Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Saeimas dokumenti. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 1.09.1998., Nr. 249/250 https://www.vestnesis.lv/ta/id/49558

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Saeimas dokumenti

Vēl šajā numurā

01.09.1998., Nr. 249/250

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Latvijas Republikas 6. Saeimas

1998. gada Rudens sesija

3. burtnîca

24.augusts — 31.augusts

Saeimas Prezidija

1998.gada 24.augusta sçdç

1. Sçdç izskatîja deviòus saòemtos likumprojektus, par kuriem Prezidijs lîdz ar savu atzinumu par to tâlâkvirzîðanu ziòos Saeimas sçdç.

2. Apstiprinâja izsludinâðanai Saeimas 1998.gada 27.augusta sçdes darba kârtîbu.

3. Pieòçma zinâðanai informâciju par to, ka deputâti G.Gannusa un O.Grinbergs izstâjuðies no Demokrâtiskâs partijas "Saimnieks" frakcijas.

Prezidijs nolçma nosûtît minçto iesniegumu Saimnieciskajai komisijai.

4. Pieòçma lçmumu par grozîjumiem Saeimas Prezidija 1998.gada 19.janvâra lçmumâ "Par frakciju un komisiju darba finansiâlo nodroðinâjumu 1998.gadâ".

5. Sakarâ ar darbu izpildi Prezidijs nolçma samaksât firmai "Amptown Sound & Communication GmbH" par balsoðanas un apskaòoðanas sistçmas iekârtas piegâdi un uzstâdîðanu Saeimas sçþu zâlç visu lîgumâ paredzçto summu.

6. Pieðíira komandçjumus:

1) Starpparlamentu savienîbas Latvijas delegâcijas vadîtâjam A.Èepânim, delegâcijas loceklim A.Lambergam un delegâcijas sekretârei S.Paurai laikâ no 1998.gada 5.septembra lîdz 12.septembrim uz Starpparlamentu savienîbas 100.konferenci Maskavâ (Krievija);

2) Saeimas sekretâram I.Bçrziòam laikâ no 1998.gada 2.septembra lîdz 5.septembrim uz Ziemeïatlantijas lîguma organizâcijas rîkoto starptautisko jûras simpoziju EXPO 98 ietvaros Lisabonâ (Portugâle);

3) Saeimas Ârlietu komisijas loceklim J.Sinkam laikâ no 1998.gada 12.septembra lîdz 15.septembrim uz Eiropas Padomes Parlamentârâs asamblejas visu parlamentu delegâciju vadîtâju sanâksmi Parîzç (Francija);

4) Saeimas Kancelejas direktora vietniekam V.Ziemelim laikâ no 1998.gada 23.septembra lîdz 25.septembrim uz Eiropas Parlamenta ìenerâlsekretâra rîkoto sanâksmi visu Eiropas valstu parlamentu sekretariâtu darbiniekiem Briselç (Beïìija);

5) Saeimas Starpparlamentu attiecîbu biroja vadîtâja vietniekam I.Aizstrautam laikâ no 1998.gada 6.oktobra lîdz 12.oktobrim uz Rietumeiropas Savienîbas asamblejas Parlamentâro un sabiedrisko attiecîbu komisijas organizçto vizîti Rumânijas parlamentâ.

7. Pieòçma zinâðanai ðâdus pârskatus par komandçjumiem:

1) deputâta J.Sinkas pârskatu par piedalîðanos seminârâ "Droðîba demokrâtiskâ sabiedrîbâ" laikâ no 1998.gada 19.jûlija lîdz 24.jûlijam Garmiðpartenkirhenç;

2) deputâta I.Biðera pârskatu par piedalîðanos Baltijas asamblejas Tieslietu komitejas sçdç laikâ no 1998.gada 5.augusta lîdz 7.augustam Hâpsalu (Igaunija).

Saeimas sekretâra biedrs M.Rudzîtis

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!