Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 7.09.2001., Nr. 126 https://www.vestnesis.lv/ta/id/53632

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Mantojumu ziņas

Vēl šajā numurā

07.09.2001., Nr. 126

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

SIA "Spēja",

reģistrācijas numurs 000331165,

adrese: Rīga, Zilā iela 3, LV-1007,

konsolidētās bilances saīsinātā forma

2000.gada 31.decembris

(LVL)
Nemateriālie ieguldījumi 804
Pamatlīdzekļi 631 383
632 187
Krājumi 313 477
Debitori 406 248
Naudas līdzekļi 78 345
798 070
KOPĀ AKTĪVI 1 430 257
Pašu kapitāls -374 779
Rezerves 16 299
Kreditori 1 325 560
Piegādātāji 463 177
KOPĀ PASĪVI 1 430 257
 
Konsolidētā peļņas vai zaudējumu
aprēķina saīsinātā forma
(LVL)
Neto apgrozījums 3 720 754
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas - 3 575 164
Bruto peļņa 145 590
Administrācijas izmaksas - 51 451
Pārdošanas izmaksas - 157 299
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas - 71 052
Pārējie % ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 132 583
Pārējie % maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas - 384 759
Peļņa pirms nodokļiem - 386 388
Uzņēmuma ienākuma nodoklis - 19 417
Mazākuma daļa 14 212
Konsolidētā peļņa vai zaudējumi - 391 593
Komercdirektore I.Baholdina
 
Revidenta atzinums
par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Spēja"
2000.konsolidēto gada pārskatu
Esmu veikusi SIA "Spēja", reģ.Nr.000331165, pievienotās 2000.gada 31.decembra konsolidētās bilances un ar to saistītā peļņas un zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, konsolidētā ziņojuma un pielikumu par noslēgto gadu revīziju. Par šiem finansu pārskatiem atbildīga koncerna mātes uzņēmuma SIA "Spēja" vadība. Es esmu atbildīga par neatkarīga atzinuma došanu par šiem finansu pārskatiem, balstoties uz veikto revīziju. Revīziju veicu saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kā arī pārskatus novērtēju salīdiznājumā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem. Šie standarti noteic, ka jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finansu pārskatos nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver finansu pārskatos, lietvedības un uzskaites dokumentos uzrādīto summu un skaidrojumu pamatojumu pārbaudi pēc izvēles principa koncerna uzņēmumos.
Revīzija arī ietver finansu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finansu pārskatus apkopojošo formu novērtējumu un saskaņošanu koncerna ietvaros. Uzskatu, ka veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu izteiktam atzinumam.
Manuprāt, koncerna konsolidētais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, atbilst konsolidācijā iesaistīto uzņēmumu statūtiem un reģistriem un visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par koncerna līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un finansu rezultātu uz 2000.gada 31.decembri un konsolidētais ziņojums atbilst konsolidētajam gada pārskatam.
Rīga, 2001.gada 19.jūlijs Zvērināta revidente Lidija Zelča,
personas kods 1607XX-XXXXX,
sertifikāts Nr.52,
Braslas iela 20, Rīga, LV-1035.
Revīzija pabeigta 2001.gada 19.jūlijā.
VAS "Latvijas dzelzceļš"
(reģ.Nr.000303206)
bilance uz 2000.gada 31.decembri (latos)
Pielikums 1
Uz 31.12.2000. Uz 01.01.2000.
AKTĪVS
1. Nemateriālie ieguldījumi 63 981 19 157
2. Pamatlīdzekļi 114 995 675 101 745 118
3. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 696 816 694 567
4. Apgrozāmie līdzekļi 10 765 923 12 333 425
4.1.Krājumi 6 792 270 6 762 680
4.2.Debitori 3 434 995 5 078 803
4.3.Naudas līdzekļi 538 658 491 942
Bilance 126 522 395 114 792 267
PASĪVS
1. Pašu kapitāls 86 561 648 83 306 822
1.1.Pamatkapitāls 82 399 405 86 738 582
1.2.Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 20 793 20 793
1.3.Rezerves 1 792 678 (2 316 327)
1.4.Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa (1 136 226) 49 418
1.5.Pārskata gada nesadalītā peļņa 3 484 998 (1 185 644)
2. Uzkrājumi 520 704 66 442
3. Kreditori 39 440 043 31 419 003
3.1.Ilgtermiņa parādi 16 073 751 7 814 014
3.2.Īstermiņa parādi 23 366 292 23 604 989
Bilance 126 522 395 114 792 267
Akcionāru pilnsapulces priekšsēdētājs Ž.Tikmers
Valdes priekšsēdētājs ģenerāldirektors A.Zorgevics
Pielikums 2
2000.gada peļņas un zaudējumu aprēķins (latos)
1. Neto apgrozījums 97 645 524
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 81 863 758
3. Bruto peļņa 15 781 766
4. Administrācijas izmaksas 11 266 010
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 4 584 049
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 3 751 931
7. Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem, kas veidojuši ilgtermiņa ieguldījumus 1206
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 189 537
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 1 211 561
10. Zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 4 327 056
11. Ārkārtas ieņēmumi 1 389 922
12. Ārkārtas izmaksas 1 537 382
13. Zaudējumi pirms nodokļiem 4 179 596
14.Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis 520 704
15. Pārējie nodokļi 173 894

