• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ventspils pilsētas domes 2006. gada 9. janvāra saistošie noteikumi Nr. 1 "Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 10.02.2006., Nr. 25 https://www.vestnesis.lv/ta/id/127815

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ventspils pilsētas domes lēmums Nr.9

Par saistošo noteikumu "Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā" apstiprināšanu

Vēl šajā numurā

10.02.2006., Nr. 25

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ventspils pilsētas dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 1

Pieņemts: 09.01.2006.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1

Ventspilī 2006.gada 9.janvārī

Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtību Ventspils pilsētā

Apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes
2006.gada 9.janvāra lēmumu Nr.9 (prot.Nr.1; 9.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās   palīdzības likuma 9. pantu un 35.panta ceturto daļu, likuma “Par palīdzību   dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25. pantu, kā arī likumu “Par sociālo drošību”.

1. Noteikumos lietotie termini

Dzīvokļa pabalsts — pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Sociālās aprūpes pārvalde (Sociālais dienests) —pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.

Sociālā palīdzība — naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai — naudas un/vai mantiskais pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram ģimenes loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.

Līdzdarbības pienākums — mazno­drošinātas vai trūcīgas ģimenes (personas) pienākums ir izmantot katru iespēju savas pelnītspējas palielināšanai, atrast darbu.

Trūcīga ģimene (persona) — ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Ministru kabineta noteikto ienākumu līmeni.

Maznodrošināta ģimene (persona) — ģimene (persona), kuras ienākumi nepārsniedz Ventspils pilsētas domes noteikto ienākumu līmeni.

Krīzes situācija — kad kāda sabiedrības sociālā grupa nav spējīga dzīvot tā, lai nodrošinātu savu pamatvajadzību apmierināšanu.

2. Vispārīgie nosacījumi

2.1. Pašvaldības sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

2.2. Noteikumi nosaka sociālās palīdzības sniegšanas un saņemšanas principus, personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ir sasniedzamas Ventspilī deklarētajā adresē.

2.3. Noteikumi nosaka Ventspils pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, to saņemšanas kārtību, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.4. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk — ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.

2.5. Pašvaldības sociālo pabalstu nepieciešamību vai atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē un lēmumu pieņem Ventspils pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļa (turpmāk — Palīdzības nodaļa).

2.6. Pašvaldības sociālo pabalstu nepieciešamību vai atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam novērtē pēc rakstiska iesnieguma, kuru iesniedz viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk — palīdzības pieprasītājs), saņemšanas Palīdzības nodaļā.

2.7. Pabalsta saņēmējam ir pienākums saņemto palīdzību izmantot atbilstoši iesniegumā norādītajiem mērķiem.

3. Ienākumu un materiālā stāvokļa deklarēšana

3.1. Pašvaldības sociālo palīdzību piešķir Palīdzības nodaļa, saņemot personas iesniegumu, izvērtējot personas, tās ģimenes locekļu ienākumus, materiālos resursus un pamatojoties uz:

3.1.1. iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, tajā norādītajām ziņām un nepieciešamajiem dokumentiem;

3.1.2. valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko personu rīcībā esošo informāciju;

3.1.3. palīdzības pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem (pēc sociālā darba speciālista ieskatiem);

3.1.4. līdzdarbības pienākumu pildīšanu.

3.2. Ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai, palīdzības pieprasītājs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk —“deklarācija”), kā arī iesniedz Palīdzības nodaļā dokumentus, kas apliecina deklarācijā norādītos faktus.

3.3. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs sniedz ziņas par sevi un pārējām ģimenē dzīvojošām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī par atsevišķi dzīvojošu ģimenes locekli.

3.4. Deklarācijā palīdzības pieprasītājs norāda ienākumus atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, kurā tiek noteikta kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu:

3.4.1. ienākumus no algota darba, pensijas, pabalstus, stipendijas, uzturlīdzekļus, studējošo kredītu— par pēdējiem trim mēnešiem;

3.4.2. ienākumus no saimnieciskās darbības, autoratlīdzībā un honorāriem, nekustamās mantas nomas vai īres, atsavināšanas un kustamās mantas nomas un atsavināšanas— par pēdējiem 12 mēnešiem;

3.4.3. saņemtos dāvinājumus, mantojumus, dividendes un laimestus — par pēdējiem 12 mēnešiem;

3.4.4. atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo atbalstu ģimenei— par pēdējiem 12 mēnešiem;

3.4.5. citus ienākumus— par pēdējiem 12 mēnešiem.

