• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Talsu novada dome
Novada dome publicē saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja ar saistošajiem noteikumiem noteikusi oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" par saistošo noteikumu publicēšanas vietu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 13 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 29.07.2022., Nr. 145 https://www.vestnesis.lv/op/2022/145.16

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Dažādi sludinājumi

Skatīt visus oficiālos paziņojumus šajā grupā

Vēl šajā numurā

29.07.2022., Nr. 145

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Talsu novada dome

Veids: saistošie noteikumi

Numurs: 13

Pieņemts: 28.04.2022.

OP numurs: 2022/145.16

2022/145.16
RĪKI

Talsu novada domes saistošie noteikumi: Šajā laidienā 1 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Talsos 2022. gada 28. aprīlī (prot. Nr. 10, 9. p., lēmums Nr. 153)

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas
16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

Precizēti ar Talsu novada domes
2022. gada 4. jūlija lēmumu Nr. 289
(prot. Nr. 13, 21. p.)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsniedz licences interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai (turpmāk – Licence), kā arī kārtību, kādā Licence tiek anulēta vai pagarināts tās termiņš (turpmāk – Noteikumi).

2. Lēmumu par Licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, Licenci (1. pielikums) izsniedz, pagarina tās derīguma termiņu vai anulē Talsu novada domes licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

3. Komisijai adresētie dokumenti iesniedzami:

3.1. personīgi Talsu novada pašvaldībā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201;

3.2. parakstīti ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz Pašvaldības:

3.2.1. e-pasta adresei pasts@talsi.lv;

3.2.2. e-adresi.

II. Iesnieguma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci, pieteicējs iesniedz pašvaldībā šādus dokumentus:

4.1. Iesniegumu (2. pielikums),

4.2. pilnvaru, ja iesniegumu neiesniedz pieteicējs vai tā likumiskais pārstāvis;

4.3. licencējamās izglītības programmas aprakstu (datorsalikumā), kurā norādīts programmas nosaukums, saturs, apjoms (līdz 160 akadēmiskajām stundām), mērķis, uzdevumi, plānotais rezultāts, mērķauditorija, prasības izglītojamo iepriekš iegūtajai izglītībai, izglītības programmas īstenošanas plāns, izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums, cita informācija, kuru pieteicējs uzskata par būtisku;

4.4. licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā. Papildus iesniedzamas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), izņemot, ja programmas īstenotāja attiecīgais pedagogs ir Pašvaldības dibinātas izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks;

4.5. rakstisku attiecīgā sporta veida federācijas (savienības, asociācijas) viedokli, kas ir ne vecāks par 3 gadiem, par licencējamo izglītības programmu, ja tā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;

4.6. dokumentu, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu nodrošinājumu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, telpu īpašnieka izziņa);

4.7. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par telpu atbilstību noteiktajām higiēnas prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu), izņemot gadījumus, kad izglītības programmu īstenos izglītības iestādes telpās;

4.8. apliecinājumu, ka licences pieteicējs nodrošina bērnu drošību un dzīvības aizsardzību interešu izglītības programmas īstenošanas laikā.

5. Iesniegumu licences termiņa pagarināšanai (3. pielikums) un Noteikumu 4.2.–4.9. apakšpunktos minētos dokumentus (kopijas) licences īpašnieks iesniedz Pašvaldībā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

III. Komisijas lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

6. Pieteicēja iesniegtos dokumentus Komisija izskata ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas dienas, pieņemot vienu no lēmumiem:

6.1. par licences izsniegšanu;

6.2. par licences termiņa pagarināšanu;

6.3. par atteikumu izsniegt licenci;

6.4. par papildu informācijas pieprasīšanu.

7. Ja licences saņemšanai vai termiņa pagarināšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija, lai lemtu par licences izsniegšanu, termiņa pagarināšanu vai atteikumu izsniegt licenci, Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju. Par papildu informācijas pieprasīšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no 6.4. apakšpunktā noteiktā lēmuma pieņemšanas, Licencēšanas komisija licences pieteicējam nosūta Komisijas lēmumu, kurā norāda papildus nepieciešamo informāciju un dokumentus. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildus informācija vai dokumenti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā pieprasītā informācija vai dokumenti netiek iesniegti, komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.

