• Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumi Nr. 91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.02.2004., Nr. 29 https://www.vestnesis.lv/ta/id/84653-kartiba-kada-regionala-vides-parvalde-izdod-tehniskos-noteikumus-paredzetajai-darbibai-kurai-nav-nepieciesams-ietekmes-uz-vidi-...

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Deklarācijas par amatiem, nekustamajiem īpašumiem, transportlīdzekļiem, ienākumiem, piederošajām kapitāla daļām, parādsaistībām, skaidrās un bezskaidrās naudas uzkrājumiem

Vēl šajā numurā

24.02.2004., Nr. 29

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Ministru kabinets

Veids: noteikumi

Numurs: 91

Pieņemts: 17.02.2004.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.91

Rīgā 2004.gada 17.februārī (prot. Nr.7, 34.§)

Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums

Izdoti saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta otro daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. paredzētās darbības, kurām nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, bet kuru veikšanai ir nepieciešami tehniskie noteikumi;

1.2. tehnisko noteikumu saturu;

1.3. tehnisko noteikumu pieprasīšanas, sagatavošanas un izdošanas kārtību.

2. Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzības prasības paredzētajai darbībai (turpmāk — darbība) tās norises vietā. Minētās prasības ir saistošas personai, kas veic darbību. Tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kurām pēc sākotnējā izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, vai šo noteikumu 1.pielikumā minētajām darbībām.

II. Iesniegums par darbību

3. Persona, kura gatavojas veikt darbību (turpmāk — iesniedzējs), iesniedz attiecīgu rakstisku iesniegumu reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk — pārvalde), kuras teritorijā ir paredzēts veikt attiecīgo darbību.

4. Iesniegumu neiesniedz, ja darbība ir pieteikta pārvaldē sākotnējā izvērtējuma veikšanai saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” vai ir iesniegts A vai B kategorijas atļaujas pieprasījums.

5. Iesniegumā ietver šādu informāciju:

5.1. iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;

5.2. iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskajai personai — nosaukums), personas kods (juridiskajai personai — reģistrācijas numurs), adrese un tālruņa numurs;

5.3. darbības norises vietas adrese un izmantojamā tehnoloģija;

5.4. ar attiecīgās darbības veikšanu saistītās ziņas (atbilstoši darbības veidam):

5.4.1. galvenās izejvielas, to patēriņš gadā, norādot visas bīstamās ķīmiskās vielas un bīstamos ķīmiskos produktus (preparātus);

5.4.2. produkcija un tās daudzums gadā;

5.4.3. ūdensapgāde, pieslēguma vieta un nepieciešamais ūdens daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī vai gadā);

5.4.4. dzeramā un tehniskā ūdens resursu pietiekamība;

5.4.5. plānotais notekūdeņu daudzums (kubikmetri diennaktī, mēnesī vai gadā), piesārņojošās vielas notekūdeņos, to koncentrācija pirms un pēc attīrīšanas, notekūdeņu izplūdes vieta;

5.4.6. siltuma un elektroenerģijas ražošana, nepieciešamā maksimālā jauda, kurināmā veids un daudzums;

5.4.7. piesārņojošo vielu emisija (piesārņojošās vielas un to koncentrācija), smakas;

5.4.8. tehnoloģisko procesu atkritumi, to atkārtota izmantošana, pārstrāde un apglabāšana;

5.4.9. elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis un cita fizikāla ietekme uz vidi;

5.4.10. transformējamās zemes platība;

5.4.11. ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

5.4.12. ietekme uz apkārtējām ūdenstilpēm un ūdenstecēm;

5.4.13. appludināmās teritorijas platība un robežas;

5.5. būvvaldes izsniegtais plānošanas un arhitektūras uzdevums;

5.6. darbībai paredzētā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa atbilstība teritorijas plānojumam (ja tāds ir);

5.7. piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, ja attiecīgās ziņas ir iesniedzēja rīcībā vai ja piesārņotās vietas ir apzinātas un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

5.8. teritorijas karte (mērogs — 1:10000 vai lielāks), kurā attēlota darbības norises vieta.

6. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai neatbilst šo noteikumu prasībām, pārvalde ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa iesniedzējam papildu informāciju.

7. Pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas pārvalde savās telpās — vietā, kur ar šo informāciju var iepazīties ikviena ieinteresētā persona, — izliek informatīvu paziņojumu par iesniegto tehnisko noteikumu pieprasījumu (turpmāk — informatīvais paziņojums). Informatīvais paziņojums ir izlikts līdz pārvaldes lēmuma pieņemšanai par iesniegumu.