3.5. Ienākumi, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, deklarējami apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas.

3.6. Palīdzības pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.

3.7. Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists izlases kārtā pārbauda deklarācijā esošos datus, izmantojot valsts datu reģistrus un citus informācijas avotus.

3.8. Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists nepieciešamības gadījumā pārbauda ģimenes (personas) dzīves apstākļus un aizpilda veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta abas puses.

3.9. Persona, kurai ir pārvietošanās grūtības, iesniegumu par pabalsta nepieciešamību, var pieteikt:

3.9.1. ar pasta starpniecību;

3.9.2. iesūtot ar elektroniskā pasta vai faksa starpniecību;

3.9.3. informējot Palīdzības nodaļu pa tālruni.

3.10. Pēc šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētā iesnieguma vai informācijas saņemšanas Pabalstu nodaļas speciālists piecu darba dienu laikā apmeklē personu dzīvesvietā, aizpilda iesniegumu un to reģistrē.

4. Kārtība, kādā ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz Ventspils pilsētas domes noteikto ienākumu līmeni sociālās palīdzības saņemšanai un:

4.1. tai nepieder īpašums, kuru izmanto ienākumu gūšanai;

4.2. tai nav parādsaistību, izņemot studiju un studējošo kredītu, kredītu mājokļa pielāgošanai invalīdam, kā arī parādu par dzīvokļa īri un/vai komunālajiem pakalpojumiem;

4.3. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vairāk kā minimālās algas apmērā;

4.4. tā nav izsniegusi aizdevumu;

4.5. tai par labu nav noslēgts uztura līgums;

4.6. ģimene (persona) nedzīvo dzīvoklī no kura privatizācijas tā ir atteikusies par labu trešajām personām;

4.7. tā pēdējo divu gadu laikā nav atsavinājusi sev piederošu nekustamo īpašumu, kura vērtība pārsniedz Ls 3000 (trīs tūkstoši latu).

5. Pabalstu veidi

5.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk tekstā — GMI) līmeņa nodrošināšanai.

5.2. Vienreizēji pabalsti ārkārtas gadījumos un atsevišķu situāciju atrisināšanai, saskaņā ar Sociālās aprūpes pārvaldes vadītāja vai Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu apstiprinātā budžeta ietvaros.

5.3. Citi pabalsti:

5.3.1. Dzīvokļa pabalsts:

5.3.1.1. Pabalsts siltumenerģijas patēriņa segšanai;

5.3.1.2. Pabalsts ūdens patēriņa segšanai;

5.3.1.3. Pabalsts īres maksas segšanai sociālos dzīvokļos.

5.3.2. Pabalsti veselības un materiālā stāvokļa uzlabošanai:

5.3.2.1. Represētām personām LR pro­klamēšanas dienā (18.novembris);

5.3.2.2. Pensionāriem un invalīdiem uz Lieldienām;

5.3.2.3. Pensionāriem un invalīdiem uz Ziemassvētkiem;

5.3.2.4. Mātes dienā;

5.3.2.5. Personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu;

5.3.3. Pabalsti veselības uzlabošanai pensionāriem, invalīdiem un represētām personām:

5.3.3.1. Pabalsts medikamentu iegādei;

5.3.3.2. Pabalsts zobu ārstēšanai;

5.3.3.3. Pabalsts zobu protezēšanai.

5.3.4. Citi pabalsti pensionāriem, invalīdiem un represētām personām:

5.3.4.1. Aprūpes pabalsts vientuļiem pensionāriem un invalīdiem;

5.3.4.2. Pabalsts 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

5.3.4.3. Pabalsts 90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos;

5.3.4.4. Pabalsts vientuļiem pensionāriem un invalīdiem viņu īpašumā esošam zemes gabalam pieguļošās teritorijas uzkopšanai.

