Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.04.2006., Nr. 57 https://www.vestnesis.lv/ta/id/132374

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Vēl šajā numurā

07.04.2006., Nr. 57

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Darbības pārskati

BALTIKUMS.JPG (3696 bytes)

Revidentu ziņojums

Akciju sabiedrības “Akciju Komercbanka “Baltikums”” akcionāriem

Esam veikuši akciju sabiedrības “Akciju Komercbanka “Baltikums”” (Banka) nekonsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2005.gada 31.decembrī, un akciju sabiedrības “Akciju Komercbanka “Baltikums”” un tās meitas uzņēmumu (kopā “Koncerns”) konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2005.gada 31.decembrī, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2006.gada 1.martā mēs izteicam atzinumu, ka finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas un Koncerna finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, kā arī par to darbības rezultātiem un naudas plūsmām gadā, kas beidzās 2005.gada 31.decembrī, saskaņā ar Starptautisko Grāmatvedības Standartu Padomes pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Pēc mūsu domām saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie sagatavoti un par kuriem mēs izteicām atzinumu.

Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Bankas un Koncerna finansiālo stāvokli, to darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātie finanšu pārskati jālasa kopā ar finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie tika sagatavoti, un mūsu atzinumu, kas izteikts par šiem finanšu pārskatiem.

Patrick Querubin

KPMG Baltics SIA

Licence nr.55

Rīga, Latvija

2006.gada 10.martā

Nadežda Vikuļina

Zvērināta revidente

Sertifikāts Nr.139


AS “AKCIJU KOMERCBANKA “BALTIKUMS””

2005. GADA KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

Pielikums

2005

2004

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

LVL’000

LVL’000

LVL’000

LVL’000

Procentu ieņēmumi

4

1 743

1 716

1 455

1 402

Procentu izdevumi

5

(594)

(601)

(418)

(419)

Tīrie procentu ieņēmumi

1 149

1 115

1 037

983

Komisijas naudas ieņēmumi

6

698

619

597

538

Komisijas naudas izdevumi

7

(182)

(169)

(128)

(128)

Tīrie komisijas naudas ieņēmumi

516

450

469

410

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa

8

300

296

297

290

Citi parastie ieņēmumi

9

28

28

50

29

Pamatdarbības ieņēmumi

1 993

1 889

1 853

1 712

Administratīvie izdevumi

10

(1 275)

(1 197)

(1 170)

(1 080)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums un to vērtības korekcijas

(96)

(92)

(87)

(83)

Citi parastie izdevumi

11

(33)

(30)

(46)

(20)

Izdevumi par uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām

(7)

(7)

(73)

(54)

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi

38

38

-

-

Kopā pamatdarbības izdevumi

(1 373)

(1 288)

(1 376)

(1 237)

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas

620

601

477

475

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

12

(96)

(95)

(39)

(39)

Pārskata gada peļņa

524

506

438

436

Pamatpeļņa uz vienu akciju

37

0,103

0,099

0,086

0,085


AS “AKCIJU KOMERCBANKA “BALTIKUMS””

