other Party, the Competent Security Authority of the Party where the breach of security occurs shall inform the Competent Security Authority of the other Party, as soon as possible, and ensure the appropriate investigation. The other Party shall, if required, co-operate in the investigation.

2. If a breach of security occurs in a third Party, the Competent Security Authority of the despatching Party shall take the actions prescribed in paragraph 1 of the present Article.

3. The other Party shall be informed of the results of the investigation, in writing, including the reasons for the breach of security, the extent of the damage and the conclusions of the investigation.

Article 13
EXPENSES AND COSTS

Each Party shall bear its own expenses incurred in connection with the application and supervision of all aspects of the present Agreement.

Article 14
SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Disputes relating to the interpretation or the application of the present Agreement shall be settled exclusively by consultation between the Parties.

2. During the period of consultations, both Parties shall continue to comply with all the other obligations resulting from the present Agreement.

Article 15
AMENDMENTS

The present Agreement may be modified on the basis of mutual written consent. The amendments shall enter into force in accordance with the terms specified in paragraph 1 of Article 16 of the present Agreement.

Article 16
FINAL PROVISIONS

1. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Parties inform each other that the internal legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.

2. The present Agreement is concluded for an indefinite period of time.

3. Each Party may, at any time, terminate the present Agreement in writing through diplomatic channels, with at least six months prior notice.

4. Notwithstanding the termination, all Classified Information transferred pursuant to the present Agreement shall continue to be protected according to the provisions set forth herein, until the Originating Party dispenses the Receiving Party from this obligation.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized, have signed the present Agreement.

Done at Luxembourg, on 13.09 of 2007, in two original copies each in the Latvian, French and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergence of interpretation of the provisions of the present Agreement, the English text shall prevail.

 

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF LATVIA

FOR THE GOVERNMENT
OF THE GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!