• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Ārlietu ministrija
Ārlietu ministrija publicē:
  • informāciju par starptautisko līgumu spēkā stāšanos, to darbības pagarināšanu, apturēšanu un izbeigšanu;
  • starptautiskos līgumus un to tulkojumus, ja tie iepriekš nav publicēti;
  • pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijas par sankciju noteikšanu, grozīšanu vai atcelšanu pieņemšanas informāciju par rezolūcijas pieņemšanu, grozīšanu vai atcelšanu un minēto rezolūciju.
TIESĪBU AKTI, KAS PAREDZ OFICIĀLO PUBLIKĀCIJU PERSONAS DATU APSTRĀDE

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ārlietu ministrijas 2017. gada 4. oktobra informācija "Par līguma stāšanos spēkā". Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 6.10.2017., Nr. 199 https://www.vestnesis.lv/op/2017/199.34

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Ārlietu ministrijas informācija

Par līguma stāšanos spēkā

Vēl šajā numurā

06.10.2017., Nr. 199

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ārlietu ministrija

Veids: informācija

Pieņemts: 04.10.2017.

OP numurs: 2017/199.34

2017/199.34
RĪKI

Ārlietu ministrijas informācija: Šajā laidienā 2 Pēdējās nedēļas laikā 0 Visi

Ārlietu ministrijas informācija

Rīgā 2017. gada 4. oktobrī

Par līguma stāšanos spēkā

Ārlietu ministrija informē, ka 2017. gada 22. septembrī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgums par sadarbību kultūras jomā (parakstīts Handžou 2017. gada 22. septembrī, apstiprināts ar 2017. gada 18. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 412).

Ārlietu ministrijas
Juridiskā departamenta direktore S. Pēkale

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SADARBĪBU KULTŪRAS JOMĀ

Latvijas Republikas valdība un Ķīnas Tautas Republikas valdība (turpmāk – "Puses"),

apzinoties, cik svarīgi ir paplašināt un padziļināt sadarbību kultūras jomā,

būdamas pārliecinātas, ka kultūras dialogs veicina nāciju progresu un labāku savstarpējo kultūru izpratni,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants

Atbilstoši vienlīdzības un savstarpēja izdevīguma principiem Puses rosina un sekmē apmaiņu un sadarbību kultūrā starp abām valstīm un nodrošina labas kontaktu un kopīgu pasākumu iespējas starp organizācijām, iestādēm un personām, kas aktīvi darbojas šajā jomā.

2. pants

Puses veicina kontaktus, apmaiņu un sadarbību materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma, muzeju, vizuālās un lietišķās mākslas, mūzikas un izpildītājmākslas, bibliotēku, literatūras un tulkojumu, kino un citās kultūras jomās.

3. pants

Puses apmainās ar informāciju par konferencēm, konkursiem, festivāliem un citiem starptautiskiem pasākumiem kultūras un mākslas nozarēs, kas tiek rīkoti attiecīgajā valstī, un rosina otras Puses pārstāvju dalību šajos pasākumos.

4. pants

Puses sadarbojas, lai apmācītu kultūras un mākslas profesionāļus un mantojuma profesionāļus un pilnveidotu to prasmes konkrētās nozarēs.

5. pants

Puses vienojas veikt apmaiņu kultūras un mākslas jomā šādos veidos:

1) rakstnieku un mākslinieku apmaiņas braucieni;

2) izpildītājmākslas trupu apmaiņas turnejas;

3) kultūras un mākslas izstādes otras Puses valstī.

6. pants

Puses rosina sadarbību, tostarp pētniecības pasākumus, starp valsts finansētajām bibliotēkām abās valstīs un publikāciju un speciālistu apmaiņu savstarpēji interesējošās jomās.

7. pants

1. Puses padziļina sadarbību starp muzejiem, arheoloģiskās izpētes iestādēm un iestādēm, kas nodarbojas ar kultūras mantojuma aizsardzību un restaurāciju. Puses rosina pieredzes apmaiņu un sadarbību kultūras mantojuma restaurācijā, aizsardzībā un saglabāšanā.

2. Puses sadarbojas, lai novērstu kultūras vērtību, kas ir daļa no attiecīgo valstu kultūras mantojuma, nelikumīgu importu, eksportu un nodošanu, un šajā nolūkā apmainās ar attiecīgo informāciju.

8. pants

Puses rosina sadarbību nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī uzaicina otras Puses tradicionālās mākslas grupas piedalīties starptautiskos festivālos, kas tiek organizēti attiecīgajā valstī atbilstoši šo festivālu konkrētajiem noteikumiem un procedūrām.

9. pants

Puses veicina literārās rakstniecības jomas attīstību, īstenojot tulkošanas un izdošanas sadarbības projektus, un sekmē rakstnieku apmaiņu, dalību grāmatu izstādēs un saistītos pasākumos, kas tiek organizēti attiecīgās Puses valsts teritorijā.

10. pants

Puses veicina sadarbību kino jomā un rosina attiecīgo valstu nacionālās filmu aģentūras un organizācijas:

1) organizēt filmu demonstrēšanu un kino nozares profesionāļu līdzdalību starptautiskajos kino pasākumos, kas tiek organizēti atbilstoši šo pasākumu konkrētajiem noteikumiem un procedūrām;

2) strādāt pie kopīgiem projektiem, lai sekmētu filmu kopražojumus un apmaiņu.

11. pants

Puses sekmē apmaiņu un sadarbību starp abu valstu radošajām apvienībām un citām nevalstiskām organizācijām šajā līguma paredzētajās jomās.

12. pants

Lai sekmētu šī līguma īstenošanu, Puses izstrādā un apstiprina periodiskas apmaiņas programmas, kurās izklāstīti sadarbības organizatoriskie un finanšu noteikumi tādā mērā, kādā katrai Pusei to atļauj pieejamais finansējums.

