Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sludinājumi, paziņojumi reklāma. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 29.04.1997., Nr. 106/107 https://www.vestnesis.lv/ta/id/43218

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Trešdiena, 30.04.1997.

Laidiena Nr. 108/109, OP 1997/108/109

Vēl šajā numurā

29.04.1997., Nr. 106/107

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

SLUDINĀJUMI, PAZIŅOJUMI, REKLĀMA

Banku darbības pārskati

Akciju sabiedrība "Latvijas Industriālā banka"

Reģ. Nr. 000304802 Rīgā, Grēcinieku ielā 6, LV-1587

1996. gada 31. decembra bilance

Piezīmes 1996 Ls 1995 Ls

Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu
pret centrālajām bankām 11 381 697 32 519
Prasības pret kredītiestādēm 12 2 542 062 119 251
Kredīti 13 2 787 624 4 398 244
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 15(a) 53 723 61 659
Līdzdalība saistīto uzņēmumu pamatkapitālā 15(c) 21 700 57 200
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 15(b) 127 400 127 400
Nemateriālie aktīvi 17 46 483 65 236
Pamatlīdzekļi 17 342 951 504 360
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ieņēmumi 16 4 155 54 436
Pārējie aktīvi 16 4 771 16 024
Kopā aktīvi 6 312 566 5 436 329
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm: 18
Saistības uz pieprasījuma 18 821 86 806
Termiņsaistības 988 067 912 900
Noguldījumi: 19
Pieprasījuma noguldījumi 3 347 330 2 916 181
Termiņnoguldījumi 148 851 235 653
Nākamo periodu ieņēmumi un uzkrātie izdevumi 20 94 348 140 246
Pārējās saistības 20 275 871 267 172
Kopā pasīvi 4 873 288 4 558 958
Kapitāls un rezerves
Subordinātais kapitāls 21 1 156 627
Apmaksātais pamatkapitāls 22 3 497 675 4 000 000
Akciju emisijas uzcenojums 24 307 342 175 545
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 24 1 030 210 387 973
Nesadalītā peļņa/zaudējumi 24 (4 552 576) (3 686 147)
282 651 877 371
Kopā kapitāls un rezerves 1 439 278 877 371
Kopā pasīvi, kapitāls un rezerves 6 312 566 5 436 329

Piezīme

Summa ieķīlāta kā papildu nodrošinājums 25 29 212 27 819

1997. gada 27. martā banka ir apstiprinājusi finansu pārskatus no 7. līdz 32. lappusei un tās vārdā tos parakstījuši:

Dzintars Pelcbergs , padomes priekšsēdētājs

Vilis Dambiņš , valdes priekšsēdētājs, bankas prezidents

Anda Putniņa , galvenā grāmatvede

Piezīmes no 10. līdz 32. lappusei ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa.

"Coopers & Lybrand" Revidentu ziņojums a/s "Latvijas Industriālā banka" akcionāriem

1. Mēs esam veikuši a/s "Latvijas Industriālā banka" finansu pārskatu par 1996. gadu (7. - 32. lpp.) revīziju. Kā norādīts 5. lappusē, bankas vadība ir pilnībā atbildīga par iesniegtajiem finansu pārskatiem. Mēs esam atbildīgi par neatkarīga revidenta atzinuma sniegšanu par šiem finansu pārskatiem, pamatojoties uz veikto revīziju.

2. Revīzija tika veikta saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Saskaņā ar šo standartu prasībām revīzija tiek plānota un veikta tā, lai iegūtu pietiekamus pierādījumus, ka finansu pārskatos uzrādītājā informācijā nav būtisku kļūdu. Revīzijas laikā izlases veidā tiek veikta finansu pārskatos uzrādīto summu un paskaidrojumu apliecinošās dokumentācijas pārbaude. Revīzija ietver arī pārskatu sagatavošanas procesā pieņemto svarīgo vadības lēmumu, grāmatvedības principu, kā arī informācijas atklāšanas novērtēšanu. Uzskatām, ka veiktā revīzija sniedz pietiekamu pamatu revidentu atzinuma izteikšanai.

