Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Darbības pārskati. Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 25.07.2001., Nr. 111 https://www.vestnesis.lv/ta/id/26477

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Notāru, tiesu ziņas

Vēl šajā numurā

25.07.2001., Nr. 111

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

DARBĪBAS PĀRSKATI

A/s "Baltijas Starptautiskā banka",

reģ.Nr.000312788,

bilance uz 2001.gada 31.jūniju

AKTĪVI (latos)
Kase un noguldījumi Latvijas Bankā 784 399
Prasības pret kredītiestādēm 5 557 752
Kredīti 13 098 336
Obligācijas, citi vērtspapīri un ieguldījumi 1 473 165
Pamatlīdzekļi 1 382 572
Pārējie aktīvi 1 386 069
Aktīvi pārvaldīšanā 1 179 285
Aktīvi kopā 24 861 578
PASĪVI
Saistības pret LB un pārējām kredītiestādēm 844 175
Noguldījumi 15 718 391
t.sk. privātpersonu noguldījumi 684 567
Pārējās saistības 3 495 164
t.sk. nauda ceļā 2 304 186
Subordinētais kapitāls 1 029 927
Kapitāls un reserves 2 594 636
t.sk. apmaksātais pamatkapitāls 5 874 310
Pasīvi pārvaldīšanā 1 179 285
Pasīvi kopā 24 861 578
2001.gada 6 mēnešu tīrā neaudētā peļņa 131 815
Šie dati atbilst informācijai, kas iesniegta Latvijas Bankā
A/s "Baltijas Starptautiskā banka" prezidente A.Tkačenko
Peļņas un zaudējumu aprēķins
Income Statement
Par 2001.gada 1.pusgadu (tūkst. LVL) 6m 2001 6m 2000
Period ended 30 June 2001 (thous LVL)
Tīrie procentu ienākumi
Net interest income
Procentu ienākumi
Interest income 13 576 8108
Procentu izdevumi
Interest expense (5450) (3081)
Tīrie procentu ienākumi
Net interest income 8126 5027
Komisijas naudas ieņēmumi
Fees and commissions 43 3922
Komisijas naudas izdevumi
Service fees (689) (513)
Tīrie komisijas naudas ieņēmumi
Net Fees and commissions 3742 3409
Peļņa no darījumiem ar ārvalstu valūtu un vērtspapīriem
Trading income 2523 2688
Pārējie ieņēmumi
Other income 529 99
Ienākumi kopā
Total revenues 14 920 1 223
Ar darbiniekiem saistītie izdevumi
Personnel expenses (3261) (2557)
Datoru tīkla uzturēšanas izdevumi
Data network expenses (434) (355)
Administratīvie izdevumi
Administration expenses (2535) (1877)
Pārējie izdevumi
Other operating expenses (1489) (1051)
Nolietojums
Depreciation (2285) (1673)
Pamatdarbības izdevumi kopā
Total non-interest expenses (10 004) (7513)
Uzkrājumi sliktiem kredītiem un norakstītie kredīti
Loan provisions (1999) (1262)
Atgūtie iepriekšējos periodos norakstītie kredīti
Recovered loans 113 376
Peļņa no pamatdarbības pirms nodokļu aprēķināšanas
Net operating profit before taxation 3030 2824
Nodokļi
Taxation (333) (318)
Pārskata gada peļņa, kas novirzīta uz rezervēm
Profit for the year credited to reserves 2697 2506
 
