Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 6.06.2006., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/ta/id/136716

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

06.06.2006., Nr. 87

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

Tālāk publicēts AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams”

saīsināts pārskats un pilns revidentu ziņojums.

Pilns AAS “Baltijas Apdrošināšanas nams” finanšu pārskats pieejams sabiedrības juridiskajā adresē Rīgā, Antonijas ielā 23

Bilance 2005

AKTĪVI

2005.12.31.

LVL

2004.12.31.

LVL

Nemateriālie ieguldījumi un dibināšanas izdevumi

10 246

6 406

Ieguldījumi

Zemes gabali un ēkas

552 998

552 998

Radniecīgās sabiedrības

1 759

1 985

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

375 000

405 000

Citi aizdevumi

264 756

40 000

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

1 974 745

1 969 361

Debitori

695 888

577 229

Pārējie aktīvi

1 059 479

333 041

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi

428 988

371 791

Kopā aktīvi

5 363 859

4 257 811

PASĪVI

Kopā kapitāls un rezerves

2 285 471

2 161 692

Tehniskās rezerves

2 288 257

1 555 059

Kreditori

569 298

329 989

Uzkrājumi citām saistībām un zaudējumiem

32 163

16 640

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi

188 670

194 431

Kopā pasīvi

5 363 859

4 257 811


P/Z aprēķins

Nopelnītās prēmijas

Bruto parakstītas prēmijas

4 663 934

3 902 100

Pārapdrošinātāju daļa parakstītajās prēmijās

1 361 998

1 478 931

Neto izmaiņas nenopelnīto prēmiju rezervēs

-459 120

-494 737

Neto nopelnītās prēmijas

2 842 815

1 928 432

Pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts no netehniskā rezultāta

45 161

22 790

Citi tehniskie ienākumi

24 784

9 749

Neto piekritušās atlīdzību prasības

-1 439 591

-965 542

Neto darbības izdevumi

Klientu piesaistīšanas izdevumi

-752 008

-634 971

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos

42 340

102 136

Administratīvie izdevumi

-980 928

-787 374

Pārapdrošināšanas komisijas nauda un līdzdalība peļņā

348 496

484 648

Tehniskais rezultāts

131 069

159 868

Ienākumi no pārējiem finanšu ieguldījumiem

91 000

54 472

Zaudējumi no līdzdalības radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

-226

-15

Uz tehnisko rezultātu pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

-45 161

-22 790

Citi ieņēmumi/izdevumi

-15 801

-22 775

Pārskata gada peļņa

160 881

168 760

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

-37 102

-33 782

Pārskata gada peļņa

123 779

134978


Revidentu ziņojums

AAS “Baltijas apdrošināšanas nams” akcionāram

Mēs esam veikuši AAS “Baltijas apdrošināšanas nams” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) 2005.gada finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 8. līdz 29. lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver sabiedrības 2005. gada 31. decembra bilanci, 2005. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskatu un pielikumu. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Sabiedrības vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un citas finanšu pārskatos ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu sabiedrības vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par AAS “Baltijas apdrošināšanas nams” finansiālo stāvokli 2005. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005. gadā saskaņā ar Latvijas Republikas Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem “Apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību un nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumiem”.

SIA “Ernst & Voung Baltie”, licence nr. 17

Egons Liepiņš

Personas kods 1507XX-XXXXX

Valdes loceklis

LR zvērināts revidents

Sertifikāts nr.28

Rīgā 2006.gada 12.maijā


AS “Ventamonjaks”

2005.gada saīsinātais finanšu pārskats

Bilance 2005. gada 31. decembrī

Aktīvs

31.12.2005

Ls.

31.12.2004.*

Ls

Ilgtermiņa ieguldījumi

Nemateriālie ieguldījumi

26 929

79 952

Pamatlīdzekļi

7524 171

6 766 670

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

266 737

7283 844

Ilgtermiņa debitoru parādi

4086 464

-

11904 301

14130 466

Apgrozāmie līdzekļi

Krājumi

142 895

275 948

Debitori

590 100

1 699 166

Vērtspapīri un līdzdalība kapitālos

-

4 124

Nauda

2954 818

92 300

3687 813

2 071 538

Aktīvu kopsumma

15592 114

16202 004

Pasīvs

Pašu kapitāls

Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

13148 400

13 148 400

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve

3015 505

3 070 887

Rezerves

25 939

25 939

Uzkrātie zaudējumi

(1776154)

(2340 013)

14413 690

13905 213

Uzkrājumi

2 698

2 698

Ilgtermiņa kreditori

324 022

585 303

Īstermiņa kreditori

851 704

1708 790

Pasīvu kopsumma

15592 114

16202 004


* Bilances atlikumi 2004.gada 31.decembrī ir koriģēti sakarā ar izmaiņām a/s “Ventamonjaks” grāmatvedības politikā.


Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005. gadu

2005

Ls

2004*

Ls

Neto apgrozījums

8711 872

11 472 623

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(6776516)

(10 696 741)

Bruto peļņa

1935 356

775 882

Administrācijas izmaksas

(671186)

(696 432)

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

728 129

643 526

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(1341651)

(568 610)

Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus

241 651

-

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

14 811

1 598

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu un īstermiņa vērtspapīru vērtības norakstīšana

-

(6 940)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(115050)

(104 697)

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

792 060

44 327

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(133250)

-

Atliktais nodoklis

5 295

(142770)

Pārējie nodokļi

(100246)

(118 423)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

563 859

(216 866)


* Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2004.gadu ir koriģēts sakarā ar izmaiņām a/s „Ventamonjaks” grāmatvedības politikā.


Šis ir saīsinātais finanšu pārskats.

Pilna apjoma a/s “Ventamonjaks” gada pārskats ir pieejams LR Uzņēmumu reģistrā.

2006. gada 22.maijā A. Janvars, valdes priekšsēdētājs, prezidents


Revidentu ziņojums A/S Ventamonjaks akcionāriem

Mēs esam veikuši A/S Ventamonjaks (“Uzņēmums”) 2005. gada finanšu pārskata, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, revīziju. Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2006.gada 4.aprīļa ziņojumā mēs sniedzām revidentu ziņojumu bez iebildēm par pilna apjoma 2005.gada finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Mūsuprāt, klāt pievienotais saīsinātais finanšu pārskats visos būtiskākajos aspektos ir atbilstošs pilna apjoma finanšu pārskatam, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā darbības rezultātiem pārskata gadā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais finanšu pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilna apjoma finanšu pārskatu, uz kuru balstoties ir sagatavots saīsinātais finanšu pārskats, kā arī mūsu ziņojumu par pilna apjoma finanšu pārskatu.

PricewaterhouseCoopers SIA

Komercsabiedrības licence nr.5

Juris Lapše

Zvērināts revidents

Sertifikāts nr.116

Valdes loceklis

2006.gadada 22.maijā Rīgā


Latvijas Nacionālā opera

Reģ. nr. LV 90000178707

Pārskats par 2005.gadu

Budžeta programmas (01.17.00 apakšprogrammas) rezultatīvo rādītāju izpilde

Rādītāju nosaukums

Pārskata perioda plāns

Faktiski pārskata periodā

Štata vienību skaits

634

634

Pirmizrādes

7

7

Kopējais izrāžu un koncertu skaits

239

259

Kopējais skatītāju un klausītāju skaits

149 123

153 028

Vienas biļetes vidējā cena (Ls)

5,70

6,60


Informācija par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu

Aktīvi un pasīvi (kopsavilkuma bilance) (latos)

Nr.p.k.

Gada sākumā

Gada beigās

1.

Aktīvi:

1646 120

1792 564

1.1.

ilgtermiņa ieguldījumi

1281 000

1 263 291

1.2.

apgrozāmie līdzekļi

365 120

529 273

2.

Pasīvi:

1646 120

1792 564

2.1.

pašu kapitāls

1189 441

1169 351

2.2.

kreditori

456 679

623 213


Valsts pamatbudžeta līdzekļu izlietojums (latos)

Nr.

p.k.

Iepriekšējā gadā

(faktiskā izpilde)

Pārskata gadā

apstiprināts likumā

Pārskata gadā

faktiskā izpilde

1.

Ieņēmumi (kopā)

3261 438

3757 115

3787 459

1.1.

dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1805 837

2316 815

2316 815

1.2.

dotācija īpašiem mērķiem

10 000

10 000

1.3.

maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1455 601

1430 300

1460 644

2.

izdevumi (kopā)

3264 673

3757 115

3756 897

2.1.

uzturēšanas izdevumi (kopā)

3254 173

3727 115

3726 897

2.1.1.

atalgojumi

1867 307

2190 656

2 190 641

2.1.2.

komandējumi

174 027

171 220

171 213

2.1.3.

pārējie uzturēšanas izdevumi

1212 839

1365 239

1365 043

2.2.

kapitālās iegādes

10 500

30 000

30 000

3.

nodarbinātība

3.1.

faktisko nodarbināto skaits

1 042

1059

3.2.

vidējā darba alga

149,34

172,38


Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi (latos)

Nr.

p.k.

