• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2008. gada 9. decembra noteikumi Nr. 1014 "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 17.12.2008., Nr. 196 https://www.vestnesis.lv/ta/id/185278-kartiba-kada-aprekinama-maksa-par-dzivojamas-majas-parvaldisanu-un-apsaimniekosanu

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ministru kabineta noteikumi Nr.1015

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"

Vēl šajā numurā

17.12.2008., Nr. 196

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 1014

Pieņemts: 09.12.2008.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1014

Rīgā 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr.89 13.§)
Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta ceturto daļu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā dzīvojamās mājas pārvaldnieks (turpmāk – pārvaldnieks):

1.1. sastāda dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi kalendāra gadam (turpmāk – tāme) (1.pielikums);

1.2. aprēķina dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas īpašniekam (turpmāk – dzīvokļa īpašnieks) maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

1.3. paziņo dzīvokļu īpašniekiem par maksas apmēru noteiktam laikposmam;

1.4. informē dzīvokļu īpašniekus par noteiktam laikposmam tāmē paredzētajām izmaksām;

1.5. sagatavo dzīvokļu īpašniekiem pārskatu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izlietošanu kārtējā gadā.
2. Noteikumi ir piemērojami dzīvojamā mājā, kuru dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu nav pārņēmusi pārvaldīšanā un apsaimnie­košanā un kurā dzīvokļu īpašnieki likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to.
3. Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Iaps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi (lati mēnesī par dzīvokļu īpašumu kopējās platības kvadrātmetru);

Iu – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi saskaņā ar tāmi, kurā pārvaldnieks ietver šo noteikumu 1.pielikumā iekļautās pozīcijas;

Plm – dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu kopējā platība (m2) – mājas kadastrālās uzmērīšanas lietā atzīmētā dzīvojamās mājas kopējā platība, kas precizēta, ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.

4. Pārvaldnieka pienākums ir piecu darbdienu laikā pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniegt tāmi attiecīgā dzīvokļa īpašniekam.
5. Dzīvokļa īpašnieka veicamo maksājumu aprēķina proporcionāli dzīvokļa īpašumā ietilpstošajai kopīpašuma domājamai daļai.
6. Ja dzīvokļa īpašnieks izmanto dzīvokļa īpašumu komercdarbībai un šāda darbība rada papildu slodzi, kas saistīta ar dzīvojamās mājas vai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu palielināšanos, minētie papildu izdevumi jāsedz attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam, kurš izmanto dzīvokļa īpašumu komercdarbībai. Papildu izdevumu apjomu nosaka dzīvojamās mājas pārvaldnieks.
7. Ikvienā dzīvojamā mājā organizējami šādi uzturēšanas un apsaimnie­košanas pakalpojumi:

7.1. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes­gabala sanitārā kopšana un labiekārtošana (tai skaitā deratizācija, dezinsekcija);

7.2. dzīvojamās mājas (tai skaitā inženiertehnisko komunikāciju un sistēmu) tehniskā apkope, kārtējie remontdarbi;

7.3. mājas pārvaldīšanas pakalpojumi (tai skaitā finanšu uzskaites un juridiskie pakalpojumi, lietvedības nodrošināšana);