Bilance
Balance sheet
2001.gada 30.jūnijā (tūkst. LVL) 30.06.01 31.12.00
as of 30 June 2001 (thous LVL)
Aktīvi
Assets
Kase
Cash 25 209 21 773
Prasības pret Latvijas Banku
Due from Central Bank 22 222 19 222
Prasības pret kredītiestādēm
Due from credit institutions 93 791 29 180
Likviditātes vērtspapīri
Treasury securities 109 788 90 993
Tirdzniecībai paredzētie vērtspapīri
Securities held for trading purposes 4830 1530
Investīcijām paredzētie vērtspapīri
Securities held for investment 6193 10 155
Aizdevumi klientiem (neto)
Loans and advances to customers (net) 183 669 163 958
Īstermiņa aizdevumi
Short-term loans 80 256 75 878
Ilgtermiņa aizdevumi
Long-term loans 107 674 92 626
Uzkrājumi nedrošiem parādiem
Provisions (4261) (4546)
Nemateriālā vērtība
Goodwill 2428 2789
Pamatlīdzekļi
Fixed assets 15 934 15 729
Uzkrātie procentu ienākumi un citi aktīvi
Accrued interest receivable and other assets 6186 4787
Aktīvi kopā
Total assets 470 250 360 116
Saistības
Liabilities
Saistības pret Latvijas Banku un valdību
Due to Central Bank and government 10 000 -
Saistības pret citām kredītiestādēm
Due to other credit institutions 20 347 10 835
Klientu noguldījumi
Deposits from customers 360 877 285 763
Noguldījumi uz pieprasījumu
Demand deposits 195 897 158 632
Termiņnoguldījumi
Time deposits 164 980 127 131
Noguldījumu sertifikāti
Debt securities issued 47 106
Uzkrātie procentu izdevumi un citas saistības
Accrued interest payable and other liabilities 33 060 26 161
Pakārtotās saistības
Subordinated debt 6835 6864
Saistības kopā
Total liabilities 431 166 329 729
Apmaksātais pamatkapitāls
Common stock 34 043 28 043
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves
Capital reserves 135 135
Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa/(zaudējumi)
Accumulated losses 2209 (2639)
Pārskata gada peļņa
Profit for current period 2697 4848
Kapitāls un rezerves kopā
Total shareholders' equity 39 084 30 387
Saistības, kapitāls un rezerves kopā
Total liabilities and shareholders' equity 470 250 360 116

 

Revidentu ziņojums

A/s "Laima" akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s "Laima" 2000.gada pārskata, uz kuru balstoties sagatavots saīsinātais gada pārskats, revīziju atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Mūsu 2001.gada 12.aprīļa ziņojumā mēs sniedzām atzinumu bez iebildēm par a/s "Laima" 2000.gada pārskatu.

Mēs uzskatām, ka klāt pievienotais saīsinātais gada pārskats visos būtiskajos aspektos atbilst pilnajam gada pārskatam, uz kuru balstoties tas ir sagatavots.

Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par a/s "Laima" finansiālo stāvokli un tās darbības rezultātiem pārskata periodā, kā arī par mūsu veiktās revīzijas saturu, saīsinātais gada pārskats būtu jālasa kontekstā ar pilno gada pārskatu, uz kuru balstoties tas ir sastādīts, kā arī ar mūsu ziņojumu par pilno gada pārskatu.

PricewaterhouseCoopers SIA Kristīne Potapoviča

2001.gada 11.jūlijā Zvērināta revidente, Sertifikāts Nr.99

 

A/s "Laima"

(uzņēmuma reģistrācijas numurs 000302044)