5.3.5. Pabalsti ģimenēm, bērniem un bāreņiem:

5.3.5.1. Pabalsts vispārizglītojošo skolu skolēniem uz 1.septembri;

5.3.5.2. Skolēnu brīvpusdienas;

5.3.5.3. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu specializētajās grupās;

5.3.5.4. Pabalsts mācību maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolas 1.-9.klašu audzēkņiem;

5.3.5.5. Vienreizējs pabalsts 9.un 12.klašu absolventiem uz izlaidumu;

5.3.5.6. Pabalsts maznodrošināto jauniešu turpmākās izglītības atbalstam;

5.3.5.7. Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna (-u) piedzimšanu;

5.3.6. Pabalsts audžuģimenei.

5.3.7. Ikmēneša pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim, ja viņš turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē.

5.3.8. Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim.

5.3.9. Pabalsts pacientu iemaksu daļējai segšanai.

5.3.10. Pabalsts medikamentu iegādei bērniem invalīdiem.

5.4. Pabalstus var saņemt šo saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā

6. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai

6.1. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem, kuru ienākumi ir zemāki par LR Ministru kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.

6.2. GMI līmeņa apmēru katru gadu nosaka LR Ministru kabinets.

7. Dzīvokļa pabalsts siltumenerģijas patēriņa segšanai

7.1. Pabalsta apmēru apkures sezonā no janvāra līdz aprīlim (ieskaitot) un no oktobra līdz decembrim (ieskaitot) nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

7.2. Pabalsta apmēru malkas iegādei gadā vienai mājsaimniecībai nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

7.3. Pabalstu siltumenerģijas patēriņa segšanai un 7.2.punktā minēto pabalstu piešķir Ventspils pilsētas sekojošām mazno­drošinātām ģimenēm (personām):

7.3.1. kurās visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un nestrādājoši pilngadīgi invalīdi;

7.3.2. kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni;

7.3.3. kurās māte (tēvs) viena (s) audzina nepilngadīgus bērnus;

7.3.4. kurās audzina bērnu (-s) invalīdu (-s).

7.4. Pabalstu siltumenerģijas patēriņa segšanai piešķir, trūcīgām, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

7.5. Maznodrošinātām ģimenēm (personām) un trūcīgām ģimenēm (personām), kurām ir parādi par centrālo apkuri un silto ūdeni, pabalstu piešķir, nosakot līdzdarbības pienākumus.

7.6. Lai saņemtu pabalstu siltumenerģijas patēriņa segšanai vai 7.2.punktā minēto pabalstu un noteiktu tā apmēru, palīdzības pieprasītājs Palīdzības nodaļā iesniedz sekojošus dokumentus:

7.6.1. iesniegums, norādot siltumenerģijas piegādātāju;

7.6.2. iztikas līdzekļu deklarācija;

7.6.3. īres līguma kopija un dzīvesvietas izziņa;

7.6.4. abonentu grāmatiņa vai maksājumus apliecinošu dokumentu par pēdējiem trim mēnešiem;

7.6.5. izziņa par pēdējo 3 mēnešu vidējo izpeļņu par katru darba spējīgo ģimenes locekli vai Nodarbinātības Valsts aģentūras izsniegta izziņa, ja ģimenes loceklis nestrādā.

7.7. Maznodrošinātām ģimenēm (personām) un trūcīgām ģimenēm (personām) ir pienākums iespējami īsākā laikā informēt sociālos darbiniekus, ja šo personu ienākumi uz vienu ģimenes locekli mainās.

8. Dzīvokļa pabalsts ūdens patēriņa izmaksu segšanai

8.1. Pabalsta apmēru nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

8.2. Ikmēneša pabalstu piešķir sekojošām Ventspils pilsētas maznodrošinātām ģimenēm (personām):

8.2.1. kurās visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un nestrādājoši pilngadīgi invalīdi;

8.2.2. kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni;

8.2.3. kurās māte (tēvs) viena (s) audzina nepilngadīgus bērnus;

8.2.4. kurās audzina bērnu (-s) invalīdu (-s).