3. Šo finansu pārskatu 26. piezīmē par neparedzamiem apstākļiem ir aprakstīts tiesvedības process, ko pret banku ierosinājusi Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijas Republikā konsulārās nodaļas Sociālā nodrošināšanas nodaļa. Dotie finansu pārskati neparedz uzkrājumus summām, kas būtu masājamas gadījumā, ja tiesa izlemtu par labu Sociālai nodošinājuma nodaļai vai gadījumā, ja banka panāktu mierizlīgumu. Ja banka tiesas procesu zaudētu vai mierizlīguma summa būtu ievērojama, bankas pašu kapitāls kļūtu mazāks par likumā "Par kredītiestādēm" noteiktā minimālo pašu kapitālu, un bankas darbības turpināšana bez papildu kapitālieguldījumiem būtu apdraudēta. Ja banka nespētu turpināt darbību, būtu jāveic korekcijas, lai samazinātu aktīvu bilances vērtību līdz atgūstamām summām un lai nodrošinātos pret iespējamajām potenciālajām saistībām, kas varētu rasties. Uz doto brīdi vadībai nav viennozīmīgs viedoklis par šīs lietas iznākumu, tādēļ tā nevar precīzi noteikt zaudējumus, kas varētu rasties šīs lietas atrisināšanas rezultātā, un korekcijas, kas būtu jāveic šajos finansu pārskatos.

4. Ņemot vērā 3. rindkopā minētās neskaidrības iespējami nozīmīgo raksturu, mēs nevaram izteikt atzinumu par finansu pārskatiem.

5. Tāpat pievēršam jūsu uzmanību vadības atbildības ziņojuma 4. punktam 5. lpp. un finansu pārskatu 1. un 2. piezīmei, kas atspoguļo minimālās pašu kapitāla prasības saskaņā ar likumu "Par kredītiestādēm", un bankas atkarību darbības turpināšanai no šeit minētajiem kritiskajiem faktoriem.

Coopers & Lybrand

Rīga, Latvija

1997. gada 27. marts

A/s "Doma banka"

1996. un 1995.gada 31.decembra slēguma bilance un ārpusbilances posteņi

Rīgā, Brīvības ielā 48/50, LV-1050, reģ.Nr.000305247, reģistrēta 1991.gada 24.decembrī

Ls

1996 1995
Aktīvi
Kase un prasības uz pieprasījumu pret Latvijas Banku 87 991 3 105
Prasības pret kredītinstitūcijām 233 007 12 418
Kredīti 9 304 52 470
Valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmes 1 007 163 -
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu 2 047 36 212
Līdzdalība meitas uzņēmumu pamatkapitālā 1 310 -
Pamatlīdzekļi 1 341 598 496 038
Pārējie aktīvi 8 320 9 655
Uzkrātie ienākumi 8 315 -
Kopā aktīvi 2 699 055 609 898
Saistības
Saistības pret kredītinstitūcijām - 15 483
Noguldījumi 483 706 202 587
Pārējās īstermiņa saistības 7 097 50 932
Uzkrātās izmaksas 33 249 13 233
Kopā saistības 524 052 282 235
Pašu kapitāls
Apmaksātais pamatkapitāls 1 000 000 1 000 000
Akciju emisijas uzcenojums 5 230 5 230
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves 2 124 187 925 003
Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve 874 016 -
Uzkrātie zaudējumi 1 828 430 1 602 570
Kopā pašu kapitāls 2 175 003 327 663
Kopā saistības un pašu kapitāls 2 699 055 609 898
Ārpusbilances saistības
Finansu un citas iespējamās saistības 22 500 22 500

Padomes priekšsēdētājs Valērijs Praude

Rīgā 1997.gada 27.februārī Valdes priekšsēdētājs Hermanis Lapkovskis

Pielikums ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa

AKB "Doma banka" akcionāriem

Mēs esam veikuši AKB "Doma banka" 1996.gada finansu pārskatu revīziju, kuri atspoguļo minētā pārskata perioda zaudējumus Ls 225 860 un kopējos aktīvus Ls 2 699 055 apmērā. Par šiem finansu pārskatiem, kas sastāv no peļņas un zaudējumu aprēķina, bilances, naudas plūsmas pārskata un pielikuma, ir atbildīga bankas vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, balstoties uz veikto revīziju, izsakām par šiem finansu pārskatiem.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finansu pārskatos nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver izvēles veidā veikto summu un citas finansu pārskatos minētās informācijas pamatojuma pārbaudi. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības principu un būtisku vadības veikto pieņēmumu novērtēšanu, kā arī vispārēju finansu pārskatu satura novērtējumu. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu veiktais revīzijas darbs ir devis mums pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, minētie finansu pārskati visos būtiskos aspektos patiesi atspoguļo AKB "Doma banka" finansiālo stāvokli 1996.gada 31.decembrī, tās darbības rezultātus un naudas plūsmu par 1996.gadu atbilstoši Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Arthur Andersen Rīgā 1997.gada 27.februārī

Tiek publicēts saīsināts bankas saimnieciskās darbības pārskats par 1996.gadu. Ar pilnu gada pārskatu var iepazīties bankā.