Saīsinātā bilance

AKTĪVS Ls, 31.12.2000.
Nemateriālie ieguldījumi 22,143
Pamatlīdzekļi 5,275,663
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 60,497
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 5,358,303
Krājumi 2,816,593
Debitori 4,619,637
Nauda 1,408,489
Kopā apgrozāmie līdzekļi 8,844,719
Kopā aktīvs 14,203,022
PASĪVS
Pamatkapitāls 6,481,133
Akciju emisijas uzcenojums 146,483
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 1,313,541
Rezerves 4,415,912
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 55,628
Pārskata gada nesadalītā peļņa (zaudējumi) (477,648)
Pašu kapitāls kopā 11,935,049
Uzkrājumi 830,480
Ilgtermiņa kreditori -
Īstermiņa kreditori 1,437,493
Kopā pasīvs 14,203,022
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2000.gadu
Neto apgrozījums 13,936,590
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (11,211,448)
Bruto peļņa 2,725,142
Pārdošanas izmaksas (1,338,279)
Administrācijas izmaksas (2,118,427)
Pārējie saimnieciskas darbības ieņēmumi 97,140
Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 127,507
Peļņa (zaudējumi) pirms nodokļiem (506,917)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis 68,536
Pārējie nodokļi (39,267)
Pārskata gada peļņa (zaudējumi) (477,648)
A/s "Laima" valdes priekšsēdētājs (prezidents) J.Jonaitis
TIRDBA~1 COPY.GIF (5109 BYTES) Akciju sabiedrība "Latvijas Tirdzniecības banka"
BILANCE 2001.gada 30.jūnijā
AKTĪVI (tīrā vērtība) tūkst. Ls
Kase, noguldījumi Latvijas Bankā 1789
Vērtspapīri 103 589
Prasības pret kredītiestādēm 3057
Kredīti 37 539
Pārējie aktīvi 842
Aktīvi pārvaldīšanā 142 144
KOPĀ AKTĪVI 288 960
PASĪVI
Saistības pret kredītiestādēm 38 346
Noguldījumi 102 300
t.sk., privātpersonu noguldījumi 1244
Pārējās saistības 2734
Pasīvi pārvaldīšanā 142 144
Kapitāls un reserves 3436
KOPĀ PASĪVI 288 960
Pārskata gada nesadalītā peļņa (zaudējumi) 391

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā

A.Borovkovs , bankas padomes priekšsēdētājs

A.Šteinbergs , bankas valdes priekšsēdētājs

MARASB~1 COPY.GIF (3778 BYTES)

A/s "Māras banka",

reģ.Nr.000331681, Rīgā, Lāčplēša ielā 75

Bilance 2001.gada 30.jūnijā

Aktīvi (tūkst.latu)
Kase un korkonts Latvijas Bankā 753
Prasības pret kredītiestādēm 1720
Privāto finansu institūciju akcijas 36
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu pamatkapitālā 191
Kredīti - tīrā vērtība 10 668
Pamatlīdzekļi 68
Pārējie aktīvi 86
Kopā aktīvi 13 522
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 1750
Noguldījumi 6661
t.sk. privātpersonu 5889
Emitētās obligācijas 500
Pārējās saistības 159
Kapitāls un rezerves 4452
Kopā pasīvi 13 522
Ārpusbilances saistības 164
2001.gada 6 mēnešu nesadalītā peļņa 94

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankai

Padomes priekšsēdētājs V.Vītols

Valdes priekšsēdētājs N.S.Bulmanis

DARBĪBAS PĀRSKATI

2001.gada 30.jūnija bilance

(tūkst.latu)

AKTĪVI

Kase un noguldījumi Latvijas Bankā 275
Prasības pret kredītiestādēm 8333
Kredīti 1799
Pārējie aktīvi 2332
Aktīvi pārvaldīšanā 3388
Kopā aktīvi - tīrā vērtība 16127
PASĪVI
Saistības pret kredītiestādēm 850
Noguldījumi 6425
t.sk. privātpersonu noguldījumi 1117
Pārējās saistības 1978
Pasīvi pārvaldīšanā 3388
Pakārtotās saistības 863
Kapitāls un rezerves 2623
Kopā pasīvi 16 127
Pārskata gada zaudējumi (26) Šie dati atbilst informācijai, kas

tika iesniegta Latvijas Bankā.

Finansu pārskati sastādīti saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartiem.