7.4. nākamajam periodam nepieciešamo remontdarbu plānošana (vismaz trim nākamajiem gadiem vai citam dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē noteiktajam periodam).
8. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošina pēc vizuālā dzīvojamās mājas, tās iekārtu un komunikāciju apsekojuma.
9. Šo noteikumu 7.4.apakšpunktā minēto pakalpojumu nodrošina saskaņā ar dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas rezultātiem, kuru veikusi normatī­vajos aktos noteiktā kārtībā sertificēta persona.
10. Par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam dzīvojamās mājas pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.oktobrim, paziņojumā norādot laiku un vietu (piemēram, mājaslapa internetā, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmes kopsavilkumu (2.pieli­kums), kā arī dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem (3.pielikums). Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma tāmes kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu pārvaldnieks rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.
11. Plānojot nepieciešamos remontdarbus nākamajiem periodiem (šo noteikumu 7.4.apakšpunkts), pārvaldnieks pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksā var iekļaut arī plānoto remontdarbu izmaksas.
12. 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē (turpmāk – kopsapulce) pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, kā arī par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu nākama­jiem periodiem. Kopsapulce ir tiesīga pilnvarot personu dzīvokļu īpašnieku saziņai ar pārvaldnieku.
13. Lemjot par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimnie­košanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, dzīvokļu īpašnieki nevar atteikties no šo noteikumu 7.punktā minēto uzturēšanas un apsaimnieko­šanas pakalpojumu nodrošināšanas dzīvojamai mājai.
14. Ja dzīvokļu īpašnieki šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendāra gadam stājas spēkā ar 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.
15. Dzīvokļu īpašnieki, pieņemot kopsapulcē attiecīgu lēmumu, bez pārvaldnieka starpniecības var nodrošināt dzīvojamai mājai funkcionāli nepie­ciešamā zemesgabala un koplietošanas telpu sanitāro kopšanu. Darbu kārtību atbilstoši normatīvo aktu prasībām un dzīvokļu īpašnieku atbildību nosaka kopsapulces protokolā.
16. Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu, vienlaikus izlem­jams jautājums par attiecīgās maksas noteikšanu visu šajos noteikumos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.
17. Šo noteikumu 16.punktā minētais kopsapulces protokols iesniedzams pārvaldniekam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
18. Pārvaldniekam ir pienākums 10 darbdienu laikā sniegt dzīvokļu īpaš­niekiem rakstisku atbildi par iespējām nodrošināt pakalpojumus par maksu, kādu dzīvokļu īpašnieki apstiprinājuši kopsapulcē.
19. Ja pārvaldnieks nevar nodrošināt pakalpojumus par dzīvokļu īpaš­nieku apstiprināto maksu un sniedz attiecīgu finansiālu pamatojumu, dzīvokļu īpašnieki lemj par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.
20. Ja dzīvokļu īpašnieki saskaņā ar šo noteikumu 16. vai 19.punktu nav lēmuši par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, ar 1.janvāri vai citu pārvaldnieka noteiktu termiņu stājas spēkā pārvaldnieka noteiktā pārvaldī­šanas un apsaimniekošanas maksa nākamajam kalendāra gadam.
21. Ja dzīvojamā mājā vai tai funkcionāli nepieciešamajā zemesgabalā ir radusies vai var rasties avārijas situācija, kas var apdraudēt personu dzīvību, veselību vai īpašumu, pārvaldniekam ir tiesības steidzamai avārijas situācijas novēršanai izmantot līdzekļus, kas iekasēti par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai citus pārvaldnieka rīcībā esošus finanšu līdzekļus.
22. Pēc avārijas situācijas novēršanas pārvaldniekam ir pienākums 10 darbdienu laikā rakstiski paziņot dzīvokļu īpašniekiem par avārijas situācijas novēršanai veiktajiem darbiem, kā arī šo darbu izmaksām.
23. Pārvaldniekam ir pienākums paziņot dzīvokļu īpašniekiem vai to pilnvarotai personai par kārtējo remontdarbu veikšanu dzīvojamā mājā un pieaicināt attiecīgo personu piedalīties veikto darbu pieņemšanā.
24. Ja ir ievēroti šo noteikumu 22. un 23.punktā minētie nosacījumi, pārvaldniekam ir tiesības pieprasīt dzīvokļu īpašniekiem segt par avārijas situācijas novēršanu iztērētos līdzekļus (papildus noteiktajai pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksai).
25. Katru gadu līdz 1.aprīlim pārvaldnieks nosūta dzīvokļu īpašniekiem paziņojumu, norādot laiku un vietu (piemēram, mājaslapa internetā, informatīvs stends), kur var iepazīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu (4.pielikums). Pēc dzīvokļa īpašnieka lūguma pārvaldnieks minēto pārskatu rakstiski nosūta attiecīgajam dzīvokļa īpašniekam.
26. Ja dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības pārņem dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona, pārvaldnieka pienākums ir nodot jaunajam pārvaldniekam neizlietoto dzīvoja­mās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas daļu.
27. Nosakot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apmēru 2009.gadam, pārvaldnieks par aprēķināto dzīvojamās mājas pārval­dīšanas un apsaimniekošanas maksu rakstiski paziņo dzīvokļu īpašniekiem ne vēlāk kā līdz 2008.gada 22.decembrim.
28. Nosakot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apmēru 2009.gadam, pārvaldnieks šo noteikumu 18.punktā minēto atbildi sniedz piecu darbdienu laikā.
29. Pārvaldnieka noteiktā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimnie­košanas maksa 2009.gadam stājas spēkā ar 2009.gada 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu, ja:

29.1. līdz 2009.gada 15.janvārim kopsapulce nav sasaukta vai kopsapulcē ir noraidīta pārvaldnieka piedāvātā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaim­niekošanas maksa un vienlaikus nav izlemts jautājums par attiecīgās maksas noteikšanu visu šajos noteikumos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai, vai arī nav pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;

29.2. līdz 2009.gada 1.februārim dzīvokļu īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci vai kopsapulcē lēmuši par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu saistībā ar pārvaldnieka sniegto informāciju par iespējām nodrošināt pakalpojumus par maksu, kādu dzīvokļu īpašnieki apstiprinājuši kopsapulcē.
Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs A.Šlesers

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014
Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme ______.gadam*

Mājas adrese _______________________________________

Mājas pārvaldnieks ______________________________________

  (nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Informācija par māju:


1. Kopējā dzīvokļu īpašumu platība (m2), tai skaitā:

1.1. apkurināmā platība

1.2. balkonu/terašu platība ar koeficientu 0,3

1.3. lodžiju platība ar koeficientu 0,5

2. Dzīvokļu īpašumu skaits

3. Stāvu skaits

4. Kāpņu telpu skaits

5. Siltummezglu skaits

6. Liftu skaits

7. Atkritumu vadu skaits

8. /Cita informācija/

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

9. Koplietošanas telpas (m2)

9.1. kāpņu telpas

9.2. pagrabs

9.3. bēniņi

9.4. logi koplietošanas telpās

10. Apkopjamā platība (m2)

10.1. ietves

10.2. ielas braucamā daļa, laukumi

10.3. zāliens, apstādījumi

10.4. konteineru laukumi

10.5. bērnu rotaļu laukums

10.6. citi

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

Nr.
p.k.

Pakalpojums

Vai tiek sniegts pakalpojums (jā/nē)**

Darbu periodiskums (reizes, stundas) mēnesī vai izpildes termiņš**

Pakalpojuma cena viena dzīvokļa īpašuma platības m2 mēnesī

Summa (Ls)

mēnesī

gadā

1

2

3

4

5

6

7

I

Ieņēmumi
**

**

1.

Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa


x

**

**

**

2.

Nekustamā īpašuma nodoklis


x

**

**

**

3.

Zemes nomas maksa


x

**

**

**

4.

Apdrošināšana


x

**

**

**

5.

Citi ieņēmumi (norādīt, kādi)


x

**

**

**

II

Izdevumi**

**

**

1.

Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana**

**

**

1.1.

Mājai piesaistītais zemes gabals**

**

**

1.1.1.

Ielas un ietves uzkopšana


1.1.2.

Iebrauktuves un celiņu (asfalts) uzkopšana


1.1.3.

Gājēju celiņu (grunts) uzkopšana


1.1.4.

Atkritumu konteineru laukumu uzkopšana


1.1.5.

Zālienu kopšana


1.1.6.

Zāles pļaušana


1.1.7.

Krūmāju, koku kopšana, apgriešana


1.1.8.

Bērnu rotaļu laukuma uzkopšana


1.1.9.

Atkritumu urnu apkope un iztukšošana


1.1.10.