Akcionāru pilnsapulce

A/s "JELGAVAS MAIZNIEKS" valde paziņo, ka 1997. gada 30. maijā pulksten 15 Jelgavā, Dzirnavu ielā 3, notiks kārtējā akcionāru pilnsapulce ar šādu darba kārtību:

1. 1996. gada pārskata apstiprināšana.

2. Zvērināta revidenta ziņojums.

3. Peļņas sadalīšana.

4. Grozījumi a/s "Jelgavas maiznieks" statūtos.

5. Zvērināta revidenta vēlēšanas.

6. Dažādi jautājumi.

Tālrunis informācijai 7893025, 3022263.

Kreditoru sapulces

Maksātnespējīgo SIA "URGA" un i/u "MNA" pirmās kreditoru sapulces notiks 1997.gada 7.maijā pulksten 10 un 13 Rīgā, Tērbatas ielā 36/2, SIA konsultāciju centra "Kollēģija" telpās. Tālr.uzziņām 272794, 271175.

Sapulču darba kārtībā:

1. Administratora pārskats par darbu.

2. Administrācijas izdevumu tāmes apspriešana.

3. Maksātnespējas stāvokļa risināšanas pamatnoteikumu izvēle.

4. Parādu dzēšanas kārtības noteikšana.

5. Citu jautājumu izskatīšana.

Izsole

Saldus tiesu izpildītāju kantoris pārdod otrajā izsolē IVARAM RUKMANIM , dzīvojošam Saldus raj. Jaunlutriņu pag.Upes ielā 11, piederošo nekustamo īpašumu Saldus rajona Jaunlutriņu pag. "Jaunjēčos", zemi 24,9 ha. No tās lauksaimniecībā izmantojamā zeme 13,8 ha, mežs 10,4 ha . Sākuma cena Ls 6733,94. Piedzinējs un hipotekārais kreditors a/s "Latvijas Unibankas" Saldus filiāle Saldū, Rīgas ielā 9, kura prasījums ir Ls 7781,42.

Visām personām, kam uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības līdz izsoles dienai.

Pretendentiem jāiemaksā nodrošinājuma nauda Saldus tiesu izpildītāju kantora depozīta rēķinā 00-000144001 a/s "Unibanka" Saldus fil.10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma vērtības. Izsole notiks Saldus tiesu izpildītāju kantorī Saldū, Lielā ielā 14, 1997.gada 3.jūnijā pulksten 10. Uzziņas pa tālruni 23821142.

Izsole

Ogres rajona patērētāju biedrību savienība (Ogres RPBS) pārdod izsolē, vairāksolīšanā nekustamo īpašumu - ēku kompleksu ar iebūvētām iekārtām Ogres rajona, Ogresgala pagasta "SAGĀDES KANTORIS" (pie Ogres pilsētas robežas), sastāvošu no noliktavām, sakņu pagrabiem un angāra tipa celtnēm .

Objekta sākotnējā cena Ls 70 000.

Izsole notiks 1997.gada 14.maijā Ogrē, Rīgas ielā 14, pulksten 14.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā a/s Ogres komercbankā, kods 310101420, Ogres RPBS norēķ. rēķ.Nr. 0004660501, drošības nauda 5 procentu apmērā no izsoles sākumcenas ne vēlāk kā iepriekšējā darbdienā. Visiem, kam ir tiesības uz pārdodamo nekustamo īpašumu, kas novērš tā pārdošanu izsolē, savas tiesības jāpiesaka līdz izsoles dienai.

Dalībnieku reģistrācija notiks līdz šā gada 14.aprīlim Ogres RPBS Rīgas ielā 14 pie juriskonsultes. Uzziņas pa tālruni 24435, 22888.

Izsole

Preiļu tiesu izpildītāju kantoris pārdod pirmajā izsolē MINAJAM SAVOSTJANOVAM piederošo nekustamo īpašumu -dzīvokli , Preiļu rajona Aizkalnē, Raiņa ielā 8-9. Dzīvoklis no trijām istabām, lietderīgā platība 63,4 m2, pagrabtelpa 5 m2. Sākuma cena Ls 200. Piedzinēja Antonija Vaivode, kuras prasījums ir Ls 705. Hipotekārie kreditori nav zināmi. Visām personām, kam uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpiesaka savas tiesības līdz izsoles dienai. Pretendentiem jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10 procentu apmērā no nekustamā īpašuma vērtības Preiļu tiesu izpildītāju rēķinā. Izsole notiks 1997.gadā 4.jūnijā pulksten 10. Uzziņas pa tālruni 21620.