Datums: 2001.gada 12.jūlijā Padomes priekšsēdētājs A.Čepānis

Valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks M.Fogelis

 

SIA firmas "Antaris",

reģ.Nr.150300041,

saīsinātā konsolidētā bilance , Ls

Aktīvs

Nemateriālie ieguldījumi 509
Pamatlīdzekļi 2 753 354
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 141 901
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 2 895 764
Krājumi 784 961
Debitori 567 126
Vērtspapīri 1
Naudas līdzekļi 122 085
Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 474 173
Aktīvu kopsumma 4 369 937
Pasīvs
Pamatkapitāls 225 000
Rezerves 1 013 224
Pārskata gada konsolidētā peļņa 211 697
Pašu kapitāls kopā 1 449 921
Uzkrājumi paredzētajiem nodokļiem 6040
Mazākuma daļa 847 810
Ilgtermiņa kreditori 264 257
Īstermiņa kreditori 1 801 909
Pasīvu kopsumma 4 369 937
 
Peļņas un zaudējumu aprēķins , Ls
Neto apgrozījums 9 585 698
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 6 880 063
Bruto peļņa 2 705 635
Pārdoöanas izmaksas 1 877 756
Administrācijas izmaksas 527 962
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 136 211
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 141 144
Ieņēmumi no līdzdalības meitas un saistīto uzņēmumu kapitālos 2511
Ieņēmumi no vērtspapīriem un aizdevumiem 242 163
Pārējie procentu ieņēmumi 860
Ilgtermiņa finansu ieguldījumu norakstīšana 307
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 81 969
Ārkārtas izmaksas 35 305
Peļņa pirms nodokļiem 422 937
Peļņas nodoklis par pārskata periodu 63 702
Pārējie nodokļi 33 729
Pārskata gada peļņa 211 697
Mazākuma daļa 113 809
Konsolidētā peļņa 325 506
SIA "Antaris" prezidents A.Samburs
ASF "IZGLĪTĪBAS INOVĀCIJU
ATBALSTA FONDS",
reģ.Nr.40008029555, Imantas 7 līnija 1
Bilance uz 2000.gada 31.decembri
Nr. Posteņa nosaukums Uz pārskata perioda
p.k. beigām (latos)
AKTĪVS
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
I Nemateriālie ieguldījumi 425
II
1. Pamatlīdzekļi:
Nekustamais īpašums 11 995
2. Pārējie pamatlīdzekļi 105 700
3. Avansa maksājumi par nekustamo īpašumu 66 748
Kopā pamatlīdzekļi 184 443
III
1. Ilgtermiņa finansu ieguldījumi:
Pamatkapitāla daļas 200
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 185 068
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI
II Debitori 28 630
III Nauda 6580
IV Nākamo periodu izdevumi 516
Kopā apgrozāmie līdzekļi 35 726
BILANCE 220 794
 
Nr. Posteņa nosaukums Uz pārskata perioda
p.k. beigām (latos)
PASĪVS
FONDI
1. Rezerves fonds 112 626
Kopā fondi 112 626
KREDITORI
I Ilgtermiņa kreditori
1. Ilgtermiņa saistības 74 840
Kopā ilgtermiņa saistības 74 840
II Īstermiņa kreditori:
1. Īstermiņa saistības 32 144
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas 523
3. Pārējie kreditori 661
Īstermiņa kreditori 33 328
Kopā kreditori 108 168
BILANCE 220 794
 
Ziedojumu un dāvinājumu pārskats par 2000.gadu
Nr. Ziedojuma vai dāvinājuma postenis Summa (latos)
p.k.
I Atlikums pārskata gada sākumā 27 845
II Pārskata gadā saņemto ziedojumu
un dāvinājumu kopsummu: t.sk. 646 578
1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 22 542
2. Ārvalstu juridiskās personas
3. Fiziskās personas (rezidenti) 624 036
4. Fiziskās personas (nerezidenti)
5. Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji
6. Citi ziedotāji
III Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma: t.sk. 667 842
1. Neierobežotai lietošanai paredzēto ziedojumu
un dāvinājuma izlietojums
2. Ierobežotai lietošanai paredzēto ziedojumu
un dāvinājumu izlietojums 661 658
3. Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu
un dāvinājumu izlietojums 6184
IV Atlikums pārskata gada beigās 6581

Valdes priekšsēdētājs J.Stabiņš

 

Zvērināta revidente Maldupa ir veikusi atklātā sabiedriskā fonda "Izglītības inovāciju atbalsta fonds" revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem, to plānojot un gūstot pierādījumus, pēc uzrādītiem dokumentiem un sniegtajiem paskaidrojumiem, ar mērķi iegūt pietiekamu pārliecību par to, ka uzrādītajos finansu pārskatos nav būtisku neatbilstību.