Citi darbi (norādīt, kādi)


1.2.

Koplietošanas telpas**

**

**

1.2.1.

Kāpņu slaucīšana


1.2.2.

Kāpņu mazgāšana


1.2.3.

Kāpņu mitrā uzkopšana


1.2.4.

Koplietošanas koridoru mazgāšana


1.2.5.

Kāpņu margu mazgāšana


1.2.6.

Kāpņu telpas griestu tīrīšana


1.2.7.

Kāpņu telpas sienu mazgāšana


1.2.8.

Lifta kabīnes mazgāšana


1.2.9.

Atkritumu vadu tīrīšana un dezinfekcija


1.2.10.

Koplietošanas telpu logu mazgāšana


1.2.11.

Pagrabu tīrīšana


1.2.12.

Bēniņu tīrīšana


1.2.13.

Citi darbi (norādīt, kādi)


1.3.

Citi obligāti veicamie piesaistītā zemes gabala un koplietošanas telpu sanitārās kopšanas pakalpojumi**

**

**

1.3.1.

Deratizācija (grauzēju iznīcināšana)


1.3.2.

Dezinsekcija (insektu iznīcināšana)


1.3.3.

Lielgabarīta atkritumu izvešana


1.3.4.

Lapu un zaru izvešana


1.3.5.

Ieejas mezglu jumtiņu tīrīšana


1.3.6.

Lāsteku un sniega tīrīšana no jumta


1.3.7.

Valsts karoga pacelšana


1.3.8.

Citi darbi (norādīt, kādi)


2.

Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti**

**

**

2.1.

Ūdensvada un kanalizācijas sistēma**

**

**

2.1.1.

Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana


2.1.2.

Sistēmas apsekošana (skaitītāju, ventiļu, filtru, nosēdaku, sūkņu, izolācijas), apsekošanas aktu noformēšana un saglabāšana


2.1.3.

Sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana


2.1.4.

Kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana


2.1.5.

Atsevišķu bojāto posmu un noslēgventiļu nomaiņa


2.1.6.

Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām


2.1.7.

Atsevišķajos īpašumos esošo iekārtu (skaitītāju, krānu, ventiļu, ūdens maisītāju, skalojamo kastu) apsekošana


2.1.8.

Ūdensvadu skalošana


2.1.9.

Citi darbi (norādīt, kādi)


2.2.

Siltumapgādes sistēma**

**

**

2.2.1.

Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana


2.2.2.

Sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu


2.2.3.

Sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude


2.2.4.

Siltummezgla iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude


2.2.5.

Apkures sistēmas atgaisošana


2.2.6.

Siltummaiņu ķīmiskā vai mehāniskā tīrīšana


2.2.7.

Noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana


2.2.8.

Sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana


2.2.9.

Tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana


2.2.10.

Elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts


2.2.11.

Kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība


2.2.12.

Kontrolmēraparatūras pārbaužu organizēšana


2.2.13.

Siltumskaitītāja darbības uzraudzība


2.2.14.

Iekārtu un cauruļvadu krāsošana un siltumizolācijas uzlikšana


2.2.15.

Sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām


2.2.16.

Bojāto noslēgventiļu nomaiņa siltumapgādes sistēmā


2.2.17.

Atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņa


2.2.18.

Skaitītāju rādījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā


2.2.19.

Normatīvo temperatūras režīmu uzturēšana telpu apkurē un karstā ūdens padevē


2.2.20.

Energoaudita veikšana***


2.2.21.

Citi darbi (norādīt, kādi)


2.3.

Elektroapgādes sistēma**

**

**

2.3.1.

Sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana


2.3.2.

Elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana


2.3.3.

Elektrosadales sistēmas testēšana


2.3.4.

Koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana


2.3.5.

Koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. pārbaude


2.3.6.

Bojāto koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. nomaiņa


2.3.7.

Citi darbi (norādīt, kādi)


2.4.

Mājas konstruktīvie elementi**

**

**

2.4.1.

