Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Uzņēmumu pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.04.2005., Nr. 52 https://www.vestnesis.lv/ta/id/104760

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Uzņēmumu reģistra ziņas

Vēl šajā numurā

01.04.2005., Nr. 52

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Uzņēmumu pārskati


AS “Akciju komercbanka “BALTIKUMS””
konsolidētais un bankas saīsinātais
finanšu pārskats par gadu,
kas beidzās 2004.gada 31.decembrī

A60.PNG (7353 bytes)

KONSOLIDĒTAIS UN BANKAS PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
(visas summas ir tūkstošos latu)

2004

2003

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

Procentu ieņēmumi

1 455

1 402

1 370

1 292

Procentu izdevumi

(418)

(419)

(464)

(459)

Tīrie procentu ieņēmumi

1 037

983

906

833

Komisijas naudas ieņēmumi

597

538

516

472

Komisijas naudas izdevumi

(128)

(128)

(115)

(115)

Tīrie komisijas naudas ieņēmumi

469

410

401

357

Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa

297

290

75

104

Citi parastie ieņēmumi

50

29

177

78

Pamatdarbības ieņēmumi

1 853

1 712

1 559

1 372

Administratīvie izdevumi

(1 170)

(1 080)

(1 056)

(956)

Nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums

(87)

(83)

(82)

(74)

Izdevumi uzkrājumiem nedrošiem parādiem un ārpusbilances saistībām

(73)

(54)

(10)

(10)

Citi parastie izdevumi

(46)

(20)

(99)

(16)

Pamatdarbības darbības izdevumi

(1 376)

(1 237)

(1 256)

(1 056)

Peļņa pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas

477

475

303

316

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

(39)

(39)

(10)

(9)

Pārskata gada peļņa

438

436

293

307

Peļņa uz vienu akciju

0,086

0,085

0,059

0,062


KONSOLIDĒTĀ UN BANKAS BILANCE 2004.gada 31.decembrī
(visas summas ir tūkstošos latu)

2004

2003

Aktīvi

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku

516

516

742

742

Prasības pret kredītiestādēm

20 769

20 767

6 248

6 147

prasības uz pieprasījumu

20 769

20 767

4 795

4 794

pārējās prasības

-

-

1 453

1 353

Kredīti

10 467

10 220

15 106

14 911

Parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

4 679

4 602

6 678

6 519

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1

1

13

13

Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā

9

9

9

9

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

-

499

-

499

Nemateriālie aktīvi

80

77

95

92

Pamatlīdzekļi

1 097

1 090

1 141

1 130

Pārējie aktīvi

215

189

277

256

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

233

228

264

258

Kopā aktīvi

38 066

38 198

30 573

30 576

2004

2003

Pasīvi

Koncerns

Banka

Koncerns

Banka

Saistības pret kredītiestādēm un Latvijas Banku

11 572

11 572

12 386

12 386

saistības uz pieprasījumu

6 681

6 681

1 625

1 625

termiņsaistības

4 891

4 891

10 761

10 761

Noguldījumi

18 033

18 156

12 285

12 291

pieprasījuma noguldījumi

16 418

16 443

11 512

11 518

termiņnoguldījumi

1 615

1 713

773

773

Emitētās obligācijas

2 710

2 710

-

-

Atvasinātie līgumi

-

7

-

-

Pārējās saistības

61

51

393

378

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

41

41

31

30

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

60

60

27

26

Kopā saistības

32 477

32 597

25 122

25 111

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

5 100

5 100

5 100

5 100

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

17

17

17

17

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

34

48

41

41

Pārskata gada peļņa

438

436

293

307

Kopā kapitāls un rezerves

5 589

5 601

5 451

5 465

Kopā saistības un kapitāls

38 066

38 198

30 573

30 576

Aktīvi un pasīvi pārvaldīšanā

1 534

1 579

6 456

6 572

Ārpusbilances posteņi

Iespējamās saistības

61

61

136

136

Pārējās ārpusbilances saistības

4 888

4 888

5 070

5 070

Finanšu pārskatus, no kuriem ir sagatavoti šie saīsinātie finanšu pārskati, ir apstiprinājusi Bankas vadība, kuras vārdā 2005.gada 14.martā tos ir parakstījuši:

Aleksandrs Peškovs
Padomes priekšsēdētājs

Aldis Reims
Valdes priekšsēdētājsTiek publicēti saīsinātie finanšu pārskati, pilnie finanšu pārskati ir brīvi pieejami bankā.

Revidentu ziņojums
Akciju sabiedrības “Akciju komercbanka “Baltikums”” akcionāriem

Esam veikuši akciju sabiedrības “Akciju komercbanka “Baltikums”” (Banka) nekonsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2004.gada 31.decembrī, un akciju sabiedrības “Akciju komercbanka “Baltikums”” un tās meitas uzņēmumu (kopā “Koncerns”) konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas beidzās 2004.gada 31.decembrī, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. 2005.gada 14.martā mēs izteicām atzinumu, ka finanšu pārskati, pēc kuriem sagatavoti saīsinātie finanšu pārskati, visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas un Koncerna finansiālo stāvokli 2004.gada 31.decembrī, kā arī par to darbības rezultātiem un naudas plūsmām gadā, kas beidzas 2004.gada 31.decembrī, saskaņā ar Starptautisko Grāmatvedības standartu padomes pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
Pēc mūsu domām saīsinātie finanšu pārskati visos būtiskos aspektos atbilst finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie sagatavoti un par kuriem mēs izteicām atzinumu.
Lai gūtu pilnīgu priekšstatu par Bankas un Koncerna finansiālo stāvokli, to darbības rezultātiem pārskata gadā un izpratni par mūsu veiktās revīzijas apjomu, saīsinātie finanšu pārskati jālasa kopā ar finanšu pārskatiem, pēc kuriem tie tika sagatavoti, un mūsu atzinumu, kas izteikts par šiem finanšu pārskatiem.

