Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Sapratu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ādažu novada domes 2022. gada 23. novembra lēmums Nr. 565 "Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14, detālplānojuma apstiprināšanu". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 1.12.2022., Nr. 233 https://www.vestnesis.lv/op/2022/233.32

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dienvidkurzemes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2022/38

Par zvejas rīku limita daļas nodalīšanu pašpatēriņa zvejai 2023. gadā

Vēl šajā numurā

01.12.2022., Nr. 233

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ādažu novada dome

Veids: lēmums

Numurs: 565

Pieņemts: 23.11.2022.

OP numurs: 2022/233.32

2022/233.32
RĪKI

Ādažu novada domes lēmumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ādažu novada pašvaldības domes lēmums Nr. 565

Ādažos 2022. gada 23. novembrī

Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14, detālplānojuma apstiprināšanu

Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskatīja SIA "Moota" (adrese: Kr. Barona iela 95A-12, Rīga LV-1012) iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/5517; 01.11.2022.) ar lūgumu apstiprināt detālplānojumu Ādažu novada Alderu ciema nekustamajiem īpašumiem Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14 (turpmāk – Detālplānojums).

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, konstatēts:

1) Detālplānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar Ādažu novada domes 2022. gada 23. februāra lēmumu Nr. 77 "Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14";

2) Detālplānojuma publiskā apspriešana tika veikta saskaņā ar Ādažu novada domes 2022. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 355 "Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C, Pakalnu ielā 2, Pakalnu ielā 4, Pakalnu ielā 10, Pakalnu ielā 12 un Pakalnu ielā 14 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai";

3) Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, Detālplānojuma pilnveidošana vai noraidīšana nav nepieciešama.

Pamatojoties uz:

1) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus un 29. pantu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība detālplānojumu apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, attiecinot to uz zemes vienību, un tas stājas spēkā pēc paziņošanas;

2) Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 119. punktu, kas nosaka, ka pašvaldība četru nedēļu laikā pēc šo noteikumu 118. punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 119.1. par detālplānojuma projekta apstiprināšanu un vispārīgā administratīvā akta izdošanu, kuram pievienots administratīvais līgums par detālplānojuma īstenošanu; 119.2. par detālplānojuma projekta pilnveidošanu vai jaunas redakcijas izstrādi, norādot lēmuma pamatojumu; 119.3. par atteikumu apstiprināt detālplānojumu, norādot lēmuma pamatojumu,

kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 09.11.2022., Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus, apstiprināt Ādažu novada Alderu ciema nekustamo īpašumu Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4 10, 12 un 14 detālplānojumu.

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma projektā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai.

3. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

4. Lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, publicēt informatīvajā izdevumā "Ādažu Vēstis" un Ādažu novada tīmekļa vietnē.

5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja K. Miķelsone

 

ADMINISTRATĪVAIS LĪGUMS Nr.________________
par detālplānojuma īstenošanas kārtību nekustamajiem īpašumiem Kanāla iela 25C un Pakalnu ielā 2, 4, 10, 12 un 14, Alderi, Ādažu pagasts, Ādažu novads

Ādažos, Ādažu novadā

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata pārstāv tās izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU PAKALNI" (turpmāk – Īstenotājs), ko uz statūtu pamata pārstāv tās ____________, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti arī "Puses" un "Puse", saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80. panta pirmās daļas 2. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. panta pirmo daļu un Pašvaldības domes 2022. gada 23. novembra lēmumu Nr. 565 "Par nekustamo īpašumu Alderos, Kanāla ielā 25C un Pakalnu ielā 2, 4, 10, 12 un 14, detālplānojuma apstiprināšanu", noslēdz šāda satura administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Puses vienojas par nekustamo īpašumu Kanāla iela 25 C un Pakalnu ielā 2, 4, 10, 12 un 14, Alderi, Ādažu novads zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 80440140401, 80440140332, 80440140333, 80440140336, 80440140337, 80440140338 detālplānojuma (turpmāk – Detālplānojums) īstenošanas kārtību un izpildes termiņu, Detālplānojuma spēka zaudēšanas gadījumiem un nosacījumiem Detālplānojuma teritorijas apbūves secībai.

2. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOTĀJA SAISTĪBAS

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. apmaksāt visus ar Detālplānojuma īstenošanu saistītos izdevumus;

2.1.2. īstenot Detālplānojumu saskaņā ar tā īstenošanas kārtību (pielikums Nr. 1), Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem un grafisko daļu, kā arī normatīvajiem aktiem būvniecības, vides aizsardzības un zemes ierīcības jomā;

2.1.3. nodot ekspluatācijā Detālplānojuma ietvaros izbūvētos objektus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un Detāplānojuma īstenošanas kārtībā noteiktajos termiņos;

2.1.4. nodrošināt Detālplānojuma ietvaros izbūvēto infrastruktūras objektu apsaimniekošanu (ūdensvada un kanalizācijas tīkli un iela) līdz to nodošanai Pašvaldībai;

2.1.5. iepazīstināt pret parakstu Detālplānojuma īstenošanas ietvaros izveidoto nekustamo īpašumu pircējus ar Detālplānojuma īstenošanas kārtību un apbūves noteikumiem;

2.1.6. uzsākot būvniecību, noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju par būvniecības laikā radīto atkritumu izvešanu no Detāplānojuma teritorijas.

3. DETĀLPLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS NOSACĪJUMI

3.1. Detālplānojuma īsteno, ievērojot īstenošanas secību:

3.1.1. pirms apbūves uzsākšanas Detālplānojuma īstenotājs iesniedz un saskaņo Pašvaldībā ielu, tīklu un komunikāciju projektus Detālplānojuma teritorijai (atbilstoši apbūves kārtai);

3.1.2. Detālplānojuma īstenošanu veic divās kārtās atbilstoši Detālplānojuma īstenošanas kārtībai (pielikums Nr. 1).

3.2. Detālplānojuma pasākumu īstenošanas uzsākšanas datums ir ne vēlāk kā 01.01.2023.

3.3. Detālplānojums tiek uzskatīts par īstenotu pēc plānotās apbūves, tajā skaitā ūdens un kanalizācijas tīklu, kā arī ielas nodošanas ekspluatācijā.

4. PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Pašvaldība apņemas uzraudzīt Detālplānojuma īstenošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

4.2. Pašvaldībai ir tiesības:

4.2.1. atteikties akceptēt būvniecības dokumentāciju, neizsniegt būvatļaujas un nepieņemt ēkas ekspluatācijā Detālplānojuma teritorijā, ja netiek pildīti Līguma nosacījumi vai Detāplānojuma īstenošanas kārtība;

4.2.2. atcelt Detālplānojumu bez materiālo zaudējumu atlīdzināšanas Īstenotājam, ja Detālplānojuma īstenošana netiek uzsākta līdz Ādažu novada teritorijas jauna plānojuma apstiprināšanai, vai Īstenotājs neievēro Līguma nosacījumus.

4.3. Pašvaldības pilnvarotā amatpersona Līguma saistību izpildes kontrolei ir vecākais teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

5. Nepārvarama vara

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, epidēmijas, streiki, varas un pārvaldes institūciju rīcība, kā arī tādu normatīvo aktu pieņemšana un stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības.

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstiski jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā norāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam pievieno izziņu, ko izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Līgums ir spēkā no parakstīšanas brīža un līdz tajā noteikto saistību pilnīgai īstenošanai vai Līguma izbeigšanai.

6.2. Līgums zaudē spēku, ja Detālplānojums tiek atcelts vai atzīts par spēku zaudējušu.

6.3. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamas pārrunas, kā arī citas saskaņotas darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi. Līguma teksts var tikt mainīts un papildināts Pusēm vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.4. Īstenotājs pārjauno Līgumu ar ikvienu personu, kas iegūst īpašuma tiesības uz jebkuru Detālplānojuma teritorijā ietverto nekustamo īpašumu Līguma darbības laikā, šo personu pievienojot kā vienu no īstenotājiem un nosakot atbildību kā Īstenotājs tās Detālplānojuma īstenošanas kārtas ietvaros, kurā atrodas iegādātais nekustamais īpašums. Ja Līgums netiek pārjaunots, Pašvaldībai ir tiesības atteikties akceptēt būvniecības dokumentāciju, izsniegt būvatļaujas un pieņemt ēkas ekspluatācijā šajā īpašumā.

6.5. Strīdi, kas rodas Līguma neizpildes gadījumā, tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nespēj vienoties sarunu ceļā, strīdus risina tiesā.

6.6. Līgums sagatavots elektroniska dokumenta veidā, uz 3 lappusēm, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un stājas spēkā pēdējā paraksta un laika zīmoga pievienošanas brīdī.

6.7. Uz Līguma parakstīšanas brīdi Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

6.7.1. Detālplānojuma īstenošanas kārtība (pielikums Nr. 1), uz 1 lpp.

7. pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pašvaldība: Ādažu novada pašvaldība

reģ. Nr. 90000048472

adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag.,

Ādažu nov., LV-2164

Tālrunis: 67997350

e-pasts: dome@adazi.lv

Pašvaldības izpilddirektors G. Porietis

Datums skatāms laika zīmogā

Īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĀDAŽU PAKALNI"

Reģ. Nr. 40203183313

Juridiskā adrese: Kanāla iela 17, Alderi,

Ādažu novads, LV-2164

________________________

Datums skatāms laika zīmogā

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!