Maksas pakalpojumi

Izcenojums

Faktiskie

ieņēmumi

1.

Biļešu realizācijas ieņēmumi

6,60

1010 723

1.1.

Lielā zāle

6,76

982 791

1.2.

Jaunā zāle

3,73

27 563

1.3.

Baltā zāle

2,38

369

2.

Citi pašu ieņēmumi

450 125

2.1.

Ieņēmumi no telpu nomas

128 324

2.2.

Reklāmas pakalpojumi

43 015

2.3.

Programmu realizācija

37 559

2.4.

Viesizrādes ārpus valsts robežām

181 597

Viesizrādes valsts robežām

26 440

2.5.

Pārējie ieņēmumi

33 190


Saņemto ziedojumu un dāvinājumu izlietojums

Nr.p.k.

1.

Saņemts (kopā):

340 061

1.1.

Lielākie ziedotāji:

1.1.1.

Kultūras fonds

90 000

1.1.2.

AS Lauma

57 000

1.1.3.

SIA IB Serviss CANON

47 614

1.1.4.

Latvijas Nacionālās operas fonds

27 432

1.1.5.

A/S Latvijas Balzams

20 000

1.1.6.

SIA REHO

15 000

1.1.7.

AS Hansabanka

12 000

1.1.8.

AS Grindeks

10 000

1.1.9.

Rīgas domes Kultūras pārvalde

10 000

1.1.10.

SIA “SIEMENS’’

9 999

1.1.11.

AS Aizkraukles banka

8 300

1.1.12.

SIA PricewaterhouseCoopers

6 746

1.1.13.

LNO Ģilde Ņujorkā

5 846

1.1.14.

SIA “DMG” žurnāls e-pasaule

5 664

1.1.15.

SIA Rīgas laiks

5 520

1.1.16.

Pārējie

8940

2.1.

Izlietots (kopā):

330 334

2.1.1.

algu izmaksas

43 720

2.1.2

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

18 675

2.1.3

komandējumi

21 231

2.1.4

pakalpojumu izmaksas

126 786

2.1.5.

jauniestudējumi (materiālu iegāde)

57 815

2.1.6.

pamatlīdzekļu iegāde

62 107


Direktors A.Žagars

SIA “Nelss”, reģ.nr.40003122180

Bilance (saīsinātā, Ls tūkst.)

Koncerns

Mātes uzņēmums

2005

2004

2005

2004

Ilgtermiņa ieguldījumi

24,863

19,920

20,973

18,046

Krājumi

12,315

12,148

11,669

11,823

Debitori

11,524

10,062

10,544

8,388

Nauda

519

454

340

316

KOPĀ AKTĪVI

49,221

42,584

43,526

38,573

Kopā pašu kapitāls

12,174

10,001

12,192

10,085

Ilgtermiņa kreditori un uzkrājumi

9,680

8,916

6,653

6,894

Īstermiņa kreditori

27,367

23,667

24,681

21,594

KOPĀ PASĪVI

49,221

42,584

43,526

38,573


PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (saīsināts, Ls tūkst.)

Neto apgrozījums

79,526

66,246

76,911

63,182

Bruto peļņa

18,148

14,945

16,482

13,056

Peļņa pirms nodokļiem

1,081

209

977

789

Pārskata gada peļņa

810

118

812

632


Revidentu ziņojums SIA “Nelss” dalībniekiem

Mēs esam veikuši pievienoto SIA “Nelss” koncerna konsolidēto (turpmāk tekstā – Koncerns) 2005.gada finanšu pārskatu un SIA “Nelss” (turpmāk tekstā – Koncerna mātes uzņēmums) finanšu pārskatu, kas atspoguļoti no 6. līdz 34.lappusei, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver 2005.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, 2005.gada 31.decembra bilanci, 2005.gada naudas plūsmas pārskatu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un pielikumu. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Koncerna mātes uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un citas finanšu pārskatos ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī vispārēju finanšu pārskatu satura izvērtējumu. Uzskatām, ka veiktā revīzija ir devusi pietiekamu pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna un Koncerna mātes uzņēmuma finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, to darbību rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par konsolidētajiem gada pārskatiem” un “Par uzņēmumu gada pārskatiem”.

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2005.gadu (pievienotajā 2005.gada pārskatā atspoguļots 5.lappusē) un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2005.gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

Rīgā 2006.gada 20.aprīlī

SIA “Ernst & Young Baltic”, licence nr.17

Egons Liepiņš, LR zvērināts revidents, sertifikāts nr.28

Diāna Krišjāne, valdes priekšsēdētāja

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!