Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 13.04.2006., Nr. 60 https://www.vestnesis.lv/ta/id/132834

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

13.04.2006., Nr. 60

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

 

Valsts akciju sabiedrība “Centrālā reģiona ceļi”, reģ.nr.40003356530,

Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Saīsinātais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2005.gada 31.decembrī


Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu, LVL

Neto apgrozījums

7 973 631

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

6 693 130

Bruto peļņa

1 280 501

Administrācijas izmaksas

1 221 531

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

257 066

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi

220 493

Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi

7367

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

28568

Peļņa pirms ārkārtas posteņiem vai nodokļiem

74 342

Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis

15 000

Pārējie nodokļi

27 121

Pārskata perioda peļņa

32 221


Bilance 2005.gada 31.decembrī

AKTĪVI

LVL

Nemateriālie ieguldījumi

24 563

Pamatlīdzekļi

7 812 123

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

7 836 686

Krājumi

426 847

Debitori

1 277 923

Naudas līdzekļi

363 635

Apgrozāmie līdzekļi kopā

2 068 405

Kopā aktīvi

9 905 091

PASĪVI

Akciju vai daļu kapitāls

7 233 082

Rezerves

790749

Pārskata gada nesadalītā peļņa

32221

Pašu kapitāls

8 207 471

Uzkrājumi

176 219

Ilgtermiņa parādi

431 493

Īstermiņa parādi

1 089 908

Kreditori ( parādi kopā )

1 521 401

Kopā pasīvi

9 905 091


Padomes vārdā:

Māris Pēkalis

Padomes priekšsēdētājs

Valdes vārdā:

Vilnis Urbanovičs

Valdes priekšsēdētājs


2005.gada 23.martā


Revidenta ziņojums par 2005.gada pārskatu

VAS “Centrālā reģiona ceļi” (reģ.nr.40003356530) akcionāriem

Rīgā 2006.gada 9.martā

Mēs esam veikuši VAS “Centrālā reģiona ceļi” 2005.gada pārskata (no 3. līdz 28.lappusei) revīziju, lai tas atbilstu LR likumam “Par uzņēmumu gada pārskatiem”. Gada pārskatā ir ietverti finanšu pārskati, kas sastāv no bilances uz 31.12.2005., peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, pielikuma, kā arī vadības ziņojums. Par uzņēmuma gada pārskata sagatavošanu ir atbildīgs tā vadītājs. Pamatojoties uz gada pārskata rezultātiem, mūsu atbildība ir izteikt neatkarīgu atzinumu par finanšu pārskatu.

Revīziju esam veikuši saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Pārbaudi esam plānojuši, lai iegūtu pietiekamu apstiprinājumu tam, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzijas gaitā izlases veidā esam veikuši nepieciešamās pārbaudes finanšu pārskatā iekļauto skaitļu dokumentālajam apstiprinājumam, grāmatvedības principu izmantošanai, sagatavojot finanšu pārskatu, kā arī kopējās finanšu pārskata izklāsta formas izvērtējumam. Revīzijas laikā tika pārbaudīts, vai grāmatvedības iekārtojums atbilst Latvijas Republikas grāmatvedību regulējošo likumu prasībām, kā arī novērtēts uzņēmuma vadības ziņojums. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija ir pietiekama, lai pamatotu mūsu atzinumu par VAS “Centrālā reģiona ceļi” 2005.gada finanšu pārskatu.

Mūsuprāt:

* VAS “Centrālā reģiona ceļi” 2005.gada pārskatā ietvertie finanšu pārskati visos būtiskākajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli pārskata gada beigās, kā arī par 2005.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu un naudas plūsmas pārskatu.

* VAS “Centrālā reģiona ceļi” 2005.gada finanšu pārskats atbilst LR likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

* Mēs arī esam iepazinušies ar VAS “Centrālā reģiona ceļi” vadības ziņojumu un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp minētajā ziņojumā un revidētajos finanšu pārskatos sniegto informāciju.

