Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 20.04.2007., Nr. 65 (3641) https://www.vestnesis.lv/ta/id/156157

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

20.04.2007., Nr. 65 (3641)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

BAN.JPG (4247 bytes)

Bilances uz 2006. un 2005. gada 31. decembrī

2006

2 006

2005

2 005

Pielikumi

Grupa

Banka

Grupa

Banka

LVL ‘000

LVL ‘000

LVL ‘000

LVL ‘000

Aktīvi

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

11

4,671

3,665

3,349

2,037

Prasības pret kredītiestādēm

85,666

18,997

95,425

23,716

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

12

69,059

18,969

43,153

23,612

Pārējas prasības pret kredītiestādēm

13

16,607

28

52,272

104

Tirdzniecības nolūkā turēti finanšu aktīvi

11,923

460

12,185

538

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

16

11,105

423

11,536

429

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

16

565

37

609

105

Atvasinātie finanšu instrumenti

15

253

-

40

4

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

 

1,157

 

1,157

 

1,391

 

1,391

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

16

1,157

1,157

1,391

1,391

Pārdošanai pieejami finanšu aktīvi

279

279

306

306

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

16

279

279

306

306

Kredīti

14

89,877

18,402

59,603

13,571

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

696

213

523

176

Pamatlīdzekļi

19

7,864

1,798

9,307

1,673

Nemateriālie aktīvi

19

90

90

103

103

Līdzdalība asociēto un radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 17/18

1

4,473

4

3,310

Nodokļu aktīvi

26

133

133

29

29

Pārējie aktīvi

26

4,321

418

876

263

Kopā aktīvi

206,678

50,085

183,101

47,113

Saistības

Saistības pret kredītiestādēm

6,360

6,614

848

838

Saistības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

20

259

311

250

240

Pārējas saistības pret kredītiestādēm

21

6,101

6,303

598

598

Noguldījumi

165,818

30,195

157,144

34,196

Klientu pieprasījuma noguldījumi

22

101,623

22,241

85,665

20,721

Klientu termiņsaistības

23

64,195

7,954

71,479

13,475

Pakārtotās saistības

29

3,556

182

1,929

202

Emitētie parāda vērtspapīri

24

2,918

-

672

-

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

1,790

248

1,151

127

Vispārējie uzkrājumi

65

-

-

-

Nodokļu saistības

86

86

189

189

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 10

33

33

67

67

Tekošais uzņēmumu ienākuma nodoklis

10/26

53

53

122

122

Pārējās saistības

26

5,819

80

4,473

93

Kopā saistības

186,412

37,405

166,406

35,645

Mazākuma daļa

4,126

-

3,430

-

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

10,830

10,830

10,830

10,830

Akciju emisijas uzcenojums

20

20

20

20

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

350

219

217

219

Pārvērtēšanas rezerves

11

11

9

9

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi

2,067

391

(264)

(264)

Pārskata gada peļņa

2,862

1,209

2,453

654

Kopā kapitāls un rezerves

16,140

12,680

13,265

11,468

Kopā saistības un kapitāls un rezerves

206,678

50,085

183,101

47,113

Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības

1,360

90

1,176

390

Ārpusbilances saistības pret klientiem

10,042

3,804

5,639

1,911

Kopā ārpusbilances saistības

28

11,402

3,894

6,815

2,301

2007. gada 01. martā Bankas padomes un valdes vārdā parakstīja finanšu pārskatus, kas sniegti no 8. līdz 38. lappusei:

Andrejs Borodins

padomes priekšsēdētājs

Artis Birkmanis

valdes priekšsēdētājs

(prezidents)

Natālija Kovaļova

valdes locekle

(viceprezidente)

Tiek publicēts saīsināts gada pārskats, pilns gada pārskats ir brīvi pieejams kredītiestādē Rīgā, Antonijas iela 3.


NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

A/S “Latvijas Biznesa banka” akcionāriem

Ziņojums par finanšu pārskatu

Mēs esam veikuši pievienoto AS “Latvijas Biznesa banka” (turpmāk tekstā - Banka) 2006. gada finanšu pārskata un AS “Latvijas Biznesa banka” un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā – Grupa) konsolidētā 2006. gada finanšu pārskata revīziju, kas iekļauti Bankas 2006.gada pārskatā. Revidētie finanšu pārskati ietver Bankas un Grupas 2006. gada 31. decembra bilanci, 2006. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu, kā arī nozīmīgu grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu un citu paskaidrojošu informāciju pielikumā.

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu

AS „Latvijas Biznesa banka” vadība ir atbildīga par šo finanšu pārskatu sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām finanšu pārskatu sagatavošanas prasībām. Šī atbildība ietver tādu iekšējās kontroles izveidošanu, ieviešanu un uzturēšanu, kas nodrošina finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu un patiesu atspoguļojumu, piemērotas grāmatvedības politikas izvēli un lietošanu, kā arī apstākļiem atbilstošu grāmatvedības aplēšu sagatavošanu.

Revidenta atbildība

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šiem finanšu pārskatiem. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatos uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidenta profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, revidents ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības izdarīto pieņēmumu pamatotības, kā arī finanšu pārskatā sniegtās informācijas vispārēju izvērtējumu.

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revīzijas atzinuma izteikšanai.

Atzinums

Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati visos būtiskajos jautājumos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas un Grupas finansiālo stāvokli 2006. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2006. gadā saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām finanšu pārskatu sagatavošanas prasībām.