Patrick Querubin
SIA KPMG Latvia
Licence nr.55

Nadežda Vikuļina
Zvērināta revidente
Sertifikāts nr.139

Rīga, Latvija 2005.gada 16.martā

REVIDENTU ZIŅOJUMS
AS “Baltic Trust Bank” akcionāriem

A60_2.PNG (7132 bytes)

Mēs esam veikuši AS “Baltic Trust Bank” (līdz 2004.gada oktobrim AKB “Baltijas Tranzītu banka”) (turpmāk tekstā – “Banka”) klāt pievienoto 2004. un 2003.gada 31.decembra bilanču un ar to saistīto peļņas un zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmu pārskatu par gadiem, kas noslēdzās 2004. un 2003.gada 31.decembrī, revīziju. Par šiem finanšu pārskatiem ir atbildīga Bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinuma sniegšanu par šiem finanšu pārskatiem, balstoties uz mūsu veikto revīziju.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās Grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai gūtu pietiekamu pārliecību, ka finanšu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finanšu pārskatos uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija ietver arī finanšu pārskatu sagatavošanai lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī kopējo finanšu pārskatu izklāsta formas izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija dod pietiekamu pamatu mūsu atzinumam.
Pēc mūsu domām, iepriekš minētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas finansiālo stāvokli uz 2004. un 2003.gada 31.decembri un tās darbības rezultātiem, un naudas plūsmām par gadiem, kas noslēdzās 2004. un 2003.gada 31.decembrī saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu ziņošanas standartiem un Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām.
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2004.gadu, kas atspoguļots 2004.gada pārskata 2.lapaspusē, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2004.gada finanšu pārskatos atspoguļoto finanšu informāciju.

Deloitte & Touche Audits SIA Ian Dent
Licences nr.43 Prokūrists
Rīga, Latvija Inguna Staša
2005.gada 11.februāris Zvērināta revidente

Sertifikāta nr.145

IV. BILANCES UN ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

AKTĪVI

31.12.2004.

31.12.2003.

Kase un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām

21,934,000

9,665,897

Centrālajās bankās refinansējamie vērtspapīri

12,889,313

9,167,096

Prasības pret kredītiestādēm

76,018,180

69,124,118

Prasības uz pieprasījumu

72,524,707

62,941,268

Pārējās prasības

3,493,473

6,182,850

Kredīti

71,174,951

64,132,740

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

573,328

1,019,678

Atvasinātie līgumi un ārvalstu valūtas maiņas darījumi

20,556

72,605

Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā

2,129,240

147,534

Nemateriālie aktīvi

971,630

934,207

Pamatlīdzekļi

6,207,756

5,562,974

Pārējie aktīvi

573,053

398,361

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

498,003

560,017

Kopā aktīvi

192,990,010

160,785,227

Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Bankas vārdā finanšu pārskatus parakstīja: 

Oļegs Boiko
Padomes priekšsēdētājs

Edgars Dubra
Valdes priekšsēdētājs

IV. BILANCES UN ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

PASĪVI

31.12.2004.

31.12.2003.

Saistības pret kredītiestādēm

15,373,806

37,010,015

Saistības uz pieprasījumu

11,102,788

25,653,253

Termiņsaistības

4,271,018

11,356,762

Noguldījumi

151,769,108

106,834,211

Pieprasījuma noguldījumi

108,634,629

74,120,349

Termiņnoguldījumi

43,134,479

32,713,862

Emitētie parāda vērtspapīri

1,951,400

-

Atvasinātie līgumi un ārvalstu valūtas maiņas darījumi

26,589

116,356

Pārējās saistības

3,694,179

4,790,301

Pakārtotās saistības

5,000,000

-

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

1,073,854

772,366

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

643,017

319,264

Kopā saistības

179,531,953

149,842,513

Kapitāls un rezerves

Apmaksātais pamatkapitāls

8,601,250

8,601,250

Akciju emisijas uzcenojums

1,671,660

1,671,660

Rezerves kapitāls

1,194,379

1,194,379

Pārvērtēšanas rezerve

266,123

313,086

Iepriekšējo gadu uzkrātie zaudējumi

(837,661)

(2,667,719)

Pārskata gada peļņa

2,562,306

1,830,058

Kopā kapitāls uz rezerves

13,458,057

10,942,714

Kopā saistības, kapitāls un rezerves

192,990,010

160,785,227

ĀRPUSBILANCES POSTEŅI

Galvojumi un garantijas

3,529,583

653,104

Pārējās iespējamās saistības

3,257,103

4,439,175

Pielikumi ir šo finanšu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.
Bankas vārdā finanšu pārskatus parakstīja: 

Oļegs Boiko
Padomes priekšsēdētājs

Edgars Dubra
Valdes priekšsēdētājs

2005.gada 11.februārī

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!