Helēna Sausiņa

zvērināta revidente

LZRA sertifikāts nr.20

SIA “Astrop” valdes locekle

komercsabiedrības licence nr.26


AS IBS “RENESOURCE CAPITAL”, reģ.nr.40003415571

Bilance 2005.gada 31.decembrī, LVL

Aktīvs

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

376,099

I. Nemateriālie ieguldījumi

1,831

II. Pamatlīdzekļi

321,558

III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

52,710

2. Apgrozāmie līdzekļi

304,378

I. Krājumi

142,598

II. Debitori

33,279

IV. Nauda

128,501

Aktīvu kopsumma

680,477

Pasīvs

1. Pašu kapitāls

621,044

2. Uzkrājumi

556

3. Kreditori

58,877

I. Ilgtermiņa parādi

56,224

II. Īstermiņa kreditori

2,653

Pasīvu kopsumma

680,477

Zvērināts revidents A.Putniņš (sert.nr.123)

AS “BDO Invest Rīga” auditorfirma

Gada pārskats ir publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā.

Konsolidētie peļņas un zaudējumu aprēķini

par 2005. un 2004. gadiem


(tūkst. LVL)

Grupa

2005

Banka

2005

Grupa

2004

(pārrēķināts)

Banka

2004

(pārrēķināts)

Procentu ienākumi

81 486

73 935

58 017

50 916

Procentu izdevumi

(27 151)

(27 331)

(18 551)

(18 588)

Tīrie procentu ienākumi

54 335

46 604

39 466

32 328

Komisijas naudas ienākumi

33 789

30 603

25 013

22 503

Komisijas naudas izdevumi

(7 403)

(7 048)

(5 446)

(5 144)

Tīrie komisijas naudas ienākumi

26 386

23 555

19 567

17 359

Tīrā finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa

12 007

11 835

10 197

10 083

Ienākumi no dividendēm

-

4 368

-

4 114

Citi parastie ienākumi

2 049

1 977

3 314

2 852

Tīrie pamatdarbības ienākumi kopā

94 777

88 339

72 544

66 736

Administratīvie izdevumi

(34 168)

(31 186)

(24 477)

(21 472)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu amortizācija/ nolietojums

(4 197)

(3 250)

(3 958)

(3 785)

Citi parastie izdevumi

(6 052)

(5 107)

(4 305)

(3 583)

Pamatdarbības izdevumi kopā

(44 417)

(39 543)

(32 740)

(28 840)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām

(6 596)

(5 924)

(3 473)

(1 863)

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi

3 037

1 508

2 522

1 918

Līdzdalības saistīto uzņēmumu pamatkapitālā peļņa atbilstoši pašu kapitāla metodei

-

-

10

-

Parastās darbības peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

46 801

44 380

38 863

37 951

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

(6 202)

(5 328)

(5 158)

(4 097)

Pārskata gada peļņa

40 599

39 052

33 705

33 854


Konsolidētās bilances

uz 2005. un 2004. gada 31. decembri


(tūkst. LVL)

Grupa

2005

Banka

2005

Grupa

2004

(pārrēķināts)

Banka

2004

(pārrēķināts)

Aktīvi

Kase

37 708

37 708

28 920

28 919

Prasības pret centrālo banku

95 798

95 798

44 778

44 778

Prasības pret kredītiestādēm, neto

193 840

193 838

43 831

43 830

Prasības pret kredītiestādēm

193 886

193 884

43 831

43 830

Uzkrājumi nedrošiem parādiem

(46)

(46)

-

-

Tirdzniecības nolūkā turētie finanšu aktīvi

170 852

170 852

181 139

181 139

Klasificēti kā patiesajā vērtībā novērtētie finanšu aktīvi ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā

154

-

170

-

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi

3

3

3

3

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

-

6 014

-

6 014

Aizdevumi klientiem, neto

1 688 339

1 696 310

945 231

961 449

Aizdevumi klientiem

1 700 016

1 707 954

953 223

969 404

Uzkrājumi nedrošiem parādiem

(11 677)

(11 644)

(7 992)

(7 955)

Pamatlīdzekļi

30 000

10 162

31 196

10 783

Nemateriālie aktīvi

134

134

346

344

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

23 167

8 209

14 246

4 114

Pārējie aktīvi

5 502

4 642

4 493

2 520

Kopā aktīvi

2 245 497

2 223 670

1 294 353

1 283 893

Pasīvi

Saistības pret centrālo banku

20 000

20 000

-

-

Saistības pret kredītiestādēm

748 898

748 898

309 511

309 511

Klientu noguldījumi

1 193 215

1 196 283

785 584

791 483

Pieprasījuma noguldījumi

825 059

827 446

551 153

556 712

Termiņnoguldījumi

368 156

368 837

234 431

234 771

Emitētie parāda vērtspapīri

15 923

15 923

14 770

14 770

Atvasinātie līgumi

3 623

3 623

7 540

7 547

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

32 749

14 020

22 215

10 246

Atliktais nodoklis un uzkrājumi ārpusbilances saistībām

1 614

932

1 250

790

Pārējās saistības

44 113

44 113

25 078

25 078

Pakārtotās saistības

24 598

24 598

8 436

8 436

Kopā saistības

2 084 733

2 068 390

1 174 384

1 167 861

Apmaksātais pamatkapitāls

116 043

116 043

82 043

82 043

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

337

135

337

135

Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa

3 785

50

3 884

-

Pārskata gada peļņa

40 599

39 052

33 705

33 854

Kapitāls un rezerves kopā

160 764

155 280

119 969

116 032

Kopā pasīvi

2 245 497

2 223 670

1 294 353

1 283 893

Ārpusbilances posteņi

Ārpusbilances iespējamās saistības

50 151

50 238

32 920

32 957

Ārpusbilances saistības pret klientiem

335 475

285 763

188 578

168 727BIEDRĪBA “AUTORTIESĪBU UN KOMUNICĒŠANĀS KONSULTĀCIJU AĢENTŪRA/

LATVIJAS AUTORU APVIENĪBA” ( AKKA/LAA)

Reģistrācijas nr. UR 40008043690, adrese: Čaka iela 97, Rīga, LV-1011

Saīsinātā bilance 2005.gada 31.decembrī (tūkst. Ls)

Aktīvs

Ilgtermiņa ieguldījumi

249,21

Debitori

93,57

Nauda

2088,2

Kopā aktīvs

2430,98

Pasīvs

Fondi

72,96

Īstermiņa kreditori

2358,02

Kopā pasīvs

2430,98

Ar pilnu 2005.gada pārskatu var iepazīties LR Uzņēmumu reģistrā.

03.04.2006. AKKA/LAA izpilddirektore I.Paklone

Electronic Money Institution SIA “DIGITAL MONEY”, reģ.nr.40003242671

Bilance 2005.gada 31.decembrī

Aktīvs

31.12.2005 LVL

1. Ilgtermiņa ieguldījumi

0

2. Apgrozāmie līdzekļi

104 997

I. Krājumi

0

II. Debitori

692

IV. Nauda

104 305

Aktīvu kopsumma

104 997

Pasīvs

1. Pašu kapitāls

44 933

2. Uzkrājumi

0

3. Kreditori

60 064

I. Ilgtermiņa parādi

52 710

II. Īstermiņa kreditori

7354

Pasīvu kopsumma

104 997

Zvērināts revidents A.Putniņš (sert.nr.123)

AS “BDO Invest Rīga” auditorfirma

Gada pārskats ir publicēts saīsinātā formā un pilnībā pieejams Uzņēmumu reģistrā.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!