Ziņojums par vadības ziņojuma atbilstību

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2006. gadu un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2006. gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

AS BDO Invest Rīga zvērinātu revidentu komercsabiedrība licence Nr. 112

A. Deniņš Valdes priekšsēdētājs

A. Putniņš Atbildīgais zvērinātais revidents

Sertifikāta Nr.123

Rīga, Latvija

2007. gada 7. martā


A/S LATFOOD

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

2006

Ls

2005

Ls

Neto apgrozījums

7 212 393

7 196 687

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(6 026 178)

(6 397 073)

Bruto peļņa

1 186 215

799 614

Pārdošanas izmaksas

(1 812 586)

(1 723 342)

Administrācijas izmaksas

(477 516)

(413 487)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

871 157

5 702 720

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(12 025)

(1 659 250)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

10 132

9 030

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(157 166)

(52 350)

(Zaudējumi)/ Peļņa pirms nodokļiem

(391 789)

2 662 935

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

-

(87 649)

Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis

(54 038)

62 876

Pārējie nodokļi

(8 742)

(9 251)

Pārskata gada (zaudējumi)/ peļņa

(454 569)

2 628 911


Bilance

AKTĪVS

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

31.12.2006.

Ls

31.12.2005.

Ls

Nemateriālie aktīvi

Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas izmaksas

12 168

2 255

KOPĀ

12 168

2 255

Pamatlīdzekļi

Ēkas, būves un ilggadīgie stādījumi

2 385 167

480 080

Iekārtas un mašīnas

3 304 650

290 543

Pārējie pamatlīdzekļi

660 854

607 072

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas

800

150 712

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem

-

796 041

KOPĀ

6 351 471

2 324 448

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Līdzdalība radniecīgā uzņēmuma kapitālā

7 890

7 890

KOPĀ

7 890

7 890

KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

6 371 529

2 334 593

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

Krājumi

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli

415 978

290 901

Gatavie ražojumi un preces pārdošanai

398 389

537 337

Avansa maksājumi par precēm

8 306

136 310

KOPĀ

822 673

964 548

Debitori

Pircēju un pasūtītāju parādi

897 090

1 572 742

Radniecīgo uzņēmumu parādi

9 249

47 845

Citi debitori

440 773

3 505 084

Nākamo periodu izmaksas

44 593

28 821

KOPĀ

1 391 705

5 154 492

Nauda

56 410

229 058

KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

2 270 788

6 348 098

KOPĀ AKTĪVS

8 642 317

8 682 691


Bilance

PASĪVS


PAŠU KAPITĀLS

31.12.2006.

Ls

31.12.2005.

Ls

Akciju kapitāls

2 500 040

2 500 040

Nesadalītā peļņa

iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)

1 823 974

(804 937)

pārskata gada nesadalītā peļņa/ (zaudējumi)

(454 569)

2 628 911

KOPĀ PAŠU KAPITĀLS

3 869 445

4 324 014

KREDITORI

Ilgtermiņa kreditori

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

3 000 000

198 793

Finanšu nomas saistības

203 603

336 990

Atliktā nodokļa saistības

227 762

173 724

KOPĀ

3 431 365

709 507

Īstermiņa kreditori

Aizņēmumi no kredītiestādēm

188 374

151 768

Finanšu nomas saistības

180 321

203 024

No pircējiem saņemtie avansi

2 413

3 823

Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem

493 241

1 340 019

Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem

155 507

1 639 640

Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

35 554

91 438

Pārējie kreditori

64 755

53 984

Uzkrātās saistības

221 342

165 474

KOPĀ

1 341 507

3 649 170

KOPĀ KREDITORI

4 772 872

4 358 677

KOPĀ PASĪVS

8 642 317

8 682 691


Valdis Blūms

Valdes priekšsēdētājs

Vilnis Vorobjovs

Valdes loceklis

Jānis Duks

Valdes loceklis


Kristīne Mālniece

Valdes locekle

Andra Liepiņa

Valdes locekle

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS

AS “Latfood” dalībniekiem

Mēs esam veikuši AS “Latfood” 2006.gada finanšu pārskata, uz kuriem pamatojoties ir sagatavots saīsinātais AS “Latfood” 2006.gada finanšu pārskats, revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajam revīzijas standartiem. Mūsu 2007.gada 8.marta revidentu ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par AS “Latfood” 2006.gada finanšu pārskatu, uz kuru pamatojoties ir sagatavots saīsinātais AS “Latfood” 2006.gada finanšu pārskats .

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats visos būtiskos aspektos atbilst AS “Latfood” 2006.gada finanšu pārskatam, uz kura pamatojoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par Uzņēmuma finansiālo stāvokli 2006.gada 31.decembrī, tā 2006.gada darbības rezultātiem un mūsu veiktās revīzijas darba apjomu, iepriekš minētais saīsinātais finanšu pārskats būtu jāizvērtē kopā ar AS “Latfood” 2006.gada finanšu pārskatu , uz kura pamatojoties ir sagatavots šis saīsinātais finanšu pārskats , un attiecīgo mūsu revidentu ziņojumu.

SIA “Ernst & Young Baltic” Licence Nr. 17

Diāna Krišjāne Personas kods: 2508XX-XXXXX Valdes priekšsēdētāja

Jekaterina Stuģe Personas kods: 1809XX-XXXXX LR zvērināta revidente Sertifikāts Nr. 143

Rīgā, 2007.gada 8.martā

 

T1.JPG (102928 bytes)

T2.JPG (140204 bytes)

T3.JPG (169040 bytes)

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!