Koplietošanas telpu logu, durvju un ventilācijas lūku apsekošana


2.4.2.

Mājas apmales un drenāžas sistēmas apsekošana un tīrīšana


2.4.3.

Mājas inženiertīklu aku apsekošana un tīrīšana


2.4.4.

Lietus ūdens notekcauruļu apsekošana un tīrīšana


2.4.5.

Jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un atkritumu vadu konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu, hidroizolācijas, siltumizolācijas) apsekošana


2.4.6.

Fasādes, balkonu, lodžiju un nojumju apsekošana


2.4.7.

Dūmvadu un ventilācijas šahtu pārbaude un tīrīšana


2.4.8.

Ventilācijas vadu, režģu un jumtiņu krāsošana


2.4.9.

Gāzes vadu pārbaude un krāsošana


2.4.10.

Konstruktīvo elementu kārtējie remonti


2.4.11.

Ugunsdrošības sistēmas uzturēšana, apsekošana un darbības tehniskā pārbaude


2.4.12.

Citi darbi (norādīt, kādi)


2.5.

Plānotie nākamo periodu izdevumi kārtējiem remonta darbiem (darbu atšifrējums)**

**

**

2.6.

Avārijas dienesta pakalpojumi**

**

**

3.

Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi**

**

**

3.1.

Finanšu uzskaite**

**

**

3.1.1.

Maksājumu aprēķini


3.1.2.

Dzīvokļu īpašumu īpašnieku norēķinu uzskaite


3.1.3.

Dzīvokļu īpašumu īpašnieku maksājumu pieņemšana


3.1.4.

Dzīvokļu īpašumu īpašnieku informēšana par izmaiņām pakalpojumu tarifos


3.1.5.

Norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem


3.1.6.

Nodokļu pārskatu sastādīšana


3.1.7.

Gada pārskatu sagatavošana


3.1.8.

Īpašuma uzturēšanas plānoto un faktisko izdevumu pārskatu sastādīšana


3.1.9.

Remonta darbu tāmēšana


3.1.10.

Mājas atjaunošanas līdzekļu uzkrāšana


3.1.11.

Finanšu un grāmatvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā


3.1.12.

Citi pakalpojumi (norādīt, kādi)


3.2.

Juridiskie pakalpojumi**

**

**

3.2.1.

Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem


3.2.2.

Līgumu slēgšana ar dzīvokļu īpašniekiem


3.2.3.

Parādu piedziņa (tiesvedības dokumentu sagatavošana, pārstāvniecība tiesā, darbs ar parādniekiem u.tml.)


3.2.4.

Juridisku dokumentu projektu sagatavošana (sūdzības, pretenzijas, līgumi, vienošanās, sarakste ar valsts un pašvaldību institūcijām, protokoli u.tml.)


3.2.5.

Pārstāvība darījumu attiecībās (tikšanās ar darījumu partneriem, konsultācijas par darījumu līgumu nosacījumiem, līgumu izpildes kontrole u.tml.)


3.2.6.

Juridisko dokumentu saglabāšana


3.2.7.

Citi pakalpojumi (norādīt, kādi)


3.3.

Lietvedība**

**

**

3.3.1.

Mājas dokumentācijas saglabāšana


3.3.2.

Izziņu sagatavošana un izsniegšana


3.3.3.

Mājas kopsapulču un dzīvokļu īpašnieku aptauju organizēšana


3.3.4.

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana un atbilžu sniegšana


3.3.5.

Lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un elektroniskā formātā


3.3.6.

Citi pakalpojumi (norādīt, kādi)


4.

Pārvaldnieka administratīvie izdevumi**

**

**

4.1.

Administratīvo ēku uzturēšana


4.2.

Pasta un sakaru pakalpojumi


4.3.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi


4.4.

Citi izdevumi


5.

Neparedzēti izdevumi ārkārtas gadījumiem**

**

**

6.

Citi izdevumi**

**

**

6.1.

Nekustamā īpašuma nodoklis
**

**

6.2.