8.3. Pabalstu piešķir trūcīgām, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

8.4. Lai saņemtu pabalstu ūdens patēriņa izmaksu segšanai un noteiktu tā apmēru, palīdzības pieprasītājs Palīdzības nodaļā iesniedz sekojošus dokumentus:

8.4.1. iesniegums, norādot ūdens piegādātāju;

8.4.2. iztikas līdzekļu deklarācija;

8.4.3. īres līguma kopija un dzīvesvietas izziņa;

8.4.4. abonentu grāmatiņa vai maksājumus apliecinošu dokumentu par pēdējiem trim mēnešiem;

8.4.5. izziņa par pēdējo 3 mēnešu vidējo izpeļņu par katru darba spējīgo ģimenes locekli vai Nodarbinātības Valsts aģentūras izsniegtu izziņu, ja ģimenes loceklis nestrādā.

8.5. Maznodrošinātām ģimenēm (personām) un trūcīgām ģimenēm (personām), kurām ir parādi maksājumos par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem, pabalstu piešķir, nosakot līdzdarbības pienākumus.

8.6. Šo noteikumu 8.2.2.punktā minētajām ģimenēm (personām) Sociālais dienests var piedāvāt iespēju slēgt līgumus par ūdens skaitītājus ierīkošanu dzīvojamajās telpās un piedāvā iespēju tos ierīkot, nosakot līdzdarbības pienākumus.

8.7. Maznodrošinātām ģimenēm (personām) un trūcīgām ģimenēm (personām) ir pienākums iespējami īsākā laikā informēt sociālos darbiniekus, ja šo personu ienākumi uz vienu ģimenes locekli mainās.

9. Dzīvokļa pabalsts īres maksas segšanai sociālos dzīvokļos

Tiesības saņemt pabalstu īres maksas segšanai sociālos dzīvokļos ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām tās tiek noteiktas saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem un Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

10. Pabalsti veselības un materiālā stāvokļa uzlabošanai

10.1. Vienreizēji ikgadēji pabalsti veselības un materiālā stāvokļa uzlabošanai var tikt piešķirti sakarā ar šādām svētku dienām — Lieldienās, Ziemassvētkos, Mātes dienā, LR proklamēšanas dienā (18.novembris). Šo pabalstu piešķiršanas kārtību, apmēru un saņēmēju kategorijas nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

10.2. Ikmēneša pabalsts Ventspils pilsētā deklarētām personām, kuras sasniegušas 100 gadu vecumu. Pabalsta apmēru nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

11. Pabalsts medikamentu iegādei

11.1. Pabalstu medikamentu iegādei nestrādājoši pensionāri un invalīdi var saņemt vienu reizi gadā.

11.2. Pabalsta apmēru un pabalsta pieprasītāja ienākumu līmeni palīdzības saņemšanai nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

11.3. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, personai jāuzrāda pase, pensijas un invalīda apliecība un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

11.3.1. iesniegums;

11.3.2. maksājumu apstiprinošs dokuments par medikamentu iegādi, kurā norādīts personas vārds, uzvārds, medikamentu nosaukums;

11.3.3. nepieciešamības gadījumā, pēc Palīdzības nodaļas pieprasījuma Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūras izsniegta izziņa par nodokļu iemaksām.

12. Pabalsts zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai

12.1. Pabalstu zobu ārstēšanai un zobu protezēšanai vienu reizi gadā ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju kategorijas:

12.1.1. nestrādājoši invalīdi;

12.1.2. nestrādājoši Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieki;

12.1.3. nestrādājoši pensionāri;

12.1.4. nestrādājošas politiski represētās personas.

12.2. Pabalsta apmēru un pabalsta pieprasītāja ienākumu līmeni palīdzības saņemšanai nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

12.3. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, personai jāuzrāda pase, pensijas un invalīda apliecība, Černobiļas AES seku likvidācijas dalībnieka apliecība un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

12.3.1. iesniegums;

12.3.2. maksājumu apstiprinošs dokuments, kurā norādīta summa, vārds, uzvārds, personas kods;

12.3.3. nepieciešamības gadījumā, pēc Palīdzības nodaļas pieprasījuma Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūras izsniegta izziņa par nodokļu iemaksām un Nodarbinātības Valsts aģentūras izsniegta izziņa (personām darbspējas vecumā).