8. Pārvalde informatīvo paziņojumu elektroniski nosūta vides nevalstiskajai organizācijai, kura izrādījusi ieinteresētību saņemt informāciju par darbībām noteiktās teritorijās un pieteikusies pārvaldē, iesniedzot e-pasta adresi, uz kuru tai nosūtāma attiecīgā informācija.

9. Informatīvajā paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju:

9.1. iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai — nosaukums un reģistrācijas numurs);

9.2. iesnieguma iesniegšanas datums;

9.3. informācija par darbību, tai skaitā norises vieta, norāde par atrašanos īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā;

9.4. termiņš, līdz kuram sabiedrība var rakstiski iesniegt pārvaldē atsauksmes vai priekšlikumus par darbību. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām;

9.5. informācija par iespējamo lēmumu attiecībā uz tehniskajiem noteikumiem.

10. Pārvalde uzdod iesniedzējam nosūtīt informatīvo paziņojumu darbības teritorijai blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem).

III. Tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana

11. Pārvalde 20 dienu laikā pēc iesnieguma vai papildu informācijas saņemšanas sagatavo un izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus (2.pielikums) vai atzinumu, kurā norādīts, ka iesniegumā minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, vai atzinumu, kurā norādīts, ka darbības uzsākšana ir pretrunā ar vides un būvniecības normatīvo aktu prasībām. Ja darbības uzsākšana ir pretrunā ar normatīvo aktu prasībām, pārvalde rakstiski paziņo par to būvvaldei.

12. Ja darbībai ir veikts sākotnējais izvērtējums, pārvalde sagatavo un izsniedz iesniedzējam tehniskos noteikumus 14 dienu laikā pēc Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja lēmuma saņemšanas par to, ka darbībai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

13. Pārvalde tehniskos noteikumus sagatavo, ņemot vērā informatīvajā paziņojumā noteikto termiņu, kādā sabiedrība var iesniegt priekšlikumus un atsauksmes. Ja nepieciešams saņemt citu institūciju vai ekspertu atzinumus, kā arī ja saskaņā ar šo noteikumu 15. un 16.punktu ir nepieciešams citas pārvaldes vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrācijas (turpmāk — administrācija) atzinums vai informācija no Valsts ģeoloģijas dienesta, tehniskos noteikumus sagatavo un izsniedz 30 dienu laikā.

14. Tehniskos noteikumus sagatavo, pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, no sabiedrības saņemtajām atsauksmēm un priekšlikumiem, uz sākotnējo izvērtējumu, kas veikts saskaņā ar likumu “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, un uz attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju sniegto informāciju un ekspertu atzinumiem.

15. Sagatavojot tehniskos noteikumus, pārvaldei ir tiesības pieaicināt ekspertus, pieprasīt un saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī saņemt no būvvaldes apkopotus sabiedrības iesniegtos priekšlikumus un darbības sabiedriskās apspriešanas rezultātus (ja tādi ir).

16. Pārvalde, sagatavojot tehniskos noteikumus tādas darbības veikšanai, kura ietekmē citas pārvaldes, kā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, konsultējas ar attiecīgās teritorijas pārvaldi un administrāciju. Ja nepieciešams, pārvalde pieprasa sniegt atzinumu par tehnisko noteikumu projektu. Ietekmētās teritorijas pārvalde un administrācija atzinumu sniedz 10 dienu laikā.

17. Ja darbība paredz zemes dzīļu izmantošanu vai var potenciāli ietekmēt zemes dzīļu kvantitatīvos vai kvalitatīvos rādītājus, pārvalde pieprasa informāciju no Valsts ģeoloģijas dienesta. Valsts ģeoloģijas dienests informāciju sniedz 10 dienu laikā.

18. Tehniskie noteikumi nosaka šādas vides aizsardzības prasības:

18.1. vides kvalitātes robežlielumus un emisijas robežvērtības virszemes un pazemes ūdeņu, gaisa, augsnes, zemes dzīļu, kā arī citu vides jomu kvalitātes nodrošināšanai;

18.2. prasības darbības norises vietai, īpašu uzmanību pievēršot ar vidi un kultūru saistīto normatīvo aktu noteiktajām prasībām, kas attiecas uz:

18.2.1. ūdenstecēm, ūdenstilpēm, vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī mikroliegumiem un īpaši aizsargājamiem meža iecirkņiem;

18.2.2. kultūras pieminekļiem un kultūrvēsturiskām ainavām;

18.2.3. īpaši jutīgām teritorijām;

18.2.4. ģeoloģiskajiem procesiem;

18.3. prasības pazemes ūdeņu aizsardzībai;

18.4. prasības darbības radīto atkritumu apsaimniekošanai;

18.5. ierobežojumus darbības veikšanai piesārņotā teritorijā (arī nepieciešamību veikt piesārņoto vietu sanāciju);

18.6. prasības avārijas vai ārkārtas situāciju novēršanai vai samazināšanai;

18.7. prasības darbības un blakus esošu objektu savstarpējās ietekmes un kopīgi radītās nelabvēlīgās ietekmes uz vidi novēršanai vai samazināšanai.

