Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 26.07.2006., Nr. 117 (3485) https://www.vestnesis.lv/ta/id/140604

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

26.07.2006., Nr. 117 (3485)

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

AS “CEĻU PĀRVALDE” (reģ.nr.40003034263, no 01.11.1991.;

adrese: Rīga, K.Ulmaņa gatve 1, LV-1004, tālr. 7408087)

gada pārskats par 2005.gadu

AS “Ceļu pārvalde” gada pārskats publicēts saīsinātā variantā. Ar gada pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Uzņēmumu reģistrā.

Bilance 2005.gada 31.decembrī

Mēra vienība: tūkstoši Ls

Aktīvs

Pasīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

2412.2

Pamatkapitāls

1403.7

Apgrozāmie līdzekļi

841.4

Rezerves un fondi

2209.6

Debitori

2407.8

Nesadalītā peļņa

615.4

Nauda

1395.3

Uzkrājumi

407.5

Bilance

7056.7

Kreditori – ilgtermiņa

206.1

Kreditori – īstermiņa

2214.4

Bilance

7056.7


Peļņas un zaudējuma aprēķins par 2005.gadu:

Neto apgrozījums

15523.5

Izdevumi

14844.8

Citi ieņēmumi

101.3

Nodokļi no peļņas

202.7

Peļņa

577.3

Pielikumā pievienojam zvērinātā revidenta atzinuma kopiju par AS “Ceļu pārvalde” 2005.gada pārskatu.

AS “Ceļu pārvalde” valdes priekšsēdētājs J.Zauers-Zauls

Galvenā grāmatvede D.Kučere


REVIDENTU ZIŅOJUMS AS “Ceļu pārvalde” akcionāriem

Mēs esam veikuši AS “Ceļu pārvalde” 2005.gada finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 1. līdz 17.lappusei, revīziju. Revidētais finanšu pārskats ietver 2005.gada 31.decembra sabiedrības bilanci, 2005.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šo finanšu pārskatu ir atbildīga sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šo finanšu pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un citas finanšu pārskatā ietvertās informācijas pamatojumu pārbaudes izlases veidā. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārējo finanšu pārskata satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt, iepriekš minētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par AS “Ceļu pārvalde” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par uzņēmuma gada pārskatiem”.

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2005.gadu, kas pievienots 2005.gada pārskatam, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2005.gada finanšu pārskatā atspoguļoto informāciju.

Valda Baleviča

SIA “Ilva – audits” valdes priekšsēdētāja

Komercsabiedrības licence nr.69

Zvērināts revidents, sertifikāts nr.37

Rīgā 2006.gada 11.maijā


AS “BALTIKUMS Apdrošināšanas grupa” konsolidētais 2005.gada pārskats

KONSOLIDĒTAIS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR 2005.GADU

Pielikums

2005 LVL

2004 LVL

Parakstītas prēmijas

10 394 757

1 1 993 384

Bruto parakstītās prēmijas

1

16 392 538

17 146 245

Pārapdrošinātāju daļa

1

(5 997 781)

(5 152 861)

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs

(9817)

(733 557)

Bruto parakstītas prēmijas

(666 223)

(760 580)

Pārapdrošinātāju daļa

656 406

27 023

Neto nopelnītās prēmijas

10 384 940

11 259 827

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības

(5 747 480)

(5 548 755)

Bruto summa

2

(9 538 702)

(8419046)

Pārapdrošinātāju daļa

2

3 791 222

2870291

Izmaiņas atlikto atlīdzību rezervēs

(9 668)

643 396

Bruto summa

840 098

(152 113)

Pārapdrošinātāju daļa

(849 766)

795 509

Neto piekritušās atlīdzību prasības

(5 757 148)

(4905359)

Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas rezervēs

30675

(776518)

Bruto summa

30596

(777 590)

Pārapdrošinātāju daļa

79

1 072

Neto izmaiņas citās tehniskās rezervēs

211 832

183 885

Kopā neto izmaiņas pārējās tehniskajās rezervēs

242 507

(592 633}

Klientu piesaistīšanas izdevumi

7

(2 953 835)

(3 167 868)

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos

191 829

(126039)

Administrācijas izdevumi

8

(4 426 272)

(3 945 988)

Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība pelņā

2019835

772 470

Pārējie neto darbības izdevumi

(263 784)

(133628)

Kopā neto darbības izdevumi

(5432227)

(6 601 053}

Neto citi tehniskie izdevumi

(633 348)

(601 432)

Izmaiņas izlīdzināšanas rezervēs

(2 186)

Ienākumi no citām investīcijām

9

429 903

271 993

Ienākumi no zemes un ēkām

25359

86 111

Ienākumi no investīciju realizācijas

656 360

556786

Investīciju pārvērtēšana

98807

565 325

Peļņa no investīciju realizācijas

338459

Kopā investīciju ienākumi

1 548 888

1480215

Investīciju pārvaldīšanas izdevumi

(158623)

(171 724)

Zaudējumi no investīcijas pārdošanas

(165381)

(92 897)

Investīciju pārvērtēšana

(3 534)

(20 410)

Kopā investīciju izdevumi

(327538}

(285 031)

Citi ieņēmumi

10

1 482 849

1 760 327

Citi izdevumi

11

(1 333 798)

(1 485 188)

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pirms nodokļu samaksas

175 125

27 487

Ienākuma nodoklis

(49715)

(980)

Peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

125410

26507

Mazākuma interese

12825

(61 205)

Pārskata perioda peļņa

138 235

87 712

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī konsolidēta gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.