8. Komisija var pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

8.1. iesniegums par licences izsniegšanu vai termiņa pagarināšanu nav noformēts atbilstoši šo noteikumu 2. vai 3. pielikumā norādītajām prasībām vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (kopijas);

8.2. materiālais, finansiālais vai personāla nodrošinājums nenodrošina kvalitatīvu programmas īstenošanu;

8.3. licences pieteicējs ir sniedzis nepatiesas ziņas;

8.4. iesnieguma iesniegšanas dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu licences piešķiršanu vai termiņa pagarināšanu, pieteicējam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pieteicējiem Komisija ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

8.5. licencējamā programma un tās apraksts neatbilst šo noteikumu 4.3. punktā noteiktajam vai Izglītības likuma 46. panta trešās daļas vai 47. panta pirmās daļas prasībām.

9. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti grozījumi vai mainījušies faktiskie apstākļi, licences īpašnieka pienākums ir rakstiski paziņot par to Licencēšanas komisijai ne vēlāk kā 1 (viens) mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas vai faktisko apstākļu izmaiņu brīža, iesniedzot Licencēšanas komisijai attiecīgo dokumentu (kopiju) šo noteikumu 4. punktā noteiktajā kārtībā un apjomā.

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par izsniegtās licences anulēšanu, ja:

10.1. licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

10.2. nav nodrošināta kvalitatīva licencētās izglītības programmas īstenošana un par to ir attiecīgi pierādījumi;

10.3. licences īpašnieks, saņemot licenci, ir sniedzis nepatiesas ziņas;

10.4. licences īpašnieks – juridiskā persona tiek likvidēts;

10.5. licences īpašniekam ierosināts maksātnespējas process.

11. Par atteikumu izsniegt licenci, pagarināt licences termiņu vai par licences anulēšanu licences pieteicēju (īpašnieku) informē rakstiski ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

12. Komisijas izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību licences pieteicējs vai īpašnieks var apstrīdēt Talsu novada domei. Talsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

IV. Licences izsniegšanas kārtība

13. Pirms licences saņemšanas pieteicējs samaksā maksu par licences izsniegšanu, kas noteikta ar Pašvaldības domes lēmumu.

14. Maksa par licences izsniegšanu 10 (desmit) dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas dienas jāieskaita Pašvaldības norādītā kontā.

15. Komisijas vadītāja parakstītu licenci tās pieteicējam (īpašniekam) izsniedz 5 (pieci) dienu laikā pēc maksas, kas noteikta Noteikumu 14. punktā paredzētajā kārtībā, samaksas veikšanas dienas.

16. Pirmreizēji izsniegtas licences derīguma termiņš ir 1 (viens) gads, skaitot no dienas, kad Komisija pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

17. Licences derīguma pagarināšanas termiņu nosaka Komisija uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus.

18. Licences derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās programmas īstenošanai, derīguma termiņu.

V. Noslēguma jautājumi

19. Licences, kuras izsniegtas līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

20. Pašvaldība nodrošina informācijas par izsniegtajām un anulētajām Licencēm publisku pieejamību.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

1. pielikums
Talsu novada domes
2022. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 13
(prot. Nr. 10, 9. p.)

Latvijas Republika
TALSU NOVADA DOME
Licencēšanas komisija
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LICENCE

Nr.________

Izsniegta

fiziskas personas vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums

fiziskas personas personas kods vai juridiskas personas reģistrācijas numurs

par izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums

______stundu apmērā īstenošanu

izglītības programmas īstenošanas vietas adrese

Licence izdota:

20____.gada ____.______________

Licence derīga līdz:

20____.gada ____.______________

Komisijas priekšsēdētājs   Vārds Uzvārds
 

paraksts

 

 

2. pielikums
Talsu novada domes
2022. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 13
(prot. Nr. 10, 9. p.)

