Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Piekrītu
  • Atvērt paplašināto meklēšanu
  • Aizvērt paplašināto meklēšanu
Pievienot parametrus
Dokumenta numurs
Pievienot parametrus
publicēts
pieņemts
stājies spēkā
Pievienot parametrus
Aizvērt paplašināto meklēšanu
RĪKI

Publikācijas atsauce

ATSAUCĒ IETVERT:
Sabiedrības integrācijas fonda 2011. gada 15. aprīļa nolikums "Sabiedrības integrācijas fonda nolikums". Publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", 24.01.2012., Nr. 13 https://www.vestnesis.lv/ta/id/243045

Paraksts pārbaudīts

NĀKAMAIS

Latvijas Bankas noteikumi Nr.84

Obligāto rezervju procents

Vēl šajā numurā

24.01.2012., Nr. 13

PAR DOKUMENTU

Izdevējs: Sabiedrības integrācijas fonds

Veids: nolikums

Pieņemts: 15.04.2011.

RĪKI
Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Sabiedrības integrācijas fonda nolikums

Rīgā 2011.gada 15.aprīlī

Sabiedrības integrācijas fonda nolikums

Apstiprināts ar 15.04.2011. Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdes Nr.74 lēmumu Nr.4

Izdots saskaņā ar Sabiedrības integrācijas fonda likuma 2.panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona (publisks nodibinājums), kas izveidots, pamatojoties uz Sabiedrības integrācijas fonda likumu (turpmāk – Fonda likums).

2. Fonds atrodas Ministru prezidenta institucionālā pārraudzībā. Fonda funkcionālās padotības formu un saturu nosaka normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Fonds pilda attiecīgās valsts pārvaldes funkcijas vai uzdevumus.

3. Fonda mērķi, uzdevumus un tiesības nosaka Sabiedrības integrācijas fonda likums.

4. Fonda lēmējorgāns ir Fonda padome (turpmāk – padome), un izpildinstitūcija ir Fonda sekretariāts.

II. Fonda padome

5. Padomes sastāvu un izveidošanas kārtību nosaka Fonda likums un Ministru kabineta noteikumi par kritērijiem, pēc kādiem tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Fonda padomē, un kārtību, kādā šīs organizācijas tiek izraudzītas.

6. Padomei ir šādi pienākumi un tiesības:

6.1. apstiprināt Fonda vidēja termiņa darbības stratēģiju,

6.2. saskaņot valsts budžeta pieprasījumu kārtējam gadam,

6.3. apstiprināt budžeta izlietojumu kārtējam gadam,

6.4. kontrolēt Fonda līdzekļu izlietojumu,

6.5. apstiprināt projektu konkursa nolikumu, komisijas sastāvu un komisijas nolikumu, ja ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi,

6.6. apstiprināt projektu konkursa rezultātus,

6.7. izskatīt Fonda īstenoto programmu un projektu izvērtēšanas ziņojumus,

6.8. apstiprināt Fonda sekretariāta direktora amata konkursa nolikumu,

6.9 .apstiprināt amatā Fonda sekretariāta direktoru un noteikt Fonda sekretariāta direktora atalgojumu,

6.10. apstiprināt sekretariāta amata vienību skaitu.

7. Padome savu uzdevumu veikšanai var piesaistīt ekspertus un/ vai auditorus.

8. Padome var izlemt arī jebkuru citu ar Fonda darbību saistītu jautājumu, ja to prasa Fonda intereses vai tā izlemšana pārsniedz Fonda izpildinstitūcijas kompetenci, izņemot gadījumus, ja normatīvajos aktos ir noteikta citāda šādu jautājumu izlemšanas kārtība.

9. Padome pieņem lēmumus padomes sēdēs. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi trijos mēnešos, bet ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa padomes locekļu vai arī Fonda sekretariāts, sēdi sasauc divu nedēļu laikā. Par sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību paziņo rakstiski (elektroniski, nosūtot e-pastu) visiem padomes locekļiem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sēdes.

10. Pēc Padomes priekšsēdētāja izvēles Padomes sēde var notikt Padomes locekļiem tiekoties klātienē, vai organizējot elektronisku rakstisko procedūru. Ja ne mazāk kā viena trešdaļa Padomes locekļu pieprasa elektroniskās rakstiskās procedūras vietā sasaukt Padomes sēdi Padomes locekļiem tiekoties klātienē, Padomes priekšsēdētājam ir pienākums sasaukt šādu Padomes sēdi.

11. Elektroniskās rakstiskās procedūras lēmumu pieņemšanas termiņš Padomes locekļiem ir piecas darba dienas. Ja par sagatavoto lēmumu ir saņemti Padomes locekļu iebildumi, tad atkārtotas elektroniskās saskaņošanas termiņš Padomes locekļiem ir trīs darba dienas. Ja elektroniskajā rakstiskajā procedūrā iebildumi nav saņemti, lēmums uzskatāms par pieņemtu.