19. Pārvalde tehniskos noteikumus vai atzinumu izsniedz iesniedzējam un ievieto pārvaldes mājas lapā internetā informāciju par izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem vai atzinumu. Ja darbība varētu ietekmēt citas pārvaldes vai īpaši aizsargājamās dabas teritoriju, pārvalde tehniskos noteikumus vai atzinumu triju dienu laikā elektroniski nosūta attiecīgajai pārvaldei vai administrācijai.

20. Tehniskos noteikumus izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Ja iesniedzējs divu gadu laikā pēc tehnisko noteikumu saņemšanas nav uzsācis darbību vai nav saņēmis būvatļauju, viņš iesniedz pārvaldē jaunu iesniegumu.

21. Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības attiecīgā pārvalde var grozīt visā tehnisko noteikumu darbības laikā šādos gadījumos:

21.1. konstatēta piesārņojuma negatīvā ietekme uz cilvēku veselību vai vidi, kas nebija zināma līdz tehnisko noteikumu izsniegšanas dienai;

21.2. izdarīti grozījumi vides aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos.

22. Pārvalde tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt pēc savas iniciatīvas, iesniedzēja vai trešās personas iesnieguma.

23. Lai saņemtu jaunus tehniskos noteikumus vai izdarītu grozījumus, iesniedzējs iesniedz attiecīgajā pārvaldē attiecīgu iesniegumu. Ja atklājušies šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minētie apstākļi, iesniedzējs iesniegumu jaunu tehnisko noteikumu saņemšanai vai grozījumu izdarīšanai iesniedz pārvaldē 14 dienu laikā.

24. Mēneša laikā pēc tehnisko noteikumu stāšanās spēkā ieinteresētā persona var tos apstrīdēt Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojā. Pēc iesnieguma izskatīšanas Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs var uzdot pārvaldei pārskatīt vai atkārtoti izdot tehniskos noteikumus. Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

25. Attiecīgā valsts vai pašvaldību institūcija nav tiesīga akceptēt vai izsniegt darbības veikšanai nepieciešamos dokumentus (arī akceptēt būvprojektu vai izsniegt būvatļauju), ja nav izsniegti tehniskie noteikumi vai nav izpildītas tehnisko noteikumu prasības. Iesniedzējs nav tiesīgs veikt darbību, ja tiek pārkāptas tehnisko noteikumu prasības vai ja reģionālā vides pārvalde atzinumā ir norādījusi, ka darbība ir pretrunā ar vides un būvniecības normatīvo aktu prasībām.

IV. Noslēguma jautājumi

26. Tehniskie noteikumi, kas izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā.

27. Ja iesniedzējs, kas saņēmis tehniskos noteikumus līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, divu gadu laikā pēc tehnisko noteikumu izsniegšanas nav uzsācis darbību vai nav saņēmis būvatļauju, viņš iesniedz pārvaldē jaunu iesniegumu.

28. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 8.janvāra noteikumus Nr.14 “Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 14.nr.).

Informatīva atsauce

uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 85/337/EEC un 97/11/EC.

Ministru prezidents E.Repše

Vides ministrs R.Vējonis

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 25.februāri.

1.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91

Darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi

1. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, kokapstrāde un zivsaimniecība:

1.1. lauksaimniecībā izmantojamas zemes un meža zemes transformācija (pārveidošana);

1.2. nekultivētu zemju un daļēji pārveidotu vai saimnieciskās darbības neskartu teritoriju izmantošana intensīvai lauksaimniecībai;

1.3. lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām paredzētu ceļu būvniecība;

1.4. lauksaimniecības vajadzībām paredzētā ūdens režīma maiņa, arī meliorācijas darbi;

1.5. mājlopu, mājputnu un kažokzvēru mītņu ierīkošana, ja tās paredzētas piecām vai vairāk dzīvnieku vienībām;

1.6. zivju audzētavas, dīķsaimniecības un citi akvakultūras uzņēmumi (projekti);

1.7. lopkautuvju būvniecība;

1.8. kultūraugu audzēšana segtajās platībās, ja tās ir lielākas par 0,5 hektāriem;

1.9. izstrādātu kūdras ieguves vietu izmantošana dzērveņu plantāciju ierīkošanai, ja paredzēta teritorijas drenāža;

1.10. kokapstrādes cehu un kokzāģētavu būvniecība;

1.11. jūras krastu nostiprināšana;

1.12. ģenētiski modificētu organismu ražošana;

1.13. sērkociņu ražošana;

1.14. augu aizsardzības līdzekļu lietošana, izmantojot lidaparātu.

