Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 15.04.2008., Nr. 58 https://www.vestnesis.lv/ta/id/173891

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

15.04.2008., Nr. 58

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

Akciju sabiedrības “Latvijas Tirdzniecības banka”

saīsinātie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2007. gada 31. decembrī

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2007. GADU

(visas summas ir tūkstošos latu)

2007

2006

Procentu ienākumi

15,884

7,378

Procentu izdevumi

(9,282)

(2.848)

Tīrie procentu ienākumi

6,602

4,530

Komisijas naudas ienākumi

922

994

Komisijas naudas izdevumi

(147)

(157)

Tīrie komisijas ienākumi

775

837

Neto peļņa no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām

19

20

Ārvalstu valūtu tirdzniecības un pārvērtēšanas peļņa

3,606

3,385

Pārējie ienākumi

6

14

Peļņa no pamatdarbības

11,008

8,786

Administratīvie izdevumi

(1,587)

(1,252)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu nolietojums

(113)

(105)

Pārējie izdevumi

(177)

(177)

Vērtības samazināšanās zaudējumi

(1)

(7)

Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

9,130

7,245

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(1,370)

(1,082)

Pārskata gada peļņa

7,760

6,163


BILANCE UN ĀRPUSBILANCES POSTEŅI 2007. GADA 31. DECEMBRĪ

(visas summas ir tūkstošos latu)

AKTĪVI

31.12.2007.

31.12.2006.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

32,999

18,297

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

534,629

241,075

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

25

6

Kredīti un debitoru parādi:

7,347

15,146

Termiņa prasības pret kredītiestādēm

7,275

15,066

Kredīti

72

80

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi:

5,371

277

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

9

8

Pārējās prasības pret kredītiestādēm

5,362

269

Nemateriālie aktīvi

72

77

Pamatlīdzekli

215

218

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

56

52

Pārējie aktīvi

80

256

Kopā aktīvi

580,794

275,404


BILANCE UN ĀRPUSBILANCES POSTEŅI 2007.GADA 31. DECEMBRĪ

(visas summas ir tūkstošos latu)

PASĪVI

31.12.2007.

31.12.2006.

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

100

20

Amortizētajā iegādes vērtībā vērtētās finanšu saistības:

547,405

249,605

Saistības pret kredītiestādēm

552

2.157

Noguldījumi

546,823

247,448

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

266

160

Uzkrājumi

76

128

Nodokļu saistības

203

319

Kārtējās nodokļu saistības

193

318

Atliktā nodokļa saistības

10

1

Pārējās saistības

84

273

Kopā saistības

548,134

250,505

KAPITĀLS UN REZERVES

Apmaksātais pamatkapitāls

8,200

8,200

Akciju emisijas uzcenojums

4,470

4,470

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

1

1

Pārvērtēšanas rezerves

1

-

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/(zaudējumi)

12,228

6,065

Pārskata gada peļņa

7,760

6,163

Kopā kapitāls un rezerves

32,660

24,899

Kopā pasīvi

580,794

275,404

Aktīvi un pasīvi pārvaldīšanā

36,831

11,712

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

Pārējās ārpusbilances saistības pret klientiem

89

136


Finanšu pārskatus, no kuriem ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, ir apstiprinājusi Bankas padome un valde, un 2008. gada 21. februārī tos ir parakstījuši:

Andrey Ilin, Padomes priekšsēdētājs

Armands Šteinbergs, Valdes priekšsēdētājs


Revidentu ziņojums akciju sabiedrības “Latvijas Tirdzniecības banka” akcionāriem

Esam veikuši akciju sabiedrības “Latvijas Tirdzniecības banka” (turpmāk “Banka”) finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2007. gada 31. decembrī, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2007. gada 21. februārī mēs izteicām atzinumu, ka finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības rezultātu un naudas plūsmu gadā, kas beidzas 2007. gada 31. decembrī, saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskajos aspektos atbilst iepriekš minētajiem finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie sagatavoti un par kuriem mēs izteicām atzinumu.

Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātu pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātie finanšu pārskati jālasa kopā ar finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie tika sagatavoti, un mūsu atzinumu, kas izteikts par šiem finanšu pārskatiem.


