• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras novada domes 2024. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 121 "Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.04.2024., Nr. 68 https://www.vestnesis.lv/op/2024/68.18

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valmieras novada domes saistošie noteikumi Nr. 123

Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu

Vēl šajā numurā

08.04.2024., Nr. 68

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 121

Pieņemts: 28.03.2024.

OP numurs: 2024/68.18

2024/68.18
RĪKI

Valmieras novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 121

Valmierā 2024. gada 28. martā (prot. Nr. 4, 3. §)

Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) Ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu ārpus meža paredzētajos gadījumos izvērtē iesniegumus atļaujas saņemšanai koku ciršanai ārpus meža un izsniedz attiecīgas atļaujas;

1.2. Pašvaldības koeficientu zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanai un samaksas kārtību;

1.3. sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu pirms atļaujas izsniegšanas ārpus meža zemēm augošu koku ciršanai.

II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība

2. Lai saņemtu atļauju koku ciršanai ārpus meža, nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, vai to pilnvarota persona iesniedz Pašvaldībai motivētu rakstveida iesniegumu (pielikums), tam pievienojot:

2.1. dokumentus, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu, ja ierosinātājs nav zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs;

2.2. pilnu zemes robežu plāna kopiju ar iezīmētu ciršanai paredzēto koku atrašanās vietu īpašumā;

2.3. rakstisku saskaņojumu ar visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, ja koku ciršana paredzēta kopīpašuma teritorijā;

2.4. dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, ja koku ciršana plānota daudzzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītajā zemesgabalā.

3. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības domes izveidota Koku novērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

4. Pēc iesnieguma saņemšanas Komisija veic koku apsekošanu dabā, tos uzmērot un vizuāli novērtējot, izvērtē īpašuma piederību apliecinošus dokumentus, iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.

5. Komisijai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam iesniegt:

5.1. sertificēta speciālista/atbilstošas nozares eksperta slēdzienu, ja koka ciršanu iesniedzējs pamato ar to, ka koks bojā ēku, inženierkomunikācijas vai traucē to darbību;

5.2. sertificēta arborista atzinumu par koka bīstamību, ja kokam ar potenciālu sasniegt dižkoka izmērus Komisija vizuāli būtiskus bojājumus nekonstatē;

5.3. citus koku ciršanas nepieciešamību pamatojošus dokumentus.

6. Komisija pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koka ciršanai ārpus meža, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai vai izsniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju.

7. Ja koku ciršana nepieciešama būvniecībai un būvvaldei iesniegtajā būvprojekta minimālajā sastāvā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, būvvalde būvprojekta izvērtēšanas procesā pieaicina Komisiju.

8. Koku ciršanas atļauja ir derīga divus gadus no tās izsniegšanas brīža. Ja koku ciršana ir saistīta ar būvniecību un būvniecībai ir izsniegta būvatļauja vai akceptēts paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte, tad Komisijas lēmums par atļauju koku nociršanai ir derīgs, kamēr ir spēkā esoša būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte.

III. Publiskā apspriešana

9. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā rīko, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.

10. Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu pilsētas vai ciema teritorijā nerīko, ja:

10.1. teritorijā, kur plānota koku ciršana, ir apstiprināts un spēkā esošs detālplānojums;

10.2. koku ciršana paredzēta būvniecības gadījumos, kuros normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir veikta būvniecības ieceres publiskā apspriešana;

10.3. nocērtamā koka stāvoklis apdraud vai traucē infrastruktūras darbību, apdraud cilvēka veselību, dzīvību vai īpašumu.

11. Lēmumu par publisko apspriešanu koku ciršanai ārpus meža pieņem un publisko apspriešanu organizē Komisija.

12. Komisijas paziņojumu par publisko apspriešanu publicē Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv. Iesniegumi un ierosinājumi jāiesniedz Komisijas publikācijā norādītajā termiņā un vietā.

13. Paziņojumā par publisko apspriešanu norāda:

13.1. publiskās apspriešanas termiņu;

13.2. zemes vienības, kurā plānots cirst kokus, adresi, kadastra apzīmējumu;

13.3. ciršanai paredzēto koku fotofiksāciju;

13.4. koku ciršanas pamatojumu.

14. Publiskās apspriešanas procedūras termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 darba dienām.

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.

16. Lēmumu par atļauju koku ciršanai ārpus meža zemes šo noteikumu 10. punktā minētajos gadījumos Komisija pieņem pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas.

IV. Zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētas vai ciema teritorijā aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

17. Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koka ciršanu (turpmāk – zaudējumu atlīdzība) tiek aprēķināta pēc formulas:

Z = KD x KS x KI x KA x KV x PK, kur

Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (summa, kas netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli);

KD – koka diametra koeficients;

KS – koka sugas koeficients;

KI – koka ciršanas iemesla koeficients;

KA – apdzīvotas vietas koeficients;

KV – koka atrašanās vietas koeficients;

PK – pašvaldības koeficients:

1 – ainaviski, dendroloģiski vai ekoloģiski nozīmīgs koks;

0,1 – sēklaudzis (meženis) vai atvases, kas traucē zemes vienības turpmāko plānoto izmantošanu;

0 – koks nekoptā, ar kokiem un krūmiem aizaudzētā teritorijā un ciršanas rezultātā tiek uzlabota ainavas kvalitāte;

0,5 – pārējie gadījumi.

18. Zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža un šiem noteikumiem aprēķina Komisija.

19. Zaudējumu atlīdzības apmērs un nomaksas kārtība tiek noteikta Komisijas lēmumā par atļauju koku ciršanai.

20. Amatpersonu kompetence veikt administratīvā pārkāpuma procesu noteikta un sods par šo noteikumu pārkāpumiem tiek piemērots saskaņā ar vides tiesības reglamentējošu normatīvo aktu prasībām.

21. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpuma sekas un segt materiālos zaudējumus.

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

22. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

23. Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

24. Atzīt par spēku zaudējušiem Valmieras novada pašvaldības 28.10.2021. saistošos noteikumus Nr. 16 "Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā".

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Pielikums
Valmieras novada pašvaldības
28.03.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. 121
"Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā"

   
 

(iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

   
 

(personas kods vai reģistrācijas numurs)

   
 

(adrese, juridiskā adrese)

   

/

 
 

(tālrunis)

 

(elektroniskā pasta adrese)

   
 

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS

par koku ciršanu

Valmieras novada pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā

Lūdzu izsniegt atļauju

 

(koka suga, skaits)

nociršanai, kas atrodas

 

(adrese)

sakarā ar to, ka

 
 

Pielikumā (atzīmēt pievienoto):

Dokuments, kas apliecina tiesības veikt koku ciršanu;

Zemes robežu plāna kopija ar iezīmētu koka atrašanās vietu;

Saskaņojums ar visiem zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem;

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma par koka ciršanu kopija;

Pilnvarotās personas pilnvaras kopija.

cits ____________________________________________

20___. gada ___._________________    
   

(iesniedzēja paraksts)*

* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

     
Iesniegumā iesniegtos personas datus Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izmantos, lai identificētu iesnieguma iesniedzēju un izskatītu iesniegumu saskaņā ar Iesniegumu likuma 3. panta otro daļu un nodrošinātu komunikāciju ar iesnieguma iesniedzēju.
Pašvaldībai ir tiesības sniegtās informācijas patiesumu pārbaudīt tai pieejamajās valsts informācijas sistēmās.
Personas datu glabāšanas ilgums: 5 gadi.
Papildu informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Pašvaldības mājaslapā www.valmierasnovads.lv sadaļā "Privātuma politika".

SAŅEMTS

Valmieras novada pašvaldībā

____.____. 20___

Nr._____________________

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības 2024. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 121 "Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums  Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punkts uzliek par pienākumu pašvaldībai izdot saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu. Meža likuma 8. panta otrā daļa uzliek par pienākumu pašvaldībai noteikt zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību koku ciršanai ārpus meža pilsētu un ciemu teritorijā.

Pilnveidojot ārpus meža zemēm augošu koku ciršanas atļauju izsniegšanas procedūru un zaudējumu atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu aprēķinu, līdzšinējos Valmieras novada pašvaldības 28.10.2021. saistošos noteikumus Nr. 16 "Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā" nepieciešams aizstāt ar jauniem saistošajiem noteikumiem.

2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu  Tā kā noteikumos tiek noteikts, ka pašvaldības koeficients gadījumiem, kad koki tiek cirsti nekoptā, ar kokiem un krūmiem aizaudzētā teritorijā un ciršanas rezultātā tiek uzlabota ainavas kvalitāte, ir nulle, paredzams, ka ienākumi no zaudējumu atlīdzībām par dabas daudzveidības samazināšanu nedaudz samazināsies.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci  Īstenojot noteikumus tiks labvēlīgi ietekmēta bioloģiskā daudzveidība, gaisa kvalitāte, klimats, ainava, kultūras un dabas mantojums, vienlaikus mudinot nekustamo īpašumu saimniekus apzināties šo vērtību nozīmību. Kvalitatīvāka vide un ainava, savukārt, pozitīvi ietekmē iedzīvotāju veselību.

Uzņēmējdarbības vide un konkurence netiks ietekmēta.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām  Noteikumi paredz, kādi dokumenti pievienojami iesniegumam par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu, kāda papildinformācija noteiktos gadījumos var tikt pieprasīta. Tiek virspusēji uzskaitītas darbības, ko veic Koku novērtēšanas komisija pēc iesnieguma saņemšanas, kādos gadījumos rīko publisko apspriešanu. Tiek noteikts pašvaldības koeficients zaudējumu aprēķinā par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī zaudējumu piemērošanas kārtība.

Salīdzinot ar līdzšinējo kārtību, ja koku ciršana nepieciešama būvniecības ieceres īstenošanai, turpmāk atļauja koku ciršanai saņemama atbilstoši 02.05.20212. Ministru kabineta noteikumos Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža " noteiktajai kārtībai. Tādējādi nodrošinot procedūras atbilstību Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām un samazinot administratīvo slogu.

Jautājumos par noteikumu piemērošanu persona var vērsties Valmieras novada Dabas resursu pārvaldē.

5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem  Papildu resursi saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešami.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu  Saistošo noteikumu izpildi pamatā nodrošina Koku novērtēšanas komisija, bet būvniecības gadījumā – Valmieras novada Būvvalde. Noteikumu pārkāpumu gadījumā – Valmieras novada pašvaldības policija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana  Noteikumi nodrošina iecerētā mērķa sasniegšanu.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām  Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešajā daļā noteiktajai kārtībai saistošo noteikumu projekts 06.02.2024.–20.02.2024. sabiedrības līdzdalībai un viedokļa izteikšanai tika publicēts Valmieras novada pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē: www.valmierasnovads.lv, sadaļā "Sabiedrība" – "Sabiedrības līdzdalība" – "Publiskās apspriešanas" – "Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas". Par saistošo noteikumu projektu sabiedrības viedoklis netika saņemts.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!