13. pants

1. Puses vienojas, ka šajā līgumā paredzētie pasākumi tiek veikti atbilstoši valstu normatīvajiem aktiem un starptautiskajām saistībām.

2. Šis līgums neietekmē Pušu tiesības un pienākumus, kas noteikti citos starptautiskos līgumos, kuriem tās pievienojušās.

14. pants

Šo līgumu var grozīt vai papildināt ar Pušu abpusēju rakstisku piekrišanu. Šādi grozījumi un papildinājumi kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu un stājas spēkā to parakstīšanas dienā.

15. pants

Visas domstarpības, kas rodas, interpretējot vai īstenojot šo līgumu, Puses risina savstarpēju konsultāciju un sarunu ceļā, izmantojot diplomātiskos kanālus.

16. pants

1. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un paliek spēkā nenoteiktu laiku.

2. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, pa diplomātiskajiem kanāliem rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei. Šāda līguma darbības izbeigšana stājas spēkā deviņdesmit (90) dienas pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, šī līguma izbeigšana neietekmē projektus vai programmas, kas jau tiek īstenotas šī līguma ietvaros un tā izbeigšanas brīdī vēl nav pabeigtas.

Parakstīts Handžou 2017. gada 22. septembrī divos eksemplāros, katrs latviešu, ķīniešu un angļu valodā, visiem tekstiem ir vienāds spēks. Atšķirīgas šī līguma interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas
valdības vārdā
Dace Melbārde
kultūras ministre

Ķīnas Tautas Republikas
valdības vārdā
Luo Šugans
kultūras ministrs

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION IN THE FIELD OF CULTURE

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as the "Parties"),

being aware of the importance of broadening and deepening the cooperation in the field of culture,

being convinced that cultural dialogue contributes to the progress of nations and better mutual understanding of cultures,

have agreed as follows:

Article 1

The Parties, in accordance with the principles of equality and mutual benefit, shall encourage and facilitate exchanges and cooperation between the two countries in the field of culture, and shall provide favourable opportunities for contacts and joint activities between organizations, institutions and individuals active in this field.

Article 2

The Parties shall promote contacts, exchange and co-operation in the fields of tangible and intangible cultural heritage, museums, visual and applied arts, music and performing arts, libraries, literature and translation, film, as well as in other fields of culture.

Article 3

The Parties shall exchange information about conferences, contests, festivals and other international activities in the areas of culture and the arts being held in their respective countries, and shall encourage the participation of representatives of the other Party in such activities.

Article 4

The Parties shall cooperate in the sphere of training and skills upgrading of culture and art professionals and heritage practitioners in specific areas.

Article 5

The Parties agree to have exchanges in the field of culture and art in the following ways:

1) to exchange the visits of writers and artists;

2) to exchange performing tours by troupes of artists;

3) to hold exhibitions on culture and art in the country of the other Party.

Article 6

The Parties shall encourage co-operation, including research activities, between the State funded libraries of both countries, and the exchange of publications and experts in spheres of mutual interest.

Article 7

1. The Parties shall deepen co-operation between museums, archaeological research institutions and institutions involved in protection and restoration of cultural heritage. The Parties shall encourage the exchange of experience and cooperation in the fields of restoration, protection and conservation of cultural heritage.

2. The Parties shall cooperate in preventing illicit import, export and transfer of cultural property which is part of cultural heritage of their countries, and exchange relevant information in this regard.

Article 8

The Parties shall encourage co-operation in the preservation of intangible cultural heritage, as well as invite traditional art groups of the country of the other Party to participate in international festivals organized in the respective country in accordance with specific festival rules and procedures.

Article 9

The Parties shall promote activities leading to improve literary production through realization of translation and co-edition projects, the exchange of writers, participation in book fairs, and related activities organized in the territory of the other country.

Article 10

The Parties shall promote cooperation in the field of film and encourage the national film agencies and organizations of their respective countries:

1) to organize screenings of films and participation of film professionals in international film activities organized in accordance with the specific rules and procedures of these activities;

2) to work on joint projects with a view to facilitate co-productions and exchanges of films.

Article 11

The Parties shall facilitate exchange and co-operation between the creative associations and other non-governmental organisations of the two countries within the scope of the spheres provided by this Agreement.

Article 12

In order to facilitate the implementation of this Agreement, the Parties shall elaborate and adopt periodic programmes of exchange defining the organisational and financial terms of co-operation as far as the available funding of each Party allows.

Article 13

1. The Parties agree that activities covered by this Agreement shall be undertaken in accordance with their national laws and regulations and international obligations.

2. This Agreement shall not affect any rights and obligations of the Parties under any other international treaties to which they are parties.

Article 14

The Agreement may be amended or supplemented by mutual written consent of the Parties. Such amendments and supplements shall form an integral part of this Agreement and shall enter into force on the date of the signature.

Article 15

Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by mutual consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels.

Article 16

1. This Agreement shall enter into force on the date of its signature and shall remain in force for an indefinite period of time.

2. Either Party may terminate this Agreement by notifying the other Party in writing through diplomatic channels. Such termination shall take effect ninety (90) days after the date of such notification. Unless otherwise agreed by the Parties, the termination of this Agreement shall not affect the projects or programs already undertaken under this Agreement and not yet completed at the time of such termination.

Done at Hangzhou on 22 September 2017 in duplicate in Latvian, Chinese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

 

For the Government of
the Republic of Latvia
Dace Melbārde
Minister of Culture

For the Government of
the People’s Republic of China
Luo Shugang
Minister of Culture

Izdruka no oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" (www.vestnesis.lv)

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!