AS “Parex atklātais pensiju fonds”

Vadības ziņojums par 2007.gadu

AS “Parex atklātais pensiju fonds” (turpmāk tekstā PAPF vai Fonds) ir akciju sabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā 1998. gada 8. jūnijā un ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2003. gada 7. aprīlī. Fonda juridiskā adrese ir Kr. Barona iela 20/22, Rīga, Latvija.

2007. gadā grozījumi esošajos pensiju plānos netika veikti, bet tika ieviests un ar 2007.gada 1.novembri stājās spēkā jauns pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais EIRO”

2007. gada 31. decembrī Fonda akciju kapitālu veidoja 4,500 akciju ar balsstiesībām, katra ar nominālvērtību 100 latu.

Fonda darbības kopsavilkums 2007. gadā liecina par to, ka veiksmīgi izpildīti visi akcionāru noteiktie darbības kontroles rādītāji, kā arī sabiedrībai paziņotās attīstības prognozes. Fonda darbības attīstības tempi pēc visiem darbības parametriem ir pārsnieguši vidējos rādītājus nozarē, kas ļāva fondam saglabāt līderpozīcijas starp valsts lielākajiem atklātajiem pensiju fondiem pēc vairuma darbības rādītāju.

2007. gada 31. decembrī fondā bija 42,791 dalībnieki (t.i. palielinājums gada laikā par 14,763 dalībnieku), kas ļāva iegūt 31.46% no atklāto pensiju fondu tirgus daļas. Pieaug arī fizisku personu interese par dalību PAPF. Individuālo dalības līgumu daudzums gada laikā pieauga par 62.52%, t.i. par 8,026 dalībniekiem.

Tika noslēgti 17 jauni kolektīvās dalības līgumi, kas deva dalībnieku skaita pieaugumu par 6,737 dalībniekiem.

2007. gadā pensiju fonda pārvaldītie pensiju plāna aktīvi ir palielinājušies par 38.194% un sastādīja 13,735,838 latu. Pensiju fonda ienākumi bija 212,705 lati un salīdzinājumā ar 2006. gadu ir palielinājušies par 38.02%.

Arī 2007. gadā pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs IPAS “Parex Asset Management” sasniedza optimālu riska un ienākumu attiecību, izmantojot pilnu finanšu instrumentu spektru, likumā noteikto normatīvu ietvaros, nodrošinot pensiju plānam “Papildpensija-Sabalansētais” investīciju portfeļa ienesīgumu 1.78% gadā (no fonda darbības sākuma 7.55%), pensiju plānam “Papildpensija-Aktīvais” 3.49% gadā (no fonda darbības sākuma 7.51%), pensiju plānam “Papildpensija-Aktīvais USD” 6.99% gadā ASV dolāru izteiksmē (no fonda darbības sākuma 9.69%).

2007. gada laikā tika organizētas 2 akcionāru sapulces, 2 padomes un 5 valdes sēdes, kuru laikā, saskaņā ar PAPF statūtiem, tika izskatīta pensiju fonda darbības stratēģija un taktika, kā arī aktuālās finansiāli - saimnieciskās problēmas.

Atskaites gada laikā netika ieviestas izmaiņas pensiju fonda statūtos. Pamatkapitāla lielums, akcionāru sastāvs un tiem piederošo akciju skaits, kā arī padomes un valdes sastāvs nav mainījies.

Plānojot darbu 2008. gadam, valde pamatojās uz 2007. gada 21. decembrī akcionāru sapulces lēmumiem (protokols Nr. 27), kas apstiprināja tekošā gada budžetu un pamatrādītājus, kuri paredz dalībnieku skaita pieaugumu par 29.9%, bet pensiju plānu aktīvu pieaugumu par 30.15%. Fonda valde centīsies maksimāli efektīvi strādāt ar trešā līmeņa pensiju finansēšanas piedāvājumu. Arvien pieaugošās konkurences apstākļos pensiju fondu un apdrošināšanas kompāniju vidū, fonda valde arī turpmāk centīsies bāzēt savu darbu uz atklātības, caurspīdīguma, dinamiskas attīstības, uzticamības, partnerattiecību principiem un darba koordināciju ar visām Parex grupas struktūrām.

Kopš pārskata perioda beigām nav notikuši tādi notikumi, kas būtu atspoguļojami šajos finanšu pārskatos.

