• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Valmieras novada domes 2023. gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 90 "Lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.04.2023., Nr. 69 https://www.vestnesis.lv/op/2023/69.39

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Valmieras novada domes saistošie noteikumi Nr. 91

Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Vēl šajā numurā

06.04.2023., Nr. 69

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Valmieras novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 90

Pieņemts: 30.03.2023.

OP numurs: 2023/69.39

2023/69.39
RĪKI

Valmieras novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 90

Valmierā 2023. gada 30. martā (prot. Nr. 5, 37. §)

Lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

Izdoti saskaņā ar Pašvaldības likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu,
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. panta pirmo daļu un
Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 91. punktu

 Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek apstiprinātas lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, saistošās daļas: Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (1. pielikums1) un Grafiskā daļa – funkcionālais zonējums un aizsargjoslas, kas noteiktas pašvaldības kompetencē esošajām apgrūtinātajām teritorijām un objektiem. Grafiskā daļa pieejama valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk – Ģeoportāls) https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23914 (2. pielikums).

Ģeoportālā pieejamā lokālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa ir šo saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.


1 https://tapis.gov.lv/tapis/lv/downloads/153827

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

1. pielikums
Valmieras novada pašvaldības
2023. gada 30. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 90

Valmieras novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000043403
Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
pasts@valmierasnovads.lv  http://www.valmiera.lv

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā

Redakcija 1.0.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1.2. Definīcijas

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

3.3. Prasības apbūvei

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

4.4. Publiskās apbūves teritorija

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

4.10. Mežu teritorija

4.11. Lauksaimniecības teritorija

4.12. Ūdeņu teritorija

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

5.8. Degradēta teritorija

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

7. Citi nosacījumi/prasības

1. Noteikumu lietošana un definīcijas

1.1. Noteikumu lietošana

1. Šie Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – TIAN) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus grafiskās daļas materiālā "Teritorijas funkcionālais zonējums" norādītajā lokālplānojuma teritorijā – zemes vienībā Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ar kadastra apzīmējumu 9601 001 2523 (turpmāk – lokālplānojuma teritorija).

2. Lokālplānojuma teritorijas izmantošanā un apbūvē piemēro Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada) un tā saistošos noteikumus Nr. 270 "Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017. gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 08.12.2016. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 469 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 13, 2. §) tiktāl, ciktāl šie TIAN nenosaka citādi.

1.2. Definīcijas

Nenosaka

2. Prasības visas teritorijas izmantošanai

2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana

Nenosaka

2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana

Nenosaka

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei

3.1. Prasības transporta infrastruktūrai

3. Autotransporta piekļuvi lokālplānojuma teritorijai organizēt un veidot no stāvlaukuma Georga Apiņa ielā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9601 001 0032), gājējiem nodrošinot piekļuvi arī no Kārļa Baumaņa ielas, konkrētus risinājumus paredzot būvniecības ieceres dokumentācijā.

4. Ēkām un citām būvēm lokālplānojuma teritorijā paredzēt piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametrus pieņemt atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem.

3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem

5. Inženiertīklu projektēšana, būvniecība un pārbūve veicama atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Lokālplānojuma teritorijā plānojot jaunu apbūvi vai paplašinot esošo, nepieciešams ievērot esošo inženiertīklu izvietojumu.

7. Inženiertīklu pārvietošana pieļaujama tikai pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas.

8. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina no centralizētās ūdensapgādes sistēmai pieslēgtiem hidrantiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9. Paredzēt virszemes ūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēmu izbūvi atbilstoši normatīvajiem aktiem.

10. Plānojot ēku pārbūvi vai jaunu ēku būvniecību, paredzēt to pievienošanu centralizētai ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, saņemot attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju tehniskos noteikumus.

3.3. Prasības apbūvei

11. Paredzot solāros paneļus alternatīvās elektroenerģijas nodrošināšanai, tie integrējami ēkas kopējā arhitektūrā. Solāros paneļus aizliegts izvietot ēkas galvenajās fasādēs.

12. Nav atļauts spilgtu krāsu toņu lietojums ēkas fasādēs vai teritorijas labiekārtojuma elementos.

3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam

13. Lokālplānojuma teritorijas arhitektoniskajām detaļām jāveido vienots un saskanīgs tēls ar blakus esošajām būvēm.

14. Aizliegts pilnībā nožogot zemes vienību. Funkcionāli nepieciešamo nožogojumu, atbilstošu plānotās teritorijas izmantošanas veidam, pamato un nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā.

15. Labiekārtojuma elementiem teritorijā jābūt vizuāli saskaņotiem, tiem jāiekļaujas apkārtējā ainavā un jābūt saskanīgiem ar ēkas arhitektūru.

16. Apstādījumus projektē un ierīko, izvēloties klimatiskajiem un vides apstākļiem atbilstošu koku, krūmu u.c. apstādījumu sugas, respektējot apkārtējās ainavas raksturu. Apstādījumu veidu, kompozīciju un sortimentu nosakot labiekārtojuma projektā.

17. Apstādījumus veidot tā, lai tie būtu saskaņā ar apkārt esošām teritorijām, veidotu vienotu, kopīga pagalma (iekškvartāla) sajūtu.

18. Ainavas un apstādījumu izveidē piesaistāms ainavu arhitekts.

19. Jaunie apstādījumi jāveido, respektējot jau esošos kokus, pirms tam veicot esošo koku izvērtēšanu arborista vadībā.

20. Nav veicamas lielas esošā reljefa stāvokļa izmaiņas.

21. Lokālplānojuma teritorijā paredzot publisku apbūvi un teritorijas izmantošanu, teritorijas labiekārtošanā jāievēro universālā dizaina principi, nodrošinot teritorijas pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

3.5. Prasības vides risku samazināšanai

Nenosaka

4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā

Ja teritorijas galvenajiem un papildizmantošanas veidiem nav noteikts izmantošanas veida apraksts, tad tas tiek piemērots atbilstoši Ministru kabineta noteikumu attiecīgajā pielikumā noteiktajiem teritorijas izmantošanas veidu aprakstiem.

4.1. Savrupmāju apbūves teritorija

Nenosaka

4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija

Nenosaka

4.4. Publiskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.5. Jauktas centra apbūves teritorija

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC6)

4.5.1.1. Pamatinformācija

22. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

23. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

24. Biroju ēku apbūve (12001).

25. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

26. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

27. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

28. Sporta būvju apbūve (12005).

29. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

30. Labiekārtota ārtelpa (24001): izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tiem funkcionāli līdzīgas būves), dzīvnieku kapsētas.

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.

Teritorijas izmantošanas veids

Minimālā jaunizv. zemes gabala platība

Maksimālais apbūves blīvums (%)

Apbūves intensitāte (%)

Apbūves augstums (m)

Apbūves augstums (stāvu skaits)

Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)

31.

 

 

80

 

 

1 – 3

10

4.5.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.7. Transporta infrastruktūras teritorija

Nenosaka

4.8. Tehniskās apbūves teritorija

Nenosaka

4.9. Dabas un apstādījumu teritorija

Nenosaka

4.10. Mežu teritorija

Nenosaka

4.11. Lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

4.12. Ūdeņu teritorija

Nenosaka

5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem

5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem

Nenosaka

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums

Nenosaka

5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums

Nenosaka

5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija

Nenosaka

5.5. Ainaviski vērtīga teritorija

Nenosaka

5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija

Nenosaka

5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija

Nenosaka

5.8. Degradēta teritorija

Nenosaka

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība

32. Lokālplānojuma īstenošanu veic, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un veicot būvniecību.

7. Citi nosacījumi/prasības

Nenosaka

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!