Talsu novada domes
licencēšanas komisijai

/vārds, uzvārds vai firma/

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt licenci  
pieaugušo neformālās izglītības interešu izglītības
programmai (programmām):  

/nosaukums/

/nosaukums/

/nosaukums/

   
Vārds, uzvārds vai firma  
Personas kods vai reģistrācijas numurs  
Deklarētā vai juridiskā adrese  
Programmas īstenošanas vietas adrese  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa numurs  
E – pasta adrese  
Apliecinu sniegto ziņu pareizību:

/datums/

/paraksts/

/paraksta atšifrējums/

Pielikumā:

licencējamās izglītības programmas apraksts;

licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;

rakstisks attiecīgā sporta veida federācijas (savienības, asociācijas) viedoklis par licencējamo izglītības programmu, ja tā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;

dokuments, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par telpu atbilstību noteiktajām higiēnas prasībām licencējamajam darbības veidam (jāuzrāda oriģināls);

izziņa no Sodu reģistra;

apliecinājums par to, ka licences pieteicējs nodrošina bērnu drošību un dzīvības aizsardzību interešu izglītības programmas īstenošanas laikā;

pilnvara.

Pieteicējs

/datums/

/paraksts/

/paraksta atšifrējums/

 

3. pielikums
Talsu novada domes
2022. gada 28. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 13
(prot. Nr. 10, 9. p.)

Talsu novada domes
licencēšanas komisijai

/vārds, uzvārds vai firma/

IESNIEGUMS

Lūdzu pagarināt licences derīguma termiņu
pieaugušo neformālās izglītības interešu izglītības
programmai (programmām):  

/nosaukums, licences numurs/

/nosaukums, licences numurs/

/nosaukums, licences numurs/

   
Vārds, uzvārds vai firma  
Personas kods vai reģistrācijas numurs  
Deklarētā vai juridiskā adrese  
Programmas īstenošanas vietas adrese  
Kontaktpersona (pilnvarotā persona)  
Tālruņa numurs  
E – pasta adrese  
Apliecinu sniegto ziņu pareizību:

/datums/

/paraksts/

/paraksta atšifrējums/

Pielikumā:

licencējamās izglītības programmas apraksts;

licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, kuram pievienots personas parakstīts dzīves un darba gājums (CV), izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), personas rakstisks apliecinājums piedalīties pieteiktās izglītības programmas īstenošanā;

rakstisks attiecīgā sporta veida federācijas (savienības, asociācijas) viedoklis par licencējamo izglītības programmu, ja tā ir saistīta ar noteiktu sporta veidu;

dokuments, kas apliecina licencējamās programmas īstenošanai nepieciešamo telpu (telpu nomas līgums, nodomu līgums par telpu nomu, zemesgrāmatas apliecība, telpu īpašnieka izziņa) nodrošinājumu;

Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopija par telpu atbilstību noteiktajām higiēnas prasībām licencējamajam darbības veidam (jāuzrāda oriģināls);

izziņa no Sodu reģistra;

pilnvara.

Pieteicējs

/datums/

/paraksts/

/paraksta atšifrējums/

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 13 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"
paskaidrojuma raksts

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, var saņemt licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Talsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), kā arī maksas par licences izsniegšanu noteikšanas kārtību.
Projekta nepieciešamības raksturojums Lai reglamentētu interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu Pašvaldībā, nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, kas nosaka licences saņemšanas kārtību juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un kuras vēlas īstenot interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu.

Izdošanas kārtību nosaka Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punkts, 46. panta piektā daļa un 47. panta trešā daļa.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
Uzņēmējdarbības vide pašvaldības teritorijā Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un kuras īsteno interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas Pašvaldībā. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu veicinās tiesību realizēšanu un uzlabos pakalpojuma pieejamību.
Administratīvās procedūras Administratīvās procedūras nodrošina Talsu novada Licencēšanas komisija.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Talsu novada domes Izglītības, sociālo un veselības jautājumu komitejā 12.04.2022., kā arī precizēts minētās komitejas 16.06.2022. sēdē.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!