• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Kuldīgas novada domes 2023. gada 23. februāra lēmums "Par "Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā" apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.03.2023., Nr. 43 https://www.vestnesis.lv/op/2023/43.15

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ķekavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2/2023

Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju

Vēl šajā numurā

01.03.2023., Nr. 43

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Kuldīgas novada dome

Veids: lēmums

Pieņemts: 23.02.2023.

OP numurs: 2023/43.15

2023/43.15
RĪKI

Kuldīgas novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Kuldīgas novada domes lēmums

Kuldīgā 2023. gada 23. februārī (prot. Nr. 2, p. 105.)

Par "Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā" apstiprināšanu

Ziņo I. Astaševska

SIA "METRUM" (reģistrācijas Nr. 40003388748) 2021. gada 15. novembrī Kuldīgas novada pašvaldībā ir iesniedzis iesniegumu (reģistrēts Kuldīgas novada pašvaldībā ar Nr. KNP/2.13/22/391) "Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu" (turpmāk – Iesniegums).

Izskatot Iesniegumu un Iesniegumam pievienoto detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā, (turpmāk – detālplānojuma projekts) tiek konstatēts:

1. Ar Kuldīgas novada domes 2020. gada 24. septembra lēmumu (protokols Nr. 15, p. 20.) "Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma un izstrādes vadītāja apstiprināšanu" tika uzsākta detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 (kadastra apz. 62010280011) un Rūpniecības ielā 3 (kadastra apz. 62010280013), Kuldīgā, 6,878 ha platībā izstrāde saskaņā ar darba uzdevumu, kurā noteiktais detālplānojuma izstrādes mērķis ir veicināt nekustamajiem īpašumiem piemērotākās apbūves attīstību (zemes vienībā Rūpniecības ielā 1 plānota tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu un savrupmāju apbūve, bet zemes vienībā Rūpniecības ielā 3 plānota savrupmāju apbūve).

2. Detālplānojuma projektu izstrādājusi SIA "METRUM".

3. Ar Kuldīgas novada domes 2021. gada 27. maija lēmumu (protokols Nr. 6, p. 24.) detālplānojuma projekts tika nodots publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai, kas norisinājās no 2021. gada 11. jūnija līdz 8. jūlijam (un tika pagarināta līdz 2021. gada 23. jūlijam Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas darbības traucējumu dēļ), t.sk. 2021. gada 1. jūlijā attālināti norisinājās publiskās apspriešanas sanāksme.

4. Detālplānojuma projekts ir izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam. Izstrādes gaitā ņemti vērā darba uzdevumā minēto institūciju nosacījumi un saņemti pozitīvi atzinumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119.1. apakšpunktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "par" (I. Astaševska, A. Roberts, A. Kimbors, B. Freija, B. Mikāla, A. Gustovskis, R. Lapuķis, R. Ernsons, A. Zankovskis, L. Robežniece, R. Valters, K. Ansone, R. Karloviča, D. Kalniņa), "pret" nav, "atturas" nav, Kuldīgas novada dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā.

2. Pilnvarot Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku parakstīt administratīvo līgumu ar detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma īstenošanu redakcijā, kas ir šī lēmumprojekta pielikums.

3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".

4. Uzdot detālplānojuma izstrādes vadītājai pieņemto lēmumu nosūtīt teritorijas īpašniekam, nodrošināt šī lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1. punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē.

Pielikumā:

1. Ziņojums par detālplānojuma izstrādi.

2. Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā.

3. Administratīvais līgums par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280011), un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280013), Detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Lēmums nosūtāms: Kuldīgas novada p/i "Kuldīgas attīstības aģentūra", Kuldīgas novada būvvaldei, Nekustamo īpašumu nodaļai, SIA "METRUM", SIA "Kuldīgas IP", visām detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā minētajām institūcijām, kas ir sniegušas nosacījumus detālplānojuma izstrādei.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 79. panta pirmo daļu, 188. panta otro daļu un 189. panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses).

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Astaševska

 

SASKAŅOTS
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja
_______________________
2022. gada __

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr.-----

par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280011) un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280013), Detālplānojuma īstenošanas kārtību.

Kuldīgā, Kuldīgas novadā

2022. gada ...

Kuldīgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. ....., juridiskā adrese: ............, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-.......... (turpmāk – Pašvaldība), tās izpilddirektora ……………. personā, no vienas puses, un

SIA "Kuldīgas IP" reģistrācijas Nr. ..........., juridiskā adrese: ............, .........., LV-......... (turpmāk – Juridiska persona), tās valdes priekšsēdētāja .............. personā, no otras puses,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un Pašvaldības saistošo noteikumu Nr.......... "Kuldīgas novada pašvaldības nolikums" ........punktu,

ņemot vērā to, ka Kuldīgas novada dome 2021. gada .... ir pieņēmusi lēmumu Nr. ..... "Par detālplānojuma ...... apstiprināšanu, ......, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" (protokols Nr. .........) ar kuru ir apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280011) un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280013), un noteikts, ka Pašvaldība un Juridiskā persona slēdz administratīvo līgumu par Detālplānojuma īstenošanu un realizācijas termiņiem,

noslēdz šāda satura administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

Līdzēji vienojas par nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280011) un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280013), detālplānojuma, kas apstiprināts ar Kuldīgas novada domes 20___. gada ___._________ lēmumu Nr. ________ "______________________________" (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un izbūves termiņiem.

2. Līdzēju saistības

2.1. Juridiskā persona apmaksā visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus.

2.2. Juridiskā persona Detālplānojumu īsteno saskaņā ar apstiprinātā Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280011) un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280013), Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un Grafisko daļu, cik tālu tas nav pretrunā ar spēkā esošo vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu.

