Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 14.09.2007., Nr. 149 https://www.vestnesis.lv/ta/id/163201

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

14.09.2007., Nr. 149

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

SIA “Tipro Baltic” 2006.gada pārskats

Bilance

AKTĪVS

Pielikums

2006

LVL

2005

LVL

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības

3

732

67934

Kopā nemateriālie ieguldījumi

732

67934

Pamatlīdzekļi

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

665 952

438 245

Pārējie pamatlīdzekļi

144 172

111381

Kopā pamatlīdzekļi

3

810 124

549 626

Kopā ilgtermiņa ieguldījumi

810 856

617 560

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

464 364

395 478

Nepabeigtie ražojumi

497 718

293 176

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

115 928

115 955

Kopā krājumi

4

1 078 010

804 609

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi

5

l 082 026

488 966

Citi debitori

6, 7, 21

1 002 122

1 083 036

Nākamo periodu izmaksas

8

22 313

5604

Kopā debitori

2 106 461

1 577 606

Nauda

9

2953

1134

Kopā apgrozāmie līdzekļi

3 187 424

2 383 349

KOPĀ AKTĪVS

3 998 280

3 000 909

Pielikumi no 12. līdz 22.lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Uzņēmuma vārdā 2007.gada 27.aprīlī finanšu pārskatus parakstīja: Valdes loceklis G.Buklovskis


PASĪVS

Pielikums

2006

LVL

2005

LVL

PAŠU KAPITĀLS

Akciju kapitāls

831 600

831 600

Pārējās rezerves

5618

5618

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

(324117)

(149 101)

Pārskata gada nesadalītā peļņa

90030

(175 016)

Kopā pašu kapitāls

1

603 131

513 101

UZKRĀJUMI

Citi uzkrājumi

55928

33118

Kopā uzkrājumi

10

55 928

33118

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

11

1 023 053

913 009

Citi aizņēmumi

12

554 750

38602

Atliktā nodokļa saistības

21

57 226

39332

Kopā ilgtermiņa kreditori

1 635 029

990 943

īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

11

549 723

732 296

Citi aizņēmumi

12

110824

38526

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

976 689

652 068

No pircējiem saņemtie avansi

-

4588

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

21

55 503

9676

Pārējie kreditori

13

11 453

26593

Kopa īstermiņa kreditori

1 704 192

1 463 747

Kopā kreditori

3 339 221

2 454 690

KOPĀ PASĪVS

3 998 280

3 000 909

Pielikumi no 12. līdz 22.lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Uzņēmuma vārdā 2007.gada 27.aprīlī finanšu pārskatus parakstīja: Valdes loceklis G.Buklovskis


Pelņas vai zaudējumu aprēķins

Pielikums

2006

LVL

2005

LVL

Neto apgrozījums

14

6 383 029

4 009 734

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

15

(5 079 601)

(3 398 233)

BRUTO PEĻŅA

1 303 428

611 501

Pārdošanas izmaksas

16

(277 621)

(187527)

Administrācijas izmaksas

17

(675 729)

(344 502)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

18

4391

12428

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

19

(9 388)

(74 204)

SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PEĻŅA

345 081

17696

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

2186

82638

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

20

(239 064)

(284 791)

(ZAUDĒJUMI)/ PEĻŅA PIRMS NODOKĻIEM

108 203

(184 457)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

21

(279)

-

Atliktais nodoklis

22

(17 894)

9441

PĀRSKATA GADA (ZAUDĒJUMI)/ PEĻŅA

90030

(175 016)

Pielikumi no 12. līdz 22.lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Uzņēmuma vārdā 2007.gada 27.aprīlī finanšu pārskatus parakstīja: Valdes loceklis G.Buklovskis

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Akciju

kapitāls

LVL

Statūtos

noteiktās

rezerves

LVL

Pārējās

rezerves

LVL

Iepriek-

šējo

gadu

uzkrātie

zaudē-

jumi

LVL

Pārskata

gada

peļņa/

(zaudē-

jumi)

LVL

Kopā

LVL

2004.gada 31.decembrī

831 600

-

5618

(139917)

(9 184)

688 117

Pārklasificēti iepriekšējo gadu zaudējumi

-

-

-

(9 184)

9184

-

Papildus kapitāla piesaistīšana

Pārskata gada peļņa

-

-

-

-

(175 016)

(175 016)

2005. gada 31. decembrī

831 600

-

5 618

(149 101)

(175 016)

513 101

Pārklasificēti iepriekšējo gadu zaudējumi

-

-

-

(175 016)

175 016

-

Pārskata gada peļņa

-

-

-

-

90030

90030

2006. gada 31.decembrī

831 600

-

5 618

(324 117)

90030

603 131

Pielikumi no 12. līdz 22.lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Uzņēmuma vārdā 2007.gada 27.aprīlī finanšu pārskatus parakstīja: Valdes loceklis G.Buklovskis


Naudas plūsmas pārskats

2006

LVL

2005

LVL

I. Pamatdarbības naudas plūsma

1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem

108 203

(184 457)

Korekcijas:

a) pamatlīdzekļu nolietojums

195 865

121 473

b) nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi

67361

71439

c) uzkrājumu veidošana (izņemot uzkrājumus nedrošiem parādiem)

22810

6848

d) peļņa vai zaudējumi no ārvalstu valūtas kursu svārstībām

15597

150 526

i) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

223 467

134 265

2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām

633 303

300 094

Korekcijas:

a) debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums

(528 855)

(29 800)

b) krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums

(273 401)

(147 423)

c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums

398 432

139 392

3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma

229 479

262 263

4. Izdevumi procentu maksājumiem

(198 300)

(134 265)

6. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem

31179

127 998

8. Pamatdarbības neto naudas plūsma

31179

127 998

II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma

3. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde

(125 227)

(72 490)

4. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas

-

63 252

7. Saņemtie procenti

38

82 638

9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma

(125 189)

73400

III. Finansēšanas darbības naudas plūsma

2. Saņemtie aizņēmumi

316 118

-

4. Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai

-

(3 898)

5. Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam

(152 864)

(64 658)

7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma

163 254

(68 556)

IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

-67 424

-150 526

V. Pārskata gada neto naudas plūsma

1819

(17 684)

VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

1134

18 818

VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās

2953

1 134

Pielikumi no 12. līdz 22.lapai ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

Uzņēmuma vārdā 2007.gada 27.aprīlī finanšu pārskatus parakstīja: Valdes loceklis G.Buklovskis

 

 

AS “ADMIRĀĻU KLUBS”, reģ.nr.000324901,

Dzirnieku iela 16, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-2167,

saīsinātais 2006.gada pārskats (LVL)

AKTĪVS

31.12.2006.

Ilgtermiņa ieguldījumi

12026489

Krājumi

248 912

Debitori

l 221 719

Nauda

654 454

Aktīvi kopā

14 718 888

PASĪVS

Pašu kapitāls

2 000 000

Ilgtermiņa kreditori

2 679 232

īstermiņa kreditori

7 430 686

Pasīvi kopā

14718888

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Neto apgrozījums

13 475 662

Pārd. prod raž un admin. izm.

(8 889 146)

Pārējie ieņēmumi

803 075

Pārējās izmaksas

(146282)

Nodokļi

(2 768 493)

Peļņa/zaudējumi

2 474 816

Zvērināta revidente Rūta Viktorija Majore, sertifikāts nr.79, ir apstiprinājusi gada pārskatu bez iebildumiem. Ar pilnu gada pārskatu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

AS “Admirāļu klubs” direktors J.Dāvis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!