2. Ieguves rūpniecība:

2.1. atklāta derīgo izrakteņu un kūdras iegūšana;

2.2. derīgo izrakteņu iegūšana, izmantojot jūras bagarēšanu;

2.3. dabas resursu ieguve virszemes ūdensobjektos;

2.4. darbības, kas saistītas ar dziļurbumu izmantošanu un ierīkošanu, — ūdensapgādes urbumi, izņemot urbumus, kas paredzēti augsnes stabilitātes pētījumiem.

3. Enerģētika un enerģētiskā rūpniecība:

3.1. elektrības, tvaika un karstā ūdens ražošana, arī rūpniecisko iekārtu uzstādīšana;

3.2. gāzes, tvaika un karstā ūdens pārvades līniju un elektrolīniju ierīkošana;

3.3. kurināmā krātuvju ierīkošana un būvniecība;

3.4. zāģskaidu briketēšanas iekārtu uzstādīšana;

3.5. vēja ģeneratoru uzstādīšana un būvniecība;

3.6. kokogļu ražošana.

4. Metāla un metāla izstrādājumu ražošana, nemetāla minerālu izstrādājumu ražošana:

4.1. metāla rūdu apdedzināšana un frakcionēšana;

4.2. neapstrādāta čuguna un tērauda ieguve (pirmējā vai otrējā kausēšana) un turpmāka metālliešana;

4.3. melno metālu apstrāde:

4.3.1. karstās velmētavas;

4.3.2. smēdes;

4.3.3. galvaniskās ražotnes;

4.4. melno metālu lietuvju būvniecība;

4.5. kausēšanas iekārtu uzstādīšana un būvniecība, arī krāsaino metālu sakausējumu un leģēto metālu kausēšanas iekārtu uzstādīšana un būvniecība (izņemot dārgmetālu un pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

4.6. metāla un plastikāta virsmu apstrāde elektrolītiskos vai ķīmiskos procesos;

4.7. naglu un skrūvju ražošana.

5. Derīgo izrakteņu izmantošana un apstrāde:

5.1. koksa ražošana;

5.2. cementa ražošana;

5.3. asfaltbetona un gāzbetona ražošana;

5.4. stikla, arī stikla šķiedras ražošana;

5.5. minerālvielu kausēšana un minerālšķiedru ražošana;

5.6. keramikas izstrādājumu, arī kārniņu, ķieģeļu, ugunsizturīgu ķieģeļu, flīžu, māla trauku ražošana, tos apdedzinot, un porcelāna ražošana.

6. Ķīmiskā rūpniecība:

6.1. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, arī krāsu, laku, līmju, gumijas, elastomēru un peroksīdu rūpnieciska ražošana;

6.2. farmaceitisko produktu ražošana;

6.3. naftas, naftas ķīmijas produktu un ķīmisko produktu glabātavu būvniecība;

6.4. uz elastomēru bāzes veidotu produktu ražošana un pārstrāde;

6.5. augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļu ražošana;

6.6. parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu ražošana;

6.7. fotoproduktu ražošana.

7. Pārtikas rūpniecība:

7.1. augu un dzīvnieku izcelsmes produktu pirmapstrāde un pārstrāde;

7.2. piena pārstrāde — stacionāras iekārtas piena savākšanai un piena pirmapstrāde, ja piena daudzums ir vairāk par vienu tonnu dienā (ja viena tonna dienā ir gada vidējais rādītājs);

7.3. brūvēšana un iesala ražošana;

7.4. bezalkoholisko un alkoholisko dzērienu ražošana;

7.5. konditorejas un kulinārijas izstrādājumu un sīrupa ražošana;

7.6. cietes ražošana;

7.7. zivju produktu un zivju eļļas ražošana;

7.8. cukura ražošana;

7.9. gaļas pārstrādes uzņēmumu būvniecība;

7.10. kafijas, tējas, garšvielu un pārtikas piedevu ražošana un iepakošana;

7.11. graudu pārstrādes uzņēmumu būvniecība;

7.12. ceptuvju būvniecība;

7.13. rauga ražošana.