13. Aprūpes pabalsts vientuļiem pensionāriem un invalīdiem

13.1. Aprūpes ikmēneša pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju kategorijas:

13.1.1. vientuļi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, pensionāri un invalīdi, kuriem veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe un viņiem par labu nav noslēgts uztura līgums un kuru ienākumu līmenis palīdzības saņemšanai ir noteikts ar Ventspils pilsētas domes lēmumu;

13.1.2. vientuļi, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, pensionāri un invalīdi, kuri vecāki par 80 gadiem, kuriem nav apgādnieku un tiem par labu nav noslēgts uztura līgums.

13.2. Aprūpes pabalsta apmērs tiek noteikts ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

13.3. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, personai jāuzrāda pase, pensijas un invalīda apliecība un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

13.3.1. iesniegums;

13.3.2. iztikas līdzekļu deklarāciju (izņemot 13.1.2.);

13.3.3. medicīnas izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe (izņemot 13.1.2.punktu);

13.3.4. īres līgums un dzīvesvietas izziņa.

13.4. Sociālās aprūpes pārvalde noslēdz līgumu ar aprūpējamo personu un pakalpojumu sniedzēju.

13.5. Sociālās aprūpes pārvaldei ir tiesības, saskaņojot ar Sociālo lietu komisiju, piešķirt uz laiku līdz 6 mēnešiem aprūpi mājās personām, kurām veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe un kurām par labu nav noslēgts uztura līgums.

14. Pabalsts 50 % un 90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos

14.1. Ikmēneša pabalstu 50 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos ir tiesības saņemt šādām iedzīvotāju kategorijām:

14.1.1. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem 3.grupas invalīdiem, kuru ienākumu līmenis palīdzības saņemšanai ir noteikts ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem;

14.1.2. nestrādājošām politiski represētām personām.

14.2. Pabalstu 90 % apmērā no mēnešbiļetes cenas braukšanai pilsētas maršrutu autobusos ir tiesības saņemt personām, kuras vecākas par 80 gadiem.

14.3. Mēnešbiļete uzskatāma par derīgu braukšanai maršrutu autobusos uzrādot to kopā ar šādiem dokumentiem:

14.3.1. nestrādājošiem pensionāriem un nestrādājošiem 3.grupas invalīdiem uzrādot to kopā ar pensijas apliecību vai invalīdu apliecību;

14.3.2. nestrādājošām politiski represētām personām, uzrādot to kopā ar politiski represētās personas apliecību;

14.3.3. personām, kuras vecākas par 80 gadiem, uzrādot to kopā ar pensijas apliecību.

14.4. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu un izziņas izsniegšanu mēnešbiļešu iegādei personām Palīdzības nodaļā jāuzrāda pase, pensijas un invalīda apliecība, politiski represētas personas apliecība un jāiesniedz iesniegums.

15. Pabalsts vientuļiem pensionāriem un invalīdiem viņu īpašumā esošam zemes gabalam pieguļošās teritorijas uzkopšanai

15.1. Ikmēneša pabalstu personas īpašumā vai lietošanā esošam zemesgabalam pieguļošās ielas daļas — ietvju uzkopšanai un attīrīšanai no sniega, kā arī zāliena pļaušanai un attīrīšanai no nokritušajām koku lapām var saņemt:

15.1.1. atsevišķi dzīvojoši maznodrošināti pensionāri un invalīdi, kuriem nav apgādnieku un veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe, un viņiem par labu nav noslēgts uzturlīgums;

15.1.2. atsevišķi dzīvojoši pensionāri un invalīdi, kuri ir vecāki par 70 gadiem, viņiem nav apgādnieku un tiem par labu nav noslēgts uzturlīgums;

15.1.3. personām, kuras veselības stāvokļa vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt pieguļošās ielas daļas — ietvju uzkopšanu un attīrīšanu no sniega, kā arī zāliena pļaušanu un attīrīšanu no nokritušajām koku lapām, un kurām par labu nav noslēgts uzturlīgums, Sociālās aprūpes pārvaldei ir tiesības, pamatojoties uz Sociālo lietu komisijas atzinumu, piešķirt pabalstu uz laiku līdz 6 mēnešiem.

