• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Tukuma novada domes 2022. gada 26. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 "Par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novadā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.05.2022., Nr. 87 https://www.vestnesis.lv/op/2022/87.41

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Amatu konkursu ziņas

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

06.05.2022., Nr. 87

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Tukuma novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 5

Pieņemts: 26.01.2022.

OP numurs: 2022/87.41

2022/87.41
RĪKI

Tukuma novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Tukuma novada domes saistošie noteikumi Nr. 5

Tukumā 2022. gada 26. janvārī (prot. Nr. 1, 7. §)

Par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novadā

APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada domes 26.01.2022. lēmumu (prot. Nr. 1, 7. §)

Precizēti ar Tukuma novada domes 30.03.2022.
lēmumu (prot. Nr. 6, 7. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu, Meža likuma 8. panta otro daļu
un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. Tukuma novada administratīvajā teritorijā (ciemu un pilsētu) ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību;

1.2. publiskās apspriešanas par koku ciršanu ārpus meža (turpmāk – Publiskā apspriešana) procedūras kārtību;

1.3. zaudējumu par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu novada teritorijā aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību (turpmāk – Zaudējumu atlīdzība);

1.4. zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumus un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.

II. Ārpus meža augošu koku ciršanas izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība

3. Ārpus meža augošu koku ciršanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā var veikt, ja Tukuma novada Koku vērtēšanas komisijā (turpmāk – Komisija) ir saņemta koku ciršanas atļauja.

4. Koku ciršanas atļaujas saņemšanai zemes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarotas personas iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu (iesnieguma veidlapa pielikumā) par koku ciršanu, norādot koku ciršanas iemeslu un atrašanās vietu zemesgabalā. Iesniegumam pievieno zemes robežu plāna vai situācijas plāna kopiju ar iezīmētu plānoto ciršanas vietu un foto fiksācijas. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku iesniegumam papildus pievienojama kopsapulces lēmuma kopija par koka ciršanu vai vismaz 51 % mājas dzīvokļu īpašnieku rakstisks saskaņojums (paraksti).

5. Komisija:

5.1. izskata iesniegumu par koka ciršanu, izvērtē iesnieguma pamatotību, koka ciršanas atbilstību normatīviem aktiem un pieņem lēmumu, pamatojoties uz sertificēta arborista sagatavoto atzinumu par koka stāvokli, kas veikts, apsekojot koku dabā. Ja nepieciešams, Komisija apseko koku izbraukuma sēdē;

5.2. aprēķina zaudējumu atlīdzību;

5.3. izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu par koka ciršanu;

5.4. pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koka ciršanai ārpus meža un izsniedz koka ciršanas atļauju (Komisijas lēmuma norakstu) vai pieņem motivētu lēmumu par atteikumu izsniegt ciršanas atļauju.

6. Koka ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no izsniegšanas brīža. Cērtot nokaltušu koku, ciršanas atļauja derīga vienu mēnesi.

7. Komisijas lēmums par atļauju koka ciršanai ārpus meža vai lēmums par atteikumu izsniegt atļauju ir apstrīdams Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. Tukuma novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Publiskās apspriešanas procedūras kārtība

8. Publisko apspriešanu par koku ciršanu rīko, ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos pilsētas un ciema teritorijā un ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.

9. Ja koku ciršana paredzēta saistībā ar būvniecību un būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūras ietvaros notikusi publiskā apspriešana arī plānoto koku ciršanai, tad papildus nav nepieciešams organizēt publisko apspriešanu koku ciršanai.

10. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem un publisko apspriešanu organizē Komisija.

11. Koku ciršanas ierosinātājs saskaņo ar Komisiju publiskās apspriešanas uzsākšanas laiku un iesniedz Komisijai saskaņošanai:

11.1. planšeti divos eksemplāros (ne mazāku kā A1 formātā), kurā iekļauta ciršanai plānoto koku un teritorijas foto fiksācija un norādīta ciršanai plānoto koku atrašanās vieta zemesgabalā.

11.2. informāciju par plānoto būvniecību (ieceres nosaukums un projektētājs).

12. Informāciju par publisko apspriešanu Komisija publicē vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv un izvieto Tukuma novada pašvaldības ēkā.

13. Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk par 10 (desmit) darbdienām no publicēšanas dienas vietējā laikrakstā, kuras laikā Komisijai iesniedzamas atsauksmes, priekšlikumi vai ierosinājumi.

14. Komisija 10 (desmit) darbdienu laikā pēc publiskās apspriešanas procedūras pabeigšanas apkopo publiskās apspriešanas rezultātus un iesniedz tos apstiprināšanai Tukuma novada domei. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Tukuma novada dome.

15. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī tad, ja tās laikā nav saņemta neviena atsauksme, priekšlikums vai ierosinājums.

IV. Zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

16. Ja koks atrodas pilsētas vai ciema administratīvajā teritorijā, Komisija aprēķina un nosūta iesniedzējam maksāšanas paziņojumu par Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu. Komisija lēmumu par koka ciršanas atļauju izsniedz pēc Zaudējumu atlīdzības samaksas, ja iesniedzējs iesniedz Komisijai maksājuma dokumenta kopiju.

17. Zaudējumu atlīdzību aprēķina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3. pielikumā minētajiem koeficientiem, saskaņā ar šādu formulu:

Z = KD x Ks x KI x KA x KV x PK, kur

Z – zaudējumu atlīdzības vērtība (EUR),

KD – koka caurmēra koeficients, kas vienāds ar attiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),

Ks – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas,

KI – koka nociršanas iemesla koeficients,

KA – apdzīvotas vietas koeficients,

KV – koka atrašanās vietas koeficients,

PK – pašvaldības koeficients – 1.