Revīzija ietvēra finansu pārskatos uzrādīto summu un skaidrojumu pārbaudi pēc izlases principa, finansu pārskatu sagatavošanā lietoto grāmatvedības principu un būtisko vadības pieņēmumu novērtējumu, kā arī vispārējo finansu pārskatu satura novērtējumu.

Pēc revidenta pārliecības, fonda bilance un ziedojumu pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par atklātā sabiedriskā fonda "Izglītības inovāciju atbalsta fonds" finansiālo stāvokli. Bilance atbilst 2000.gada 1.augusta MK rīkojuma Nr.251 "Noteikumi par sabiedrisko organizāciju, to apvienību un arodbiedrību gada pārskatiem".

A/s "STABURADZE"

(uzņēmuma reģistrācijas numurs 000301248)

saīsinātā bilance

AKTĪVS Ls, 31.12.2000.
Nemateriālie ieguldījumi 59,842
Pamatlīdzekļi 2,423,200
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 6,991,022
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 9,474,064
Krājumi 422,375
Debitori 715,614
Pašu akcijas 3800
Nauda 148,000
Kopā apgrozāmie līdzekļi 1,289,789
Kopā aktīvs 10,763,853
PASĪVS
Akciju kapitāls 3,037,197
Akciju emisijas uzcenojums 1295
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 1,536,723
Rezerves 465,166
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 2332
Pārskata gada nesadalītie (zaudējumi) (108,500)
Pašu kapitāls kopā 4,934,213
Uzkrājumi 223,373
Ilgtermiņa kreditori 2,506,781
Īstermiņa kreditori 3,099,486
Kopā pasīvs 10,763,853
 
Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2000.gadu
Neto apgrozījums 5,138,951
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (3,467,934)
Bruto peļņa 1,671,017
Pārdošanas un izplatīšanas izmaksas (823,234)
Vispārējās un administrācijas izmaksas (796,534)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 39,754
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (36,458)
Saimniecības darbības peļņa 54,545
(Zaudējumi) no līdzdalības koncerna meitas uzņēmumu kapitālā (112,542)
Finansu ieņēmumi 59,415
Finansu izmaksas (58,664)
(Zaudējumi) pirms nodokļiem (57,246)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (35,501)
Pārējie nodokļi (15,753)
Pārskata gada (zaudējumi) (108,500)

 

Revidentu atzinums

A/s "Staburadze" akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s "Staburadze" 2000.gada pārskata revīziju. Gada pārskatā ietilpst 2000.gada 31.decembra bilance, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un naudas plūsmas pārskats par 2000.gadu, pielikums un vadības ziņojums*. Par šo gada pārskatu ir atbildīga uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šo gada pārskatu, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju.

Uzņēmuma 1999.gada pārskatu revidēja citi revidenti, kuru 2000.gada 18.aprīlī saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" izteiktajā atzinumā nebija nekādu piezīmju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajiem Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver summu un citas gada pārskatā ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī izmantoto grāmatvedības principu un būtisku uzņēmuma vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī vispārēju gada pārskata satura novērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija ir devusi mums pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, iepriekš minētais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par a/s "Staburadze" līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 2000.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2000.gadā.

Iepriekš minētais gada pārskats ir sagatavots, pieņemot, ka uzņēmums savu darbību turpinās arī turpmāk. Kā atspoguļots gada pārskatā, uzņēmuma īstermiņa kreditoru parādi ievērojami pārsniedz tā apgrozāmos līdzekļus, kā rezultātā pastāv iespēja, ka uzņēmums nespēs izpildīt savas saistības to nomaksas termiņā. Tādējādi uzņēmuma spēja turpināt savu darbību arī turpmāk ir atkarīga no uzņēmuma spējas uzlabot darbības rezultātus un/vai spējas pārstrukturēt uzņēmuma finansējumu. Šajā gada pārskatā nav iekļauti nekādi labojumi, kas varētu rasties šīs neskaidrības rezultātā.