15.2. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, personai jāuzrāda pase, pensijas un invalīda apliecība un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

15.2.1. rakstveida iesniegumu;

15.2.2. iztikas līdzekļu deklarāciju (izņemot 15.1.2.);

15.2.3. medicīniskā izziņa, ka veselības stāvokļa dēļ nepieciešama aprūpe (izņemot 15.1.2.);

15.2.4. Zemesgrāmatas kopija vai zemes lietošanas līguma kopija.

16. Pabalsts vispārizglītojošo skolu skolēniem mācību gada uzsākšanai

16.1. Pabalstu mācību gada uzsākšanai vienu reizi gadā ir tiesības saņemt šādām iedzīvotāju kategorijām:

16.1.1. maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm ar 3 vai vairāk nepilngadīgiem bērniem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās vai, kuri mācās vidējā speciālā mācību iestādē;

16.1.2. ģimenēm, kurās māte (tēvs) viena (s) audzina nepilngadīgus bērnus, kuri mācās vispārizglītojošās skolās vai, kuri mācās vidējā speciālā mācību iestādē;

16.1.3. aizbildņiem par katru bērnu, kurš mācās vispārizglītojošā skolā vai vidējā speciālā mācību iestādē;

16.1.4. bāreņiem, kuri mācās vispārizglītojošā skolā vai vidējā speciālā mācību iestādē;

16.1.5. bāreņiem — studentiem, kuri mācās augstākā mācību iestādē.

16.2. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu:

16.2.1. Palīdzības nodaļā 16.1.1.,16.1.2.apakš­punktā minētās ģimenes iesniedz iesniegumu, maznodrošinātas ģimenes izziņu, izziņu no mācību iestādes.

16.2.2. Palīdzības nodaļā 16.1.3., 16.1.4., 16.1.5.apakšpunktā minētās personas iesniedz iesniegumu un izziņu no mācību iestādes.

16.3. Pabalsta apmērs tiek noteikts ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

17. Skolēnu brīvpusdienas

17.1. Brīvpusdienas piešķir skolēniem no ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un to ienākumu līmenis palīdzības saņemšanai noteikts ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

17.2. Lai saņemtu izziņu par brīvpusdienu saņemšanu, Palīdzības nodaļā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

17.2.1. iesniegums;

17.2.2. iztikas līdzekļu deklarācija (saņem Palīdzības nodaļā);

17.2.3. vecāku pases kopijas, uzrādot oriģinālu;

17.2.4. bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

17.2.5. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegta izziņa par saņemtajiem
bērna (-u) pabalstiem.

17.2.6. izziņa par pēdējo 6 mēnešu vidējo izpeļņu par katru darba spējīgo ģimenes locekli vai Nodarbinātības Valsts aģentūras izsniegta izziņa, ja ģimenes loceklis nestrādā.

17.3. Lai saņemtu brīvpusdienas skolā jāiesniedz Palīdzības nodaļas izsniegta izziņa.

17.4. Izņēmuma kārtā skolēniem brīvpusdienas, kuru vecāki nav iesnieguši Palīdzības nodaļā dokumentus brīvpusdienu saņemšanai, var piešķirt Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās izveidotā komisija, to saskaņojot ar Palīdzības nodaļu.

18. Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu specializētajās grupās

18.1. Pabalstu piešķir bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un to ienākumu līmenis palīdzības saņemšanai noteikts ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

18.2. Lai saņemtu izziņu par maznodrošinātās ģimenes statusu, Palīdzības nodaļā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

18.2.1. iesniegums;

18.2.2. iztikas līdzekļu deklarācija (saņem Palīdzības nodaļā);

18.2.3. vecāku pases kopijas, uzrādot oriģinālu;

18.2.4. bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;

18.2.5. bērniem invalīdiem invaliditātes apliecības kopija, uzrādot oriģinālu un/vai ārsta izziņu ar apliecinājumu par nepieciešamību uzturēties pirmsskolas izglītības iestāžu specializētajās grupās;

18.2.6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegta izziņa par saņemtajiem
bērna (-u) pabalstiem;

18.2.7. izziņa par pēdējo 6 mēnešu vidējo izpeļņu par katru darba spējīgo ģimenes locekli vai Nodarbinātības Valsts aģentūras izsniegta izziņa, ja ģimenes loceklis nestrādā.

19. Pabalsts mācības maksas segšanai Ventspils mūzikas vidusskolas

1.-9. klašu audzēkņiem

19.1. Tiesības saņemt Ventspils mūzikas vidusskolas 1.-9.klašu audzēkņu mācības maksas kompensāciju ir skolēniem no maznodrošinātām ģimenēm, kuri dzīvesvietu ir deklarējušas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un ienākumu līmenis palīdzības saņemšanai noteikts ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

19.2. Pabalsta apmēru nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

19.3. Ventspils mūzikas vidusskola Palīdzības nodaļai reizi pusgadā iesniedz maznodrošināto audzēkņu sarakstus.

19.4. Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists piecu darba dienu laikā pārbauda iesniegtos sarakstus.

19.5. Sociālās aprūpes pārvalde pārskaita mācību maksas kompensāciju Ventspils mūzikas vidusskolai.

20. Vienreizējs pabalsts vispārizglītojošo skolu 9.un 12.klašu absolventiem izlaidumam

20.1. Vienreizēju pabalstu vispārizglītojošo skolu 9.un 12.klašu absolventiem izlaidumam ir tiesības saņemt šādām iedzīvotāju kategorijām:

20.1.1. maznodrošinātām ģimenēm, kuru sko­lēni beidz 9.vai 12.klasi vispārizglītojošās skolās.

20.1.2. bāreņiem, kuri beidz 9.vai 12.klasi vispārizglītojošās skolās;

20.2. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu:

20.2.1.Palīdzības nodaļā 20.1.1.apakšpunktā minētās ģimenes iesniedz iesniegumu, maznodrošinātas ģimenes izziņu, izziņu no mācību iestādes.

20.2.2. Palīdzības nodaļā 20.1.2.apakš­punktā minētās personas iesniedz iesniegumu, izziņu no mācību iestādes.

20.3. Pabalsta apmērs tiek noteikts ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

21. Pabalsts maznodrošināto jauniešu turpmākās izglītības atbalstam

Tiesības saņemt pabalstu ir jauniešiem saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem un Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

22. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna (-u) piedzimšanu

22.1. Vienreizējs pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai.

22.2. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir vecākiem, kuri Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarēti ne mazāk kā vienu gadu.

22.3. Palīdzības nodaļa piešķir un izmaksā pabalstu:

22.3.1. vienam no bērna vecākiem;

22.3.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

22.4. Lai saņemtu pabalstu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz Palīdzības nodaļā šādi dokumenti:

22.4.1. iesniegums pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu;

22.4.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

22.4.3. dokumentāls apliecinājums, kas apliecina, ka persona, kas pieprasa pabalstu, ir deklarējusi savu pamatdzīvesvietu Vents­pils pilsētā.

22.5. Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna (-u) dzimšanas dienas.

22.6. Pabalsta izmaksu var aizturēt, ja bērna vecāki vai cita persona bērnu faktiski nekopj un neaudzina, pamatojoties uz Bāriņtiesu vai sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu.

22.7. Pabalsta apmēru nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

23. Pabalsts audžuģimenei

23.1. Pabalsts paredzēts bērna uzturam, kā arī apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

23.2. Pabalsts tiek piešķirts audžuģimenei, saskaņā ar Bāriņtiesas lēmumu par bērna(u) ievietošanu attiecīgā ģimenē, kurai ar Bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts audžuģimenes statuss un ar kuru ir noslēgts līgums par bērna(u) uzturēšanu.