12. Padome pieņem lēmumus ar balsu vairākumu atklāti balsojot, izņemot elektronisko rakstisko procedūru. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

13. Padomes sēdes protokolēšanu nodrošina Fonda sekretariāts. Sēdes protokolu divu nedēļu laikā elektroniski nosūta visiem Padomes locekļiem saskaņošanai. Precizējumus vai iebildumus par sēdes protokolu Padomes locekļiem elektroniski nosūta atkārtotai saskaņošanai nedēļas laikā. Protokola precizējumu saskaņošanas termiņš Padomes locekļiem ir piecas darba dienas. Ja piecu darba dienu laikā neviens Padomes loceklis neizsaka iebildumus par atsūtītajiem protokola precizējumiem, protokols ar tā precizējumiem uzskatāms par saskaņotu.

14. Padomes sēdes vada padomes priekšsēdētājs.

15. Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku, aizklāti balsojot, no Padomes locekļu vidus ievēl un atceļ Padomes locekļi Padomes sēdē.

16. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Padomes priekšsēdētāja vietnieks vai Padomes priekšsēdētāja pilnvarots Padomes loceklis, ja arī Padomes priekšsēdētāja vietnieks atrodas prombūtnē.

17. Padomes loceklim ir pienākums nekavējoties informēt Padomes priekšsēdētāju un Fonda sekretariātu, ja viņš zaudē tiesības turpināt pildīt Padomes locekļa pienākumus.

III. Fonda sekretariāts

18. Fonda sekretariāts, atbilstoši normatīvajiem aktiem, pilda Fonda likumā noteiktos Fonda uzdevumus un nodrošina Fonda darbību, ievērojot Padomes lēmumus vai Padomes priekšsēdētāja norādījumus.

19. Fonda sekretariātu vada direktors.

20. Fonda sekretariāta direktoram ir šādi pienākumi un tiesības:

20.1. nodrošināt Fonda darbību,

20.2. pildīt padomes lēmumus un padomes priekšsēdētāja rīkojumus un norādījumus,

20.3. rīkoties ar Fonda līdzekļiem un mantu, atbilstoši šim nolikumam, ārējiem normatīvajiem aktiem un Padomes lēmumiem,

20.4. slēgt līgumus un noformēt darījumus ar fiziskajām un juridiskajām personām Fonda darbības nodrošināšanai un Padomes lēmumu izpildei,

20.5. nodrošināt ārējos normatīvajos aktos un Padomes lēmumos noteikto pārskatu, atskaišu un informācijas sagatavošanu,

20.6. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Fondu valsts, ārvalstu institūcijās un tiesās,

20.7. slēgt finansēšanas līgumus ar Fonda finansējuma saņēmējiem,

20.8. pieņemt pārvaldes lēmumus un izdot administratīvos aktus saskaņā ar Padomes pilnvarojumu vai ja tas ir noteikts ārējos normatīvajos aktos,

20.9. apstiprināt Fonda sekretariāta struktūru un štatu sarakstu,

20.10. apstiprināt Fonda sekretariāta struktūrvienību reglamentus un darbinieku amatu aprakstus,

20.11. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Fonda sekretariāta darbiniekus,

20.12. nodrošināt Fonda darbības publicitāti un atklātumu.

21. Fonda sekretariāta direktora prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda direktora vietnieks.

22. Fonda sekretariāta direktoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā pilnvarot Fonda sekretariāta darbiniekus pārstāvēt Fondu valsts, ārvalstu institūcijās un tiesās. 

IV. Fonda līdzekļu sadales kārtība

23. Pēc likuma par valsts budžetu kārtējam gadam pieņemšanas Fonda sekretariāts iesniedz padomei priekšlikumus par valsts budžeta dotāciju izlietojumu, atbilstoši attiecīgās valsts programmas pamatnostādnēm un Fonda mērķiem un uzdevumiem.

24. Padome pieņem lēmumu par programmas vai pasākuma finansēšanu un apstiprina projektu konkursa nolikumu vai pasākuma tāmi un programmas vai pasākuma īstenošanas termiņu.

V. Fonda iekšējā revīzija

25. Fonda finansiālās un saimnieciskās darbības pārbaudei padome var uzaicināt zvērinātu revidentu.

26. Zvērināts revidents veic Fonda iekšējo revīziju, pamatojoties uz padomes lēmumu par iekšējās revīzijas veikšanu.

27. Veicot Fonda iekšējo revīziju, zvērināts revidents darbojas saskaņā ar likumu "Par zvērinātiem revidentiem".

28. Zvērināts revidents par iekšējās revīzijas rezultātiem sastāda atzinumu un iesniedz to padomei.

29. Fonda vadības sistēmas darbības pārbaudi padome var uzdot veikt Fonda Iekšējā audita nodaļai.

Sabiedrības integrācijas fonda
padomes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

ATSAUKSMĒM

ATSAUKSMĒM

Lūdzu ievadiet atsauksmes tekstu!