Neizsakot atzinumā nekādas piezīmes, norādām uz šī gada pārskata 5.pielikumu. Uzņēmums ir iegādājies SIA "NTBDC L" kapitāla daļas. Šī gada pārskata parakstīšanas datumā vēl nebija saņemts Latvijas Republikas Konkurences padomes lēmums par šo akciju iegādi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" 64.panta prasībām mēs apliecinām, ka uzņēmuma vadības ziņojumā sniegtā grāmatvedības uzskaites informācija atbilst 2000.gada pārskatā sniegtajai informācijai un ka a/s "Staburadze" likumīgie pārstāvji ir snieguši mums visas pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

* Šeit publicēta tikai a/s "Staburadze" 2000.gada 31.decembra saīsinātā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2000.gadu. Ar pilnu a/s "Staburadze" gada pārskatu var iepazīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Arthur Andersen Diāna Krišjāne
Neil Jennings Sertifikāta Nr.124

Revīzija tika pabeigta 2001.gada 12.aprīlī.

 

A/s "STABURADZE"

(uzņēmuma reģistrācijas numurs 000301248)

saīsinātā konsolidētā bilance

AKTĪVS Tūkst. Ls, 31.12.2000.
Nemateriālie ieguldījumi 85
Pamatlīdzekļi 8331
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 61
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi 8477
Krājumi 3328
Debitori 3134
Pašu akcijas 4
Nauda 1618
Kopā apgrozāmie līdzekļi 8084
Kopā aktīvs 16,561
PASĪVS
Akciju kapitāls 3037
Akciju emisijas uzcenojums 1
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 1537
Rezerves 466
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 2
Pārskata gada nesadalītie (zaudējumi) (108)
Pašu kapitāls kopā 4935
Mazākuma intereses 3265
Uzkrājumi 809
Ilgtermiņa kreditori 2507
Īstermiņa kreditori 5045
Kopā pasīvs 16,561
 
Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins
par 2000.gadu
Neto apgrozījums 5282
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (3610)
Bruto peļņa 1672
Pārdošanas un izplatīšanas izmaksas (855)
Vispārējās un administrācijas izmaksas (858)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 26
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (55)
Saimniecības darbības (zaudējumi) (70)
Finansu ieņēmumi 60
Finansu izmaksas (61)
(Zaudējumi) pirms nodokļiem (71)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (36)
Pārējie nodokļi (17)
Pārskata gada (zaudējumi) (108)

 

Revidentu atzinums

A/s "Staburadze" akcionāriem

Mēs esam veikuši a/s "Staburadze" un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - Koncerns) 2000.gada konsolidētā pārskata revīziju. Gada konsolidētajā pārskatā ietilpst konsolidētā 2000.gada 31.decembra bilance, kā arī konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins, pašu kapitāla izmaiņu pārskats un naudas plūsmas pārskats par 2000.gadu, pielikums un vadības ziņojums*. Par šo gada pārskatu ir atbildīga Koncerna mātes uzņēmuma vadība. Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko izsakām par šo gada pārskatu, pamatojoties uz veikto revīziju.

Koncerna meitas uzņēmuma SIA "NTBDC L" meitas uzņēmuma a/s "Laima" 2000.gada pārskatu revidēja citi revidenti, kuru 2001.gada 12.aprīlī izteiktajā atzinumā nebija nekādu piezīmju.

Koncerna 1999.gada pārskatu revidēja citi revidenti, kuru 2000.gada 18.aprīlī saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem izteiktajā atzinumā nebija nekādu piezīmju.

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums ir jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka gada pārskatā nav būtisku kļūdu. Revīzija ietver summu un citas gada pārskatā ietvertās informācijas pamatojuma pārbaudi izlases veidā. Revīzija ietver arī izmantoto grāmatvedības principu un būtisku uzņēmuma vadības pieņēmumu novērtēšanu, kā arī vispārēju gada pārskata satura novērtējumu. Mēs uzskatām, ka mūsu veiktā revīzija ir devusi mums pietiekamu pamatojumu atzinuma izteikšanai.

