• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu

Tiesību akti

Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests publicē lēmumus par buferzonas noteikšanu un fitosanitārajiem pasākumiem bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanai.

Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju:

  • par pieteiktajiem augu šķirņu nosaukumiem un nosaukuma maiņu aizsargātajām šķirnēm;
  • par selekcionāra tiesību piešķiršanu un anulēšanu;
  • par augu šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā un svītrošanu no tā;
  • par mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrāciju un reģistrācijas apliecību anulēšanu;
  • par izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
Augu aizsardzības likums

4.pants. Valsts augu aizsardzības dienests un tā uzdevumi
(1) Valsts uzraudzību augu aizsardzības jomā organizē un veic Valsts augu aizsardzības dienests, kas ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešā pārvaldes iestāde.
(2) Valsts augu aizsardzības dienestu vada direktors. Kontroles funkcijas augu aizsardzības jomā veic dienesta inspektori.
(3) Valsts augu aizsardzības dienesta uzdevums ir laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos, prognozēt to attīstību, noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās, kā arī veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi.
(4) Valsts augu aizsardzības dienests savu uzdevumu veikšanai:
1) pilda kompetentās iestādes funkcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra regulas (EK) Nr.1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (turpmāk — regula Nr.1107/2009), 3.panta 30.punktu;
2) izveido un kārto to personu reģistru, kuras nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, tirdzniecību, ievešanu un izvešanu;
3) izsniedz fitosanitāros dokumentus, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu izvešanai un atpakaļizvešanai;
4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, lietošanu, izvešanu, uzglabāšanu un transportēšanu;
5) veic augu pārbaudes, sniedz informāciju zemes lietotājiem (īpašniekiem) par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību, kā arī veicamajiem augu aizsardzības pasākumiem;
6) veic fitosanitāro kontroli un nosaka fitosanitāros pasākumus;
7) izsniedz atļauju kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai vai pārvietošanai zinātnes, izmēģinājumu vai šķirņu selekcijas vajadzībām;
8) pilda references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu diagnostikā, laboratoriski diagnosticē augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus, apstiprina citas laboratorijas konstatētu augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu un pēc pieprasījuma sniedz laboratoriskus pakalpojumus;
9) veic kaitīgo organismu riska analīzi;
10) izsniedz sertifikātu par tiesībām veikt augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes pārbaudes izmēģinājumus;
11) ievieš, izpilda, uzrauga un kontrolē Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas lēmumus augu aizsardzības jomā;
12) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības monitoringu lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, izveido un uztur datubāzi par invazīvo augu sugu izplatību;
13) veic Ministru kabineta noteikto invazīvo augu sugu izplatības valsts uzraudzību un kontroli.;
14) izsniedz speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai;
15) sagatavo novērtējumu par augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanā no gaisa iespējamo risku un izsniedz atļauju augu aizsardzības līdzekļa izsmidzināšanai no gaisa;
16) uzrauga koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu, sertificēšanu un apriti, kārto koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistru, pieņem lēmumu par personas iekļaušanu koksnes iepakojuma marķētāju reģistrā un izsniedz atļauju sertificēt koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi;
17) kārto un uztur kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmu.
(5) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem, veicot uzraudzību un kontroli, ir šādas tiesības:
1) pārbaudīt, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības augu aizsardzības jomā;
2) bez iepriekšēja brīdinājuma apmeklēt personas, kuras darbojas augu aizsardzības jomā, pieprasīt un saņemt dokumentus un informāciju, kā arī ņemt paraugus laboratoriskai izmeklēšanai.
(6) Valsts augu aizsardzības dienests apkopo un izplata tehnisko informāciju par kaitīgajiem organismiem, izstrādā ieteikumus par to izplatības ierobežošanas un apkarošanas pasākumiem, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp valstīm augu aizsardzības jomā un informācijas sniegšanu Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm un starptautiskajām organizācijām.
(7) Eiropas Komisijas un Eiropas Savienības dalībvalstu eksperti kopā ar Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonām var veikt kontroli augu aizsardzības jomā Latvijā.
(8) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
(9) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums par fitosanitārā pasākuma piemērošanu un augu aizsardzības līdzekļa izplatīšanas vai lietošanas apturēšanu vai aizliegšanu izpildāms nekavējoties. Dienesta direktors ir tiesīgs ar rakstveida lēmumu apturēt adresātam nelabvēlīga administratīvā akta darbību, ja saņemts personas iesniegums par administratīvā akta darbības apturēšanu. Administratīvā soda uzlikšana, kā arī pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšana šā likuma prasību pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma nodrošināt Valsts augu aizsardzības dienesta noteikto fitosanitāro pasākumu izpildi.
(10) Iesnieguma iesniegšana augstākai iestādei vai pieteikuma iesniegšana tiesai, lai apstrīdētu lēmumu par fitosanitārā pasākuma piemērošanu, neaptur šā lēmuma darbību.
(11) Ja rodas kaitīgo organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienesta direktors ir tiesīgs noteikt fitosanitāros pasākumus attiecībā uz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušu priekšmetu ievešanu, audzēšanu vai pārvietošanu. Lēmumu par minētajiem fitosanitārajiem pasākumiem publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Augu šķirņu aizsardzības likumsBakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtībaBioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībaFitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa (Wells et al.)Iesnieguma izskatīšanas un reģistrēšanas kārtība selekcionāra tiesību piešķiršanaiLatvijas augu šķirņu kataloga nolikumsMēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumiNoteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar Regulu Nr.1107/2009Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudiSēklu un šķirņu aprites likums

11. pants. Latvijas augu šķirņu katalogs
(1) Latvijas augu šķirņu katalogs ir augu šķirņu saraksts, kurā iekļauto šķirņu sēklas atļauts sertificēt vai pārbaudīt kā standartsēklas, saglabājamās šķirnes sēklas vai noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes sēklas un pārdot tās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību, kā arī par saglabājamo šķirņu vai noteiktos apstākļos audzējamo dārzeņu šķirņu atzīšanu un sēklu apriti.
(2) Katalogā iekļauj labības, lopbarības augu, eļļas augu un šķiedraugu, biešu, kartupeļu un dārzeņu šķirnes.
(3) Katalogu Valsts augu aizsardzības dienests ievieto savā tīmekļvietnē. Katalogā norāda šādu informāciju:
1) šķirnes nosaukumu;
2) termiņu, uz kādu šķirne iekļauta katalogā;
3) valsti, kurā šķirne selekcionēta;
4) selekcionāram vai šķirnes uzturētājam — juridiskajai personai — nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, bet fiziskajai personai — vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;
5) selekcionāra tiesību īpašniekam vai tā selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotajam pārstāvim, kuram ir tiesības slēgt licences līgumu, — juridiskajai personai — nosaukumu, adresi un tālruņa numuru, bet fiziskajai personai — vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;
6) šķirni raksturojošos rādītājus;
7) ja šķirne ir ģenētiski modificēta, — attiecīgu norādi;
8) norādi "saglabājamā šķirne", ja tā katalogā ir iekļauta kā saglabājamā šķirne;
9) norādi "noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne", ja tā katalogā ir iekļauta kā noteiktos apstākļos audzējama dārzeņu šķirne.
(4) Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par šķirnes iekļaušanu katalogā vai svītrošanu no tā, kā arī par citiem grozījumiem katalogā. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kataloga veidošanu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par pieņemtajiem lēmumiem.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!