2005. GADA KONSOLIDĒTĀ UN BANKAS BILANCE

Aktīvi

Pielikums

2005

2004

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

LVL’000

LVL’000

LVL’000

LVL’000

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

13

319

319

516

516

Prasības pret kredītiestādēm

14

19 301

19 301

20 769

20 767

prasības uz pieprasījumu

15 818

15 818

20 769

20 767

pārējās prasības

3 483

3 483

-

-

Kredīti

15,16

13 926

13 796

10 467

10 220

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

17

6 412

6 334

4 679

4 602

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

18

18

1

1

1

Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā

19

-

-

9

9

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

20

-

530

-

499

Nemateriālie aktīvi

21

72

67

80

77

Pamatlīdzekļi

22

65

58

1 097

1 090

Pārējie aktīvi

23

341

321

215

189

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

24

288

274

233

228

Kopā aktīvi

40 742

41 001

38 066

38 198


Pasīvi

Pielikums

2005

2004

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

LVL’000

LVL’000

LVL’000

LVL’000

Saistības pret kredītiestādēm un Latvijas Banku

26

11 743

11 743

11 572

11 572

saistības uz pieprasījumu

1 755

1 755

6 681

6 681

termiņsaistības

9 988

9 988

4 891

4 891

Noguldījumi

27

20 403

20 678

18 033

18 156

pieprasījuma noguldījumi

19 023

19 200

16 418

16 443

termiņnoguldījumi

1 380

1 478

1 615

1 713

Emitētās obligācijas

28

2 710

2 710

2 710

2 710

Atvasinātie līgumi

29

1

1

-

7

Pārējās saistības

30

116

106

110

100

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

31

47

47

41

41

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

32

9

9

11

11

Kopā saistības

35 029

35 294

32 477

32 597

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

33

5 100

5 100

5 100

5 100

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

17

17

17

17

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

72

84

34

48

Pārskata gada peļņa

524

506

438

436

Kopā kapitāls un rezerves

5 713

5 707

5 589

5 601

Kopā saistības un kapitāls

40 742

41 001

38 066

38 198

Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības

35

15

15

61

61

Pārējās ārpusbilances saistības

36

2 664

2 664

4 888

4 888

Finanšu pārskatus, no kuriem ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, ir apstiprinājusi Bankas vadība, kuras vārdā 2006.gada 1.martā tos ir parakstījuši:

Aleksandrs Peškovs

Padomes priekšsēdētājs

Aldis Reims

Valdes priekšsēdētājs


Tiek publicēti saīsinātie finanšu pārskati, pilnie finanšu pārskati ir brīvi pieejami bankā un bankas mājas lapā.


“Vidzemes ceļi”, valsts akciju sabiedrība, vienotais reģ.nr.40003374358,

Dakteru ielā 28, Smiltenē, LV-4729, saīsinātais 2005.gada pārskats


Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2005.gadu

LVL

Neto apgrozījums

8245 557

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

7133 239

Bruto peļņa

1112 318

Pārdošanas izmaksas

9036

Administrācijas izmaksas

703 657

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

157 522

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības izdevumi

157 412

Pārējie procentu un tamlīdzīgi ieņēmumi

1001

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

17 675

Peļņa pirms nodokļiem

383061

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

19949

Atliktā UIe nodokļa saistības

236 659

Pārējie nodokļi

15 939

Pārskata perioda peļņa

110 514


Bilance 2005.gada 31.decembrī

AKTĪVS

LVL

Nemateriālie ieguldījumi

29 976

Pamatlīdzekļi

3680 282

Ilgtermiņa ieguldījumi kopā

3710 258

Krājumi

478 590

Debitori

1033 970

Naudas līdzekļi

230 163

Apgrozāmie līdzekļi kopā

1742 723

Aktīvu kopsumma

5452 981

PASĪVS

Akciju vai daļu kapitāls

3200 000

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

659 816

Pārskata gada nesadalītā peļņa

110 514

Pašu kapitāls kopā

3970 330

Uzkrājumi

198 792

Ilgtermiņa parādi

460 294

Īstermiņa parādi

823 565

Kreditori kopā

1283 859

Pasīvu kopsumma

5452 981


Auditorfirma “Invest-Rīga ’Cēsis”

Revidentu ziņojums

Valsts akciju sabiedrības “Vidzemes ceļi” akcionāriem

Mēs esam veikuši Valsts akciju sabiedrības “Vidzemes ceļi” 2005.gada finanšu pārskatu, revīziju. Revidētie finanšu pārskati ietver VAS “Vidzemes ceļi” 2005.gada 31.decembra bilanci, 2005.gada peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pielikumu. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Valsts akciju sabiedrības “Vidzemes ceļi” vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Mēs veicām revīziju atbilstoši Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos norādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi izlasi veidā. Revīzija ietver arī izmantoto grāmatvedības principu un nozīmīgu uzņēmuma vadības izdarīto pieņēmumu, kā arī kopējās finanšu pārskatu izklāstu formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod pietiekamu pamatojumu mūsu atzinumam.

Mūsuprāt, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Valsts akciju sabiedrības “Vidzemes ceļi” finansiālo stāvokli 2005.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2005.gadā un atbilst Latvijas Republikas likuma “Par uzņēmuma gada pārskatiem” prasībām.

Mēs esam iepazinušies ar Valsts akciju sabiedrības “Vidzemes ceļi” vadības ziņojumu par 2005.gadu un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2005.gada finanšu pārskatos apspoguļoto finanšu informāciju.

Ginta Jaunzeme

Zvērināta revidente (sertifikāts nr.16)

SIA “Invest-Rīga ’Cēsis” valdes priekšsēdētāja

Komercsabiedrības licence Nr.91.

Cēsīs 2006.gada 8.martā


Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!