2.3. Juridiskā persona Detālplānojuma projekta risinājumus īsteno kārtās atbilstoši Detālplānojuma īstenošanas kārtībai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Detālplānojuma īstenošanas kārtu secību var mainīt, ja ir izbūvēta nepieciešamā transporta un satiksmes infrastruktūra attiecīgās kārtas apbūves attīstības nodrošināšanai.

2.4. Detālplānojuma īstenošanas 1. kārtā tiek veikta teritorijas inženiertehniskā sagatavošana Detālplānojuma teritorijā, t.sk. izbūvēta plānotā iebrauktuve no Rūpniecības ielas puses, nodrošinot piekļuvi teritorijai, sākotnēji ar grants segumu.

2.5. Detālplānojuma īstenošanas 2. kārtā tiek izbūvēti nepieciešamie inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti līdz detālplānojamā plānotās apbūves teritorijai. Inženiertīklu izbūves secība jāprecizē būvprojektēšanas laikā, ar katru inženiertīklu turētāju atsevišķi. Juridiskā persona apņemas tos izbūvēt pa saviem līdzekļiem un nodot ekspluatācijā.

2.6. Detālplānojuma īstenošanas 3. kārtā tiek realizēta Plānotās ielas A vai Plānotās ielas C posma izbūve, atkarībā no izvēlētās apbūves kārtas Detālplānojuma teritorijā, ar grants segumu.

2.7. Detālplānojuma īstenošanas turpmākās kārtas tiek attīstītas saskaņā ar detālplānojumā iekļauto detālplānojuma īstenošanas kārtību, pirms apbūves uzsākšanas īstenojot attiecīgā plānotās ielas posma, sākotnēji ar grants segumu, un nepieciešamo inženiertīklu izbūvi.

2.8. Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt Detālplānojuma īstenošanas uzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

2.9. Līdzējiem ir tiesības atsevišķi vienoties Detālplānojuma realizēšanas laikā vai pēc Detālplānojuma realizēšanas, par izbūvēto ārējo inženiertīklu un ielas nodošanu komunikāciju turētāju vai pašvaldības īpašumā.

2.10. Pirms esošo zemes vienību sadales atsevišķos apbūves zemes gabalos, atsevišķā zemes vienībā (-bās) tiek atdalīta jaunveidojamām ielām nepieciešamā daļa atbilstoši detālplānojumam.

2.11. Pašvaldība uzsāk jautājumā izskatīšanu par ielu kā būves pārņemšanu pašvaldības īpašumā pēc Juridiskās personas vai Pašvaldības ierosinājuma, kad apbūves intensitāte ir sasniegusi vismaz 50 % no kopējā apbūves gabalu skaita un būves ir nodotas ekspluatācijā.

3. Termiņi un papildus nosacījumi

3.1. Juridiskā persona uzsāk Detālplānojuma īstenošanu no Līguma parakstīšanas brīža un apņemas īstenot Detālplānojumu līdz 2035. gada 1. septembrim.

3.2. Līgums ir spēkā līdz Detālplānojuma īstenošanai vai Līguma izbeigšanai.

3.3. Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280011) un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280013), uzskatāms par īstenotu pēc plānoto ielu izbūves un nodošanas ekspluatācijā.

3.4. Ja Juridiskā persona neievēro Līguma nosacījumus vai ir beidzies Detālplānojuma īstenošanai noteiktais termiņš, Pašvaldībai ir tiesības no Juridiskā personas pieprasīt paskaidrojumus un pēc paskaidrojuma izvērtēšanas izskatīt jautājumu par apstiprinātā Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Rūpniecības ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280011) un Rūpniecības ielā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā (zemes vienības ar kadastra apz. 62010280013), atzīšanu par spēku zaudējušu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Līdzējiem.

3.5. Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts līdzējiem savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.6. Īpašumtiesību vai Detālplānojuma īstenotāja maiņas gadījumā Juridiskās personas pienākums ir informēt jauno tiesību pārņēmēju par noslēgto Līgumu un tā nosacījumiem. Līgums ir pārjaunojams ar tiesību pārņēmēju. Ja Līgums netiek pārjaunots, Detālplānojumu nav atļauts turpināt īstenot un Pašvaldība izskata jautājumu par tā atzīšanu par spēku zaudējušu.

3.7. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pēc dzīvojamās mājas būvniecības projekta iesniegšanas Pašvaldībā.

4. Nepārvarama vara

4.1. Līdzēji ir atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

4.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde.

5. Strīdu izskatīšanas kārtība

5.1. Strīdi, kas rodas līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties savstarpējo sarunu ceļā, strīdi risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.

6. Citi noteikumi

6.1. Pašvaldība ir tiesīga atteikties saskaņot Detālplānojumā paredzēto būvniecības ieceru dokumentāciju tikai tādā gadījumā, ja tajā iekļautie risinājumi nav atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Gadījumā, ja Pašvaldība bez pamatota iemesla neapstiprina Detālplānojumā paredzēto būvniecības ieceru dokumentāciju, Juridiskā persona ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tā izpildes, rakstveidā informējot par to Pašvaldību. Šādā gadījumā Pašvaldībai ir pienākums atlīdzināt Juridiskajai personai visus zaudējumus.

6.2. Gadījumā, ja no Juridiskās personas neatkarīgu iemeslu dēļ turpmāka Detālplānojuma īstenošana nav iespējama, Juridiskā persona ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu pirms tā izpildes, rakstveidā informējot par to Pašvaldību.

6.3. Līgums ir izstrādāts un noformēts latviešu valodā uz trīs lapām, trīs eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pašvaldība, un divus – Juridiskā persona.

Līdzēji

Pašvaldība:

Juridiskā persona:

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!