AS “BALTIKUMS Apdrošināšanas grupa” konsolidētais 2005.gada pārskats

KONSOLIDĒTĀ BILANCE 2005.GADA 31.DECEMBRĪ

AKTĪVI

Pielikums

31.12.2005.

LVL

31.12.2004.

LVL

Nemateriālie ieguldījumi un dibināšanas izdevumi

Negatīva nemateriāla vērtība

Pārējie nemateriālie ieguldījumi

51086

65024

Kopā nemateriālie ieguldījumi

51 086

65 024

Investīcijas

Zemes un ēkas

Nepabeigto celtniecības objektu izmaksa

12

3 189 363

1 695 865

Investīcijas saistītajos un asociētajos uzņēmumos

Daļas vai akcijas asociētajos uzņēmumos

Citas investīcijas

Akcijas un citi mainīga procenta vērtspapīri

l 981 697

l 869 164

Vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

3 436 897

6 241 812

Ieguldījumu daļas investīciju fondos

585 024

150 272

Ar hipotēku garantēti aizdevumi

401 721

363 569

Citi aizdevumi

34 028

7194

Depozīti kredītiestādēs

469 200

60 900

Citas investīcijas

95 865

3880

Kopā investīcijas

10 193 795

10 392 656

Debitori

Pārapdrošinātāja garantijas iemaksas depozītu veidā

Debitori apdrošināšanas operācijās

2 882 750

3 820 440

Polišu īpašnieki

2 220 833

3 430 986

Starpnieki

661 917

389 454

Debitori norēķinu operācijas ar pārapdrošinātājiem

3 588 228

2 889 679

Citi debitori

2 960 706

2 715 458

Kopā debitori

9 431 684

9 425 577

Citi aktīvi

Materiālie aktīvi

12

421 482

458 685

Naudas līdzekļi bankā un kasē

13

1 146 415

886 712

Citi aktīvi

923 636

391 706

Kopā citi aktīvi

2 491 534

1 737 103

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

Uzkrātie procenti un īre

4648

1834

Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi

1 055 238

861 481

Citas priekšapmaksas un atliktie izdevumi

159 422

234 305

Kopā uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

1 219 308

1 097 620

Kopā aktīvi

23 387 407

22 717 980

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī konsolidēta gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.


AS “BALTIKUMS Apdrošināšanas grupa” konsolidētais 2005.gada pārskats

KONSOLIDĒTĀ BILANCE 2005.GADA 31.DECEMBRĪ

PASĪVI

Pielikums

31.12.2005.

LVL

31.12.2004.

LVL

Kapitāls un rezerves

Parakstītais akciju kapitāls

14

5 187 000

5 187 000

Akciju emisija uzcenojums

20 396

Statūtos paredzētās rezerves

70 293

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

465 505

Konsolidācijas rezerve (valūtas pārrēķins)

1092

Nesegtie zaudējumi

Iepriekšējā perioda nesegtie zaudējumi

1005

79 356

Pārskata gada nesegtie zaudējumi

138 235

87 712

Kopā kapitāls un rezerves

5 882 434

5 355 160

Mazākuma interese

46 742

911 084

Tehniskās rezerves

Nenopelnītās prēmijas un neparedzētie riski

3

3 697 566

3 680 834

Bruto summa

3

6 448 782

5 767 032

Pārapdrošinātāju daļa

3

-2 751 216

(2 086 198)

Dzīvības apdrošināšanas rezerve

5

814292

844967

Bruto summa

5

814 621

845 217

Pārapdrošinātāju daļa

5

-329

(250)

Atliktās apdrošināšanas atlīdzību prasības

4

1 854 773

2 225 336

Bruto summa

4

3 139 759

4 888 871

Pārapdrošinātāju daļa

4

-1 284 986

(2 663 535)

Izlīdzināšanas rezerve

6

767 511

420 164

Kopā tehniskās rezerves

7 134 142

7 171 301

Pārapdrošinātāja depozīti

Uzkrājumi

26 347

22 037

Kreditori

Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām

690 090

839 792

Kreditori norēķinu operācijās ar pārapdrošinātājiem

4 666 198

4 217 798

Aizņēmumi

Kredītiestādes

2 930 182

2 954 168

Nodokļi

119 125

108 049

Personāls

63 027

Sociālās apdrošināšanas maksājumi

14 993

20 765

Citi kreditori

680 102

592 759

Kopā kreditori

9 100 690

8 796 358

Uzkrātie izdevumi un saņemtās priekšapmaksas

Uzkrātie procentu izdevumi un īre

234 896

51 173

Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi

962 156

406 923

Citi

3944

Kopā uzkrātie izdevumi un saņemtās priekšapmaksas

1 197 052

462 040

Kopā kapitāls, rezerves un saistības

23 387 407

22 717 980

Pielikumi no 10. līdz 16. lapai ir šī konsolidēta gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.


Rīgā 2006.gada 5. jūlijā

REVIDENTA ZIŅOJUMS

AS “Baltikums Apdrošināšanas grupa” vadībai un akcionāriem

Mēs esam veikuši AS “Baltikums Apdrošināšanas grupa”, reģ.nr.40003442796, konsolidētā 2005.gada finanšu pārskata, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 20.jūnija ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par pilna apjoma konsolidēto 2005.gada finanšu pārskatu, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.

Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats visos būtiskajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma konsolidētajam finanšu pārskatam, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu, uz kura balstoties tika sagatavots saīsinātais finansu pārskats, kā arī mūsu ziņojums par pilna apjoma konsolidēto finanšu pārskatu.

A.Deniņš

AS “BDO Invest Rīga” valdes priekšsēdētājs

Komercsabiedrības licence nr.112

A.Putniņš

zvērināts revidents

Sertifikāts nr.123


Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!