23.3. Pašvaldības ikmēneša pabalsta apmērs audžuģimenē ievietotā(o) bērna(u) uzturēšanai tiek noteikts ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

24. Ikmēneša pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim, ja viņš turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē

24.1. Pabalsts paredzēts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim, ja viņš pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs, kā arī nav stājies laulībā.

24.2. Pabalsta apmēru nosaka saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem.

24.3. Lai saņemtu ikmēneša pabalstu Palīdzības nodaļā iesniedz iesniegumu un izziņu no mācību iestādes.

25. Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim

25.1. Vienreizējs pabalsts paredzēts pilngadību sasniegušam bērnam bārenim sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

25.2. Pabalsta apmēru nosaka saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem.

25.3. Lai saņemtu pabalstu Palīdzības nodaļā iesniedz iesniegumu, pases kopiju.

26. Pabalsts pacientu iemaksu daļējai segšanai

26.1. Pabalsts paredzēts Ventspils pilsētas maznodrošinātiem iedzīvotājiem pacientu iemaksu daļējai segšanai par ambulatoro apmeklējumu pie ģimenes ārsta vai ārsta — speciālista, kā arī par katru stacionārā pavadīto dienu. Pabalsts pacientu iemaksu daļējai segšanai tiek noteikts ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

26.2. Ārstniecības iestādes Palīdzības nodaļai reizi mēnesī iesniedz maznodrošināto klientu sarakstus.

26.3. Palīdzības nodaļas sociālā darba speciālists piecu darba dienu laikā pārbauda iesniegtos sarakstus.

26.4. Sociālās aprūpes pārvalde pārskaita daļējās kompensācijas summu ārstniecības iestādei.

27. Pabalsts medikamentu iegādei bērniem invalīdiem

27.1. Pabalstu medikamentu iegādei ir tiesīgi saņemt bērnu invalīdu vecāki vai aizbildņi vienu reizi gadā.

27.2. Pabalsta apmēru nosaka ar Ventspils pilsētas domes izdotiem administratīviem aktiem.

27.3. Lai lemtu par pabalsta piešķiršanu, vienam no bērna invalīda vecākiem vai aizbildņiem jāuzrāda pase, bērna invalīda apliecība un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

27.3.1. iesniegums;

27.3.2. maksājumu apstiprinošs dokuments par medikamentu iegādi, kurā norādīts bērna invalīda vārds, uzvārds, medikamentu nosaukums.

28. Palīdzības nodaļas lēmuma par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu paziņošanas kārtība

28.1. Palīdzības nodaļa ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 3.punktā minēto ziņu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, vai atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

28.2. Pēc palīdzības pieprasītāja lūguma Palīdzības nodaļa izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

28.3. Atteikuma gadījumā palīdzības pieprasītājam tiek izsniegta lēmuma kopija.

28.4. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:

28.4.1. uz trim mēnešiem — ģimenēm vai darbspējīgām personām;

28.4.2. līdz divpadsmit mēnešiem — nestrādājošiem pensionāriem, nestrādājošiem invalīdiem, nestrādājošām politiski represētām personām.

28.5. Palīdzības nodaļa var atteikt piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ja tiek konstatēts, ka tās taisnās līnijas radiniekiem ir resursi, lai nodrošinātu palīdzības pieprasītāju ar dažādiem palīdzības veidiem.

28.6. Ja ģimenes (personas) ienākumu līmenis pēc šo noteikumu 28.4. apakšpunktā minētā termiņa nav uzlabojies, maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu pagarina.

28.7. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, piešķirtā pabalsta apmēru vai atteikumu to piešķirt nosūta pieprasītājam, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzības kārtību.

29. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

29.1 Ja palīdzības pieprasītājs nav apmierināts ar Palīdzības nodaļas piešķirtās sociālās palīdzības apjomu un kvalitāti vai arī atteikumu palīdzēt, tas ir tiesīgs mēneša laikā Palīdzības nodaļas lēmumu apstrīdēt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam.

29.2. Ventspils pilsētas domes sniegto atbildi var pārsūdzēt LR Administratīvā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža LR Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Lembergs

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!