Izsole

Likvidējamā v/u "VALMIERAS LAUKTEHNIKA" administratora LPA pilnvarotais pārstāvis paziņo, ka 1997.gada 24.maijā pulksten 9 Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, tiek rīkotas likvidējamā uzņēmuma nekustamās un kustamās mantas atklātas izsoles:

1. Nekustamā manta - inženiertehniskās ēkas, būves un nepabeigtā celtniecība ;

2. Kustamā manta - tehnoloģiskās iekārtas, transports un inventārs .

Dalībnieku reģistrāciju veic sabiedrība "Vesta Konsultants" darbadienās no šī sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" līdz 23.maijam pulksten 17 - Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 15, 7.stāvā. Informāciju var saņemt darbadienās sabiedrībā "Vesta Konsultants" pa tālr. 7320939.

Izsole

Liepājas tiesu izpildītāju kantoris pārdod pirmajā publiskajā izsolē I RĒNAI OPŠTEINEI un ANDREJAM STARAM piederošo nekustamo īpašumu:

Vienstāva koka ēku ar daļēji izbūvētu mansardu, platība - 99,2 m2 par Ls 3000; vienstāva veikala ēku ar piebūvi, platība - 40 m2 par Ls 1000; jaunbūvējamo picērijas divstāvu ēku, platība 170 m2 par Ls 12000, kas atrodas Liepājā, Mežu 33/Namdaru 11.

Zemes gabalu, kopējā platība - 1427 m2 par Ls 1774, uz kuras atrodas minētās ēkas.

Parādnieks - A.Stares i/u "Pie Šterna".

Piedzinējs a/s "Rīgas komercbankas" Liepājas filiāle, kurai 1995.gada 31.augustā nostiprināta hipotēka LR Tieslietu ministrijas Kurzemes apgabaltiesas Liepājas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļā.

Izsole notiks šā gada 2.jūlijā pulksten 11 Liepājā, TIK Tiesu ielā 5, 1.kabinetā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no sākotnējās vērtības Liepājas tiesu izpildītāju kantora depozītā līdz izsoles dienai.

Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, tās jāpiesaka līdz izsoles dienai.

Pretendentus lūdz pieteikties Liepājā, Tiesu ielā 5, 1.kabinetā, tālr.3424126.

Uzņēmums izbeidz darbību

Sabiedriskā organizācija "LATVIEŠU BURĀŠANAS BIEDRĪBA" Rīgas rajona Salas pagasta "Dārzniekos", LV-2105, Salas, reģistrēta 1996.gada 29.februārī ar Nr.SP-0553, atbilstoši pilnsapulces 1997.gada 18.aprīļa lēmumam (protokols Nr.2) tiek likvidēta. Pretenzijas piesakāmas likuma noteiktajā kārtībā.

Likvidācijas komisijas priekšsēdis V.Liniņš

Ziedojumu pārskati

Latvijas Dabas pieminekļu aizsardzības biedrības pārskats par 1996.gadā saņemtajiem ziedojumiem

Summa Ls

1. "Jelgavas dzirnavnieks" 25

2. A/s "Daugavpils gaļas kombināts" 200

3. A/s "Laima" 600

4. A/s "Gauja" 100

5. SIA "Avots - 1" 50

5. A/s "Staburadze" 200

7. A/s "Rīgas piena kombināts" 100

8. "Rēzeknes dzirnavnieks" 80

Biedrības priekšsēdētāja vietniece S.Lipska

Lūgums atsaukties

Lūdzam atsaukties ALDONI (ANDRI) ANTONOVU, dzim. 1957. gada 6. jūlijā Sabilē, kurš dzīvoja Rīgas rajona Olaines pagasta Gaismās 3-36.

Vera Stankēviča, Tamara Antonova

Konkursi

A/s "Rīgas siltums" izsludina konkursu kurināmā mazuta M-100 iegādei

Konkursa noteikumus var saņemt Rīgā, Cēsu ielā 3, 1. korpusa 5. stāvā. Pieteikumi atbilstoši konkursa noteikumiem jāiesniedz līdz 1997. gada 19. maijam (ieskaitot).

Tālrunis papildinformācijai 7017343.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!