Rīgā, 2008. gada 31. martā

Padomes priekšsēdētāja Margarita Kargina Valdes priekšsēdētājs Andris Balodis


AS “Parex atklātais pensiju fonds”

2007. un 2006. gada 31. decembra bilance (Ls)

31.12.2007

31.12.2006

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

19,951

45,348

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

67,151

55,983

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

130,265

121,701

Atvasinātie finanšu instrumenti

1,569

314

Līdz termiņa beigām turēti ieguldījumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

241,282

200,000

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

22,739

17,947

Pamatlīdzekļi

19,138

24,503

Pārējie aktīvi

1,299

444

Kopā aktīvi

503,394

466,240

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turētas finanšu saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

-

139

Uzkrātie izdevumi

40,640

11,282

Pārējās saistības

11,097

4,623

Kopā saistības

51,737

16,044

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

450,000

450,000

Pārskata gada peļņa

1,657

196

Kopā kapitāls un rezerves

451,657

450,196

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

503,394

466,240


AS “Parex atklātais pensiju fonds” 2007.gada finanšu pārskata revizīju veica starptautiskā auditorfirma SIA “Ernst&Young Baltic” un sniedza atzinumu bez iebildēm.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007. un 2006. gadu (Ls)

2007

2006

Pamatdarbības ienākumi

212,705

154,111

Procentu ienākumi

16,927

14,104

Dividenžu ienākumi

108

104

Neto peļņa no tirdzniecības nolūkā turētajiem finanšu aktīviem un finanšu saistībām

1,084

10,381

Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas (zaudējumi)/ peļņa

(48)

(5,643)

Pārējie izdevumi

(1,003)

(1,424)

Pārējie ienākumi

3,954

-

Administratīvie izdevumi

(224,198)

(164,296)

Nolietojums

(7,872)

(7,141)

Pārskata gada peļņa

1,657

196

Pārskaitījumi uz pensiju plāniem

1,657*

196*


* Pārskata gada neto ienākumus paredzēts proporcionāli ieskaitīt pensiju plānos.

Rīgā, 2008. gada 31. martā

Padomes priekšsēdētāja Margarita Kargina Valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Galvenā grāmatvede Irina Škiļa


Pensiju plāns “Papildpensija - Sabalansētais”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija – Sabalansētais” tika apstiprināts valdes sēdē 2000. gada 8. decembrī (valdes sēdes protokols Nr. 17) un licencēts 2001. gada 29. janvārī (licences numurs 00402117).

2007.gada grozījumi pensiju plānā netika veiktas.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management”, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīga, LV-1522.

Pensiju plāna aktīvi atskaites gadā tika ieguldīti šādos finanšu instrumentos: korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

2007. gadā pensiju plāna aktīvi palielinājās par 2,314,176 latiem un ir 10,163,658 lati. Pensiju plāna dalībnieku skaits 2007. gadā palielinājās par 8,018 cilvēkiem un kopā ir 24,215 dalībnieki. 338 pensiju plāna dalībniekiem 2007. gadā tika izmaksāts papildpensijas kapitāls par kopējo summu 236,571 lati. Pensiju plānu administratīvie izdevumi 2007. gadā bija 174,911 lati.

2008. gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempu.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”, Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124. Pensiju plāna jurists ir Leonīds Keļims.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124.


Pensiju plāns “Papildpensija - Sabalansētais”

2007. un 2006. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

31.12.2007

31.12.2006

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

250,848

629,815

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

5,031,150

3,208,306

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1,862,843

2,295,269

Atvasinātie finanšu instrumenti

14,579

13,615

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

2,719,245

1,702,022

Ieguldījumu īpašums

284,355

-

Debitoru parādi

638

455

Kopā aktīvi

10,163,658

7,849,482

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turētās finanšu saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

6,595

540

Uzkrātie izdevumi

24,752

22,103

Pārējās saistības

29,914

15,147

Kopā saistības

61,261

37,790

Neto aktīvi

10,102,397

7,811,692


Pensiju plāns “Papildpensija - Sabalansētais”

2007. un 2006. gada neto aktīvu kustība (Ls)

2007

2006

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ

7,811,692

5,733,308

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

317,118

111,516

Darba devēju iemaksas

2,356,623

1,971,686

Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

16,047

73,159

Izmaksātais papildpensijas kapitāls

Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

(228,970)

(145,849)

Izmaksas pensiju plāna dalībniekiem sakarā ar invaliditāti

(24)

-

Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi

(7,577)

(7,098)

Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem

(147,529)

(66,429)

Administratīvie izdevumi

(174,911)

(139,618)

Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā

2,130,777

1,797,367

Pārskata perioda ienākumi

Procentu ienākumi

396,972

227,031

Ienākumi no dividendēm

8,639

2,439

Ienākumi no pensiju fonda

155

174

Kopā ienākumi

405,766

229,644

Pārskata perioda izdevumi

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

(81,052)

(60,146)

Kopā izdevumi

(81,052)

(60,146)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

Realizētais ieguldījumu vērtības pieagums

9,355

63,046

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieagums/ (samazinājums)

(174,141)

48,473

Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

(164,786)

111,519

Pensiju plāna darbības rezultāts

159,928

281,017

Neto aktīvu pieaugums

2,290,705

2,078,384

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS

10,102,397

7,811,692


AS “Parex atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētājs Andris Balodis


Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais” tika apstiprināts valdes sēdē 2000. gada 21. janvārī (valdes sēdes protokols Nr. 7) un licencēts 2000. gada 21. martā (licences numurs 00402209).

2007.gada grozījumi pensiju plānā netika veiktas.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management”, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīga, LV-1522.

Аtskaites gadā pensiju plāna aktīvi tika ieguldīti korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

2007.gadā pensiju plāna aktīvi palielinājās par 1,273,536 latiem un sastādīja 3,202,542 latus. Pensiju plāna dalībnieku skaits 2007.gadā palielinājās par 6,080 cilvēkiem un kopā sastādīja 17,765 cilvēkus. 176 pensiju plāna dalībniekiem 2007.gadā tika izmaksāts papildpensijas kapitāls par kopējo summu 186,974 lati. Pensiju plāna administratīvie izdevumi atskaites gadā bija 44,989 lati.

2008.gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempus.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”, Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licence Nr. 124. Pensiju plāna jurists ir Leonīds Keļims.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124


Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais”

2007. un 2006. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

31.12.2007

31.12.2006

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

198,163

291,797

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1,275,137

734,250

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

618,588

573,175

Atvasinātie finanšu instrumenti

1,867

544

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1,019,900

325,033

Ieguldījumu īpašums

85,320

-

Debitoru parādi

3,567

4,207

Kopā aktīvi

3,202,542

1,929,006

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

-

3

Uzkrātie izdevumi

8,171

5,622

Pārējās saistības

47,246

6,089

Kopā saistības

55,417

11,714

Neto aktīvi

3,147,125

1,917,292


Pensiju plāns “Papildpensija - Aktīvais”

2007. un 2006. gada neto aktīvu kustība (Ls)

2007

2006

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ

1,917,292

1,062,576

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

1,319,748

708,029

Darba devēju iemaksas

83,157

295,936

Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

65,009

39,313

Izmaksātais papildpensijas kapitāls

Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

(181,162)

(76,908)

Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi

(5,812)

(205)

Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem

(89,130)

(170,997)

Administratīvie izdevumi

(44,989)

(26,688)

Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā

1,146,821

768,480

Pārskata perioda ienākumi

Procentu ienākumi

110,696

43,525

Dividendes

2,711

422

Ienākumi no pensiju fonda

38

32

Kopā ienākumi

113,445

43,979

Pārskata perioda izdevumi

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

(28,385)

(15,854)

Kopā izdevumi

(28,385)

(15,854)

Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/ (samazinājums)

3,384

(2,514)

Nerealizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieagums

(5,432)

60,625

Ieguldījumu vērtības pieaugums

(2,048)

58,111

Pensiju plāna darbības rezultāts

83,012

86,236

Neto aktīvu pieaugums

1,229,833

854,716

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS

3,147,125

1,917,292


AS “Parex atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētājs Andris Balodis


Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD” tika apstiprināts valdes sēdē 2006. gada 6. janvārī (valdes sēdes protokols Nr. 65) un reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2006. gada 3. martā (FKTK lēmums Nr. 51).

Pensiju plāns paredz iemaksu veikšanu ASV dolāros. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās.

2007.gada grozījumi pensiju plānā netika veiktas.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management”, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīgā, LV-1522.

Аtskaites gadā pensiju plāna aktīvi tika ieguldīti korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

2007.gadā pensiju plāna aktīvi palielinājās par 104,845 latiem un sastādīja 265,874 latus. Pensiju plāna dalībnieku skaits 2007.gadā palielinājās par 243 cilvēkiem un kopā sastādīja 389 cilvēkus. 9 pensiju plāna dalībniekiem 2007.gadā tika izmaksāts papildpensijas kapitāls par kopējo summu 22,037 lati. Pensiju plāna administratīvie izdevumi atskaites gadā bija 3,130 lati.