Pēc mūsu domām, iepriekš minētais gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un Latvijas Republikas likumu "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" un visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Koncerna līdzekļiem, saistībām un finansiālo stāvokli 2000.gada 31.decembrī un tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu 2000.gadā.

Neizsakot atzinumā nekādas piezīmes, norādām uz šī gada pārskata 2.pielikumu. Uzņēmums ir iegādājies SIA "NTBDC L" kapitāla daļas. Šī gada pārskata parakstīšanas datumā vēl nebija saņemts Latvijas Republikas Konkurences padomes lēmums par šo kapitāla daļu iegādi.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par konsolidētajiem gada pārskatiem" 33.panta prasībām mēs apliecinām, ka Koncerna vadības ziņojumā sniegtā grāmatvedības uzskaites informācija atbilst 2000.gada pārskatā sniegtajai informācijai un ka Koncerna likumīgie pārstāvji ir snieguši mums visas pieprasītās ziņas un paskaidrojumus.

* Šeit publicēta tikai Koncerna 2000.gada 31.decembra saīsinātā konsolidētā bilance un konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2000.gadu. Ar pilnu Koncerna gada konsolidēto pārskatu var iepazīties Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Arthur Andersen Diāna Krišjāne
Neil Jennings Sertifikāta Nr.124
Revīzija tika pabeigta 2001.gada 12.aprīlī.
 
BTB COPY.GIF (3371 BYTES) AKB "Baltijas Tranzītu banka"
2001.gada 31.jūnija bilance , tūkst.Ls
Aktīvi (tīrā vērtība)
Kase un korkonts Latvijas Bankā 7611
Latvijas valsts parādzīmes 9796
Prasības pret kredītiestādēm 26 248
Kredīti tīrā vērtība 41 641
Pārējie aktīvi 14 205
Aktīvi pārvaldīšanā 650
Kopā aktīvi 100 151
Pasīvi
Saistības pret kredītiestādēm 9375
Noguldījumi 73 539
Tajā skaitā privātpersonu 29 685
Pārējās saistības 8955
Pasīvi pārvaldīšanā 650
Kapitāls un rezerves 7632
Kopā pasīvi 100 151
2001.gada 6 mēnešu peļņa 78

Šie dati atbilst informācijai, kas tika iesniegta Latvijas Bankā

Padomes priekšsēdētājs O.Kehris

Valdes priekšsēdētājs E.Dubra

A/s "Parekss banka"

2001.gada 30.jūnijs

Aktīvi (tūkst.latu)
Kase un noguldījumi Latvijas Bankā 20 456
Prasības pret kredītiestādēm 86 766
Kredīti - tīrā vērtība 233 971
Obligācijas un citi vērtspapīri 252 061
t.sk. Latvijas valsts parādzīmes 26 853
Pamatlīdzekļi 14 664
Pārējie aktīvi 15 499
Aktīvi pārvaldīšanā 4493
Kopā aktīvi 627 910
Pasīvi
Saistības pret LB un pārējām kredītiestādēm 64 264
Noguldījumi 483 825
t.sk. privātpersonu 97 028
Pārējās saistības 23 016
Pasīvi pārvaldīšanā 4493
Kapitāls un rezerves 52 312
Kopā pasīvi 627 910
Tīrā peļņa (zaudējumi) uz 2001.gada 30.jūniju 5458

Šie dati atbilst informācijai, kas tika sniegta Latvijas Bankā.

Padomes priekšsēdētājs Gints Poišs

Valdes priekšsēdētājs Valērijs Kargins

RIETUMU COPY.GIF (145204 BYTES)

MULTIBANKA COPY.GIF (123318 BYTES)

SAULES COPY.GIF (122829 BYTES)

KRAJ COPY.GIF (112835 BYTES)

 

 

 

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!