Zemes nomas maksa
**

**

6.3.

Apdrošināšana
**

**

6.4.

Citi izdevumi (norādīt, kādi)
**

**

7.

Pārvaldnieka peļņa

x

x


**

**

Apstiprināja _________________________________________________________________________________________________________
(amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ________________

Piezīmes.

1. * Ja pārvaldnieks izmanto citas formas tāmi, tāmē norādāmajām pozīcijām jāatbilst šā pielikuma prasībām.

2. ** Šis lauks aizpildāms obligāti.

3. *** Aizpilda, ja dzīvokļu īpašnieki pieņēmuši lēmumu veikt energoauditu vai energoefektivitātes pasākumus.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014
Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāmes ______.gadam kopsavilkums

Mājas adrese _______________________________________

Mājas pārvaldnieks _______________________________________

  (nosaukums, reģistrācijas Nr., adrese)

Informācija par māju:


1. Kopējā dzīvokļu īpašumu platība (m2), tai skaitā:

1.1. apkurināmā platība

1.2. balkonu/terašu platība ar koeficientu 0,3

1.3. lodžiju platība ar koeficientu 0,5

2. Dzīvokļu īpašumu skaits

3. Stāvu skaits

4. Kāpņu telpu skaits

5. Siltummezglu skaits

6. Liftu skaits

7. Atkritumu vadu skaits

8. /Cita informācija/

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

9. Koplietošanas telpas (m2)

9.1. kāpņu telpas

9.2. pagrabs

9.3. bēniņi

9.4. logi koplietošanas telpās

10. Apkopjamā platība (m2)

10.1. ietves

10.2. ielas braucamā daļa, laukumi

10.3. zāliens, apstādījumi

10.4. konteineru laukumi

10.5. bērnu rotaļu laukums

10.6. citi

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........


Nr.
p.k.

Pakalpojums

Vai tiek sniegts pakalpojums (jā/nē)

Izcenojums Ls/m2 mēnesī

Summa (Ls)

mēnesī

gadā

1

2

3

4

5

6

I

Ieņēmumi

1.

Apsaimniekošanas maksa

2.

Nekustamā īpašuma nodoklis

3.

Zemes nomas maksa

4.

Apdrošināšana

5.

Citi ieņēmumi (norādīt, kādi)

II

Izdevumi

1.

Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana un labiekārtošana

1.1.

Piesaistītais zemes gabals

1.2.

Koplietošanas telpas

1.3.

Citi teritorijas un koplietošanas telpu uzturēšanas un apkopšanas pakalpojumi

2.

Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un remonti

2.1.

Ūdensvada un kanalizācijas sistēma

2.2.

Siltumapgādes sistēma

2.3.

Elektroapgādes sistēma

2.4.

Mājas konstruktīvie elementi

2.5.

Plānotie nākamo periodu izdevumi remonta darbiem

2.6.

Avārijas dienests

2.7.

Citi tehniskās uzturēšanas un apkalpošanas darbi

3.

Mājas pārvaldīšanas pakalpojumi
3.1.

Finanses un grāmatvedība

3.2.

Juridiskie pakalpojumi

3.3.

Lietvedība

4.

Pārvaldnieka administratīvie izdevumi

4.1.

Administratīvo ēku uzturēšana

4.2.

Pasta un sakaru pakalpojumi

4.3.

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

4.4.

Citi izdevumi

5.

Neparedzēti izdevumi ārkārtas gadījumiem

6.

Citi izdevumi

6.1.

Nekustamā īpašuma nodoklis

6.2.

Zemes nomas maksa

6.3.

Apdrošināšana

6.4.

Citi izdevumi (norādīt, kādi)

7.

Pārvaldnieka peļņa

Sastādīja ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ________________

Apstiprināja _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                    (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

Datums ________________

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014
Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums uz 20__.gada _____.______________
Ekonomikas ministrs K.Gerhards
4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1014
Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par 20__.gadu

05.JPG (83241 bytes)

06.JPG (69801 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!