2008. gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempus.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”, Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licence Nr. 124. Pensiju plāna jurists ir Leonīds Keļims.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124


Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD”

2007. un 2006. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

31.12.2007

31.12.2006

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

88,027

11,916

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

112,990

81,588

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

63,433

61,161

Atvasinātie finanšu instrumenti

422

52

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

-

832

Debitoru parādi

1,002

5,480

Kopā aktīvi

265,874

161,029

Saistības

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu saistības

Atvasinātie finanšu instrumenti

-

22

Uzkrātie izdevumi

511

582

Pārējās saistības

1,116

5

Kopā saistības

1,627

609

Neto aktīvi

264,247

160,420


Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais USD”

2007. un 2006. gada neto aktīvu kustība (Ls)

2007

2006

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ

160,420

-

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

106,281

58,783

Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

32,961

97,179

Izmaksātais papildpensijas kapitāls

Izmaksas personām, kas sasniegušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumu

(19,315)

(2,976)

Izmaksas mantiniekiem sakarā ar pensiju plāna dalībnieka nāvi

(2,721)

-

Pārskaitījumi uz citiem pensiju fondiem vai plāniem

(1,092)

-

Administratīvie izdevumi

(3,130)

(1,318)

Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā

112,984

151,668

Pārskata perioda ienākumi

Procentu ienākumi

8,713

2,550

Dividendes

37

-

Ienākumi no pensiju fonda

3

-

Kopā ienākumi

8,753

2,550

Pārskata perioda izdevumi

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

(2,302)

(198)

Kopā izdevumi

(2,302)

(198)

Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)

Realizētais ieguldījumu vērtības (samazinājums)/ pieagums

(11,450)

1,894

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieagums/(samazinājums)

(4,153)

4,506

Ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums), kopā

(15,603)

6,400

Pensiju plāna darbības rezultāts

(9,157)

8,752

Neto aktīvu pieaugums

103,832

160,420

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS

264,252

160,420


AS “Parex atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētājs Andris Balodis

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais EIRO”

Ziņojums

Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais EIRO” tika apstiprināts valdes sēdē 2007. gada 25.septembrī (valdes sēdes protokols Nr. 75) un reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā 2007. gada 12.oktobrī (FKTK lēmums Nr. 137).

Pensiju plāns paredz iemaksu veikšanu eiro. Pensiju plāna ieguldījumu politika ir aktīva – līdz 50% no Plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās.

Pensiju plāns stājās spēkā 2007.gada 01.novembrī.

Pensiju plāna dalībnieki ir fiziskas personas, kuras piedalās pensiju plānā - gan individuālā, gan kolektīvā dalības līguma ietvaros.

Pensijas vecums, kuru sasniedzot, pensiju plāna dalībniekam ir tiesības saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu, ir 55 gadi.

Par pensiju plāna vadību un darbību ir atbildīga AS “Parex atklātais pensiju fonds” valde.

Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs ir Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība “Parex Asset Management”, juridiskā adrese: Basteja 14, Rīga, LV-1050. Līdzekļu turētājs ir AS “Parex banka”, juridiskā adrese: Smilšu 3, Rīgā, LV-1522.

Аtskaites gadā pensiju plāna aktīvi tika ieguldīti korporatīvās obligācijās, ieguldījumu fondos, akcijās, depozītos un valdības vērtspapīros.

Pensiju plāna aktīvi 2007. gada 31. decembrī sastādīja 103,764 latus. Pensiju plāna dalībnieku skaits uz 2007. gada 31. decembrī sastādīja 422 cilvēkus. Pensiju plāna administratīvie izdevumi atskaites gadā bija 194 lati.

2008. gadā tiek plānots saglabāt dalībnieku skaita un pensiju plāna aktīvu pieauguma tempus.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”, Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licence Nr. 124. Pensiju plāna jurists ir Leonīds Keļims.