8. Tekstilrūpniecības izstrādājumu, ādas, koka un papīra ražošana:

8.1. papīra un kartona ražošana un iekārtu būvniecība;

8.2. materiālu pirmapstrāde (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija) un šķiedru un audumu krāsošana;

8.3. ādu miecēšana rūpnieciskos apjomos;

8.4. apavu rūpnieciska ražošana;

8.5. rotaļlietu rūpnieciska ražošana;

8.6. apģērbu rūpnieciska ražošana;

8.7. linu rūpnieciska pārstrāde.

9. Infrastruktūras projekti:

9.1. ķīmisko tīrītavu, pazemes un daudzstāvu autostāvvietu un tirdzniecības kompleksu iekārtošana un būvniecība;

9.2. dzelzceļa līniju būvniecība;

9.3. virszemes ūdensobjektu tīrīšana vai padziļināšana;

9.4. iekšējo ūdensceļu būvniecība un apūdeņošanas darbi;

9.5. dambju un citu konstrukciju būvniecība ūdenskrātuvju ierīkošanai;

9.6. trolejbusa līniju un citu pasažieriem paredzēta elektrotransporta līniju būvniecība;

9.7. hidrotehnisko būvju būvniecība un rekonstrukcija;

9.8. degvielas uzpildes staciju, arī šķidrās un saspiestās gāzes uzpildes staciju un naftas bāzu, būvniecība;

9.9. pazemes ūdeņu iegūšana un mākslīga pazemes ūdeņu papildināšana;

9.10. mākslīgu ūdensteču un ūdenstilpju izveidošana;

9.11. ceļu, ielu, tiltu, estakāžu, depo un tuneļu būvniecība un rekonstrukcija, kas tiek veikta no jauna apgūstamās platībās (ārpus zemes nodalījuma joslas);

9.12. autoceļu apkopes vietu, autoservisu un autotransporta mazgāšanas vietu ierīkošana un būvniecība;

9.13. tipogrāfiju būvniecība;

9.14. angāru būvniecība.

10. Tūrisms, sports un atpūta:

10.1. bobsleja trašu ierīkošana un būvniecība, mākslīgā sniega iegūšana, kā arī ar šīm darbībām saistītie pasākumi;

10.2. atpūtas vietu un tūristu mītņu ierīkošana un būvniecība ārpus apdzīvotām teritorijām;

10.3. atpūtas kompleksu, atpūtas parku un atrakciju parku ierīkošana;

10.4. golfa laukumu ierīkošana;

10.5. publisku peldvietu ierīkošana;

10.6. sporta sacensību norises vietu un masu pasākumiem paredzētu vietu (piemēram, ledus haļļu, sporta laukumu, stadionu, peldbaseinu, motosporta trašu, zirgu sacensību vietu) iekārtošana un būvniecība.

11. Pārējās darbības:

11.1. pastāvīgu autotransporta sacīkšu un izmēģinājuma trašu ierīkošana;

11.2. atkritumu pārstrāde; iekārtas atkritumu uzglabāšanai, to skaitā pārkraušanas stacijas un konteineru noliktavas, kuru tilpums pārsniedz 32 m3;

11.3. atkritumu poligonu un izgāztuvju slēgšana vai rekultivācija;

11.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība;

11.5. jaunu ēku būvniecība vai esošo ēku paplašināšana, ja saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir nepieciešams būvprojekts un attiecīgā ēka atrodas:

11.5.1. krasta kāpu aizsargjoslā;

11.5.2. ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslā;

11.5.3. īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

11.5.4. teritorijas plānojumā noteiktajā dabas pamatņu teritorijā;

11.6. dūņu apglabāšanas vietu ierīkošana;

11.7. zāģskaidu un citu atkritumu kompostēšanas vietu ierīkošana;

11.8. metāllūžņu pieņemšanas un uzglabāšanas vietu, kā arī nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumu (autokapsētu) un pārstrādes vietu ierīkošana;

11.9. dzinēju, turbīnu un reaktoru pārbaudes vietu ierīkošana;

11.10. sprāgstvielu pārstrādes un iznīcināšanas vietu ierīkošana un būvniecība;

11.11. dzīvnieku kapsētu ierīkošana;

11.12. korda ražošana;

11.13. aukstumnesējiekārtu ražošana;

11.14. mobilo telefonsakaru torņu būvniecība.

Vides ministrs R.Vējonis

2.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.91

02-01-91.PNG (105158 bytes)

02-02-91.PNG (50213 bytes)

Vides ministrs R.Vējonis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!