18. Gadījumos, kad patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai nav iespējams noteikt koka sugu, par koeficientu "Ks" pieņem 1,5.

19. Ja kokam ir vairāki stumbri un stumbra celma diametrs nav mazāks par 20 cm, Zaudējumu atlīdzību nosaka par katru stumbru.

20. 100 % no kopējiem ieņēmumiem tiek izlietoti Tukuma novada apstādījumu atjaunošanai.

V. Zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju pienākumi un atbildība

21. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums:

21.1. veikt pasākumus, lai nodrošinātu koku saglabāšanu un aizsardzību, neveikt un novērst darbības, kas var kaitēt koka augšanai (lauzt zarus, neprofesionāli apzāģēt vainagu, plēst mizu, veikt urbumus stumbrā, traumēt saknes, mehāniski, ķīmiski vai citādā veidā ietekmēt koku), saglabāšanai un aizsardzībai;

21.2. pirms koku ciršanas saņemt koku ciršanas atļauju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;

21.3. nodrošināt nokaltušu koku, kuri pilnībā zaudējuši augtspēju, un bīstamu koku (koki ar vizuāli redzamiem bojājumiem – dabas apstākļu rezultātā iztrupējis (vairāk kā 80 %), aizlūzis, sašķelts, daļēji sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies vai citādi bīstams koks) nociršanu;

21.4. pēc koku ciršanas darbiem sakopt ciršanas vietu (aizvākt koksni un zarus, izfrēzēt celmus, uzbērt auglīgu augsni vismaz 10 cm biezā kārtā);

21.5. kopt kokus profesionāla koku kopēja – arborista – uzraudzībā, ievērojot vispārējās aizsardzības prasības;

21.6. nepieļaut, ka, veicot ar koka vainagošanu vai reducēšanu saistītus darbus, koka lapotnes masa tiek samazināta par vairāk nekā 20 %, veicot ar koka vainagošanu vai reducēšanu saistītus darbus.

22. Patvaļīgas koku ciršanas gadījumā zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu.

VI. Noslēguma jautājumi

23. Noteikumu izpildes kontroli veic Tukuma novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļa, Tukuma novada pagastu pārvaldes, Kandavas un pagastu apvienība, Tukuma novada pašvaldības policija.

24. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

24.1. Tukuma novada domes 2013. gada 28. marta saistošie noteikumi Nr. 6 "Par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novadā";

24.2. Kandavas novada domes 2013. gada 28. februāra saistošie noteikumi Nr. 9 "Par koku ciršanu ārpus meža Kandavas novada teritorijā";

24.3. Engures novada domes 2013. gada 20. augusta saistošie noteikumi Nr. 11 "Par koku ciršanu ārpus meža Engures novada pašvaldības administratīvajā teritorijā";

24.4. Jaunpils novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 7 "Par koku ciršanu ārpus meža Jaunpils novada administratīvajā teritorijā".

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Pielikums
Tukuma novada domes 26.01.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 5
(prot. Nr. 1, 7. §)

Tukuma novada pašvaldības
Koku vērtēšanas komisijai

(fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods
juridiskai personai – nosaukums, reģ. Nr.)
(adrese, tālrunis, e-pasts)
Lūdzu izsniegt koku ciršanas atļauju
(īpašuma adrese, kurā paredzēta koka/koku ciršana)
Koku ciršanas pamatojums:
       
Zemes vienības kadastra apzīmējums Koka suga Koka stumbra diametrs* 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm) Skaits
       

Pielikumā pievienoti dokumenti:

1. Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija.

2. Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu.

3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku (vismaz 51 %) saraksts ar parakstiem (ja attiecas).

4. Pilnvarotās personas pilnvaras kopija (ja attiecas).

5. Foto fiksācijas.

__________. gada_____._________________    

(

  )
    (vārds, uzvārds)   (paraksts)  

*diametru aprēķina, koka apkārtmēru dalot ar 3,14

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

 

Saistošo noteikumu Nr. 5 "Par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novadā"
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punkts noteic, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Ņemot vērā, ka Tukuma novada teritorijā spēkā ir vairāki saistošie noteikumi, kas regulē koku ciršanu ārpus meža, nepieciešams pieņemt vienotus saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novada administratīvajā teritorijā, jo pēc administratīvi teritoriālās reformas Tukuma novada administratīvajā teritorijā jābūt noteiktam vienotam regulējumam koku ciršanai ārpus meža.

Saskaņā ar Meža likuma 8. panta pirmo daļu izdoti Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumi Nr. 309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža", kuru 22. punkts nosaka: "Pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu." Iepriekš minētais nozīmē, ka Ministru kabinets pilnvarojis pašvaldību regulēt atsevišķus ar koku ciršanu ārpus meža saistītus jautājumus. Pašvaldībai ir pilnvarojums noteikt koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

Atzīmējams, ka Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka: "Vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Zaudējumu atlīdzību ieskaita vietējās pašvaldības budžetā." Iepriekš minētais nozīmē, ka arī Saeima pilnvarojusi pašvaldību regulēt atsevišķus ar koku ciršanu ārpus meža saistītus jautājumus. Pašvaldībai ir pilnvarojums noteikt zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža nosaka: koku ciršanas izvērtēšanas kārtību; publiskās apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu; zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu pilsētas un ciema teritorijā.
3. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu ieskaita vietējās pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānotā projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par plānotā projekta administratīvajam procedūrām

Jaunas administratīvās procedūras nav nepieciešamas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas

Tukuma novada domes priekšsēdētājs G. Važa

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!