Pensiju plāna revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”,

Rīgā, zvērināta revidente Diāna Krišjāne, licences Nr. 124


Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais EIRO”

2007. un 2006. gada neto aktīvu pārskats (Ls)

31.12.2007

Aktīvi

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

27,921

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

6,383

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1,758

Līdz termiņa beigām turētie ieguldījumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1,410

Debitoru parādi

66,292

Kopā aktīvi

103,764

Saistības

Uzkrātie izdevumi

174

Pārējās saistības

23

Kopā saistības

197

Neto aktīvi

103,567


Pensiju plāns “Papildpensija – Aktīvais EIRO”

2007. un 2006. gada neto aktīvu kustība (Ls)

2007

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ

-

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

Pensiju plāna dalībnieku iemaksas

37,909

Pārskaitījumi no citiem pensiju fondiem vai plāniem

65,885

Administratīvie izdevumi

(194)

Neto aktīvu pieaugums iemaksu un izmaksu rezultātā

103,600

Pārskata perioda ienākumi

Procentu ienākumi

8

Kopā ienākumi

8

Pārskata perioda izdevumi

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi

(24)

Kopā izdevumi

(24)

Ieguldījumu vērtības pieaugums

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieagums

(17)

Ieguldījumu vērtības pieaugums kopā

(17)

Pensiju plāna darbības rezultāts

(33)

Neto aktīvu pieaugums

103,567

PENSIJU PLĀNA NETO AKTĪVI PĀRSKATA GADA BEIGĀS

103,567

AS “Parex atklātais pensiju fonds” valdes priekšsēdētājs Andris Balodis


Ar pilnu AS “Parex atklātais pensiju fonds” gada pārskatu var iepazīties pensiju fonda telpās Kr.Barona ielā 20/22, Rīgā, LV-1050


SIA “Famar-DESI”, reģ. nr. 40003140449, bilance (saīsinātā) 31.12.2007. (latos)

Aktīvs

31.12.07.

31.12.06.

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

875 695

954 732

2.Krājumi

1 670 614

1 594 382

3.Debitori

1 090 686

1 118 621

4.Nauda

76 510

126 163

Kopā aktīvs

3 713 505

3 793 898

Pasīvs

31.12.07.

31.12.06.

1.Pašu kapitāls:

1 586 030

1 238 280

2.Ilgtermiņa kreditori

183 323

325 943

3.Īstermiņa kreditori

1 944 152

2 229 675

Kopā pasīvs

3 713 505

3 793 898


Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2007. gadu

2007.g.

2006.g.

Neto apgrozījums

17 946 869

15 293 703

Bruto peļņa vai zaudējumi

3 403 557

2 900 801

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

446 495

516 527

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

347 750

424 428


Gada pārskats tiek publicēts saīsinātā veidā un pilnībā pieejams LR Komercreģistrā.

Par pilnu SIA “FAMAR-DESI” gada pārskatu zvērinātu revidentu komercsabiedrības SIA PKF Latvia (licence nr. 63) atbildīgā zvērinātā revidente Aija Punāne (sertifikāts nr.97) 2008.gada 15.februārī izsniegusi Neatkarīgu revidentu ziņojumu bez iebildumiem Pilns ziņojums pieejams LR Komercreģistrā.

Gada pārskats apstiprināts SIA “FAMAR-DESI” dalībnieku pilnsapulcē 2008. gada 10. martā.

Rīgā 2008. gada 9. aprīlī SIA “Famar – Desi” valdes loceklis Marko Soots


Neatkarīgu revidentu ziņojums SIA “Famar-Desi” dalībniekiem

Ziņojums par saīsināto finanšu pārskatu

Klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats ir sagatavota, balstoties uz SIA “Famar Desi” (Sabiedrība) finanšu pārskatu par 2007. gadu. Sabiedrības vadība ir atbildīga par šī finanšu pārskata sagatavošanu. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par to, vai šis saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mēs veicām SIA “Famar-Desi” revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2008.gada 15.februāra ziņojumā mēs sniedzām atzinumu par to, ka 2007.gada finanšu pārskats, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2007. gadā saskaņā ar LR Gada pārskatu likumu.

Mūsuprāt, klāt pievienotais SIA “Famar-Desi” saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilns apjoma SIA “Famar-Desi” finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats un par kuru mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultiem parskata gadā, kā arī par mūsu veiktāa revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kura balstoties tas ir sagatavots, ka arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu.

SIA PKF Latvia, zvērinātu revidentu komercsabiedrība

Licence nr.63

Aija Punāne, zvērināta revidente, sertifikāts nr.97, valdes locekle

Rīgā 2008.gada 9.aprīlī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!