Akcionāru pilnsapulces priekšsēdētājs Ž.Tikmers

Valdes priekšsēdētājs ģenerāldirektors A.Zorgevics

 

Zvērināta revidenta ziņojums

Mēs, Rīgas komanditsabiedrība "S.Vilcānes audits" zvērinātas revidentes Sandras Vilcānes vadībā, esam atbildīgi par gada pārskata izvērtēšanu un atzinuma sagatavošanu, pārbaudot valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" 2000.gada 31.decembra bilances un atbilstošo peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas un pielikuma, pašu kapitāla izmaiņu pārskata, kā arī vadības ziņojuma revīziju par gadu, kas beidzās šajā datumā.

Par šo gada pārskatu atbildīga ir valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" vadība. Vadības atbildībā ietilpst grāmatvedības reģistru kārtošana, iekšējā kontrole, uzskaites politikas izvēle un piemērošana, kā arī iestādes līdzekļu saglabāšana.

Mūsu pienākumos, pamatojoties uz mūsu revīziju, dot atzinumu par šo gada pārskatu.

Revīzijas veids

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno revīzija, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku neatbilstību. Revīzija ietver gada pārskatā uzrādīto summu un skaidrojumu pārbaudi pēc izvēles principa. Revīzija arī ietver finansu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī finansu pārskatu sniegšanas formas novērtējumu.

Revīzija tika organizēta, lai pienācīgi aptvertu visas valsts akciju sabiedrības darbības jomas tiktāl, ciktāl tas attiecas uz revidējamajiem finansu pārskatiem. Veidojot savu atzinumu, mēs novērtējām finansu pārskatu informācijas kopējo adekvatitāti (pilnīgu savstarpējo atbilstību).

Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu mūsu izteiktajam atzinumam:

Atzinums

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" gada pārskats par 2000.gadu sagatavots saskaņā ar LR likumu "Par grāmatvedību", "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Visas būtiski svarīgās lietas pareizai informācijas atspoguļošanai pēc vadības apliecinājuma ir atbilstoši uzrādītas.

Salīdzinot izlases veidā finansu pārskatus ar grāmatvedības reģistriem un citiem informācijas avotiem, var teikt, ka tie apkopo visus saimnieciskos darījumus un notikumus.

Pēc mūsu domām, atzinumam pievienotais gada pārskats visos būtiskajos aspektos patiesi sniedz priekšstatu par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 2000.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātu, t.sk. peļņu, kā arī skaidrās naudas plūsmām par gadu.

2001.gada 11.jūnijā__Zvērināta revidente S.Vilcāne

(p.k.0704XX-XXXXX, sertifikāts Nr.30)

 

 

Neatkarīgo revidentu ziņojums

VAS "Latvijas dzelzceļš" valdei

Mēs esam veikuši klāt pievienoto valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" ("Uzņēmums") bilanču uz 2000. un 1999.gada 31.decembri, kā arī peļņas un zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu un naudas plūsmas pārskatu par gadiem, kas noslēdzās 2000. un 1999.gada 31.decembrī, revīziju. Par šiem finansu pārskatiem ir atbildīga Uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par ziņojumu, ko, balstoties uz veikto revīziju, izsakām par šiem finansu pārskatiem.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai gūtu ticamu apstiprinājumu tam, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver finansu pārskatos uzrādīto summu un to apstiprinošo dokumentu pārbaudi, kas tiek veikta pēc izlases metodes. Revīzija ietver arī lietoto grāmatvedības principu un vadības veikto aprēķinu novērtēšanu, kā arī vispārēju finansu pārskatu satura izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka veiktā revīzija dod nepieciešamo pamatojumu mūsu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, Uzņēmuma finansu pārskati patiesi visos būtiskajos aspektos atspoguļo Uzņēmuma finansiālo stāvokli uz 2000. un 1999.gada 31.decembri, kā arī Uzņēmuma darbības rezultātus un naudas plūsmu par gadiem, kas noslēdzās 2000. un 1999.gada 31.decembrī, saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Rīga, Latvija 2001.gada 30.maijā__Deloitte & Touche

 

 

 

16. Pārskata perioda zaudējumi pēc nodokļiem 3 484 998

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!